OCR Interpretation


Enakopravnost. [volume] (Cleveland, O.[Ohio]) 1918-1957, October 15, 1947, Image 4

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035527/1947-10-15/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

STRAN 4
(Nadaljevanje)
BORIS GORBATOV
NEUKROĆENI
Nemci so objavili, da mora
jo vsi delavci bivših mestnih
ustanov nemudoma zopet na de
lo, na svoja mesta. Antonina,
žena Tarasovega srednjega si
na Andreja, mu je to povedala:
on pa je samo zamahnil z roko:
TARASOV A DRUŽINA
Nas se to ne tiče!
A mene se tiče ... je
plaho dejala. Do prihoda Nem
cev je bila knjigovodkinja v
stanovanjskem oddelku.
Ne tiče se nas, ne tiče se
nas! jo je Taras surovo na
hrulil in ni hotel ni več poslu
šati.
Nekaj dni nato je prejela
Antonina pismeno pozivnico.
Mestna uprava jo je strogo po
zvala, naj se javi na delo. "Zdaj
se je začelo! je odjeknilo v
Tarasovem srcu. Podlih rok
iščejo!" Vzel je Antoninin po
ziv, ga zmečkal in zalučal stran.
Moja družina ne bo služila
Nemcem! Ne bo! je zavpil
na Antonino, ko da je ona tega
kriva. Ne dovolim ti. Sebi
tudi ne. Da veš!"
A že čez nekaj dni se je do
mek na Kamenem Brodu stre
sal od udarcev na vrata. Prišla
je policija: zapahi Tarasu niso
pomagali moral je odpreti.
Vdrli so v njegov dom kakor
v lastno hišo, naravnost v so
be, v kapah in črnih plaščih. Na
Tarasa se niso niti ozrli. Ne
povabljeni sa sedli.
Katera je Antonina Ja-
cenko?
Jaz, se je oglasila An
tonina, drgetajoča po vsem te
lesu.
Osebno izkaznico!
Izročila je izkaznico. Rdeče
lasi, na eno oko slepi policist
je vzel izkaznico in jo stlačil v
žep. Nato je molče vstal in od
šel z drugimi.
Pa izkaznico? je pohi­
tela za njimi Antonina.
Dobiš jo na borzi.
Taras, ki je komaj požiral
jezo, se je skušal vmešati:
Ne vem, kako naj vas
ogovorim, gospod ... A policist
ga je oplazil s svojim edinim
očesom:
Ne vtikaj se v te stvari,
starec. Tudi ti prideš na vrsto.
Pri meni si že zapisan! in je
tako potegnil vrata, da so za
žvenketali zapahi in ključavni
ce. Glej, še zaklepajo se pred
oblastjo! in je odšel.
Pet minut je trajal ta prizor,
a Tarasu se je zdelo celih pet
in dvajset let. Za pet in dvaj
set let ga je vrglo nazaj, nazaj,
zopet nočno butanje v Kame
nem Brodu, zaripli glasovi sko
zi vrata: "Brzojavka!" in
sablje so rožljale ob škornjih.
Jaz pa sem mislil, je
dejal, skrivil ustnice in zmajal
z glavo, da bom umrl, ne da
bi še kdaj slišal besedo "polici
ja"
Zarana je Antonina odšla na
borzo dela po izkaznico, a vrni
la se je šele zvečer. Taras jo je
pogledal, vprašal pa ni nič. Ni
bilo kaj vprašati.
Antonina se je molče spusti
la na klop, kakor okamenela.
Tako je sedela v somraku v ku
hinji roke so ji oma^^e
in je molčala. Prisede babica
Jevfrozinija.
So te tepli? jo šepetaje
povpraša
Toliko da ne! A bilo je
vsega, je odvrnila Antonina.
Za vse življenje sem se na
plazila po kolenih
Si se izprosila?
Nemčije sem se rešila, a
v službo moram.
Moraš? tlesne babica z
rokama. Kaj poreče stari?
Pljunila bi jim v lice, psoglav
cem
Pljunila! Kaj še! Na tej
borzi pljuvajo ljudje kri. Sama
sem videla. Ne, mama, nisem
junakinja. Jaz sem se plazila.
Tisto noč je slabo spala. Ves
čas se ji je zdelo, da čuje izza
stene težke Tarasove korake
"Hodi in hodi. Hodi in hodi,
je trpela, mene preklinja."
Potem se ji je prikazal Andrej,
krvav, gledal je, a ne nje, mar
več skoz in skoz njo, ko da je
prazna in prozorna. Padla je
pred njim na kolena. "Nikoli se
ti nisem izneverila, Andrej, ne
z dušo ne z mislijo." A on je
gledal skozi njo in ni rekel nič,
ko da je ni. Za durmi pa so od
mevali Tarasovi koraki in ne
ki porogljivi glas jo je dražil:
"Izdajstvo v tvoji posadki, Ta
ras! Izdajstvo!"
Ko se je zjutraj odpravljala
v službo, se je skušala izogibati
Tarasovih oči, a z vso kožo je
čutila, kako jo motri. Motri z
nemim, težkim pogledom ni
kamor se ne moreš skriti pred
njim.
Ko je Antonina odhajala in
že držala kljuko v roki, je pro
seč spregovorila:
Ne obsodite me, Taras
Andrejevič Jaz jaz
ne zdržim, če pretepajo
"Ne zdržim, če pretepajo."
Zdaj je živela v večnem strahu
in pričakovanju udarcev. Ob
vsakem glasnem kriku jo je
streslo v hrbtu. Hrbet je bil
zdaj najobčutljivejši del njene
ga telesa. Vse je v njej otopelo
in odrevenelo. Samo hrbet ji je
živel.
Dan na borzi dela jo je le
oglušil in potlačil, vse drugo je
prišlo pozneje.
V začetku jo je služba na
stanovanjskem uradu pomirila.
Nobeden ni hotel delati. Sede
li so in grizli peške. Luske so
pljuvali v prazne predale pi
salnih miz.
Pljuvajte, dekleta, le plju­
vajte, jim je prigovarjala
Zoja Jakovljevna, glavna knji
govodkinja oddelka. Le to
vas lepo prosim, kadar vstopi
Nemec, delajte vsaj na videz.
Vsaj na videz delajte, prav le
po vas prosim.
Prihajal je poveljnik. Ukaza
li so, da morajo vstati in poča
kati, da Nemec pokima. Njemu
se ni mudilo. Nalašč je zavla
čeval. Z ledenim pogledom je
meril hrbet in čakal, da se sklo
nijo še niže.
E K E
OD 18 DO 25 LET ZA DELO KOT KLERKINJA
IN ZA SKLADIŠČNO DELO
STALNO DELO, DOBRA PLAČA IN PRIJETNE
DELOVNE RAZMERE
ZAHTEVA SE PRIPOROČILA O KARAKTERJU
Pokličite med 9.30 tj. in 4.30 pop.
Niže, niže! so šepetale
tovarišice Antonini. Ni se znala
klanjati, tako se nikdar ni
uklanjala. In hrbet ji je začel
I« F-W-y **$• $*•'
drgetati v pričakovanju udar
cev.
Stari arhitekt je trpel za na
duho. Kadar se je sklanjal v
poklon, se mu je kri zlivala v
pvela lica in začel ga je muči
ti kašelj. Dava se je in skla
njal -še globlje. "Nekoč še
umrem tako!" si je mislil.
Naposled je poveljnik nemar
no odkimal in šel mimo, v svo
jo pisarno. Antonina se je tru
dila, da bi ne pogledala tovari
šic, tovarišice pa niso pogleda
le nje. Stari arhitekt se je tež
ko sesedel na stolico ter začel
dolgo in mučno kašljati.
Polagoma se je Antonina po
mirjevala, le v hrbet se je stre
sla, kadar so se zaloputnila vra
ta. "Da bi le ne pretepali! Da
bi le ne pretepali!" Tovarišice
so jo mirile: "Tepček, kdo bi
nas pretepal? Me smo vendar
uslužbenke mestne uprave."
Mestna uprava jim je bila ka
kor pribežališče.
A nekega dne plane v stano
vanjski oddelek nemški lajt
nant, višnjev od besnosti. Slina
mu je škropila iz ust, ko je ne
kaj kričal brez repa in glave ter
neprestano trkal na uro. Inže
ner Maricki se je skušal« pogo
voriti z njim. Tresel se je po
vsem životu in mrmral, da bo
do čez pol ure, samo čez pol
ure prišli delavci v stanovanje
gospoda lajtnanta, da mu po
stavijo peč. On sam, inžener,
da pride osebno in, če je prav,
uredi vse. Zakasnel je pol ure
vsega pol ure, gospod lajt
nant, samo zato, ker je go
spod polkovnik ukazal, da mo
rajo priti ljudje v njegovo sta
novanje, delovnih moči pa ni,
da so pač skušali dopovedati
gospodu polkovniku, da gospod
lajtnant
Lajtnant je poslušal njegova
opravičenja in počasi odpenjal
svoj pas. "Kaj kani?" se je
čudila Antonina. "Čemu se
le odpasuje?" in mahoma je
začula po zraku žvižg pasu in
krik. Tedaj je sama vzkriknila
v grozi ter zakrila obraz z dlan
mi. Hrbet se ji je skrčil v bole
čini, kakor da tepejo njo. A po
zraku je pas žvižgal ter s težki
mi udarci padal na nekaj meh
kega.
Vsi, kar jih je bilo v sobi, so
se okrenili ali pa so povesili oči,
Trgovine
naprodaj
Grocerij ska trgovina in
mesnica
dobroidoča, na E. 116 St. blizu
Miles Ave. Dobra oprema, hladilni
ki, kabinet za sladoled. Pokličite
lastnika do 6. ure zvečer na BR
0505, po 6. zv. pa DI 0878.
Razno
Samski moški
želi dobiti v najem 3 ali 4 sobe.
Pokličite po 7. uri zvečer.
PR 8950
Veliko sobo
se odda v najem priletni ženski. Si
lahko kuha. Vpraša se po 6. uri
zvečer na
bo odprt 6. novembra. Serviralo se
bo okusna jedila, kuretino, pečenke
špagete, itd. Najboljše pivo, vino
in žganje. Naša posebnost bo itali
janska kuha. Odprto od 7. zj. do
2.30 zj.
Stenske, žepne in zapestne
ure zadovoljivo popravimo po
zmerni ceni. Točna postrežba. Se
priporočamo.
GARICH
Sedaj je zadnji čas, da si Iz
berete fino STERLING suk
njo ali FUR COAT za zimo.
!!Wfi
ENAkoftlAVNOS*
da bi ne videli, kako s pasom
tepejo močnega, odraslega člo
veka, vsemu mestu znanega.
Sram jih je bilo Niso mo
gli gledati. Samo mlada Ninoč
ka, računska uradnica, je gle
dala ta prizor z na steiaj odpr
timi očmi od začudenja in gro
ze. Prvi? v življenju je videla,
kako tepejo človeka.
Nemec pa je kar naprej udri
hal s pasom po Marickjem, zdaj
ne več zlobno, temveč metodič
no, poslovno, kakor stroj, po
obrazu, po ramenih in po hrbtu.
Inžener je stal pred njim sklo
njen, velik, plečat. Ni se zvijal
od udarcev, ni kričal, ni jokal.
Samo glavo je potegnil med ple
ča, napel se je in skušal obra
niti obraz z dlanmi. Ramena so
mu drgetala.
Čudno tiho je bilo v sobi. Lju
dje so molčali pri svojih stolih,
Nemec je tepel molče, molče je
inžener prenašal udarce. Stra
šen, sramoten molk.
Potem se je Nemec mirno in
počasi opasal ogrnil v plašč in
odšel. Vsi so molče obstali pri
svojih stolih. Antonina je joka
la. Zmedeno je Maricki pogle
dal kvišku. Skušal se je na
smehniti, da bi zatajil svojo
zmedenost in bolečino, a mišice
v obrazu so mu krčevito zadrh
tele, niso vzdržale, in mesto da
bi se nasmehnil, se je bedno, bo
lestno spačil. Zakril je obraz z
rokami in pred vsemi zastokal.
(Dalje prihodnjič)
ITALIJI BO VRNJENO
ZAPLENJENO ZLATO
WASHINGTON, 13. oktobra.
Zedinjene države in Anglija
sta podpisali sporazum, da ta
koj vrnejo Italiji za $28,000,000
zlata, ki je bilo zaplenjeno za
časa vojne.
Zlato so zaplenile zavezniške
sile v severni Italiji 6. maja le
ta 1947.
Zemljišča
ZA HITRO PRODAJO
Moderna hiša s 8 sobami za eno
družino East Cleveland, vzhodno
od Haydena. Plinska gorkota, omre
žen porč, dve garaži, lepo dvorišče.
Pokličite R. E. RONKE
ZA INVESTICIJO
E. 72 St., od St. Clair Ave. zidan
apartment s 4 stanovanji po 5 sob
posamezni plin, elektrika in gretje
na premog ter vhod 4 garaže 1
stanovanje je takoj na razpolago.
Cena za hitro prodajo.
GL 8585 Ob večerih RE 5158
BADI ODHODA LASTNI
KA IZVEN MESTA
se mora prodati dvoje zidanih po
slopij na E. 156 St. in Huntmere
Ave. 9 stanovanj in štiri trgovine.
Sprejme se najboljšo ponudbo.
KE 4071
Lastnik
prodaja zidan in "shingle" dom s
7 sobami v Euclidu. Beneški za
stori, preproge in avtomatična plin
ska gorkota. Cena $11,500, takoj
$4,500. Pokličite
IV 1052
$11.200
Posestvo z dobrim dohodkom pro
daja lastnik lahko takoj prevza
mete. Potrebuje novo barvanje
znotraj je zelo 4epo. 6-3 sobe.
LI 9442
NOVI DOMOVI
s takojšnjim prevzet jem dobra
transportacija in blizu tržišča avto
matična plinska gorkota. Odprto za
pregled vsaki dan do 6. zv.
AMERICAN HOME BLDG. CORP.
8511 Memphis Ave., 8H 6040
ali ON 5407
HIŠA NAPRODAJ
13 sob mesečni dohodek $212 ali
več, s 5 sobami in kopalnico sa
lastnika. Hita j* v perfektnem sta
nju in selo modernizirana. PeltU&l«
po 6. url zvečer.
GL 7910
w,,,y
Dela za moške
VAJENCI
ZA BARVANJE
se sprejmejo na delo
Poizve se na
960 EAST 185ih ST.
TOVARNIŠKI
DELAVCI
Splošni
Podnevni šift
Dobra plača od ure
Bonus poleg
40 ur tedensko
GENERAL
Delavec za skladišče
STALNO DELO
5 dni tedensko.
Plača od ure.
Zahteva se priporočila.
Narodno znana tvrdka z jedili.
Pišite na
Ako hočete delo v lepi, čisti, svetli
in prezračeni tovarni, zglasite se
pri nas.
PODNEVNI ALI NOČNI ŠIFT
Visoka plača od komada če ste
izurjeni dela na plumberskih ba
krenih komadih.
Mizarji!
za "form" delo delo je za osem
mesecev na novi delavnici Chevro
let družbe, v Parma, O. Unijska
plača, 40 ur tedensko.
Tovarniška pomoč
Splošno delo dobra plača od ure
izkušnja ni potrebna. Zglasite se
med 8. in 10. zj.
Avti naprodaj
GLEJTE
Dajte, da vam prodamo vaš avto
oprostite se vseh neprilik pla
čate samo $10.
SQUARE DEAL AUTO SALES
12397 Detroit BO 7568
Posluga
PRENOVIMO—POPRAVIMO
O N E Z E
Novi fornezi na premog, olja,
plin, gorko vodo ali paro. Resetting
$15—čiščenje $5 premen jamo sta*
re na olje. Thermostat.
Govorimo slovensko
1363 E. 45 St HE 3028
SOUND SYSTEM
INDOOR—OUTDOOR
Prvovrstna popravila na vaah
vrst radio aparatov
Tubes. Radios* Roc. Players
Vso
dalo Jamdono
""v
»fwy^jy mmm
wt»p»y•»'»• ni otm^i wwjip»
Dela za ženske
OPERATORICE
šivalnih strojev izurjene visoka
plača od komada, plačane počitnice
in zavarovalnina. Stalno delo.
Splošna hišna opravila
in kuha mora ženska ostati tu.
Imeti mora rada otroke zaposlena
je perica. Prijeten dom v Shaker
Heightsu. Dobra transportacija.
DA 2855
Dela za moškč
Moški
za delo znotraj mlekarne "izurjen
polni čas. Tedenska plača.
tel.: BO 3300
Kurjač
licenciran za boiler na visok pri
tisk. Stalno delo plača od ure po
leg nadurnega dela. Zglasite se pri
Voznik,
ki ima svoj traktor delo nad cesto.
Mora biti član unije. Plača na pod
lagi povprečnosti.
Prodajalec
Dobra prilika za moškega, ki je
vešč pri prodajanju linoleja in pre
prog. Liberalna provizija in plača.
Die Casting stroja. Izurjen za no
čno delo. Plača od ure in bonus.
/a prodajanje avtomobilskih kosov
mora biti izurjen. Stalna plača 5Vž
dni tedensko. Počitnice s plačo.
MI 0211
Operatorji in
pomočniki
na strojih za lesno delo, kot so
"bending" stroji, "rip saw," itd.
Dobra plača od ure in komada.
IŠČE SE
težake-pomagače
PRI ZIDARJIH
Stalno delo—dobra plača
Vpraša se na
Na razpolago imamo
službe na vseh šiftih v raznih od
delkih naše delavnice. Plača od ure.
Izvrstne delovne razmere. Zglasite
se pri
Vozniki trukov
in delavci v skladišču
Stalno delo. Unijska plača.
Mehaniki pri fornezih
(izurjeni) Za forneze na plin, pre
mog in olje. Potrebna je transpor
tacija. Najvišja plača od dela. Stal
no.
P* ,.,,
i^weimw*cJ*^l
Dela za ženske
Strojepiska
z izkušnjo na Electromatic za ra
čune. Downtown. 5-dnevni tedniK.
Stenografka
ediphone splošno pisarniško delo.
5 dni tedensko. Tedenska plača.
COLUMBIA STAMPING CO.
11900 Harvard
Kuhinjska pomoč
(Mlada ženska). Prednost ima taka,
ki bi ostala tu. Ima sobo in hrano
ter dobro plačo.
OPERATORICE
Power šivalnih strojev delo na
navadnih oblekah za ženske stal
no delo, visoka plača od ure in
incentive.
Operatorice šivalnih strojev
izjurjene stalno delo na oblekah
visoka plača od komada izvrstne
delovne razmere.
SORTERS
Izurjene dobra plača od ure pla
čane počitnice in zavarovalnina.
STALNO DELO
Operatorice
Power šivalnih strojev izurjene
plača od ure poleg komada.
THE OHIO OVERALL CLEANING
CO.
Snažilke
Dobra plača od ure nočno delo od
12. (opolnoči) do 6. zj. Zglasite se
takoj.
Operatorice šivalnih strojev
polni ali delni čas. Plača od ure.
(2. nadst.)
Dekleta
za "cake finishing" dept. samo
podnevi. Unijska plača od ure.
Zglasite se med 10. zj. in poldne.
Šivilja
na "power" šivalnem stroju. Plača
od ure.
Klerkinja-stenografka
40 ur tedensko tedenska plača.
Delo pri zavarovalninski družbi v
Hanna poslopju. Pokličite Mr. Paul
CH 6790
Ženska za splošna hišna dela
Prijeten dom ima lastno sobo in
kopalnico mora Irneti rada otroke
in ostati preko noči. Prosto ima ob
četrtkih in nedeljah. Pokličite
CE 2322
Kuharica
Mora biti izurjena pri lahki
kuhi. Nič ob nedeljah in
praznikih.
Zglasite se pri
STRE2AJKE
KUHARICE
Id do 35 let stare. Izkušnja
ni potrebna. Vam plačamo
ko vas treniramo. Damo uni
forme in 3 obede dnevno.
Dobra plača od ure z nadur
no plačo čas in pol za delo
nad 40 ur. Podnevni in Ho
čni šift na razpolago.
(Zglasite s$ med 8:30 in 10:30 zj.
ali med 1. in 3. pop., razen ob
sobotah in nedeljah).
U -+Q
ll*w*"'*,y*l
w.#*8r*z$
15. oktobra 1947
.v Tf
.#
i
CO.
3$
A
-,v

MR. BIGGS
PR 6775
1141 E. 60 St.
Blue River Restaurant
9300 Lorain Ave.
13375 Madison AT«.
Prosim, pokličite me
BENNO B. LEUSTIG
1034 Addison Road
ENdicott 3426
GL 8179 PO 5454
LEHMAN REALTY CO.
1278 Hayden Ave.
795 East 99th St.
DRY BATTERIES
1300 ATHENS AVE.
Lakewood, Ohio
MR. SMITH
411 Great Lakes Bldg.
830 VINCENT AVE.
Cleveland, Ohio
BUFFERS POLISHERS
CENTRAL BRASS
MANUFACTURING CO.
2950 E. 55th St. Vprašajte za
Mr. Werner
DARIN & ARMSTRONG
INC.
OR 4040
THE CLEVELAND CHAIN
& MANUFACTURING CO.
Broadway and Henry Sts.
Chester Heating Co.
1193 Addison Rd.—EN 0487
B. J. RADIO SERVICE
Ritmor Sportswear Co.
2230 Superior Ave.
19621 Lake Rd., Rocky River
Darling & Co.
3750 Valley Rd.
8416 Lake Ave.. WO 4800
The Bailey Co.
Ontario & Prospect
Operator
Lawrence Die Casting Co.
14800 Miles Ave.
Counter Man
THE TAYLOR CHAIR CO.
BEDFORD. OHIO
960 E. 185 St.
Anchor Rubber
Products Inc.
1725 London Rd.
Minneapolis Flour
6000 Park Ave.
Ohio National
Products
2207 Ontario
North American Refactories
Co.
MA 5200
Booth Memorial Hospital
1881 Torbenson Dr., IV 4015
SCHREIBER-WALLACH CO.
1239 W. 9 St.
SPORTSWEAR HALL. Inc.
1220 W. 6 St., 4. nadst.
RITMOR SPORTSWEAR CO.
2230 SUPERIOR AVE.
8008 Central Ave.
HIPPODROME THEATRE
po 11.30 zvečer
1815 E. 24 St.
Rosen Bakery
2221 Moore Ave.
Eagle Laundry and Dry
Cleaning
1292 E. 20 St.
Chandler & Rudd
1252 Euclid Ave.
THE CLARK
RESTAURANT
v 1520 EUCLID AVE.
(2. nadstropje)

xml | txt