OCR Interpretation


Enakopravnost. [volume] (Cleveland, O.[Ohio]) 1918-1957, December 22, 1947, Image 7

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035527/1947-12-22/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

22. decembra 1947
Franc Kosmač:
mVE TRAČNICE
Ko so sred razcvetelih sadovnjakov
zarile v zemljo prve so lopate,
tedaj je tod iz strganih oblakov
rosiio na mladozelene trate.
Udarec prvi dvignil je brigade:
ko da jih žene gon skrit, neutešen,
so strastno zaplesale noge mlade
med obleclelim belim cvetjem češenj
Govorili so tiho, da bi jih mr
lič ne slišal, ki je ležal nepre
mično z nasmeškom.
"V mrtvašnici je lep pro
stor", je nasvetoval nekdo.
"In zato je tudi postavljena,
da so mrliči tam," je pripomnil
drugi.
"Gotovo. To je pa itak hiša
Kopreca, pohištvo in postelja
pa naša."
In so sklenili postaviti mrt
vaški oder v mrtvašnici.
"Hišo pa zapečatiti", so
Vso nilađo silo skupaj z belim cvetjem
V zanosnem delu med prešernim petjem
io položili delavci v to grudo.
Srce se širi mi, ko gledam čudo:
po svetlih tirih mi oči drsijo!
A v dalji krampi še in še zvenijo ...
Nadaljevanje s 6. str.
jaz tudi ..." je šlo kakor
veter po listju. Skrb je bila na
njih licih.
"Ljudje bodo hodili kropit.
N e o n o e
"Testament menda leži tudi
nekje", je rekel nekdo.
"Gotovo", so potrdili drugi.
"Zato je tu res nerodno posta
viti mrtvaški oder."
S3
oglasili nekateri. "Nikdo ne sme
vanjo, dokler ga ne pokopljemo.
Nikdo se ničesar dotakniti."
Bali so se drug drugega.
Ko je strežnica ugovarjala,
da bi prenesli mrliča v mrtvaš
nico, so jo zapodili.
"Ti si doslužila. Ne "mešaj se
v dolžnosti sorodnikov."
Hišo 80 zapečatili. Mrlič je
ležal na odru v mrtvašnici in S3
smehljal vsem, ki so ga kropili.
Drugi pa so pripomnili z za
vistjo v glasu:
"Padlo iim je v mošnjo, da
še sanjali niso."
^etji dan, ta) se je zasula
zemlja na Pavla Obrisačo, so
sorodniki ogledovali pečat na hi
ši, kjer je živel in umrl.
Najveljavnejši in najbližji so
rodnik Pavla Obrisače, Jože Ko
lednik, je pokazal pečat
Mil
vsem
in vsak ga je moral pogledati
in pritrditi, da je pečat neko
kvarjen.
UQim OSWALD—-17306
Ko so odtrgali pečat, so sto
pili v hišo. Zrak je bil mrtvaški,
zaduhel.
*40m
Šamac, 25. maja 1947.
"Da no
ho
nnzmdo
ne 00
knkSneeaJ
P°zn*»e
t.
A*«, ,V.
wmmmmhmk
Začeli so pregledavati. Jožef
Kolednik in še dva druga, in
in po postelji.
In res, ko so dvignili zglavje,
je Jože Kolednik zmagoslavno
dvignil in glasno čital:
"Moj testament."
deU'
-ie
KaKsnega.
prerekanja in sumničenja",
pristavil.
je
Oddaljenejši sorodniki so s6
spogledali in si pomežiknili, ka
kor da hočejo reči:
"Glej ga, kako se d(ela velike
ga, kakor da je že vse njego
vo."
"Morda pa je?"
"Ne verjamem. Pavel Obrisa
ča ni bil takšen."--
kor so pustili. Nekateri so po-j Vzel ga je neki Mihael Cigel,
kazali na brisalko in se hoteli sorodnik že^v četrtem kolenu,
ialiti. I "Bom pa jaz čitaln, je rekel.
"Še brisalka visi, kakor da bi In je čital glasno:
se moral kdo obrisati."
sicer Tone Goršič in Pavlina nimam kakor brisalko, ki visi
Obrisača so stikali v spremstvu tam na steni, da se znjo, ko si od
ostalih očes vsepovsod po hiši iskanja zaprašite roke, obriše-
OBIŠČITE NAŠO TRGOVINO KO BOST5 KUPOVALI RAZNE HIŠNE KOMADE
ZA VAŠ DOM ALI ZA BOŽIČNO DARILO VAŠIH DRAGIH. TU IMAMO OZNAČE
NIH LE, NEKAJ IZM5D-6TBJILNIH KBAS.WH PREDMETQV. If I JIH BOSTE LAHKO
DOBILI PRI NAS.
Grand- Magic Chef- Tappan -plinske peči
te.
trgal OVO:i razgrnil
mrzel znoj mu je oblil čelo.
"Čitaj!" so rekli.
je siknil.
Vzel je pismo drugi, pogledal
ga in vrgel na mizo, renčaje ka
kor zver:
"Falot, ničvredni!"
papir. Pogledal je vsebino in plačevanje mezd. Vsi pa dobro
"Zafcaj nikdo ne čita", so dvigale. Vsekakor se opaža po
vzkliknili ostali. "Kar je, to je! litična tendenca, prikazati Ita
Čitajte!" lijo kot ono državo, kjer bodo
Ogledali so se. Vse je bilo, ka- rinil k testamentu. Š3 gospodarske prilike, kar naj
Nastalo ie vrvenje in vsak je zaradi padanja cen kmalu bolj-
RD.
VSEM NAŠIM ODJEMALCEM IN PRIJATELJEM ŽELIMO PRAV VESELE BO­
ŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO T£R ZADOVOLJNO NOVO LETO!
VESELE
IN
ter se
VW.
ENAKOPRAVWJSff
Dragi sorodniki!
Kar mi je kdo dalj nuj si lepo
zopet vzame. Ničesar drugega
Vaš
Vsem je zatrepetalo srce v
prsih v tesnem pričakovanju.
kaj stoji v testamentu. Mrmra
je in nestrpen smeh, kakršen se
pojavi v trenutkih upov in bo
jazni, je hitro utihnil. Nastal je
molk,
"Ali ga naj odprem", je vpra
šal Jože kolednik s svečanim Ozadje* delavskih odpustitev
glasom. V zadnjem času so pričela
"Odpri!" so rekli vsi. razna tržaška podjetja odpu-
Pavel Obrisača.
Dne 25. t. m*
Ko je prečital, se je zagroho
tal, nato pa takoj utihnil in od
šel iz sobe
vesti
S tresočo roko, da so vsi vi- ščati delavstvo, češ, da nimajo
dovol3
"Čitajte sami!" je rekel krat-'cen. Vsi razlogi pa govorijo za
ko in vrgel pismo na mizo. to, da je vzrok teh odpustitev
"Falot! kakor je bil stari,", nekje popolnoma drugje in da
likvidnega denarja za iz-
vedo za mastne dobičke raznih
podjetnikov v času naraščajočih
so nekaterim predmetom v zad
njem časuvpadle cene. Padla je
n. pr. cena masti, ker bodo pra
šiči kmalu godni za zakol, do
čim se bodo pozneje cene zopet
IV 1299
1,1-M*£*
Člani slovenske a
a, kluba v Collinwoodu
priporočajo za
dMinMn
vsem svojim odjemalcem
bo
žične: praznike
K
i
gospodar-i
w v "V' V" ji
vodi Tržačane do spoznanja, da ameriške pomoči, ki rtaj bi je gospodarskim zaledjem, pred-,,
bi se čim bolj navezali na go-1 bilo deležno tufli Tržaško svo-!vsem pa z FLR Jugoslavijo,
spodarstvo Italije. Po drugi' bodno ozemlje. Končno ne sme
strani pa se opažajo ovire gle- mo prezreti, da je pri tržaških Odklonjena dvorana
de tega, da bi prišlo jugoslo-1 delodajalcih zmerom prevlado- Zveza antifašisticne mladine
vansko blago na tržaški trg.
Onemogoča se prodaja proizvo-! lavcev, da izsilijo na ta način iz stu za dvorano, kjer naj bi bil
dov tržaške industrije Jugosla- brezposelnih delavcev priprav- ustanovni kongres Zveze antifa
viji. Če s tega vidika gledamo ljenost za delo v čim neugodne j- gistične mladine. Prošnja pa je
odpuste, potem lahko izluščimo ših gmotnih in mezdnih pogo-, odklonjena. Tudi ta nova
v njih politiko ostre
FINI ČEVLJI
so potrebni za udobnost
nog
vala težnja .po odpuščanju de-, je zaprosila pristojni urad v Tr-
ske borbe proti naprednim delavstvo pa je toliko zrelo, da vojaške uprave ne bo zlomila
vzhodnim državam. In bistvo| se bo naprej borilo za gospo- odločnosti antifašisticne mladi
te politike je v tem, češ da Trst! da rs ko povezanost tržaškega |ne Tržaškega svobodnega ozem
ne more gospodarsko živeti brez svobodnega ozemlja z naravnim1 lja v obrambi svojih pravic.
jih. Tržaško razredno zavedno odklonitev s strani zavezniške
V NAŠI TRGOVINI SI LAHKO IZBERETE ČEVLJE
VSEH MER IN STILOV, NAJSI 60 ZA MOŠKE,
ŽENSKE ALI OTROKE
Vesele božične
praznike in srečno
novo leto želim
vsem!
LOUIS MAJER
STRAN 7

TESTAMENT PAVLA OBRISAČE
JOHN ASSEG—23550 Chardon Rd.
HOLMES AVE. MARKET—15638 Holmes Av»,
JOHN DOLENC—573 E.. 140th St.
PAUL CLAPACS—19300 Shawnee Ave.
JOE JANES—632 E. 222nd Si.
JOE JANZEVICH—19131 S. LdtoAm*
JOHN KAUSEK—19513 KeWanee Ave.
LEO KAUSEK—15708 Saranac Rd.
FRANK KASTELIC—19048 ShawnerSve.
JOE KUHAR—383 E. 156th St.
JOE METLIKA—20251 T*acy Ave. v
KUHA* IN VltAMKZA—315 E. ltttfe
15617 WATERLOO
General Electric Stromberg-Carlson- Philco- Zenith- Bendix
kombinacijske radije
KJl^SlRoval -General Electric In Universal Vacuum čistilci prtprog
je so govorili:
"Zvonijo, kaj bi ne. Saj ne
bo napačna dediščina."
General Electric .peči in ledenice
Pressure Cookers
Dolgan Hardware & Electrical Appliances
E E V I S I O N
General Electric Phlico
Shoe Store
6408-8410 St. Clair Avenue Cleveland 3, Ohio
Phone: EXpress 0564
JOE PETRICH—26594 Lakeshore Blvd.
LUDWIG RADDELL—111 E. 196th St.
VICTOR SAYE—16016 Parkgrove Ave.
JOE SETINA—777 E. 185th St.
JOHN SKOF—1170 E. 174th St.
JOE SISKOVICH—15804 Waterloo Rd.
JOHN SIVEC—17931 Neff Rd.
SOBER AND MODIC—544 E. 152nd St.
MRS. ANNA TOMAZIC—16821 Grovewood Art.
WALTER CLAUSEN—16226 Arcade Ave.
LOUIS URBAS JR.—17305 Grovewood Ave.
LOUIS URBAS SR.—23430 Chardon Rd.
ANDREW VICIC—485 E. 260 St.
JOHN VIDENSEK—480 E. 152nd St*
mrnmmm

xml | txt