OCR Interpretation


Pokrok. [volume] (Chicago, Ill.) 1867-1878, August 15, 1874, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035546/1874-08-15/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

yfy^:
y^'lrk
.V
ft
f'
r%.
i
*j,
V .'«
^í.flí fř*'*
«wfc
'^f. J*^. -y-M*^
»toKnas»-.".\ :,
vvoli každý úterý, i lek a solwtu. v
Ročně. ... ,Av *v$ ó.Otf
.y, ym,*,,t.^..-, .: ..^ 250.
rtleiuS .-. -. 1.28
/i Týdně- dnivtskou .....,% ,. 10 etů.
YwJ^'tlttUJuiU /íiiiiu *e j*a utt |(jK4^1tttuC'
A7B.
•v--
Y I i Í V
J. StaU'onl Son,
vyrabyleh' vseho 1 nihil
mýdlu.
.'i-lolftOiV n»i
S I V i i V
i V i
S K O
4-x' A/
m„ A.
uFl'/( E:
Clev •iand, Olm
Jot ('r«»t"r»!f Sireot.
y A i i o n y i n e
I itjau ivi' V(4I4wUv iuutuUt
\y zbo?i hrrw iNként, skleněném, kame-j
tiém. lampy atd. atd.
1J3 Water Str. Cleveland, O. 22-
(«H)
*-mm
Staat,
..'CLEVELAND. O.
DUífGAN & SON,
ffcrttJiávauť iu ttlo a jiné*
M«»lo 20fí A* f)o Canal Street,
LEVELAND. O.
2á-
Hotové ne platí za loj,
ČLE\^LANIS1)A
ífMriiíiřská Spolcřnosf.
Obchodniei vc tiiUH nu/.-kein, inu riťkém
a obv^invm nkiu io oken.
Ohii
Náš 4:lad jest nejvét^í r^tató
I
VVÍ
290
5
nft
i u y
Prodeje tiosleiliiilio roku.
o-
Statistické příaeíní vydiiú o prodeji h-
:|,,trojftr.l872,d«lan» 873,.,kaZUJi,
že Sin|frova společufMt stroje vyrábící mi
oblinout jich v domácno^U.
"P^L. Stn# se prod^i lift tímiúni
CTIih-v
4 A
IBtoric Stajll
trvání /námv čc^ký řezník otevře
aiiZ\KKÝ KKÍM
4 Uf Btirwelft
fíQřáu
Xo vá ústava.
Unlezlté laso Táni*
i^omukolir jr*t xftleléno na pokroči
lém vývoji nafteho ústavního života, ko
mu není lhostejnojskracujeli jej nftkdo v
jeho nejsvčtřjňich a nezadatelných prá
vech, tem yiývrtf dontavi so dne 18. srpna,
v úterý, k volebnímu osudí, aby vykonal
svou povinnost nejen co občan, ale co ob-:
čan pokročilý a svobody milovný. Tolio
dne hlasováno bude o nové ústavě, která
budeli přijata, po dvacet roku rň klad ní
zákon našeho itátu bude tvořiti. i
)r^0Vllll hlavních okresních (count-
___ nich) úředníkft tak avnných ^ttbesr, ^^'n'
j*čimž ]»oplatnici*é tisíce okrádáevii jnou
dek .poruňenoet jejich a nemétié i jH»ruáe- i
ností dwmáci (Ohioské) aby neměly příčí- i
tivní, pokud to vůlec možno, zdokonalu-
dáti, takže menáina, byť bv bvla
HI\GKHltT ^ICfSTROJ něco inenňi než vítězná větáiua, v úřadech
íri(ulm ft to 11&6le
KJU
a
$£$&'
bedlivém přečtční osnovy DOfé
stavy stnéle ji ěe»kým voliíftm mftíenie Prv'^ druhou řádku ryflkrtnouti.
odporučiti. Mft! ovSem nékten* vady, no!1)oufón,e'
kromé toho obohacoval tento slofád úřod-1 ^adlu, že ten jenž mlčí .souhlasů jOblmje
niky okrenní přilié náhle a mél za násle-
n'1
no?,e
Na místfi „"fteBR* vvhradí se i jeví hlubokou a Bjjoirt vsdeftvwrnyFl, pi*e
dotýčným úhedňíkťtm nrétlé roční slul- těkající si-dce a vzácnou mistrnost v m"'i,
né. ale nikoliv presvMéivost efdadnělw* rozi-
I K S V O E
výť^
nrMiti dáb». dosud jako hvězda první velikosti
Za čtvrté upravujeme jKuněrcizých výdél: ženitbu oblohy.
kových společnosti, jako jw»n j»ojiš(ovny,
i
uy k sUiuojitcra na we^pravedluost zúko-! kun.entu vyžaduje. trpěliv«ia|i a času, ce-
což zajisté vyhovuje spravedlnosti a spr d«li ziHérkii.
lu soustavu zastupitelskou čili representa
jon
nebo zastupitelstvích zastoupeni žádného Alžbětv lutonové.
#)W k& kunvon( ve
„...múý «1•!" jakéž (loptwttla, ani tek přfUi r« slé O notié pravi. že "U'i a .ióilovi
lyrlťft pét 11.híc
jakéž se dopustila, oni
v vkládat! nesmí me.
HVýť|,
#li ení, P-"~" zpátečnikům a temperenelářům pn vítr.)rozméry. Protivou tohoto u kazu jest
200 Superior Ntr# ^°lu případě se politikové přesvědčí, že nadfejepliuj&ť a bíjdriSt, kterežto vlastno
**TsIT1 lr I?
1 A II O proti-teniperencláři mají v státft větAinu,!v ohyčojuych dobách se na něm jeví,
přáni
Uondný člověk •l/n^
ílftjsenc jest jeíliný nn.»Ž k
!%oIk'hÍ porážky temper
ním svatouškům.
budu míti v zásobě řyrstlí ft
všeho dnihn i lontára že ct. i
řm zbožím bode spokoj* !f%W OoilSti tW tioil Tl^4
nedosáhne. Tíltonovi neupírá sice jeho schopnosti
V otázco lajsenčuí teuipererMErri imfy j'8^' dobré vlatsnoglt. ale vyslovuje se
hověla ÚHtavodárná konvence ovšem zni-
vlaétních rukou. P.udouli horlhi
Voličové mtuf i kaidOlro votuin biut
áe
1ST Jřr QfipJ Ktráda oněch čelných a důležitých před- (proti nově ústavě) again-t minority re ^nrakterm ženy a zavistivoi
ností, s nimiž se v nové ústavě jwtkává- presentation (proti jsastou|icni menšiny) |flí«^d«»bromy»lhy, předeejeti
aili'ilO. rllfí" í tne. Jest ema dílem nejosvicenéjiich mu 'against lisense (proti lajsend) a í' nidee. n kiátee, le ic«t
44 našeho »tótn. dilon dloohřlio a hlubo- i ponechají si V«M»6 řiidkv JTVIÍÍ.
Předevňím tu tnáme opravu naneho když hlasy své řádt»é a npr«vin'- n«t
soitdnictvi, xajisté velice iádoixí vfain, devzdaji.
kteří se soudy eo dčlati mají. Opr ÍVOII
ton dfjcíli he rychlcjií, svédomitějAt a lf» i
cinřjíí ^rvHzení soudníríi pří.
Za druhé zinéení dosavaée platného i Beschor přeni^il konečné hhifa^ké uil
jeho jetst Hpíše obšírné než Jukladnť,
mem a
spíAe k osobám než k věcí same.
Za třetí klade se v dotýčnéin článku mováni. vyvozovárií a tízaviraui, ktwe
nové ústavy mec lehkovážnému dělání' má karakterizfvati í-eé, jejíž uéel je^t přo
dluhů jednotlivých obcí, ment a okresů, vedení důkazu nevinnosti jakož i mravní j^(U iií»lo|»eiíí a neí»mií,itelní, že Iluek
což se dwavado skoro výhradně ve pro-' zdrceni íiieeim^Veh o»oeu%atelu a msti- i ,tPnj zlt«, ule že očekává, abv mu 1 'o
*pěch vydHdnAských.šeieBoiěnleh spoleS-1
bož obého jrtine Tješctíili. jen abychom ko
P&W ««vádí v některých ftftteéh j-»»ccně v rozhlášené a mysle víečli 7 tjinia
skvěle se osvědčivší zastoupení menšiny,! j'cí rozčilnjici íAlažitc«ti k nestmnnen^n |.An^mni
(,',er
Dosavmie jak známo, jest jen vět«ina »ou ale nemilosrdnou rukou kresli pova-1
je. i^vBímiuc j»» Aiinutu, jrsi joii vvinuw i
zastoupena. Kde mají republikáné nebo hu Tilt^im# on naznačuje několika smělý-•
zvolí buď sa-1
mi a
demokraté větňinu, tam ho
mi re]iul.liká.iMI lnut demukratHW kanili-! **l«i.im ^wnMocittin a iwIhw nialujc
Jak |iŽ v hcm zunu^éno, drží se Uep*
o I nám »»«»#. «e »vétl,»ť, «Wt,nn«U -t,
ji,em ,jéni n,0(i|iíek I iK/fte«ilo«ti Ao pnfetilostl. takže
I „éj«u
^ru proti-lajgenéníiu, že ji jíolovičatosi, í chovati ík! ú]»lného úpadku,
do jednoho k volbám se dostaví, dají levého světla a dával by jim přemrsté-
coi bule míti ten účinek, Jev státním .Íen nojdftvěrnejsí práteh- jelio zrníme
v městských zástupitelstvoch
5Hl|i tcinjíereuelářů t« |»ozor-1
i
^Utujako^Wv
nem zádunu iví»Hti zni*skn íK»r»ií©k wM» i,,
u^in»
plna přání svobodomyslného občanstva. siteln domýšlivy, v nejvyšší míře nesjto
Ale |K«tavení její bylo tak svízelné a ne- l^hlivý, vrtkavý,kv napěný, klesající
„„„.v..... nejupřímněji přítel itwii to jej za
••mrk OU-, a
BtHVU
11
e'te,n
ar-
ifc.
Hlasovací lístek sni pftk UktK P|
(Podáváme jej anglicky.!
of each vott
»«l«»viti měl, stavěl by věei do ne-
»'^u, kterak se v sr,leí jeho jarým
citem a-bodrou myslí přetékajícího srftv
a
Každý
nat'
Kaídý nati mMv
*Jp
W
CO., 104
Ročník VIII. Sobota, cine I.Í srpna ÍSÍ4. Í"íhIo 25.
voliéové čeští vyškrtn mi 1H tot«^ Tdtona obeii zrady Moultonovy, je-
MO
/.
kého přemvSlení apřimné snahv j»o- i ho votum ale vyškrtnou řades pr
Hkvtnooti občanséu tohoto státu lepAÍ, do railroad aid pro r^pom železnir) a Ale pře* to pícse víeehtio nenabýváme
Í konalejM, blahoděj.iřjši základ politi^á-1 ponechají druhou railroad ai|
l»o života, než je-t ten dosavadní i proti pod,K,ře železnie). I l^dčeiti u „evi.mosti JWebem, bv«
Chceme stručné hlavních přednosti aé* j, Potlali jame (•bčan^tvu uf-véllenl jH^ta
vé ústavy tlotknouti.
Henry Wanl Břffhrr.
80
do.«ud tak tvrdo^ijne hu-
ÍM'
nepřátel i ja-átel jeho pokl í
dano bylo za němé přiznání, podle poío
tMlt
vkí*of»t»b než věcí. On »án| obrat .r,,
1
Croton
zjevu ditfeli, jukni *o rovnala dítěti ]»řiro
ironostť svou. Její dftvřra a přichylnogf
,«tal kořistí tdalxdio. vrtkavého, vybředni í
o t%3 frjfcr'
ničitelů karakteni muže, který zářil .jj krátce. oni svaluji veškerou
v sa-
Vr-H:!'
Zdejší Herald přinesl \čera
k našemu státu, tak aby občanstvo proti hajovaeí spis Beeehcra na í» sloupcích J4
šmejdům jejich bvlo chráněnější a spoleé-1
cou^°
širokých, tiítěný drobounkým p^5-
těsně. Pročtení tak dlouhého do-
nicl]
zármutek a těžkr»myplnmt. jež
jro se Čantěji ven vyderou a život jeli v mra
zpn-
ICiiMOVé n polštinu Tuk zvaní
Slovanomilovtf.
knnl
rp.fi Milamu. Z V ar»avv se piser
nenasytně soliěcký, nesne-
S
ho, již by byl uvítal n radostí v» vvyvobo- trou o záštita a přtótí maeúáá Slovanstva
zení z pozemských trudů a nesnásí. ,j proti mluvě jiolské? a to bez nwj
O paní Tilonové praví, že byla chutr^ matnějAí záminky. V Amerkw jest čeftti
ného zdraví, ale veselé mysle, něžná mat na leckdes připuštěna do
i
1
Str.,
k onom, kteH v trudech jejích a svízelích i ani v h'»sjx»dé užívati. Tu vfcru neschúzi
útéchy jí poskytovali, byla neobmezeiiá. í již ničeho než vytrhání jazykft.
vvlíčiý takto povahy jcilnotliv/ch 0-
ho ano i ničemného muže. jejž miloval f! *'1
boť nic není pod *ltmeem dokonalčtu), ale Prvw»»^ dmhdni a třetím votuui druhé »u' t^veřovnl tajemství s\eho srdce tor- .. |j' ,v, i. j. i, i »kých vvsokých rtkdich a nut vo v^eU
tv vad v má i ústava dosavadní, která po řádky, tody against the new* constitution
n^ž °Htř»j»
1 t.''
hťájnraktcrní žetiv a závistivoi dále. že byl
tfoti ví™ n*v«l« oitií n hile |H.|WTA
1
1
nepředlože-
řjiilok iirvni (for i liladiu- rojvnffi il zJriivépuci nullum, i "l,B t«víiiiisi bratrií
ty kc n dftkawm *e'»o vétíím dokládal,
íitelní. takic no nasi alo jojicl, vioo. In.- i l« M.I.- x-tórn- ,.l. Tilu „i, »l»* fo,koa,,jrli,ký( l, Sk,.
i čeho nícz! uimi k© ne
s^hlo. eo by *e rak- ]1,11 če*ka vždy i v. l.leji ^Inárod-,
pri ouplne -bišnosti mezi bratrem a 1
sestro% nie/.i otcem a jeho ditéíein, mezi
kteří by se spíše ineli na­
zývat! des|»oto-imIoYéf vyčítají Polákům,
Jest t) stará pohádka beránku vlkovi
vodu kalícím.
Nyní na př. se mnoho vynikajících jm»
litíků a veřejných mužů jilských probtó-
ífení
wm
llt.
vinu bratrovražwlného nepřátelství na
Poláky proto ze tito jsou mražen i a
/drceni a ospravedlňuji Rusy pr«
lože tito vítězy a mají sílu a moe. soudce CampMI nii-!ediijíeí revoluci:
asjK.fi pro nějaký
ne
|»l|«i|tem
4 rnezi
kampromi
y
Ruskem a v
a
č.^opi„ectvu bvlo znamenat! \to-
.pi^wtvu bylo zna
1
někud dobrotivější ton vůči PolákAin. Ale
.tMn_
,^»
inarkantními rysy ]K)vah« «vi»)i a se "m" ^P0"
byť bv na
ii .1T. i..ivkv
vi
v
•eráuéím. des|«otiznius
lidskosti a spravedlnosti,
deseti mezinárodních „úřed-
U
,!
..
,rosp(.h jak(l
..j.vík, v lim-
féfn
,iu,nl,„i,v KM
v
1
Po jxwitáni ]«j|ském zapoTéseno bylo
v jtápa«lo-r»wkýeh (bývalých jvt.lskýeh)
mlouvání po ^lolsku, zaplatil 25 rublů a
více. Zp'H iitku se tento zákaz přísné pro
váděl,-jelikož byl ale nemírný a vlastně
nemožný', nebo Poláků jeat v západním
kem zatmí. Mimo to pronásledovala jej v Bozňansku, ve Slezáku a v Lužici pro-! Ohio opětně za jxblance navržen. PH
jK více r»ků předtucha o blízské niurti je ti jazyku slovan-kémn, jako bratr a pa- vrženci dosuvadní admlnistnice spatrujlv
tom významné vítězství a jswi nim tmafr-f
né osvěženi. Garíield jest bez ««lp»m
velmi schopný ri zkušený muž, alo hhuK»
vánírn pro salary-grab (/.' ýřieTii platu pr'
slanců a senátorů^ zapletením dor švindlu
guberniích užívali veřejně jazyka j«»lské-j I' ilailellle, 12. srpna, Stát^ přo
ho: byl-li kA» přistižen při hlasitém roz- hibitivnl strana odbývala v llarrinbur^u
v..„, I B-wkn i» hI» ti-íce, hliw. r-olide „bv- 7. listriktu narl,li ňo konř„«,. .Ir. To-
itMdil *vláií»iií juta-hylnort k tMkomjrilrib! •*.!"* "kree prsty |»li«tiii» »«««.
tak jako před jov»láním. Nyní však d«v 1*2. srp. Tribuně so tele
těený zákaz uživání polštiny opět ob no- gruťuje, že proti monopolisté na kongres ní
ven v muátě Mitiňkia plakáty »a rohách i konvencí v ludianole navrhli za poslance
nalepenými: .,Přijx»miná se tímto co nej- J. D. Whitmanu.
přísněji zákaz, kterým se mluveni po pol St»a«,a nezávi-dých navrhla v kongres-,
sku zabraňuje v ulicích, náměstích, vořej- ní konvenci v Linkoluě, |llinoifie*a-elav*
ných mífctecb. skladwh kuptrkveh, kotp- ií za poslance O, E. Steven-onu. V 1
ditoriich, rwstauracích a hos|MMlác4i." těm kongresním dictriktu navrhla tatáž
Tak surově nup«K*ínali A za žádných strana gen. \\*. 1". Andersoini.
dob ani nenávidění Němci v Čechách á |aiii ^i ille, 13. srpna, tteneral s
ua Moravo v dolě nejlez.»hleilnějšího jWř- i (i ar ťie lil, jeíieii z vůdců Grantový
tiěmčovaeiho ušili, tak surově nap«číná 1 strany v sněmovně }K»tdanců, byl jht Wi
se #ni jinftk necitelný a hltavý PjruMk béru bojí v lí»téiu kongresním distriktu i
svolodny4eh.
mfttka, oddaná žena, která na manžele škol, v Americe mohou sLCechové jKStft
svého jako na bytost neobyčejnou ]ohlí- vfti universitu kdekoliv se jim zlíbí, o
žela a k Beecherovi s nentH'cnou přítnlno í vftem na svůj náklad, zde můžeme p'sto- Shopherdových ve Washingtone, pr«byl
,tí a důvěrností se měla podobajíc »o co'd?
váti národnost svou v míře nejrozsáhlejai i u vulné části republikánů důvěro.
J*
"''W\
CLEVELAND,
Pohui niuteiVké mluvy své ani na ulici
1
t"B"R
spi-u toho nevratného pře
,K'n''
v"á
I tu^iii nuižcm a manželkou jelio nej- 'In ^veho. A jelikož xa* jen málokterý
iwlmíšl^o pHtele sbéhnouti t»#iuohlo". A- P^hiosti Amerikánu »i osvojí, ale vy*
bychom se vyslovili krátě© k podrob í»':uh.6 joti chyby jejieh, čeká nás, nezle-*
mu i-ozbeni nedostává «e nám již místa P^'"^' dosaxadní jwmérv, v Americe
i ukvapí- před weařrannou i nou-1
—1
fob o MoultQiiovi sic taktiiž vyslovuješ i mlíiWpá. V dopise p. J. P»o
přistupnje k imltiHtČní zalialiiůwtí^ které I *®ckyho, o v\lei u radneskýcJi Sokol ft do a.. pi
wí stvkft téeh lidí vznikal v a vfelt kmá-1 Milwaukee, uveřejněném v ml«nlé» SMe
vř-M n osudn^|i se znmotavaly. m^íivio ť-toiue: bori| '.rn ^iyvm
Nemůžeme líeechera a* k mvĎrku je- í při divadle byla síň Sokolft ne- ,)va
ho vývod A }»rovňzeti našemu ú^eli oupl- obvéejnč píepln^na ]»o nejvice mládeži i sou vždv k ssábavří milovníků liry t«'-to né"
|ne dostačí poukázáni k rftzu a blavnitnti
me íi
obsahu jeho fbli a jení. mého nejvíce ale bylo slyšet i rozmluvu
Beecher snaží se U^kázati, áejť»t no- i '^'"^kou nebo anglickou a jen na
^ářagtnon o!»«ti protivných okolností Že se •'cv
es'a
^rft
Inne
v
H^l^nosti j.ou to také Cwhovcí
í!l,,*,,,ycli
ft
v»ule
^jj
110v
předeotomu bvlo tak- oře i
tl
metali bez- inl»dé#» ink t« lmil« vvl.li^At^*
.'r.—
('eBe^
'e^
muž. *kterf
c^ 8biryeh
,,árť^n'
osí
/právy politick**.
V oslovení svém pravil, že strana
nezávislých chce, abv ve vládní a národní
vládě vládla jHietivosť a že lid pozbyl d$
véry v obé panující utrany. Jaký-i She
jjers, z ]\íorpin konvenci vynadal, na :vav
ji nestvdatým humbukem. na軞 se tato
otlreeila. Když ho o|»t"t -eMa. navrhl
Vijimáme a opětné potvrzujeme plat
formu, o níž jme se 1». června u^snesli.,,
Když bylo ještě ústřednímu výboru 11
|oŽutK. aby spolu s jinými výlwrv státní
i o u v oř e n i a o a n i z í v á ní n á n i
strany nezávislých «e zasazť»vul. rítzí^ln
ne konvem-e.
ilctroil, Mich. í'd. irjvna. I'roti
piohibicioiiieté státu Michigan
konvenci, v niž přijala resolucí pr»ti pro
deji opojných ná|Mjt1 a navrhla do stát
nich úřadů své kandidáty.
iaai'innati, l^.srp. Repnblíkáné
mňím
F^'~CFT"'
'\,WKnoK»
V
tv
0
«le v Polsku rflském Pulakn nwroí!
T« vlastni wla,
Podobný truchlivý úkaz jeví se nám tn
tá ťechv včech vétáích amerických mt"*t.
Niíflťxlkcm hřiSřié neteéiiOHti iieÍM nevzdě
lá no*
ti inhIíčú a za nedostatku českých
mladíku zde narozených zacho-
jen málokterý památku eeského pftv«1t»
dopwt*
n^'
Oi»Hon kritikou obhájem Beéchera
»st. tjí, jel í kož ráz je Ik jest spi se ospm- i
vr*llíiříjící noi očišťující. Mezí o«prave- 1.
néiiím viny a dokázánním nevinny jest
který bude ví««ko npífte, jow.e'
ke cti éeskel io {měna.
V Indi:tuojolirt eíla sedne 12. &rpt>ji i vžtlvcky pří rure, wstaviti a zpraviti.
v Mašéníc iralT íiiTifveucé nezávi iverr.^^ Vmrú všecky «lri.hv inalýel. pH«te.j ..
.. jl, ků a n»asineni se svedímute a laeino o
Independentů, aby ntfvrfllu kuudidatv d«t
OFFICE:
Oxnámky
,ttA vždy mn iť,vi
ttU/
i til vé oaporu«*u|e se Mvým kraiaiium /vlaiié tj"
množstvím musel jnom hledat zná-1 víím prf»lnžcn«tvím »ohotoví.
upomínala že jreiu
Dr. MOEITZ SCHWARZ
»MlpHyílá ..
so nu: Ano, eelá Bpoleěnosl j« čeká. uw co praktik ujku lekar ne «madil. Dr.
eo pr
S('hwnrz
I Schwarz
0^Krec^
ak u ,0 za
nebude í Kde vň v ěeském jazyku.
v
státních li rad ft. I armář A. Stephen- j{.|,jVi ž0l,Hčky mého patentu jsou
sou Putnam Co. byl zvolen za přwUo-Vždy u mne k dodáni. i_
odbývali
zde četné navštívenou konvenci, l^vi
Hishop měl zajímavou řeč. v níž dovozo
val on plný nezdar napnutého zákazu
prodeje ojMijných iiujojft a vyzival kf»n
věnci, aby s největším úsilím pra-o\ala
proti kandidátem, kteří j?ott jKMlezřelí z
temperenclářstvi. V přijaté resolnci
vy-lovila ~e konvence pro I a s e n e.,
'A
(The PltOOJtKSb/
«,pubifabiiNÍ cvorv Xued ay, Thnotud*ir
t™
4 fwm
Kancelář čís. 9. Pnbhlic Square
Obydlí 107 Oaborn tttrett.
II. Janovic
V °„V
vykonal ntudio mé na vídeft-
'''katHko vedv pmktiekon stkuMe-
Sokolůí kde ten i Oftiec ni holiny jí—lo ho«l, dop,
*2- liod. odjrfíl.
dCUIi'oadwav.
jVcjlttťiiiťjjsí
UUur win Street,
U— CLEVELAND, 0,
4 n o i i i
f* K O .1 í K.
i-lo Broadnny.
Svým zákazník Am a ol»ee«»íu»tvn úlieo
íhlašují, že j^ent dílnu *vo»i na svrchu
ndauéin místě otevřel a Že hotov jsem sici
i *froje. zvláště „Aetnu" jejíž oástč mám
ni.,
pum. /.a vvKouaue pmeií s« ruci. Oyi|,
•JI A. Doll.
n o o i í k v
Americké a -/:d"L»U(j sklo.
Sklenáře zaopatří olrfvem, rarniiera ft p.
Zboží prodává v drobném.
1«.07 ST. CL A IR STR.,
l.v LEVELAND. O.
DO CLEV ELA ND!T A VŮKOLÍ.
1'rrní český pivovar,
kde f-e vaři velmi zdravé. cliuMié a laciné
nivo dle -iv -jiu-obii.
PAIKK&TLAPiU
č- 27."» Forcfít str. v hf ralém Dan^leiso*
vém pivovařa 43-4H
Odei
1
do horka
piv
á n y
litHiiy a
deti[!
MABLEY & HULL,
obclHjfliuci v šatstvo*
8
J'.!
•A
$
,%i
y*
i, '&i
r'
.1. W. Sýkora,
a v o k á a n o á k
*.,3\ '1
ita prodej
i'?í
4i«n
ft
iru|iy „lipojf.. ,•
a vSpmi
kulečník
velm} |žkflft Hhwuů
jMiin hlelal zná-1 vitm piisiaženstvím ixuiotov#. Íp~
'W I'O/Olt!
í lUlř i 11:1 1 kra f-itlUtH i*1 /na
4-

HIKOX & í\ía:RSOLL
.ni|.ti ('. li. SMI I II a CO.)
Volkoí)lt hol:iíci v m«H-i iíavuřcnóin,
su^envc'i rvlnich, ořwh&eli ti jinám.
Čislf^ 1ST Water Sfrcot.
('Icvt-land, Ohio.
I- K V I'. I. A S K A
SÍ0O Superior Mr.
o e o z i i a k y
Vjri'^li yli'ljl isov
n i i k i o i i o i u i o
Ofíict' 18«»—132—134 Champlain 8tr,
Cleveland, OhWl
PUBLISHED BY THE BOHEMIAN PRINTING
Fr tho Xew Consiitutioii.'
Against the New Conntihition.
S E O N V O E
For Minority Representation.
Against Minority'Reprcseutatioii.
Til V O E
For Railroad AW.
Against Raiiroad Aid.
O U V O E
For License.
Againrt Lieen^e.
u Ersse that part
do ihA favor.
Credit Mobiliáru a z části i do řmejdfi
lo4 (..'rotou Street. Cleveland, Ohio
n .* iiud Saturdav.
*v .H^ct-S, tr-ISf
Ono year... f.. $5.0 i
I Six month* 2U)0,
Ttpce months ..1.96'..»%
Only on subscription,
i nosť. Lékaí ten vtisnw ire v piwmě uilu
lnl JS i..*. *..Al tL 1 !j| 1 I u w 1 *•..
I I A K V I V A i u
MOI K1 V 3Ii:STH'
pptdavá se i i
It. Il^itwylio ii Synu,
li. D* JLciliiig
•\vell,
i it»portér
fraiM-oit/NKrlio irbnlovélio
skin vrlkrlMi i mnlriio
178 Ontario Mree*.

xml | txt