OCR Interpretation


Pokrok. [volume] (Chicago, Ill.) 1867-1878, August 18, 1874, Image 3

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035546/1874-08-18/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

*w
7T^^-r7..^rrr-vr*,
xiMjfj. W^^(Í?^ at*MÍ%
v Í, X.
tyjj
**27-'
**•, av
Ke cti a snivé boží.
Obrátek pŮHolíoiit jezovitů.
Alma lťi^ii«ra
přeložil
-:f,*$(« i#. Vyhni*.
Kap i (o I li cl v
acá in cl u lul
.r-'-' -L^j'tk i' Cwtdlaman,
vim
„šiiíui nejsem sebe mocen od*
pusftel Aio kdo by nepozbyl roztimn,
kdy£ tak se mu stáno, jako mně? Na
toho ír.él jsem f»e obořiti, jenž mne tak
zner*!1, na něj, jenž Čest muže a vojáka
w a poluinil, na toho, jenž byl s to,
aby jmen© eve řleehtické napsal pod vý
jmvódi zakoupené neb vy nucené na tres
tiiííci galejuím
„Pane," vec© Gattini rozdrážděně a
tiiřkud mysli nabývaje, „podezření vi
ny nc/.akládá se pouze? na vyznání tres
tance Keminiho. Či snad upřete, že
když cjlý svět paná Aneiora za mrtva
pova-coval, vy v klášteře jfczovitsk^nTse
objeviv jeho z mrtvých fstáni, ovšem
slovy dvojmyslnými, jste před po vídal?"
Viliiera Gauthiot zdál se otázkou touto
Liýti zaražen viděl, žo muž tento právě
tok byl ve spojení položnýrai otci, jako
3 j^ho ujcem.
už se domníval Gattini, že jeho pro
tivník rozvahy pozbude, a že bude moci
odvážlivěji naň se vyřítiti avšak Villiers
odhodiv kord a usušiv obličej rozč.leností
rozpálený vece:
„Qvšcm, učinil jnero tak, aviak povím
vám zároveň, jak jsem se dozvěděl, žo
pan tť Ancier tiení mrtev, nýbrž že v
pevnůstce gaetanské uvězněn tráví. V
pevnosti jest strážmistrem starý Švýcar,
jenž dlouho pode mnou sloužil. Tento
člověk, jenž mi naprosto oddán jest, do
zvěděl se od žalářníka, svého přítele, že
dopraven tam muž letitý, na pohled z ro
du vzneseného, jenž se za nespravedlivě
uvězněna vydává a panem Ancierem
se nazývá, tl meno toto, jež dobrák znal
co jméno jediného mého příbuzného,
zbudilo jeho pozornost. Dal si vyprávÓti
spustil ujce očí, ba poskytl mu, když
bez ieněz v hospůdce gaetanské dlel, vá
ček s penězi. To jest glěh celé události,
to jest můj na ní podii. Já bláhový, u
jal jsem so toho, jenž mi nikdy dobrodi
ní neprokázal, to jest má odplata! Po
vrboval jsem vždy penězi jelio, a za to
jmne pronáslednje, jako bych mu byl pro
r.tyto peníze po životě toužil. Nikdy jsem
•d něho nic nechtěl, ani pomoci, ani pod*
porv, ani ochrany že nyní čest moje zni- i
čena, to jest ovoce mého s ním příbužxin—
Btví! Ode dneška vidím v něm úhlavní
ho svého nepřítele! Dnes, zde, u hlavy
svého dítka pří sahám, kdyby ke mně
přišel, a řekl: „Jezovité, již mi byli mi
lejší než vlastní krev, ti mne zradili,
zřikám se jich, a nechci je znáti, ty však
budiž mým synem, auým dědicem—"
bych mu ukázal dvéře i s jeho penězi,
vrhl bych mu zlato k jeho nohoum, Jé,
chuďas, vydědím jej, já propouštím jej
věrnosti příbuzenské, z příchylnosti lid
ské, odmítaje jej, neznám ho více...."
B^z ducha klesl nazpět.
„Hat pokus vraždy! Žaloba pro vraž
du zamýšlenou. Já ěe jsem bídný, zišt
jiý, lstivý vymahatel dělict vil" volal opě
tovně, bije se do čela a podlaha se třásla
jKjd jeho nohama. „To mi přináší mé
^příbuzenství! Nule budiž! jděte, počně
«"Hte u rbžalotjoa eo chcete! Vím sice, že
Itato
«S» •Jř.A»/'
4'
jvypnknutí jeho vzteky
Řádil a naříkal, keíte*rriH^r vy
pakl. Za lhostejností pro bohatství, již
gto jtřed jinými honosil, za bezstarostností,
*fro kterou nikdy neztěžoval a vždy sám
jPlivotem s# brátí ohtěl, skrýval «e ^hedce
tol temný, oprávněný z toho, že nedosta
tek toho, čeho jinak tak snadno nalézti
Imohl šťastnou náhodou, jeho i rodiny ži-
ť/i
-A3r*
dual.*'
o jeho stáří, postavit, a poslal mi list, v a svité Aacierovi do obličeje, zvolal
němž mi vše zvěstuje. Mám jej dosud, hraje si na uleknuta: „Pán Bůh s ná
.Ju za»e nemohl poclwpiti, jak člověk tak mU
zbožný so dostal do vězení státního. A- Takovým přijetím ohromen, veee
však Švýcar tvrdil to určitě, listy mé ujci
zaslané zůstávaly bez odpovědi noměl
jsem pokoje a pospíšiv do Ílíma tázal
jsem se v klášteře. Tam se mi řeklo, že
ppn Ancier jest mrtev. Byl jsem jist,
že se «de událo něeo tajemného, l^etěl
jsem do Gaety, promluvil so Švýcarem a
jiokoušel se o to, abych spatřil zajatého.
Nebylo mu to možná. Hluboce jjohnut jeho uhnuly se klidnějia Anciera. ...
spěchal jsem nazpět. Tu znenadání příz-
^bclpHIil ía.tó ua Bv6t6 vítězí, HvS.k »*hudo. spatřil, ai bnd. dveře »^ati i
2al.,ba net-lit mne Mih, le připravena.' Bohužel byl ve
^jneohroženal"
Posuftkem rozhodným Gattinimu dvé
ře uktlzav, vrhl' se bez ducha 11a židli.
Juané .e nepodařilo .nne.1 ukrotit,
"fl wt, ukalilo i ztrpčilo. Nenávist nejtrpčej- navřel a také Šavli, jak se podobalo, neo—
^•*í,jaké si ani vědom nebyl, naplňovala pásal, anby jinak řinčení Šavle bylo se
jet k muži, jenž nesfearav se o něj nyní i rozlehalo, tuť měl jsem za to, že udílí de
-i-
si přál, aby ujec mrtev a dědictví pojiště
no bylo, on byl by nejraději ujce v
propast uvrhl a peníze jeHo by ním
zahodil....
„Ti jsou na celo rozdíleni, cíl můj jest
dosažen," mumlal Gattini, odcházeje řa
díittiy tisovými ze zahrady. „Žaloba
nechf zůstane nedotknuta, učinila svou
úlohu. Měl jsem Villierse za vinna, do
mníval jsem se, že jej usvědčím, žes nim
budu vyjednávati, snad pomocí peněz,—
on však, bezvinný přich/zí sám mezi
nás. Toho aspoň obávati se nemusíme,
io by on proti nám v pra^ěch njcAv je- ™kližo
Kapitola dvacátá třetí.
Zapřeli ho!
8 nevýslovnou radostí dal se konečně
pan Ancier, poněkud se uzdraviv, na
cestu do Ílíma. Blahé vědomí, že jest
na svobodě, vyproštěn, že brzy se octne v
kruhu přátel na piaza di Venecia, dodá
valo mu síly a podporovalo jej k vytrva
losti. Jako mučenník, jenž po přestálých
mukách na nebesa vstupuje, blížil se sva- z jiné písemnosti jistoty nabyl,
tému městu byl trpěl též pro církev pro
tivenství mnohá. Ani stín zlého tušení
nezahaloval šťastný obraz budoucnosti,
jejž ni maloval, an zatím Ortiz jako zlý
jeho duch jej pronásledoval za ním jeti a a
očí ho nespouštěje. Teprvvokolí fiíma
nejblížším jej předhonil, aby jej v klášte
ře sám uvítal....
Noc se južéblížila, když Ancier po
schůdkách kráčel" k brance klášterní.
Brdce mu tlouklo nepokojně, ruka se třá
sla berouc za zvonítko. Známý vrátný
mu otevřel.
„Znáte mne!" zvolal kavalír.
Vrátný udělav kříž, chtěl odkvapiti,
an zástup otců z klenuté chodby vychá
zel. Jsa jist výjevu pohnutlivého při o
bapolném se poznání vběhl Ancier
mezi ně. Spatřil nejvíce cizí tváře.
„Což mne tu nikdo nezná?" zvolal.
„.Iseni ten, jehož hlodáte, jehož pohřešu
jete, jsem Ancier... .w
Tlupa se zastavila mlčky a jedni na
druhé tajemně pohlíželi.
Tu vstoupil Ortiz se světlem z pozadí,
Ancier:
„Bože můj! CJoŽ jsem sfe tak změnil?
Ortizi!.... Cabarre .. Kde jest Cabar
ro?"
Tu objevil se Cabarro na schodoch j»o
stianních. Ustrojeíi byl pouze na polo,
jako kdyby jej hluk z lůžka vypudil.
„Co tu stojíte?" tázol se bratří, a zraky
'(je?
A tcntQ z
Co
nivá působila událost. Zpovědník jeho Tato slova le«l..v6 dotkla se kavalíra,
Výsosti navštívil „hroby" a ujec dán na jíž^dlouhaletému příteli na prsa sjě
svobodn. Proč zůstalo mi tajemstvím,, »hati chtěl. Ztuhl celý a nemohl sebou
jako proč byl zatčen. Strážmistr
ne"jbnouti.
j,|jf gjjj
tent)
ic
a v
n
Inui?
Slyšel a nebyl gi vědom
sly&li
,,Kdo by neztrnnl podivením," zvolal i
Ortiz na kavalíra ukazuje. „Může-li bý-
ti někdo panu Aooierovi iKnlobnější!,ikft
nož tento?" ..*-1.-1
„Katolíku, věříš na duchy a strašidla?"
dí Cabarro, „Já-neshledávám té jxxloby,
jež vás kláme."
Obrátiv so k Ancierovi tázal se, co
zde chce. Tm zpamatovav se poněkud,
(Pokračování.)
TRPITELOVÉ A ODPADLICI.
Dle Alimla Meissner a na j*uyk
český uvedl
V. Vávra Ha*tal«ký.
a v a i n á á
V nil vychází na jevo ledacos a přelíčení
v Pešti.
„Octnuv se o samotě a v plném oble
ku na lože se'uvrhnuv, přemítal jsem o
této záležitosti, an najednou zaslechnu,
kterak kdoni po schodech nahoru iospí
cliá a v brzce nobylo pochyby, že dle řin
čení šavle není to nikdo jiný než Verner.
Vyskočil jsem z prudká, abych ho jako
6
zmizel, právě an jsem ze dveří vyšel. V
domě bylo ticho, také zvenčí byl se hluk
skoro úplně utišil. Mohl jsem dobře sly-
i Set, kterak soused můj oděv svůj svléká,
jsk js8m za to uloíil
Zápasil jsem sám sebou, ínámli k němu
vejiti a odvážlivý krok poduiknouti čili
nic. Mezitím co jsem velkým nepoko
jem trápen kolísal, co mám učiniti, hřmo
tilo to neustále ve vedlejší světnici. Na
jednou dvéře se rozlítly a po té zase sil
ně jimi bylo bouchnuto. Slyšel jsem,
kterak soused po shodech zase dolů s[Ó
chá. Ješto nebyl světnici na zámek u-
cbázel
a čest mti Sáh). Ziltný člověk byl by 1,i»kýs rozkaz, na nějž bvl zapomněl,j .,Ovtom.n pravil Bruno. ,,Na svém doutníků.
koval u
-r '*y
vstříc, za zpropítné uctivě se jwdě
ň'«Btné
8k(M'íťh
iV všechen případ alé že dříve neb pozdě těku z Uher byl jsem se octnul v nepatr
ji se vrátí. Od této chvíle stál jsem, ma-: né moravské vesnici nedaleko Brn ši
je svíčku v ruce, u dveří, uchystán, žo je Všechny moje pokusy, abych sobě nějaká
hned otevru, jakmilo se objeví. Byly to
i
hrozné okamžiky očekávání, avšak celé je so po silnici setkal jsem se s rolníkem,
hodiny takto uplynuly. Nevrátil se více. jehož lehký vůz, ač na něm uhlí bylo na*
Bylo již dávno po půlnoci. Ochablý u- loženo, velmi zostra ujížděl. Prosil jsem
sadil jsem se na židli k samým dveřím a rolníku, aby mne nechal na vůz vsednou*
postavil svíci k nohoum na podlahu. Ho- *b k čemuž jk krátké rozvaze jjřivolil.
dina po hodině ubíhala on vždy ještě Hovořili jsme vespolek a chování jeho na
se nevracel- Mamě jsem přemítal o pří- plnilo mne takovou důvěrou, že jsem se
činách, proč nepřichází, ft musel jsem se mu prohlásil za politického uprchlíka a
konečně sebe tázat, co se stane ze mne, se vším se mu svěřil, co na mne zvéděti
chtěl. Byl jsem nemálo překvapen, když
lieb není skutečný Verner, alebrf jen je- I nchopil se mojí ruky a mne znáhla netoli-,
ho jmenovec. Celé nebezpečenství moje ko co vzdělaný inuž oslovil, ale co můj
zjevilo se mi zase před očima. Musel' spoludrnh se osvědčil. Byl to bývalý
jsem jednat, zrychla jednat, nechtěl-li důstojník honvedský, jenž taktéž byl na
jsem vzácný čas proplýtvatí. Nebylo I útěku, zeman uherský, jehož jméno zatn I
již dlouho do východu slunce a bělošedý ijovati nemusím, jeéto vím, že je živ v se- I
třpyt začal hvězdy zastíratí. Tu od hod-1 věrní Americe. Zove se František Koe
lal jsem se ku kroku odvážlivému, že vej
!ekávm,í^,evtó« ^u do Mna.
tí(
du do vedlejší světnice a poohlídnn se, a
bych z některého psaní tam ležícího aneb
jsem tak prahnul. S [ociteni
strojícího so do cizího majetku, vešel jsem
první, jež mně do očí bily jednotlivé ku
sy ležely kolkolem v divokém nepořádku.
Lože bylo nedotknuto. V tu chvíli zašle
chl jsem lidský hlas. Jllas zazníval ve
dvoře. Upokojen chtěl jsem svíci zase
o z že n o u i a á a s e o s i k á a n i
najednou zase poděšen jsem byl těžkými
plouhajícími kroky, jež po schodech se
rozléhaly. Nabylo možná, abvch opustil
cizou světnici, i zastrčil jsem tudíž závo-1
rn u dveří. Tu kdosi zvolna ale velmi
silně klepal. Nevěděl jsem co počít i
mám, neb mi idas v hrdle úplně bvl se
lhal.
„Tu zvolá! kdosi zvenčí: Vstaňte, pane
nadporučíkn, vstaňte! Zpamatoval jaem
se a napodobuje hlas ospale pravil jsem:
Což je již tak pozdě? Co má býtií Voz.
kaje zde, zněla zvenčí odpověď, do Uhlň
je daleko. Hned, hned, zvolal jsem, ač
koli jsem sotva ještě věděl, co budu činit.
Jakmile jsem byl o samotě, vyjasnily pc
moje myšlenky. Pochopil jsem, že vůz.
o němž děvče několik slov bylo prohodí
lo, je v souvislosti s odjezdem důstojníka
a že to záleží mém štěstí, abvch vábi
vé příležitosti k útěku {toulů. Vždyť
mne vůbec jen veliká odvaha mohla za
chrániti. Tu rozžehl jsem zase svící
jal jsem se uniformu na sebe oblckati.
Přilehala mi na tělo jakoby byla na mne
šita. Tato nepatrná okolnost dodával
mi tolik zmužilostí, že jsem zapoměl, kte
rak skutečný vlastník nniťonuy, protni
viv veselou noc mezi svými soudruhy, v
poslední hodinč se objeví a mne ještě u
dvířek kočáru zachytí a zadrží. Za»ba
len do širokého pláště, vyhrnuv sobě lí
mec a opásav se šavlí vyšel jsem s tlukou
cím srdcem ze světnice. Na schodech
setkal jsem sos podomkom. jenž mně pří
sy-
po níž
zloděje,
mi
ccsty mně přál. V někt
octnul jsem se v kočáře a od­
jížděl jsem. Nemluvil jsem ani slova,
ježto neustále rozčilení mne naplňovalo
strachem, aby ve vozkovi nevzbudilo se
podezření, aneb aby dokonce četník za
mnou se nepřihnal. Když jsme takto
as hodinu cesty byli popojeli, spatřil jsem
křižovatku. Použil jsem této příležitosti
abych na vozkovi vyzvěděl, zdali mne
má opravdu za objednavatele povozil i
když se umou promluvi. Této starosti
leží Uhlice, neb posud neměl jsem ani tu-
rak k hranicím valně přiblížil, ale hlavní
věc byla, abych se od Krásníc notně vzdá
lil. Vždyť měl jsem via sobě šat, jenž
všechno |Kxlezření zajdašoval, a kromě
toho byl jsem v náprsní kapse uniformy
našeFpapír, jenž by mne v nejbližších i
dnech, dřívo než by oznámeni se stalo, i!
tehda byl chránil, kdyby mne úřad veřej
né bezpečnosti byl zadržel.
Byl to list na dovolenou, znějící na
Vernera. A týž v skutku v brzce osvětí-
čil so co list ochraný. Vůz náš zastavili 1
dva četníci. Prohlíželi mne sice ostře a
v lv
ve evětmci .trolhb.tfc „f.
byl jsem za zdvořilých omluv dále pro
puštěn. Po té dorazil jsem bez dalších
nehod do Uhlic. Tam dal jsem se napo
hled doporuciti svým vozkou nájemnému
vozkovi a udal jsorn při tom křivě další
směr své cesty, abych je svedl se své sto
py. Zaplativ vozkovi štědřeji než
„Odkud zjodnal jste sobě peníze?" tá
zal se předseda,
,-Přinesl jsem do Krasnic plet tři sta
zlatých," odvětil Bruno klidnd.
„Můžete
... ,ni*c obdržel?" tázal se soudce. mé na skladě veliký Ivýbfer vftečnfcb
i
a
4
i
„Můžete to na nějaký spůsob dokáza»f"|lepších otlěvních látek. OQ-OO
tněla nová otózka.
1
Tam neměl jsem příčiny, abych před A V n a w
vin penězi svými se výkazový,v odpoj AiivlW A JLiM-PA.
něk
větlěl l'runo.
peníze zaopatřil, byly marný. Tu ubírá-
Ještě dříve než jsem mu bídu svoií i
vylíčil, tázal se mne, potřebuji-lí peněz.
Vyznal jsem mu své trapné jíoměry. Je
li jsme spolu skrze celé Cechy, a když
rozloučili jstne *e nedaleko Krasnic, kde
8©Btru
do eizé světnico.^^avle a uniióriua byly kai«y. Musel jsem as-
provdanou, vytáhl značnou
po u polovici toho přijmou ti, nechtěl-li
jsem 66 nepřítel od něho se odloučit i."
(Pokračování)
"TTTTT"
nejím* i nejsi olicltofl Y
me*lé.
€has. Ihilliier,
ěís. Broad n ay,
obchodník v malém i velkém prodává
nádoby hliněné, porcelánové a skleněné,
zrcadla, svítilny, galanterni zboží. Hoj
ná ":a zboží vždy na skladě.
Každá objednávka '^rfltví §e
do (lomu v každé Části města. l!»-22
H. J. Votteler
Nu. 17i* Ontario str.
hndební nástroje všeho druhu.
Harmnoiky,
housle.
kytary,
plechové nástroje,
nejlejíši vlaské stronv, atd.
v se ky nástroje a dobře
spravuje. i
.1. KR AI SR *, CO.
následnici
JO
S o i i
pivo vare i
LEŽAkU a ALU,
roh ul. Ohio a Canal,
1-41 CLEVELAN O.
I A A A
čís 68 Avenue C, New York,
oprávněný jednatel
byl jsem v brzce žhaven. Vozka mluvil prj a s ující na |iarnich a i»lachetnleh Vápno: 1.15 za md.
89mnou ř« pohlížel na mne s úplnou dů-| lodích přes liremy a Hamburg. Ce en Oswego a Akron J.70
věrou. Jáť arci teprv vyptával se, kde Zásilky peněz a jiného drului véd do
šení, kam se ubírám. Tu jsem zvěděl, že cenách skrze prostřednictví pánů Kareše bílý 10 —104, Ohio ohněvzdoni v 13 e.
dlouhou jízdou nebyl jsem se ještě nikte-
dětských kotárkiu
éaíon Fraind,
IO ul. rotou.
Od ix)
riičnie krajanům ^v\'m avůj
krejčovský závod.
Vyhotovím n# zakázku všeho druhu oble
ky, rychle, trvanlivé, vkusně 1 Eaceoy
l°ivné.
Spolu známo činím, že mám výběr nej-
_„
*nad udat, n koho jste tyto pe! *!S* t^ rOlOll 1'ťť |,
Tržní hlídka.
ftřew Yorský peněžní triu
New* York, dne 18. srp 1874.
Zlato kupuje 109i prodává.
S á n í a í y
Ct
.1
pre." 11.8
S z a s u S a i í i
ská |{'kná 1.5i». hrubá
kuchyn^kií 2.30,
e 4 0 5 0 i
ního a New VorkskéL j.
Cech a Německa obstará v nejlevnějších Petroleum pri celé káře Standard
Stozkýho, Káva liio 24—25, Java 34^-35
1^7 Železniční |«|všocli dílů Thee nové llyscm 50 130, Guu
!»owder 100—135, Jajaiiské 7"-
51 24
Fliifk & Zviin/i^,
i 7ti fiioai a Sli
vmbit*l Í i-
3
i
1S64 0 pre."-' 11.51
1865 6 pic. U6i
.. 18(^ 6 pre. 116
1867 6 pre. 1178
1868 6 pre. 118
papíry 6 pre. 11TA
10-40 5 pre. 11 n
nové 5 pre.
*Ex-Int.
U2i
€levelaiiclský trh.
Cleveland, dne 18. srp. 1874.
Následující ceny jsou ve v elkm. Obil
ní ceny jsou ve skladech (Elewator), z vý
minkam3T zvláště poznamenanými.
e n i e í o 1 v e n á z i ní
1.14 Čís 2. 1.11.
K u k u i e 6 1 í 7 0 s
O v e s či s 1 4 7 čí s 2 5 5 i i
i o 8 0 8 5 n e
Ječmen: —bušel.
o u k a 0 5 0 7 7 5 z a s i z e v e
vené neb z bílé zimní pšeníeo mleta v
v měslé samotné druhy na venku mlč
te o 50 etů. méně jarní pšeničná mouka
5.75—6.50 za sud.
i n á o u k a 5 5 0 2 5 z a s u
Pí ce za Tunů hrubých otrub 10.no
nejiepší (Middlings) 22.00.
S e n o i o e s k é n a í i e
24.00 za tonu.
U z e n é a s o i n k v n a o že n
jcnkru l4á—15. Přední 9 i ctu spei, 1
i —12 ctU, zušené hovězí 10i.
Nasolené vepřové masa rví
ký mess 21.50, krark» 21..'»«•, .\lr:i nii.
23.50—24.00.
a o v mě s tě př e v a e n é 1 3 př i
I soudku, na sudy 12i Jna venku převařo
11—12 dle jakosti.
Má s o n e i e pš í 7
V i \v 1 0 na sudv
í čitaiir.
o u s t- n a a i k ,-i
S e e n a i v
tělní! 0,00—fl.25.
n k A 1" i 1 1,
vý drobný v zrnkách
10J, žlutý :—Íí|, I'.,
1
Ml
KuImí s j—}• *tu.
e i v á n n i
12 ctů, živé krocany 13J
po
S ra, z továrny 11—12* ctů za libr.
Brambory
noxé
75—85c buše!.
Cibule nová za baxnu 4.00—4..'»"
1" a z u 1 e 1.75—215 za bušel nejlcp-i
druh.
!U-
li 1" 1
i i
2^»
•ti' la-
Lot,ÍBVilU' í-)0 8,ld-
1 1
císařské 100—135, černé 85.
o 11 a s e s za gallon N. Orleanský
78—Su, Porto Iiieo 05—70, Kuba 33—35
Rozinky nové „Lavers" ba\
i 3.25—3.35, Valencia 13 ctů za libru. Iv
I rintiké ctu libra. Suíene íve-tkv
14—-14á ctu.
K o e n í s k oř i e 4 0 4 5 vše K K- u
i 18—20, hřebíček 5s—00, pepř .'JI—M2 ct.
z á z v o 2 0 2 5 u k á o v é i- k y 1 1
135 libra.
S k o pearl 5i —0 etů., čistý 10 et u.
Silver Cl os 10, bílý Ontario 10 ctů.
3 1 o o y e n é u té 5 A i u e i
kánský častilo 12—13, pravý častilo 16
—18-ctů.
O e ně n př e v a e n 9 8 z a a
lon, nepřevařoný 08 omastkový olej
extra 91—96 ctC
Dřevní trh.
Ze skladu počítá se tisíc střev. !. pa
pá lec čisté 49.00, plank čís. 2. 1 p. 50.00
IL čLstté 46.00, čisté plank 47.00. IH
čisté 1 palec 41.00. Box 1 palec 30.00.
e n i n í 0 0 í s S o k s 1 2
palců široké 20.00. Čís. II.
10.00. Čistí
Commons lU.OO—20.00.
S a v e n 1 o é y Joist scant,
ling a trámy, kratší než 18 střevíců 16.00
20 siř. dlouhé cena dle délky dřeva.
Podlaha (Flooring) od —45.00
Common 30.00, druhá Common 24.00
Norway 30.00, Siding (Sajting) -30.00
i n e 1 XX 1 palců řezaný 5.00
čís. 1. neb čistý Butts 4.50 čís. 2. 2.50—
3.00. A. I. 10 palců řezaný 4.25.
Laťky 2.25—2.50 tisíc.
e o v é o s y a é 2 0 ctft. pfw
střední 25 ctů.,velké 30—10 ctů kus.
(•známky.
á. J. VfEMHAM,
2* Merwin Str Cleveland, Ohio.
velkoobchodník IttraMfahý,
a i
syrupu,
rybách
a dřevěném zboíí a
'.•'iiieckém inij)ortovaném zboží. 26-52
.ion\
ni:niv so\s.
\'yrabyUi!ó obchodníci
Prodává stoly, židle, postele atd, Dvé
ře, okennice. okna se sklem atd.
S k a 1 5 0 i e 1 5 2 A V o o a n A v e
I 1 Clevelamjl, O.
I 7-:,
1
i K(
1 1 i i evra
t" líico
i
-I
1
i
5"
0
ty jsou k dostání.
i: a o
i obdrží si u šná proceň ta
i je bi
ho flagonu 30ctů.
mýdla 25
li
•rn iií-
A
9"
c*
s
Za hodnotu zboží se ručí. 37-
A
i
ví r-
,1
«-T
W JJI
vtetp
110 & 212 Ontario Street
Od|xr
i'':ii e .-vnj' z\ě'M'1iý závod cti
krářský ctěncmu obecenstvu. 1—
Istřice, káva. čaj, čokoláda,
nejvýbornější jakosti vždv k dostání.
Krám a síň pro hosty v neděli
v dej .-•evřeny, až do ]»ůlnoci.
ri?
iíai -i:i
V
y.:\
v\k»:.
u
k
roá vidy hojný vý
v
ber
hodinek,
prsten fi.
náušnic,
a jiné zlaté i střibr
né pntřuby.
v
.k
ř.'rotou
liiico Cleveland, O
JI) dlo a vodickd
i '-i?tění skvrn oděvních, aťsi od vosku,
i "noty aneb jiných látek pochá
i Vlastní wrábitel mýdla a vo-
Cfr
z
c?ti
1
o.
5" 5
tan
S5
rií
ÍTÍ
|pCŘ «rv
gi
z-
3 o
S Ss
C. C-
is
nu 10

*0 T,
o
|x
W 2
PS
5.
$
5"
a
3
K/1
e
1
2.
5"
i**-
•1
E
i
a -w
S?
ta
ffu
?=.c
,1
v*
r.
»S
&
3
L]
ffí a
K 01
3
a
9
FOHIT
I V
w 1
o it v.
llO£TS iV II||»'IH%
vyrábitelé všeho druhu
AIAJ A PORTERU,
pro potřebu domácí i k zásilkám,
Koli ulic Seneca
ás
Canab
TI t„
I.
4'

K n i a e i
Vae victim.
5-20 1891
O e a v i o v
jinýMruh 11—15 ct.
1862 6 pre.* 11.11
N a s o e n é o v z í a s o e n v
stale á }»optavky dobr^. 12.'»"»—• 1 za
extra Mess.
S a z a 2 o u i e i e e y
S y o a 1 o K 1 2 5 z á n U
u k a e 1 0 1 2 z a i u
é i e a k o s i o—« 5 i
II že llapMin .tii. Kai'oli
i n a 9 1
1 v
S v í k y S e a i n e 1 4 4
Star 20, lojové 13 ctil.
S o a í í -k a o n á 7 n y e n
soda 3 i—4 ct.
uč e n í S o o v á e k 3 i 3 é
běloba Sodová 4é—5 Caustic Scnla 01—
7 é ctů, jxjtash 00 ctů.
v n á y k u o n i i
kahi:l fkamík,
.-. 7»» ('rot'ii Ni p..
o i it á a y. S a 1

xml | txt