OCR Interpretation


Pokrok. [volume] (Chicago, Ill.) 1867-1878, September 03, 1874, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035546/1874-09-03/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

/i'a
A i-
4
k
V
•-•r' —T
w.
.39.1
„JPOKJtOK"
•vchází každý úterý, čtvrtek u sobotu.
Ročně.. s'» Ů.00
'ůlletně ti.ro
Jtvrtletně .... 1.25
Týitní1 donáškou...... li' k-tů.
Trojtýdenník za-ilá se jen na předplatné.
s
v WICK:
í'i{ CVníoii S reet,
Cleveland, Ohi
Nové ozuuimky
I
Antliony I&ioi*, _J
Iiaipj*" a Vclfcc-vrívSwtnáfc
*lm#1 n
Mžitekt%H »1dOTinefn, kam*
I K O V & i O I
o. J!. {SMITH A CO/,
i llic.i V »\OCÍ Zí'-V"IfOlH'lll, V
Sušených ryl(ách, oiechách a jiném.
n
li i: i i iVs hTv
U V I Í K
-i.a i'
.1. Sta Hord & Sou,
vyraby tcitf všeho druhu
mýflla.
eisld 1ÍI0 «fc KU
('anal Street,
CLEVKLAND. O.
A.B.DUNOTAN&SON,
Tyrab y v
1 1
i sova
i i i
SIi
číslo 203
o
&
8
O
STKO.Í,
I V o v é i u y
Prodeje posledního rokiu
buly rok prodala o
Je Singrova .jx,leíno-t -troje vyr4bici mi- ,vcr
ttyrlCťt I»ét tlSIC
víc strojil, neí kterákoliv.],na spoilt
čtvrtina véecli »troj4 byla pro rodinné
Ožívání, íímž nejlépe dokazuje
•blíln-nost jich v domácnosti.
No. 200 Kuprrior Str.
CIjE V Eli A I), O.
&•, :í Moric Stajil
č. b7 Burwell
Yldycky budu míti v sásoM čerstvé a
chutné maso vAeho druhu i doufám že ct.
obecenstvo s mým zbozím bude sjx»koje-
I'1
cite-
i k o a o i e n í o
a
pruhávanr mýdlo a jiné*
.Jgfc* Hotové se plat! za loj. 22-j
Cloveland, Ohio.
Má3 sklad jert ncývětŠ v státé
22-
S I V Í Í S V
Slit
"illl'Opil,
dnes dvoji útok na Puyeordu, ale byli po
každé odraženi, Karlisté, v zuřivosti
mul zm^řeiMm. útoků, zapálili na ústupu
svém všecky domy mimo hradby města
stojící.
Karlističtí generálové Tmtauo a Mora
byli jKíbliž Le de Urgel }oraženi v kr
vavé bitvé slratili 400 mrtvých a mně
ných.
Karlisté, obléhající Pttycordu, hodlají
město to vvpáliti smolnými véncemi n ho
řicimi immami,
Řím, 31' srpfta- Sopltii Aotna od mi
nulé soboty soptí. Ze tří sopouchů (krá
terů) vylévají se celé proudy žhavé lávv.
Amerika.
CLEVELANDSDÁ TV o v Vork, 31. srpna. Kubánce ku a jej zde přísnému výslechu podi-obil.
HpolCČIIOSf. «iei«i doftla zvést, že krátce pfed bitvou o Osami se po dlouhém zdráhaní přiznal,,
OWI,..l»tó vUrm,»v.,«,kM,,.'a,,a.rÍckémjl8"Wj«^«í'«'a*t H""" lv6-'žcj.j MniSnik -v««tí l.l«líl k
a obvčejiiém
boiií*
klu do oku,. i ma kompagniemi pravidelného ápaněl-, nemravnosti. tnnto vyznáním pnspi
Office 130—132—134 Champlain Str.
8kého
k invtly.
vojska, složemdio skoro vesměs z!
tmQmoůy přť5fjel k
.. *,
i
BIIVGEKťV ŠlCf 8TKOJ dne 13. letí. běžícího roku, jakož i zat- i
yj
mond viřistnlo zde pět set Mennomtů, z
liicaffo, 31. srpna.
,! ., I
fl.
rozhánějíc
Pííiti, 1. záři. Veliký počet katolic
kých pont niku, ubírajících sek panně
Máři i v Pontigney, přibylo do města.
,. v. ... vyplašili z brambořišť
J/W/W, 31. srpna. karmté učinili
neznámého
Nový York, 1. září.
lo dělnictvo na
shromáždění, aby odsoudilo jednaní
i cie při příležitosti dělnické demonstrace
1 éení a odsouzení dflníka Krirtiana Mayo
~rT7~V- i i oWkatni ano i re- '§y n bijíc .k. lidu Shromáždíni »lcdovalo prednuíku neohro
btatigtieké přísežní vydaní oprodoji éi- hovad Pil pHIežitosti bylo ion, ho badatele za liroU,vebo mlíčni.
étch strojí r. 18». dodaná 1878,^ukazují,,
vat
M-
"JSw-
8 úctou
Moric ittajn
Mt&no mM
,|„
8tibl trcbt
žalAř0 oto 2e se prý 6trii
.id.vMe (lir .žp..(,.mn
nii
vSoch
vcJUv0ijt K
,e0 v Anglicku, pří-
11
thvalně známý éeský řezník otevře opět ce ochromen, bylo by stěhování z Anglie
JF/XKKÝ KRlM ka do Bpoj. států mnohem hojnější. Ale!
v
lublK.Hkj-1.. f.url, II,
uu oltŽHlovaný. Týž jmenuje «c Auto-
Minister války nařídil odeslání několi- svém přichr.du do ořa.]y, což se stalo r. 1ře |oán. Na ukázku jwuává
ka pluků vojska do Sici!ie, jelikož so tam 1^71, vznikali jako bublinky na«l vodou,
loupežnictví tak zmohlo, že majetný dlo- vňeliké oftklivé pověsti. Povídalo se totiž g^n)
loupežnictv
věk není jist ani statkem ani životem.
ne-
že kněz s Antonínem
selským synkem z téhož místa páde
pfiíozepé smilstvo.
Povést ta nabyla posléze té síly, že
představený obce doňel k Osanovi do stat

ci nalezli v Santo Espirita zásobu zbraně křesni mu soudci učinil Osaita následiýkí
a saverbovítli 5»0 mužů pěchoty. i vyzuum.
iJývalv guvernér Louisiany žaloval ča Bylo to v letě 187-, když se poprvé s
„Wortd" iro urúikn tm cti, na Mohiikcm frtk.l: farář .mjal jej totiž k
$50 O0»- polní práci ve žiiícli. Mladíku bylo teh
TcT pncli&i tukové wody (tajblu):
d.v
11™"""
antíliťkÝm jmrtiíkein ..Citv oť liich- }''nee
,, I zadržel, vzal lei s sebou na taru. Stn»al je)
i rk-1 I tu do tváře a měl so k němu jako milenec
nichž většina do Dakoty se stehuje.
I lt 1*07.1 len mu iiaval lanaukv i
k milence.
Geíi. Custer všeliké a peníze.
4
dílu malé řeky Missouri. Urazili jsme! mu láskyplné listv, v nichž ho lákal do
1,000 mil cesty sdravotni stav vojska je mů. Hoch ale nechtěl. Tu zaftel zhova
znamenitý. lily t'arj'ii' k otci, jejž slibem, že synovi
Na západě a východě zřizují se společ- koupi po\J*, přiměl že mu dopsal, aby
nosti dobrodruhů, zamýšlejících hledati a I se neprodleně vrátil. Hjch uposlech
i kopati zlato v Černých Horách. Jedno přišed, stal še opět obětí larařovy chlípno
údolí jest prý dle líceni gen. Custera tak sti. Na to se hanebnost ta na faráře pře
krásné a květnáté, že se mu ani jediné v
1
/••mi nevyrovná Custer nazval je proto dem.
Květnatým údolím (Flower-valley.)
ra, její teprví nvní guvernér anmcsto-1 »hr«žc»u
val. Tclidv. jak jsme svého
ro'voati.
i,, liáždčnc dflilictfo plněna byla uřenci lluxleym a Itaeklem.
i.
lia(
zc
A fo
do 8H- »l»v pr« nékolik set »''»"*•. f"1'1""®0
pfdnicli náděnníktí, kteří se z Anglicka ký proseli řloveécnstva^
^•stéhovati chtřjí, vyhledal nový domoť..
4ako v domečka taktéž v Anglicku my-
sil obecný i id, ie Amerika jest přivedena
mm
l^Inosta na úřad. který nf.,dkiftd-
p(,v=talcům. Kubáň soudního vyíetřr.váni se pustil. O-
2 a
•S&W
j« »»la'ln«. že mu l«rá. nehybnou. .^,7^'i™
vKjnje. Kdyl »ou,Ir»l,ove jo-
tu 81 MiL
iílltWlkV
/Mi
kolí. Spolek White League Be prý cfcys- posud závidí A ristidovi a Themistokleevi,
tá začínati nepokoje. naši řečníci Demosthenovi, naši mnélci
_... Fidiovi. Sedmdesáte dvě města řecká
Bramborový brouk. Pánové darovala nám 72 filosofy, kteří vytvořili i
Sojka, Purnm a Marek ohlodali, že se budovu elověcké mysli dialektika po
bramlorový brouk, t, j. ten delší nechá chází z Megarv. metafvsika z Eley vele
Brouei ti jsou tok platonismu mel svůj původ v Ise, Pi
totiž velmi bojácní. Na tom místě, kde reji. Ilymettu. Malá vlašská města ve
so jich něco utlouklo, taní se více nevrátí, středověku zrodilo každé svého velkého
ano odtud se na čisto vystěhují. Íiečení muže. Descartes, Bavle a Voltaire na
rolníci podnikli vypuzování lramborové- i rodili s© ve Francii, avšak psali své spi-
•ho brouka vesměs Plackami, košťaty a sy první dva v Holandsku, poslední
ce překvapeni byli zdárným jeho výelel-1
kem. A e i k a I s a i i a
ři 1isieiiet« -lavnořti 1~1í!ií
mm jm— ii- i i'í'1 lSlt*l M'T -iaVllořT! 1 '1 10, O HIŽ
Iramy duitiOviii pa«ljr. Pral ...
v
kaitál .lufilmvni |,aStýřZ..l,Hvního*l.1íi.|ainor.(.ký .e5to .aM
1
i mu dával lahůdky
Tíni upoutal sř íuladí-
i 1 y í "i
velitel vvpravv do Černých Hor ohlásil ka tak ouplnéJte s nim i» vice meaicu v i.'.
začalo
i cestu vedla nás podél malé Missouri až zmíniv se ani sl^resn otci nebo faráři, ode |.Íest11
jsme proniklí k pramenům řeky Heart, bral se do Terstu, odkud teprve psal. Ba
Vytknuli jsme polohu dosud
y •!*..... 11 posměch domnele zločince
generálovi Sheridanovi svůj návrat do! nepřir(»zené snnl-tvo molu tropin. Ko- v.
.. r»,, ... .. .. 1 1 ',„é \v i soudu vraiditi snu beztrestné í t-i snad
tvrze Lincoln. Písje mezi jmýin: Naše nečne
rár jakmile se o pobytu jeho dověděl, psal
klubala u
ze,,,i slftl
on nalézá^-o nyní píed suu-
mésíce
ía«u zvěsto-
Dnes odbvva Froftaaor Ty udali znamenitý Z jižních Ntátu dochází denně
Toinkíus' Siuaru valné pHn^knnwe anglický, který w v této aprávy o „„vývh krveprolitíeh a ol,avno
by odsoudilo jednání poli-
lovéíítI1ý
v l»elt«istu, Irsku, ku sliro
uíeI":a
.. i,', .la,,,,, I á vývinu živočichů, jak rozvedena a do
valí, počínala si í wS neslýchanou su-
w
zna.nen.tou rcí, v mž ne
v-""a1' ž» W»6'k
íkacetované nauce Darwinovo o vzniku
Byl prý to okamžik v pruvd6 velebný
kdy* muž vMeckvm. pracemi svým, tak
níjkrútii. trert viwmfsii-: P«llllisil vúr-, celému^ .vM« I
jxik„vi:nauce, která jest nejpfíkrejíi protivou vSo
ho zjeveného náboženství.
0J
|nikft
d6
bvlo lAo#
Kntetvo zaji»US i», svém «PAsoW ^řt
„línějších f0s0pisí w nespra- j« »e ")ho ""'hroženého hlasatele «M.
.„'káráno. í l'rav,J.v
a*. Struje se prodávají inéeífiní ^VrtJmr riavton. soudruh Josefu Arelia jc.i' 'l'^ °"o samo. až pravda ta do
•i "l-^ení. 12-
,Jo
""l"'1™ J' nciastraw
vreto'11(1,1 v°l1kn0
Clayton byl tei v Kanadé, kde se n.« I
•ůak nelíbí. Kdvny nebyl loňským ban-, i -i
i -A i ,. příčinou zpoust, |ake způsobily ve větsj
kovníin popraskem ob#iiol země tak velí- i
1 1
části státu kobylky-
ť( m|ri
vybraný
"«l P"**"?.*
b«áe vo1'-
^,rn
0
z KaníM BVO
DiilťžitOMt ni!il)« li wtíitú. „Fi-
,.
pluk státní milice. Pluk ten bude pro Gioja vynašel kompas, Kolumbus z Ja
šachováni pokoje a pořádku v městě a ví oova vynaéel Ameriku, Kftli hrdinové
kK v k hlliJ velicí lidé
malých stat ft," pravil v jedné
7
na mizinu. své řeči slavii}' Castelar. „A skutečné,
i\ovy Orleans, 1. sáli. Guvernér, kdo naučil nás svobodě obchodu, neli
obávaje se krvavých srážek mezi bělochy Amsterdam i Antwerpy? nepovstali ve
a černochy, povolal do zbraně
Florenci směnka a v Janově banka?
}x»dobnými nástroji a ujišťují nás, že ač ve Švýcařích, Amos Komenský v Nizo- výhradně větroplavbou zal»ývá. Za
sami prostředku t/»mu íred úvěrovali, před zemsku našel útulek/' tu dobu vykonal již ti to sedmdesáte pově-1
.. .. isme počátkem minulého mesice. kdv
Kraji...', v v.yla, pojednali, wlcv/.dal .tavný
„,stl,itIlll
Tay| slav
nín M'Winik a spravoval co korutor ^eli- jxjzdrav, jejž isluinl.-kv bánník
kou faru Prevaldskon
I ie obt sj nebo íako r»«sa ranou •/. bsmibitkv
pko
je obfsi nebo jako a ranou z bambitky
Ci vymizelo již /. Ameriky
1
Onanii lín zti svědomí. Ae-j i
in vra
Lynčování jest zbytkem barbarství jež
jen tam lze omluviti, kde není žádných
rádných soudů a kde tudíž bezpečnosť
obce, kde sebeobrana jednotlivců toho
vyžaduje.
výrokem o učm stech, jichž se tu černoši tu běloši dopou-
kn vlastně ne účinku modlitby, měl minu atí. Mississippi, Tennessee, Arkansas,
Kentucky, Louisiana a nyní Texas, jsou
jevištěm vzteklé nenávisti bílého a perné
ho plemene, kteni co den propukává v o
havnostech, které naší republiku a fede
rální zřízení její ostouzí.
Předním ba nejpřednějším účelem stá
tu jest bezpečnosť života. Nejsem-li
některém státě jist životem, nevyliovu
je tento svému účeli a nestojí tudíž za nic,
bvť by i sebe krásněji zřízen byl. Nelioť
Život jest nejdůležitějrtí, nejdrahocennějáí
statek života stát má mu býti záštitou a
ochráncem, a jen k tomu úěeli a ne k ji
nému sostu]*vali se předkové naší v šedé
dávnověkosti v obce, z nichž moderní
stát se vyvinul.
Na jihu, kde nejsou lidé životem svým
jisti, neboť bílá i černá chátra šlape
tam zákony nohami, ano i úředníci, tedy
strážcové a vykonavatele zákonů jich na
prosto nedhaji. pakli dokonce sami proti
nim odboj nevedou- miji se stát se
svým úéelem.
R«'l»iillikáiiftka konvener našeho
státu Mešla se v Columbus včera, dne 2.
záři. John Sherman byl vyvolen za
předsedu: Měl jen kratinkou reČ, jelikož
měl večer mlnviti k velikému shromáž
dění. Podrobnějších zpráv se nám do
této chvíle nedostává.
Lazebna a vlasostřižna, Forest str. No.
383, v místnosti Karla íSeylera, v salóné.
6 ct. bděni a 12 ct. střihání vlasů.
187 4. Číslo 3:*.
llft
V
tl
Msnlk I!ttvar(1
,ra „llg|icty
vjnK
Za nedlouhp |X j0.K.j,Uin8on ihned do islandskéhojazyka a dosáhl v umění tom v brzku značné do
•áme prvni konalosti. Dne 10. června 1850 podnikl
•polil island- I větroplavbu z Wilk esbarre, v Pennsyl
vanii. Při snášení se lalóna nastal pro
Osanem, 20letým
ju anglickém a spo
y tex
world's high
ťtool and fMMig and^sagji,
0 land
To gr«et
Z|lk„kIenci
^í'! a odsoudí a koiioíni' na npjbližšhn
year-.
(I s 1 a n s k é.)
Pouštění halóna.
Dnes
l*áckon
pr.iv. /.e
krvelačná chátra zákonitým soudům
1 1 a
ixíz
o 2. hodině odpolední má býti
pubi Squaru, zovoucím se též Montt-
rnental Park uétén ol.irovský pověti*oft
od chvalně známého větroplayce proťes
sora Kinga. Jak již minule sděleno, bn-
de smělého větroplavce na povětrné ceste odporuřuje se svým
jeho provázeti asi 10 osob, mezi nimiž.j borným [tivem a všemi druhy nápojQ.
někteří novináři se nachází. tégr- Dva
cckou zkuňenosť, neboť se již po dvacet
trnv'h cest. Mr. King narodil se ve Fi-Í
,, ... must, ic v
ladelíii r. 182*. Byv sved kem několika!
větroplaveckých poknsů známého větro
plavee Wise odhodlal se též k podobným
pokusům. Zhotoviv si povětroně vznesl
tivný' vítr, takže jej |rof. King nemohl
uále/.itě
řiditi
Vine
land,
následkem
cestu jeste s dvěma pány z New Ilavenu
stala se mu nejeda. Balón totiž při
snášení se spadnul do zátoky Long Islan
du. Všichni tři se hodně zmáchali, ale
nentmuli, nelxtť v čas ještě prii la jim na v
jx»mrc locT. U. 1H0Í dal se s několika
osobami na větroplavbu z llochestru, kte-1
1 roucha a dva z průvodčích Kineovycli v
Bee*ani (lyncniMsneo nejen
i)t
emícli státech z.uabi. I
jí sezločincň, soudi! Když jtroí. Kinfí z Atlarit*
osadu nesmírní. Někoiik ciilop-
ců bvlo u řeky na rybách když. zočili ba- (J
lón, zahodili udice a ryby a utekli. u
Žotlobou nesl jeden í^mž ]»ytel mouky /.v.
s]»atřiv nedaleko ohromné tě!ť- i
ětři se vznááeti, ]mstil mouku a je
mu nohy stačily a nezastavil -e
až doma. Jedna obstarožní dáma touže i
dobou seděla- dvěma dcerami svými
přel stavením. Vidouc |Xjv« troiiě k zemi
rychle se snáseti, padla na kolena a jala
se bjafiitě modliti dcery modlil}* se za ni
hlíisfin plačtivým. Soused slySe |K)vyk,
vyšel ven. „Pojďte sem Martine," volala i
stará paní na souseda, „pojďte sem aby
ste viděl konec sví-ta. Já vím, žet je
konec světa! Jak jsem ráda že jsem
ho dožila."
a.
i»atřiěncho
v i n
.vět
chal co
y se a
nou myslí a rozvahou, vraha a nebo jiné
ho zločince se světa sprovodí í Nikoli.
Kdok'»liv rukou svých pokálí krví
byť by ta krev bvla zločincova s před
ložením a protizákonně, jest vrah, který
eo takový souzenu býti zasluhuje.
svého
vděčil by se tisícům čtenářů.
v i o v i n á
Hledá prodavačka, která mluví
anglicky, česky a německy. Optejte se1
na rohu Woodbuid a Wilson Ave.
son Ave.
vs
a i n é střižní zboží, jak jen lze v
střižním krámě, na rohu "Woodland a:
Wileon Ave.
o u í krejčovství, za nejlevněji
ceny a za hotové u Me Curdy ho na rohu
Wo-wttnn n Wil-on Ave. 12kr.
l*aliiftkra
Professor King lne k větr^plavectvi
»'áSnivé. Ač mu mnohokráte hrozila zu-1
huba, neztrácí mvsle, ba jo.-1 '*im diile kde se vaří velmi zdravé, chutné a iaeiné
tím odvážnější. Kdyby zkušenosti a u- í pivo dle českého spusobu.
dtilo^ti ze
větroplavectví sepsal za
Za jiřičinou deštivého počaaí jest č* H7 torest str.
pouštění odloženo na zýtřek, okolo 11.
bod. dohledné.
8. H. Ac 1. I'. I"«(STEK,
importéři a velkoobchodníci
Only on subscription*
~~OFFI(ls:
l4
i
1
balxiiiu
Tisiee lidi so n/.travilo tímto výbornýw
bftlřiltneir,.
Palmera Coccow Cream
jest nejlejjSÍ pomáda na Tlaij eelétn
íetě.
K dostání všade a vzláSte u
Iu5 Water Stroit. (le—1T)
Croton Street, Cleveland, Ohio
Ozitúniky
týž
má vždy
množství lotů,
v
toho
výAe
domů
na
^0-!kém jazyl.M.
li
k
uváznul
ve vrcholcích stromů a rozerval se na eá- i
ry. Větrojlavec spadl s
i
ítromě větroplavbu podniknul, poděsil jednu zá- patří. Za vykonmi'. prr
a farm
prodej.
84 Seneca Str... .Cleveland, O.,
krajanům
velmi
Professor King má velikou větroplfc- i v/dy^k^zu-bavH milovníku hry tol-o
v?ím pri-1 ^.hotově
í
Dr.
MORITZ
zvláHě vý•
pěkně zří/oné kuločník/
ro/.oK!
udíme tímto krajanům svým v
k u i í
SCHWARZ
zde eo praktikující U kai
vvkolul]
sk
se s ním dne 25. září 1m51 ze zoologické oborech lékařské 'i
zahrady do povětří. Potom vykonal ro-i nosť. Lékař u
zliéné cesty z Philadelphie a New Jersey
u^til. Ul
\ó na videu-
,fui
ýci, vvFokých íkolá
•li i má ve -.e«)i
praktickou zkuŠ."
se v pí«mě i mlu
i|'
vs:v iV sov.
'jí iat* i iM'.isi
O I
zem, kde zůstal bez sebe ležeti. Jinak i
^COrS'i si nenbližil. Také r. 1857, kdv podniknul I
KA v
u i s i
prodává so u
If. Harveylio a Synu.
71 .Mcrwin Street,
CLEVELAND,
21
DOLL.
I
Svém zákazníkům a
1
ee totiž natrhl, plvn uniknul, stroj se po udam-m mí-if oteví-el a /.e 1h»1»v jsem wicí
i-. i stroje, zvlášť ..Aetnn astěmnm
«t ,t. vzdvekv ph ruc-, sestfi-. a zpraviti.
kv a všecky »ir iliy malých řístr
»e«.»ririi. |cniasinerií loniilě a hvino
o i u i i s
I
4

i
I k
li U
.líslo 25 Br«ii-!-.v t\.
I vn úlee
ohlašuji, že jsem dílnu svu na svrchu
niří
I :1,"
Ol.
(Til
A. 1). .11.
li. I&. I JCÍHIIÍV-II.
i ni -rtr
fraiiťoiizskčiio trbulovi4lio
skla vl křlio i m.ilólio
no
o i í i
Americké a ozdobné -k'.-.
Sku-nare zaopatří. .Vvem.
Z ží prodává bném.
r'-. '7 S'!. LA IR STU.,
vém pivovaře.
Otli'v
do horka
pro
l»á«»y»
(iMiťfiy a
MABLEY & HULL
obchodníci v šatstvu.
í
I
a n p.
v
Ok
o í
První český pivovar.
k
I li l*A
Á'
1
5
i
v
í!
*K.
I
O.
í

Bém. la^np.V atd. aid.
1L'5 Water Str. Cleveland, 22-I
Cisl/ 137 Water Street.
22- Cleveland, Ohio.
t90 Superior Sír.
205 Canal Street,
CLEVELAND, O.
i-. 1 /vi 1 v TT ui -iii
Ročník VIII. Čtvrtek, tine 3.
PUBLISHED BY THE BOHEMIAN PRINTING CO., 104 Croton Str., CLEVELAND, 0
.. i i Hutali A k«m ii lina
A e i a o I s i a n
We come the children of thv
The youngest of ihe
thy glorious thousaml
Her koum boeru thins biarta Vin
lands,
Sem byggjum vugstu heitnsins grand.
Thu net land kappa, sveogs ov sr^ng,
Ath signa thig a fraegtharstumt! rá skoněila relmi nešťastně. Povětrofi
109 Rivcr 11- ./ieveland, O. 33 .'
ftfjlepši kartoun za 10 ctů yaid
n Me Curd vs, na rohu Woodland a Wil-
„POKHOK" (The PIK Hi li EHS
published every Tuesday, Tiiuersday
and Saturday.
One year $5.0
Six months 2.50
Tnree months 1.85
o k a i k a i e
K. A. PALM EII & BHO.
„1^ K dostáni a. p. M. Krejčího, rob
Ofoton a Forest Str.
i
J. W Sýkora,
a v o k á a n o á
OfHee-ní hodiny:
21 -1 ill.
\o 91 íl llroailwa}.
í-řT* Kancelář Cis. 9. PnbMisG Square
Ot vdl: 107 Osborw street. 25 -25
IV. ano vie
40 stop na
178 Ontario Street,1^
CLEVELAND. O.
n o i i i K i A n a
i i 111 Dangleio
43-0
i

xml | txt