OCR Interpretation


Pokrok. [volume] (Chicago, Ill.) 1867-1878, September 08, 1874, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035546/1874-09-08/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

a
É
„POJKItOJy
vychází každý 1*1
urý, Olwtok U SohoUl.
Ročně _, (m)
Pftliof n- 3JCI
Ctvilieí"c 1.25
Týdne 1 o
Tntjt vtlonlilk /. ilú
W
jen lia předplatné,
^TrrnT:
loi (Vol-.n Sííwt. jttuI, Ohio.
Kové oziianiM.
Anthony llnrr,
Str.
MIDL ÁRAA.
(Zanieiiíi ntbi
J. SrsiOTonl A Sou,
v
ri-lo iM Canal Htreet.
STIUU,
2ÍM»
Smím1rior
14#, ji*
ve zboží !ji,u », '^íawřtaíirtjkmwf^!
něm. lampy atd. ani. i
!2.' Water
lr¥v,-land. f». 22-
HlkOX li\UKl{*OLL
V tdk«*»lH b.inict v ovocí /.i\ařdoénrív
awietiých^n hách, ořechách ajim'nt 1
í -ish 1*57 Wat*
•r Street,
2i~
ťrtliy ťcl* Ysclto dril
lili
iiiý(ln.
i
Ole\ lund, Qliif
v VTiTíV
f,KVKf.\yi n
A.B. DUNGAN & SON,
micki lio a (oiktiíího
1!1V(||«|.
|»ruliávnué mýdlo a jim
CLi í \M)S1.V
Mklenurská SpoleeiuHif.
i!
Obchodnici vc truneoiiZHikem, americkem v
obv^tjucui klu do oken.
I
SS\
SlK
A
í i &
O*'" I
HI.^CiMRrV SICI STROJ
o v é i u y
i.
rrr.——
tížívání čímž uciléne dokazaje ae v«*ká
•blíbouost jích v domácnosti.
1. jMUceni.
\o. 2ÍMI Sujiťrior
i
I'liHlcjc jioslríhulio rokli. (zdvižení jeho a:^a(Uti vtacku sílu svou
Statistické pfisežni vydání o prodeji .4i- i a obětí celého života fevélKi zjednávatí je-
eicb gtrojft r. 1*7-'. dodaná 1h73, ukazuji, mu cest a oslava naléztí prapíar otčiny
íe Sin«xco| a sjK)leÍ!U^t strýc vy rábí eí mi-, své v prachu skácený, pošlapaný, uplív.i
nidý pm* pí odrrlít o ný a již vrhiwwtí k ufouu, aboiatí
Si v*
liVIX lMl. «.
Moric Stajii
i
é. »7 Wurwcll
*o-
IÍK?1 i^ítl
9
Tftíycky bud
chutné maso všeho
obecenstvo a mým '""I* J^XmuI Uucteiu svjrn tuk.
S5-
Xr
1
Mluvnost KIic|)eroT/i v
dak .i*me
1Í*Tk
V fé V, I/'i 1) SK A
již
sjMKovatcio, uritele a krisitele re»kť*h(» nv
rodu krom^ toho odhalena hvla na rod­
ném domku oslavence
tímto nápisem:.
/do dnt» 4íí{. uafutlil
^láw^lav Kli
inedit KI
ii K.»rjí JV,
fí 185!í v 1'raze zemřeí.
I
Áii množství Rjtolkfj z blízskýeh i v/.dá
tírn
letí velí mést, mnozí prapory a v maleb­
ných stejfiokrojieJi. Siavnoittiií fce*'* měl
Ze
Áisi
4
ftíio 2'''» i\- 20'» Canal Stra t,
Vlček, vytčený -pihovaté! íenký
ku významu
cova sc táhnoucí:
a
LKVKI.AXÍ). O.
l$tu de platí x:i l««j. 22-
snad éoí-ky Sohieáký neb re
a obrážel najede ^1 V.dne,
v nejwtsi tísinť i to
Office 130-^-132—104 Champlain Str. ®kýeh dři d»»vť*»ll korunu flřskon obohatit
I5S V
sici
Clovehinl, í^hio. několika eizími zemémif Čito l#»l»a-
Z'&m jsklat^ ies^
li^jvátii v itálé tec, jl*tiž wlirál miliony ita burso, aby
i.Í' "řkolik ku své rozkoší užil ít několik
své rínlinř zanechal? Ci to desatero-
násobný sjírávní rstda? A bv
1-1
i pak
výňen a-j«ii na rytíře neb svolodnébo
l^biu n k.ilikn byl «ddl*«a fciih
láv, ani majitel řá«lňv, a kdyby .-nud
\4im 1
tm byl býval najednou, je dosti
fhybnu, že by mil ftský ?t«l gminnik ]»o-
ijjmJ otavil. My Vácélava Klicjieru oslaruje-
i iih' ne prot*^ že by »uad by
i nějakým
státním převratem nékde trAnu *e ztinxt
jiiíl, ne proto, že by snad byl íiikovným
praktikami některý národ vyzul z mlvř-
kýeh prav jeho neb dokoiu-e z jeho národ
i
noeti. ne pmto, Wřmjid bď#»lfk i»t-i
í !ík bitev vyhrál či prohrai, také né prrrfo
že by anad byl z mozolů a pMii éhiidinv*
se olmhatil, palác A
soIjč
rou »e
obklopil,
Co při Klieperovi a
dých
znamená
élenem zuloženého, kleslého mm»da a
bned živiti jej krví Brdce svého a»kn fo-
j— poznatí se synem opovríeiiéiia imro!a
flyrlcct pět tisie Jhosevaí nevýslwiaíi Jy»na)ci»4^tí -aiiad-|
víc Ktrojů, než kterákoliv jiná »poleěn..«t^'SenHtu pozdvihnouti jej vzhůru
1
prodávají na jnfeíční ničí in s
12—-
nojtužším,
4
něž
nprostrod minulého mě.4-
kli, pkilstftviijieiliH zvéěnMrlMí l»?i-níka,
tl
1
znamenité řeči jeho potiúváme
z&-
pů*oIkmií
oslaven*
A kdo byl tento Klicpsrm, jeji o«lam-
jetež I
»y 1 to snad ^enenil ěe*kýeh vojfi
(Hlní.^el útoky nepmtelskě o»l hranic to­
hoto *msiavfi(« !i»i král»»vittrř IJvl
$r,
Ihi.
jk*
nahtavei. imdhe*
v labužmetví
žil,
tisícům.
jinými ]o íý|c „šlfíjli nULdi* :, Aifv
Vaeslavu l\iic|»erovi bu'iujeme nehvnou
jHMiiník, ponévaIž pracoval, strádal, i ^»dy. Časopisy
jh,volaní
t«le, tomu cizinec, |omu i
junohý
nynějšího pokolení íaaaa&i
Pozn
po*ímti
Re
hnel
celé ohromné bíimě
1
yjúti ochotně na svuje be«lra
k
a čtvrt
i
aa všech strojů byla j»ro r^iinné. laoostí nezlomenou, bájiti jej ne»komi- lú ma na nálwtžné darebáky neštěstí.
ti6 d«t^
gmrti, pro něž oslavujeme Yacehiva Klie-
I»il tetlv nikdy nenř»sá o^lekn Váíeř^lko-
o i !va, phMy W lM*dioi-u. Necluubil sója-
chvaltiy putiny ěedky řezník "tcy|e ciH ^e niécein js*»razi! tiííc VejÁatÁK f^^feem i kromě kázání a služeb božích, ale
třicet, pad««atk* kooeáne v bqji toni dne o $.'00. l.upié ten jest členem mig.
padnouti ale vítězití: to je«t jedna pnlita- sijnílto kostka líethe! v ulici lliulson,
ta i i»ovaha té éinnoHti, tolio živ»ta i té který j»o více n»ků tak skvělou |»ověsf
£fnil, nn nčžto působil živým slovem a
....
®fc!,tfra:
J\
tnžu Uhem
J'.
vi
možno.
M*n^
vnl»,vul M»..iky,
1
pniiiétiií
dflikil
e
11., u,.
koieiu.
4
11
(•J
^*8
1
Slavnost trvnlu ]k».tti dni i úěiwtnilo
,ll»i »l
bee pochyby stal básníkem v domové i v
i cizině rozhlášeny tu řeské poinerv ne-
dovolily jemu rrw.vinonti eelou ImliHti^t
priro/endio daru. Jinde byl by z »mdá-
I ní svého stal se lH»há*em
'|ktt,.ÍÉd
Lv iSh'
hi'! í ,V
teiy«
byln I rti*teké
bvl eeský
neb kancléř. euži*Mnoei iiHxIermli *&-
1
nevaembo umem a poiiK»ci ivrupjK)?-
jm-
Ne. ne ná?i Kliq»ent uel»\ 1 general,
ani diplomat, ani milionář, ani deat«ri^
.násobný oprávni rada. ani majitel tltiir
složený z dvou rciKiliiikaiul a iedno
demokrata, jcaiuž uloženo l*yU» vySe
tr«\ aiiím z jist iti, je-li nét-o
prodané
tr|«"l, otiřikával oltétmal se j«kožt.i' míní, že spáchané zlydéj-ství dosa
skroijiny éeský spisovatel
mužícíi jetuuauuiv
českého spisová- r'KUÍh"
s
tn:h i
n, ,,Kí
o národa a
neštěstí jeho
poznat! se
Kliepera nad to jefttě mnohem ice u
Hoc
nik \HI. Itory. dn s. z.iri IN7I. íslo 35.
^nhýeh
umu-
I a dílo Klk'W»r«»v-• koná i|e novťMii t.o i kalhot?
byl i inuíednikein. «linde bvl by se
iiás žil a
zemřel hohat jen velikými zásluhami,
ehml pozemskými statky. Mu.edriii-tví
nž dávno rr»*-tl«» jojinem šikého gpi^o-.
vatele
o toni
tedy neelK-i vice ííř-iti »lov.
avšak i na jiném |k»1
í Itvla KlH'jieriivi ml
métioti koruna trnová, .len tWi
,,íe''.Vý""'^"»lM,sU,,l'
,V"r'
ínmistr ,lneiu pmtr^nétio ťwtev
I"2?"
pravdivélio
|**vit6ch a tvrzeníelt »pi«fi. že předeš
lý státní auditor Mc llrath zu ^uvernér
atví republikstua A listina k ra 1 okol
ní a universitní ťond státu o veliké stunv
l»énřz, dovníil vvéetJhování »vé i podal vý
s Italek jeho na veřejnost. 'A toho nezvrat
a^h vehazi. že Mc llrath, jemuž svérena
správa a vrchní dozor nad pozemky
občany a gpoleéii«ti ušlechtilé lidi, ukra­
dl úředník, v nějž guvernér takovou dů­
věru kladl, že na něm ani kauce, zodpo-
yédnosti, jeho přiměřené, nežádal. Re­
publikánská strana strachuje se, že tato
hanebnost prvních úředníků Htátu, z její­
ho lůna vybraných, ji pro všecku bndouc
nost v Minnesotě učinilo nemožnou.
(hIIj^ItiI. RřrwtlltlMký lil|»ÍÍ.
lfn» namaháním proti oh»mné přesile, Ještě nevvbředSo zv smnlutého bahna ..... ....
»i/.n,iin, ví..... «vj a i ..v i knihami neieu v jazvku anglickem, nv-
njkdy iu-oujuuiiti. nikdy -avciiabi^Ká'!,' gkamlálu líeecher a liltm, jiznavštíveno
se nameíiiioali at? v ji (jest novým. Přtnl krátkém oloupil Kn-
jest novým
rok, ale dvacet,
i ene
ztMžného
i peru, oeského spisovatele. (Sláva! Tře mu kostelní výbor půjčil klíčotl kostela!
IÍF'/.\'ICKV K KÍU (ani jrtko David, jH.razil/l^yt Jisíc: ale nikoliv co zbožný křofan, nýbrž co hlava
1 a )v
.p^phiuyi
:krí»i^it
století živil, osvéácwfí.
l^vznáteli
Horle Síajn
#ll|U .j
A Iť iiiifl druil we ^t*ffvě* ^aurnft na dfttkjr.
na
véno
váné ot»«co'un a vysUím školám, dovolil
na nich kácet i dřiví a kosili trávu, aniž
by za
(lilěji iioftiti kallioiir.
desítile nesvillo
odbývaly
da
dříví stržené peníze do
škohii pokladny byl odvádčl. Nejniieji
jtfírltuiio, utr|»é! tilu školní tbnd £*4,0»o
fc
ant-i«uilHké, l*ioneer o
hiíIm.ihi.
1,1 r*á|alué,
Bylo prý již déle mno
ie
Mc
iirath, niaje
íhižnélK, l^laím tři
křesfan»kéÍMi mladíka požíval,
tam dle libosti v zbožných rozjimu-
Xeclilubil so ia-^ nich dlíti mohl. Ijtne navštěvoval kostel
nic
js pal za našiui lnů kostely americké od vseli-
poail4val a kýcli neřestí vvkhzeti měl, nebyl by snad
b«^»Y
a j*ak, kde by se nabral ře
TtrnmiHw fair N(-kten- z pHtfniní. l,
J.."" j*** i ja «n *M im,í,Iv I
z ro/,lj'Hiveli
gtrdtn. .ledna mři
1
a
jak u veti'|nosti tak soukromí do. reekt- naravarv a t. p. ZpiWb íe ní'ni
Éonalym ělovřkem. bvl velikým mužem byl jadrný ha místy až iieshiáný. Na
Mtét*ti Tiebvla žádná z řečnic
ny/.o
cbvélou mohu z t}i«itieiiouti toho okuiuži
Slaro"
irvnina^ium pražské .jeun.m
německý.
i :div je pi tu d(»bu, dán jest náhle
na£*v:dééný o«ljMM'inek. Sewli jsme sc,
abjehom Ke s ním rozloučili. Jal se k
tigrn mluviti: „Brníte rádnými lidmi,"
pravil.služte své
via»ti.".... Jále
SE^ Si. Pmil.
Krádež nu
t-miln za Fe^nblikátiskó zprav
lyi" |poii]^íom. noiio run |,l„c ro*v,to„, i
ale mél v
J®4
.1.
dobrá
hoin^tetu,
lét
nes
zbohatnul. Xvni jest liádanka ta
rozluštěna.
|4N«tliBÍ.
Tedy peníze, které měli sloužit
i ku
volaní dítek obyvatelstva Minnesoty,
které měli státu a zemi vychovat
i řádné
V
ferit* k nvenei „1c o-
učitelem, rádcem. pěstounem, j„ pravě žendcého obleku" Ladies Tre»» i muži! rozděleno bude ve dva sborv
wrkrv k ,liťk
vá kanonickým (t.j. 30 lét.) Šestnácti,
létá d«*véata zkusila od oltt«tar(»žníeh ma­
tron a ue|xit«í!iiiy-h starých jianen z ]..»-
ehopitehiých příčin nejvíce.
Amerika ne/ii •'ru Mcmozno.-ti!
8lotaii»kň H»nil:i Cliicggf,
Na zápuU yian» koitoic itadep-aué %m&
dv idohu sv-.u dovršilo jMjd míni zprávv o
krajinách, jei prfM^tovalo a ohledalo.
í /4-rf»« tó»i |W.« Kansas,.
byla v prvním
Klič-
statě.
li jsme vtdéli.
Východní Hat tou
ne-
m»y hlasjeh» zaniknul slzách. Ano
zaštkal hláeité náui váem i»e olze vá
lely po tvářích. měli jsme ]»ro#
plakali!
kolníin
v. V
ý-
red Ne­
i navrhuji*. .1,, «a.I,l
založena
Čteme
totiž:
Kartou o. by bylo nejpřihodnřjst mís
to pro Mlov.
Madu,
až tak dah^ko co by­
znpadni cá-t Kice
i
CVi. eo iiejpHležitéjáí a hned v 'l'oj»eka na
tiiadovné vládních pozemkft byli j^me u
|H»zornní na místo to, že tam d*ti ještě
homtetn a blízko dráhy o míle nejhližíí
dobrý jiozemek a dost železniéného ku
koupí mi .*» až 7 doll. Vody do^t a dobré
a krásné vlnovité polomení. Místnost ta
In la *lfioruéena Xérucfím od jieli viaa
teiiee a komisara
Smnlta a nřkteri
a to zámežni tam usadili. Nejhlií^í ni«
tei*ko Jlimvood není jesté ani jok *íaré.
má 2 hotely a asi 2t d^tnikft leží při drá
ze Atchison Tojjeka Santa Fee a sever
ním hrehu řeky Arkansas ziípadně 25H
mil od Atchison a
veechiio:
a kde
Lomstetu
iiděhtti jak v převozu
jmhizc
tuje oziitmí obilí, tra\iny a jetele, což
j»o«lář s prácí v polích dobré rozdělí a v
néjftí co do potiihu a tudíž výhodnější
pro začátečníka ale dále, že není potřebí
Vwjná
Mé^o
koste
nejj&- ti so lmd«4t d»e záři a skončí 12. téhož
trném hnízdě státu Ohio. městeekn Pni— měsíce. Řízení eviéení Jiiíti bude areivé-
vmlu
Albrecht. Vojsko
i
í
látek ft rosdfónéhc i
bib!
a
velmi .temněl
i., iiii ... i ,. i. ... ... ..... vjíak nvm již v«e**ky Iwtv te ml mv.«lenkv
J»\i hro mou. bvl «lobrmU'|em «veho h- pi-ilenajiri nankynkv, tma íirokť
lN'{orr,zP,1'í" pro*u» pobtrádati ráxu ik•litického, jfiouc
.w
n
I fcrti. ,,'eh .•vi.Vtií rot,.:
A/
dříví, vo­
a půda zadarmo a blízko želez­
nice to snad se nenajde tak hnedle a
všude něco chybí. Kde bylo dříví, ne by
lo
a dřiví, ne­
bylo na .*»• mil železnice. Železniční 8p.
lá» vsak, až jaké množství by nás bylo, a
dle toho pak srážky éiuiti budou.
Kansas má více ovoce a ntromoví vů­
bec má mělko vitdu, více stavebního ka­
mene, má uhlí, a nejbluvuějjí věc: že iěg
nabízí všecko co možného pro osadníky zprávách je nezvratně zjištěno, nelze ,,am
osob
nich aneb vládní pozemky: vvminuje o
Ik«
r»ee většího učitku mu přinese nežli jar­
ní pak je v Kansas více dobytka a laci
tolik sena dělat pro dobytek, an zimní
větry json již docela mírné v poměru
k Ne
bravo.
Město Chicago zařídilo veřejnou knihov­
nu svobodnou, kterouž liberálně zásobilo
brž i německem. Českém, francouzském,
skandinávském, hero
ic,
spravedlivý ohled
na rozličné- nár«jdn*ti v městě zastoupe­
né. O knihy české obrátil se výbor kui-
ho\ní lo Prahy k panu Nápretkovi, kte­
rýž oliětovně otleslal b»jnoii gbírku knčh
zdanna. J^eé olec chicagská je»t o-hot-
na platiti na knihy objednané, a infižese
tedy dar páně Nápr*tk4v přikoujtetiýtrn
knihami jeétě značně rozmnožiti.
/.., jimž
„Slav."
Eiiro|»a.
I
elÁii ťOjťjMfkú ďiSeiié lítíindým n
císař, arciknížata, ministr An-
drássy a zástupcové v5ecb'vfitňíeh europ-
gkých mocností budou přítomní, odbýra-
ik«oui .Vuují)
,e Ví.lrii i v I'r.ize za to, .e HáTštévíi
„ezfts,ane 1
mtmK
w.
kň ív tlU!la
i .... ,. vzbuzena a na novo na přetřen
j„i
1
1
110
lotu- „i. 1/1*1 .• 1
upiistilv, ak liitavaeke tuk federalmtieke.
Dvéokolnosti éíni tuto vojm-kou
Nový tvar, jeňž branné moct
rá-
i«nt« k^eh
vyrovnáni l.»d,
i
kde
strana
mohli projevováti a
vzdále
z
Chicaga je
nost koictn 7*«• mil. Dříví a stromoví
tam Tiení, ]«.uze při ie* e nec, za to však
uhií dosti laciné, anto jej není daleko do
vážet. stojíť tuna fcó—ó.,0, a iitkorý j*
zeinek, aJ»v se nalezlo
kncziká)
utvoří nejsptse samostatnou tninn
tickou,
bv záměry sv. r!e|«ikrvie}i
k
platiu«ti přivádeti.
Katoiická stnma ustupuje ol tlo^ava liti—
1«» t«HÍeralistickí li«» stanoviska a vytkla
sobe za heslo konzervativní
mnvr v
ziíle-
žito|tch politický* i nálmženskveh.
Arcibiskup
Fr.ertenl»ef^r.
brněnský bis­
kup ,No'ttir a preláti moravští úplnř k
pr«)^ra nu tomuto přistoupili. V ti-chtoí1
dnech odeltefe se prý kanovník baron
Kienijijsbrt nn d«»
Prahy,
dít
tak i nákladu usoudití. ale že se v tomto Mněni si
af jest íulkudkoliv, ať pak vezmem od kuje, je více ne2 pravděpodobno, an z.ír
ifcancíw-
rovi -e vy{edtiá\ j. Mn«»holi na téeli'.
veň je zjištěno, že se jedná o zřízeni iitc/.!-
národní katolické banky, aby pulle
Mon-1
teeuenliho měla církevní armáda d«»statek
jeněz. Prvním skuíkem v tom směru
jest utvoření spolku „Wiener Resource" i
do nějž budon míti přístupu jen r/- i
ři církevní. Mezi zakladateli jmenují se:!
arcibiskup Fuer^tenbeig, kardinálové
Rauseher a SSvareeuberk, í,ev Thun,:
('iain Martiniť, baron Rach a jiné hlavy!
zpátečnické
strany v
Rakousku.
Ptl(uh'h
a hVťy/v/,
jichž
tlumočníkem jest vídenský ^Vaterland"
(organ lir. ('lama Martince a Lva Tlin-
na), davaji jíl liez obalu na jevo své nej-
hlubísí a tu«iuj»nmnější mínění. „Parla
mentarismus je bahno praví Vater
latMl'' v němž muži ml stavu a br»
ho vychování nedovedou se volně a
úspěchem p»hyl»©vat." Tof predtx sr
zumiteirW' milí', ono. A velmi zapmavě
uajwtvída se: ..Xezby'^a nit* jiného nežli
vyekat okamžik, až parlamentnrismus ú-,
plně ztratí přitažlivou síla
v
asi nepot-rvá již priiin dlouho.
,»n —coz-
Iiíjhle ti vúdoove historické áleehtv u
ná.s, kteří do|»ogud |»oliiíku nasi řídili,
praví to ii^iu bez obalu, že je všeliké.
sněmovaní bahnem všelicí zákono-'
dám
i sborová žc nejsou pm lidi „rul sta­
vu a dobrého vychováni", z čehož arci
nutné následuje, že na ubiti zákonodár-
nych s horů
v
ledy i sněm ti především
jim zálezeiio býti musí. A tito vňdcové
nasi teši se blahou nadějí, že sněmování
Imtoho v Rakousko-Thersku za nedlou­
ho vezme za své.
šeck v neciwsti ettropkých xpátéční-
ku vyuaJiradi jedna enosť
mnoal.
a
#ie# wprí-
,.1H)K f(OK" Thv PHOa HVSS),
líC li
SÍ Ulojil li
Tnrce-montl
I1
|H
starají
n4.le.1-
a
... .. ., ,,,
Nav.stéva eířaí-e bude tcd.v dle nej
iiovéjAích zpráv ze dne 2\ srpna 11a-
aneb J. W. Svk. r,i.
/.k »n--
kn rakouskou také pro im- poní-knd zají
mavou.
Předně, že déjesc v Cechách, a

k
za du
hé, že k němu příbiule také gám j»anov
nik, V See než třicet tisíc mužův, tedy
mala armáda, má právř na půdě íyjské
dokazííti. jaki iio zveleleni ojenstvý ra
kouské nabylo proměnami a opravami,
provozovanými v uciu jm» pět let.
rakou-ke
zíi j»o*h*dui d««hy dán byl. má *eosvědciti
právě ve apoiku se strategickými z v last
nogtmi, kteréž pf^kytuje knilovství Aeské.
Ovoce jnHilelc práce, ktern vykonána
byla nejvyssí vojenskou správou vnlen
skou, má dokázali av»u zrál o*t
jHjU/ítíltl
půdy onobo království. kteréhož sama
piir«»da chtěla míti a z kteréhož předku
vé nasi i» čas své etátní mtm««tatnoHti
»kute«"ně učinili nedobytnou tvrz v *amém
srdci Evrojíy, Xa z«mi éeské má býti
rozložen obraz nového vojen«tv:
rnV»u-
ského. ai,v válená příprava eeb ,.,.nr.
ehie vvnikla.
...l/J*
O /:,
Oxnámlfy
Krejčí iV Svkdra
.iají ^['*'jelíi
I
fPlýrli Orhnrh. Horavť
AllO po i't'le Cvittp ^.
nbanky
liji hferrz vs|.iMijí |»ťiii^
Cťiti' ÍI IIH-IIC#
Též
přcpiMi tr
Aiitciiky
aneb
Rurojtr
T-fe N«-.\ V
a i. v
rzat:i.
-'i a j. •,
ia*Jelf
Kd" 1\ -i J«:. i
dobré.." :i i" c',1
na
M.
Krejéilio.
d«.
nciiKy
Kuropv
pres liremen. I
Ijí t. :r^r. I.iv.-rp. .1. Havre
rc. n.
/. žitostecli
•:, mí obťati
i A: 1 »r*-~l .-! i.
I'ttblie Spiare.
:J4-3
4.
litou Sitnrný
Ulili.
klv«'lll A I l-clrhi
na rol,
Crit si
kV
l^iatt A
ÍI. ni
i .rtéi i i ve'k 'b -ho lni
v lihovinách
I
O!# Ki« rr Ulr íu:. I. ».
.1. W. Sýkora*
O
ty/. i!tá vždy mno/st\i lotů, domů afar
a i»r«iej.
JST" Ka'"-''i:,f 1*^.1.oiie. Sqwre
I'm
i
I- !li .-fťt-
II. a ii o ie
84 hciieca Str.. .Cievelaiid, O
odporncafe »e nrýtn krrfianum xvlá^tě vý
óoraún piv.«m a všemi druhy nápojů.
Iva velmi |»eknč zřízené kul«M^«ik
sou ,'. ly k záimvě milovníku hry této
\-iin i,t i :cií^'vii í Itotov-.
rozoK*
i
Dr. MORITZ SCHWARZ
zue prakrikojící lok- .' us«d'.
Schwarz vykonal sin
skvclt v\*Mí«kých Ak ,1-.
oit •!'.' -i-
I
VC i v
aby j»r»^raniii
tomuto získal kardinála Svarconl*erka.
Také o «b|ížení ku kardin
Ifii.-e .]'••
21 !•,.
I
-ve na
i 1
it
x|
ÍI Urosili ti st v.
1 I.IIVLI.AMH' A iv«í1.í
První tTsky pivovar*
j'i*
a íacuife
iv\ii:iuti,\i%
r. i angíeb..
5 5
4^-1
Oilci
do horka
pro
litiny,
liodiy a
defi!
MABLEY & HULL,
oliťlioilníri v iíatstvn.
1Í8 Oiilario Sircft.
i i.Kvici. i vn. o.
í
k*
mh
i
it

in t**upílp. B, SMITH ife i 'O.j
PUBLISHED BY THE BOHEMIAN PRINTING CO., 104 Croton Str., CLEVELAND, 0
Lane naní ILivmondovou za bíh ho
O
VyflKivnl vlnetimilv, vrrlK.viil fair a j.hjinrýliti sc. V t/.in ziilc*i |ravř
kiiilioiim v Chicago.
o n í z á e í n í i z u e y o n o i-
]ni'mwh.-'.l pver\ Tuesday.
and Saturday
Inly (hi sulscri] 1 i 11
Croton Street. Cleveland, Ohio
li
i siiir ii k y v k i/il
I 15 :h* -is -Jr.
s. li. Ar l. p. os ri

xml | txt