OCR Interpretation


Pokrok. [volume] (Chicago, Ill.) 1867-1878, October 17, 1874, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035546/1874-10-17/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

.JftKltOK'
Wchtaí knzd incrf, čtvrtek a aoliofii,
gifWEft
93N A
k2
za *S,
I s k é A
soar*
Ȓ?
iTtv 1*1 l« f: »/.. I jííi
Tv 111( dmi txkwí .i v... XO ctů.
Tmilýdmiu||*"tfttt i íífi předplatné,
l|-»•«»»•
»»M»m
'"»i ,.'*•
nVl'H'K:
1 (»4 'roton Síreet, Cleveland, hio.
10 Sii|M'i*ior sir.
i v í i k o
lěinivše ohvčiýn# přípravy k náležité
mu
ZÍHOIVOHÍ
uaffeho skladu zbožím
t:i
JMKI
xinmim vo všeeli olietoodn našeho odvět
v»cl». upoxnrfti^guo ct. uheCcnstvo na ná
»i«d lljifi
Cerm4
pnihovíiiié ti
fihri'vntf
ft (Mil)
a vi
Ml. 1.25 :t xfte.
francouzské
poplm
Merino
'impress Mritlios
ve vS#H»fi nových a nejhledaněji'
*pi^*h **:w
mé alp/tens A
Ka*mlr£.
BNQjlepší výrobky domácí iefír^
/a lovné tony.
Jé i *?'ÍS
á y
velikán a válu ion zásobu iod*imních Mí*
IA ii sice broAové, payslayové, kaftmlrové,
reversible, ottomnny, mohwrové, tibeto
té, idiotské vlnřm'' a jiné.
a
oil i
ee.
I V I N S I V
Hklcnárskíi Spolť^no^
Obchodnici ve francouzském, americkéhNi
obvčcjuém sklu do oken.
Ottiee WiV— 1 Chnmplain Str.
(Movelaud, Ohio.
NI Clí 1 V
Slil
(STROJ,
3!IO SniM-rior sir. ii'.MI
é I a I
Prodeje Iioslcdnilio rokli.
290
N
Anthony Baer,
DélU,ito
14
ťOíiA »kbi«i jmt nejvékáí v stálé
o o
Bozcl clení pr.ice,
nozi národohospodáři do neivyná
ší co znamenitou vynioženohf našeho vě»
k u v k u o i y rozd e n í á
e. Nám se ale jev i, že chvála jejich
není s důstatek odůvodněna, aspoň ře
stanoviska dělniotva n lidského intelektn
elního (rozumového) vývoje ne. Připou
štíme ovšem, že má jisté výhody, které
již tím* že jaou značné a do očí ídjicl od
dalšiholl hlubšího otázky té mzborn od
vádí Jemo doseti oUjoktivní, ubychoui
-ftmi nt»které uvedli. RozdMent práce
jcfit j^nhým následkem mašinové práce,
Maáiny éi stroje robí rychle, rychleji
I mnfhem, nežli ncjzruínéj.si dři nik. A
vSak ony so j)řelce Koz lidské práce olx»~
I jiti nemohou. Ma-li však déluik maAitif
I |ostR*iti, která ovšem zaháleti nesmi, sice
by minula s Atolem, musí pracovati 6
rychlosti dřivo neznámou. Jidikožnle
o i o prdec jak snad každý ví ze
zkuáennuti rychlosti jest na závadu, mu
sela prňee býtl *jwlnolt»§eua a tudíž
nizdMona. Dříve n. pK vyrobil celý wV
mek celé IKHIÍHV j»den dělník a nv
ní o toni výrobku pracuji tH, čtyři ano
až dtset 6«ob kmmv strojil.
"Výrobkíl vyrobí te tímto spdsohem ví
ce j«ou lacinější i lidé mené zámožní
inobmi si jich ojwitřiti lidé i méně bystří
nédftní mohou se tomu ^ieb onomu od-!
vétvi té rozd Či e nt práce v éase velmi
krátteém nanřiti: vyrábitclé maji tn vý
hodu, fe vyrobí mnoho a velmi mnoho v
krátkém čase, takže i nqjpilnřjsim zakáz
kám vyhov&i a tak snáze konkurovali
Ui
mohou. Naproti tomu alenveleme řadu 'íivacni1
vtílflfei závažných námitek, které zajisté
vv|MW1ttiaé výliody převát! a znaěně pře
váží.
Cíiu i^Rdělonější axjeiliioHnšenějši ytrtx
ctiftim sQátt si |i tMV i i#6m» ha«fanl
voj i, t. j. tím přístupnější jest každému,
byť i byl co do intelektu sel»e obmezenějáí
Smutni-ji w nuu,'f.ií nrn
ta,
KO IIOHIHI
m. pníce
i
9
lepší stromu a rodičové
smysli sesláblí nemohou
Ierné a vtipné.
čeři hle.lí, aby
O.
Importér a VelkoolKThodník
VI zboží lirněilwkém, sklenéuéui, kaine-spotřeliou, dělník bv měl
O 22- í
w »íVí®
Xtr W
•'i''''
n
pmv«.jc trhovou
Irpi .IHnictvo velmi, k.leiío lul.rikant'
nel.0 Mli.Wnívnlel n.^núrnv ««k .h«-I
Avíak máme o,..ti ^«.l, |„„í pnico mí-
l» !iopili a jí pc pfiu-iii I..AM i.ciiovzhti i
zuje a nezanifcinúYÚ
i
M.VSI,
4
následkem přílišného rozdíleni iráce ......
sklesnul na ,«,hý stroj, jelikoidruh pra- i ",f"1,iku »i0.lM"'J,í
co již koná novviadujo žádného .lůvtipn
každé ustrojí neisoue užíváno, cvičeno a
tuženo chábne a zakrsává, tož zajisté i
i i
y
mozek, kdvz jej nezaměstnáváme, slub-i*
1
.. i i „4. .vX, .. uvcll řečník následující čísla,
nouti a ochaliovati musí. Dělmctvo i»ři
,x, •. i i i i Šestnácte velkvch měst,
rozděleni j»race nutně tody co do mtelek-
ob mezení, na
plodit i děti ěi~
Těmto vadám dalo by ovíem ne-Ii
zúplna asjKtň z části otlpomocf, když by
ae dělnictvu přístup ku vzděláni co nejví
ce usnadnil. A kterak? Jednoduše zkní
ceníui pracovní doby ze 14 hodin na
nebo aspoň na 10. Neboť za dosavadní
ho pořádku nemůže dělník dosti casn
cviěení rozumu svého, krátce vzdělávání
sebe venovati. Pol4lKdinné duchamor
né pnící jest ilělník tak ztýrán, že
Statistické příseíní vydání o prodeji ši
d|h strojů r. 1N72, díslaná 1873, ukazují,
to Sin^rova S)silečimai atroje vyrábid ml
iinlý rók pnxlala o
(•tjřlccl |Mt lišíc
YÍc stw^ů, než kt«nikoiív jiná společnost dělník se tolik nendře. Ale naproti tomu jod,nl seilmiiiu všeho majetku Spoj.
a čtvrtina všech strojů byla pro rodinné
JM
IHIJKIČÍIIUI
un
j8j
/aBe
prÁCÍ a zain#í8tnávatbi
y.
ve
svým hnátům.
Mnozí arci tvrdi, že při rozdělení práce
tliíváuí, ě,iuiž nejléje dokazuj g© ve'ká i takže spotřeba tělesné síly při slo&té i zdesateronásobnilo a národní lohatBtvi,
hy
•K* h&ůiS: M,ikÁÉíteřl
více zamotávají, takže netrvá li se na do
savadní kapitalistické výrobé, z toho li
ze I ge zamodrchá, jejž jen po způsobu
velkého Al«\andrajbtiié lza řozvnzati a
sice mečem.
lUzdéleni práce mAže tedy jen tehdy
Ml Utři BiionuJi'tiv
k j'ilni.íř ncr«riiiho „|M,j
W.wnn.in.1« mulri1-W* O
Jlmav™ ,,taháku, z kl, r. vyučme:
Jcrtvřn. |K,».nilK.lu...il.»l!.mldhil,.v.
ne ot r.a starovéku lyl\ zcela nczuiniy ai
v^oni že i dříve dělány dtulrv, ale ne na tak í
dlouhou dobu řpl.itnc a xnrocené, 'lakové
cich rH'ně Hóo mil ion A úroku. Toto o
hmmné množství dluhů nenaděláno snad
za účelem velikých jtodniků dopravova
cich. staveb průplavů, pí ittavň, upravo
vaní splavnosti řek aneb k účelům vade-
u
V
,lc'uýi-h
iii.lo.Mi |.ři-1.'•1»n™kA.»iiin» ncl^aliuje voSkerř na-
liSnó PKinnoioní clHnikrt je.lin.lK a třW |*0,il"',.v- ^sl"j- »l.i'ocli liminn I'tyrj- ,|.u-, |H*t8íii.jid ku placení úrokft a niniv
„hiniosla": imdl.ytek ilélnikň mň j,uk
!"l,ori,.V-
viilveky aa nútloďck klesáni nizilv, jeli- "H"1'.*'1 ]»t«Jliř- nar.KÍni vla.la, la' ni.^tti tnu ?e ueinaji .IMali illuliy.
dr"b't
s,li,ni lh!ti
va za í,vrt,
vl,l,li'
,llC,"a ,H,II,-V-
l"1!*"-1"
Im
"v('r
vřr f,k ni
M(s,a
í 4
ehle tisíce a miliony, které beztoho sjole- finančnímu hospodářství našemu, když nás
Čen«kou a zvlástojdcl nickou otázku vždy dluhy naňe až k samé zemi netisírnon.
být! tlčliiictvu prtmpWnc, když «t# ět» »právoinocnosf k dělání dluhu tak snadno
pracovní zkrátí. Jinak těží z toho jen
kapitalUté.
7""°- ů"
8|'™v"
,m
ňví'r ,,kro!"
dl"1,V-.
,usi
*'krCf-v
unii
1
k
a bystré invslo. A jelikož kaldý „d a i '"'"'"'.f'l1zc'"
tu klesati musí. A tento úknz t»yl skli—i ,""v 7'" vedle nělio zvoleni váak veatně^ republi-1
i i i i i i i í n ní í i i n u v A i k i a i r
te'
satix
místa dluhuji úlu nem C70 miliona. VŠ.C
kresy á stály dluhuji dohromady 1140
milionů dollarů. Přijwčtemc-li k tomu
2140 mil. dol. zemského dluhd, obdržíme
sumu 32KJ milionů, representující nůž
veškerý veřejný dluh. Dle toho vypadne
na každou hlavu $ S1 anebo na každého
dosjtělého mužského íř 550.
Avšak jakkoliv dluhy uate jsou obiyv^
ské, řiní teprvi- desátou cúst hodnoty mo
vitého a nemovitého majetku Sjxj. států,
kdežto za Tomáše .Jelťersona zemský
ninohem víco práce vykonati, států obnášel m1 te doby se obyvatelstvo
oblíbenost jich v danácnoiti, ajeilnodušené práci stejuou trvi|. lé|ie hodnota majetku se zpadesáteroná- |s která jako veliký liják panství repn
Stroje se prodávají nd Zkrácen'pracovní doby jeví se nám r. sobi la. A však právě proto že jsme za yj^naké strany ze stdtu odplavila.
Bf uj^ácení. 12— jiné jeétě příčiny nutným ]xžadavkem, příčinou bohatetví našich výpomocuých
Superioi'Slr. vyj»lvvajicím z rozdělení práce. Jlozdě- pramenů a hojného pH&těhovalstva tak
lením pníce rozmnožila se výroba nad i uesmírně prospívali, mnsl nás obrovský
zn
sjíotfebu následkem toho jest občasné veřujný dluh zaraziti. jo,000 b!í»sů. Příčina toho nejspíše vě
zastavoní výroby, 6ímŽ největší ba jedí- Původ národního dlnlm jttae již ňa^ zati bude v tom, že republikánů navrhli
nou újmu trpí délnietvo. Kdyby se čas
prací»vní zkrátil, srovnala by se výrobu gdaž jsme olšanskou válku snad mnohem „slavná" republikánská strana jak ze zku
p. celý rok laciněji nemohli vylhijovati ale neni"p«z- š^uosti víme jil ani v Nebraaee neoslňuje
nehromadil rv-1 úé naznačit], že nějBme vděkem zavázáni: a nevábí.
i 1 i
a městská na úvěr mě6ta nebo taunšipů. i «ui ostré lewty, že navrhli za poslance
í"
80
nul». monk I spláceny býti nnisí a Cleveland republikánská strané dal kyin
i i i» v i i i K é z e s á v z a už u jí e n e a jí e e i e a o i k z i jí í v i n o u o o e
ní k a a e s o u z e e i a n w k o u e i n k
,hrtlionl
l"l'l"'ky
"l''",e"' "ármlniho tí «.,™kélm. zaslepic se vifzstvími, ní, *i
vít"!' a'v,t"'
že n aš e u y a k o o v s ký n a y y i přátel.
rozměrů. Abychom si mohli učimti po-j KcvltlCC
i i iem o množství našich verejnvch dluhu,
duhuji 75 milionů a sto pět
velikosti dluhuje 2S milioni. Víocka ta I "ok «l'»l'likánské platí',.riny připravil ji
kv státy 3»0 Ioilion.1 a viecka .nísta,o-1ci t"1"'1"
Dále vytýká p. Blain ok res ft in a mě
utárn ]»Hlifi lehkovážné díílání dluhů řídí
prý se nejspiňe starým příslovím „že
VSWH
lidi obchml není žádného
v a o n
n
t«pne před třemi sty léty prvně ve Spa- |lU,|,|v některé: pfwlniky rozmnožením
nM^kii a v Ilolamlsku se vyskytly. O" ,]aj,i provedeny býti a sice daní, jež by
a
thMáni dlul.A vyskytlo so teprve v 17téin kapitalisté mMii iiajčili. Kdež
str»lelí a ol té dob\
ZOIHÍCHMO
tak, 2e tfcli. kapituli.stc takoví ]ohodlí si přijravuji,
(J«o milionu lidí, které ztmi nasi obývají, ^vysuje se úroková sazba, a kdežto město
tíží dle [MH-tu Anjrliéana Dudley Lax- vydlužoné |eníze tak neproluktivně (ne
tern JO,(mh) militnift dollarfi dluhu, nesou-
OIKJIKKJ".
Zvláštft kárá v této ]říéinč velká rnésta.
•írtct irý tak snadno dasáhnouti zákonní
přcnecliati příštím pokolením zaplacení
'dluhu,jež nahromadili předkové a tak
přijemuo jest tě.šiti se blahé přitomnoBti a
niž poinýrtleti na budoucí následky."
o o o a o u v i n u n e s o u n aš í k a i
a 1 i s té. Na místft co by peníze do né-
prwlauíA p. lílain ktert ho výrobnélio ^wxlniku, který by jim
íitck řillckl vSoiíili
mW,ké
R)lrtl
rai(
I" ""i vto-kv v»W,,„.í .Utvumbtei,„,vtli -„„.(.ií
,lvC,,í „,n6
^trilniji ku|r»i:v. V mnohých případech
bvly vynesl}- nové závody, nové fabriky
j, jK»stavené a zřízené za ty peníze, jež
v ýndi,ó)
vyhází, nemůže skutečný vyrii-
bitel. který nejvíce k rozkvCtu mfcsta při
jlvá, i*itřebnýeh j»enéz selmati a sežene
li, musí plat i ti hříSué úroky.
K závěrku praví p. lílain, že jen lid
tomuto rozhazování ]»eněz může uciniti
dobr.x innym ah- vestnés k u- přítrž obmezením moci státních sněmů,
utrat. Státní ústavy měly by účele povolování
lotcž platí o našem národním dluhu, j)eně/, přesně vytknouti a apropriaee (po
Tento jak anámo obnáší 214o milionů voleni ]enéz) neměly by přesahovat i nr
tlollarů, kten* s jedinkou- výjimkou 04 čitou výši dani podrobeného majetku ve
mil. doll, vyualoženýcli na stavba ticho* -t^h a t4tuneel«.. Zásada moudrého
inořskc dráhy, veskrze k nhražení váleě-! Jetťersona měla by vAem správám tanou
nych útrat byly kontrahovány. Než ta- ti na mysli, totiž aby se nevydlužily lří-
vc joi
kten- j»on nprtvninj-
ř.vňui
iiný ,l„u!lr. p^kn.r neuložily
dlnlm. Kde tukovou ilaú nolle
Porážka Paft*Mu«€ způsobila v ce
lé zemi značný dojem. Republikánské
říisopisy čtou zdejším republikánem vel-
,ak
l"'"'1"-! I!ep«'lieai., který nešťastného Colonola
kc
čítají cích
"oecliopnyin lovřkcm nazí Iv.lyi i
okrt sní i s tou stranou velmi náhle s kopce. Ale
tak prý to jet, když strana, zhrdnouc a
i
l1?'
z",líl,ií W"#-
B,át"
nc
zrak vytřela, proHíďo a rovoluci způsobi
Mchrn«kn setrvala repnblikftnskon,
|K,f ,.0]
i
aěili. Nyní jtM již p»zdě rozuniovuti, bpší kandidáty než demokraté neboC
t/iiní tyketa zvolena většinou
V i s o 5 1
low a setrvala republikánskou, ač po
slední volby tak značné republikánské
vřtáiny jako před 2 roky nevykazuji.
Ostatně až tento stát z republikánské zlo
vlády se vybaví, zazeleuá se suchá lípa u
Nymburka. Ač není v Unii tomperoé
néjóiho státu nad Iowu, v němž svatouňko
vé a |K»krytci a la Ifarlan vedou první
slovo, 1I1IU.IIji
„„i^bjí
,y k rodič,,ým draimcen-
ným ||lt prnzatilll
následující: i -i i i
|MNimkauim, aby
„potřel.njřn.
BVC
]»enizo v sclmi|»ro-
„vx.|, ,|||,h„pisoth ulniiii
:l
,mk ei
Nalnisté řt
Iř«t6hovalei
1
Jakr Jef.«•
C-
^ych
Pri jtobleduí státní volbě zvolen nynější
guvernér Allen většinou jen $07 hlasů:
V.K
20.
ovšem že jen prostřed­
ni volebních lístků, provedena v Ohio.
O
rel'"-
z0
li že je strana t% jíž
ttl° k,i'í
tóinřř íniaheiii
pm stranu re|ublikáuskou nelxiť kdyby
z té sírany republikám: silně nebyli iod
porováni, byli bv již dávno dostali notný
výprask.
R('|iulilikHilt«ltH Vctniiiu sole
tíšnínú potl/iinniini volbami znaéuésinrS
tí, ano jsou jenž věští demokratickou či lé
]e liberální a jKHítivou většinu v sněmová
ně poslanců. Sněmovna skládá se z 2!»SI i
ílenň. Demokratů jet nyní 9u, takže i
jim schácí 57 členů, aby dosáhli větAiny
Vsak již nyní získali 2 poslanec v Sev.
Karoliné,» v Ohio, 2 v Záp. Virginii a 5
v Indinně, tedy li jK»slancň úhrnem,
K o o o či n í n á o k y n a v y v A a
bamě a sice 4, v Arkansase 4, v Kalifor
nii 2, Coneeticntn 2, Delaware 1, Floridě
1.Gcorgii 2, Illinoisu 4, Marylandu 2,
Mas&achnssettsu 1. Minnesottě 1, Missou
ri 1, Nov^m ilapshiru 1, Novém Jersey
2, Novém Yorku 8, Pensy Ivano 5, Již'
Karoliné 1, Tennessee 5, Virginii 3, Wí"
konsiné 3 což činí úhrnem 53 po
ttíanců. Kdyby se tvto nikoli liezpodstat«
né naděje demokratů měli splniti.
by v příštím kongresu 20 hlasů většiny.
Co nás se týče, my si tak náhlého ví
tě tví demokratické strany nepřejeme.
Ona musí především upřímně a ouplnc
se všemi lepšími živly v zemi se sliti, sa
ma v sobě se náležitě očistiti a obrodili
a pak ať vítězí.
Kons^ai drlfffacf z iiašeh
8t i1 ii řkl/ulati se bude z
7 republikánů, a sice:
1. Miltou Saylor, Demokrat.
2. Henrv B. líanninír, Dern.
John L.
demokratu a
Savax«i,
Dem.
John A. McMahon, Dem.
Americus Jí. llice, Itep.
Frank II. Hurd, Dem.
J^awreiíce T. Neal. Dem.
William Lawrence, UcpuMikanci
Carlv F. Poppleton, Dem.
C/harles Foster, llepublikaner.
John L. Bance, Dem.
Ansel T. Wallinír, Dem.
Milton J. Southard, Dem,
•John P. Covaii, Dem.
Nelson II. Van Vorhees, liep.
I^orenzo Danford, Dem.
Daurin D. Woxl\vorth, Uep.
•lames Monroe, liep.
James A. Gartield, liep.
Henry B. Payne, Dem.
Pan Foster v desátém distriktu zvolen
jen nepatrnou většinou 142 hi. a byl by
také propadl, kdyby co poctivý a
IIHvHl'%rě
v i
třelno
"'""^kycli. N6m
W1
z Jeví
v
id6"
JK»
celou řadu lét sta
tcěně k vítězstvím pomáhali velkopansky
odkopla, sli a b'nsovjdi pro kandidáty de
mokratické. Podobně mělo se to s Cechy
v Cleveland^. Cincinnati a Toledu. Ale
nejen otázka teinperenění rep. stranu tak
hrozně
|Kraz
la. Při volebním zápasu
prsivě dovršeném šlo též o volbu mezi
poctivostí a taškářstvim, me/i vlastenec
tvím a sprostým soběcivím, mezi opra
vou a zpátečnictvím a tu ovšem není
divu, že oběnneivo. jemuž repubrkáuská
zlovláda za minulá dvě léta tak náležitě
SVOIHI
domyslný muž mezi tamějšími němci tie
bvl oblíben.
Citaře* 1'raif pra
,, S v o o a CLsai* navšlí
v*l Prahu. K ěemu se zmohla jnilitika
n aš i v s o o k n i e n é a k i- i
lnjící nevěsta, když čekává žen.cha
k
ne­
méně ji zl Mižnlijící ho braný vítězné, jak
psaly noviny, jiostaveny pro vjezd císařův.
Jaká pak to vítězství tím mají být na
z n ač e n a i n ví tě z s ví př e v i i
kousku nedobyto, než ústavou nad svý
mi národy, a to hlavně nad námi. A to
snad mělo naznačeno býti branami vítěz
nými Tomu nelze věřit. Lid jásal
vše osvětleno čarovně. Jaké dojmy a pře
svědčeni v císaři to muselo zbudit? Ja
kéž jiné, nežli že samospasitelnou jo ce
sta, kterou nyní llakousko se béře, a s ú
stuvoii národ že je nyní spokojen, as|io&
spokojenější, než pii poledním pobytu eí
sarovu v Pra/o, kdy spolkové národní
podnikly výlety na venek a Žádné vítěz
né brány nebyly stavěny, a žo tudíž o žá
dné změně zřízení nšo ani {řeči býti ne
smí. To zajisté naznačil císař zřejmě v
odpovědi své dané náměstku purkmistra
pražského, odevzdavšímu adresu obecní
ho zastupitelstva pražského, když pravil:
„Doufám, že obec
rozkvět
o pod záštitou
zií/.ení umou daných jak nyní již se uku
aaje"
Only on siiliscription.
OFFICE:
KM Croton Street, Cleveland, Ohio.
Oznániky
"Wrejťi & Sýkora
mají opojení
po cclýcli OrliAcli, ifloraré
ano |io celé 10vi*o|ié
8 Uanky
|Ht ktfri1/ v .slavii ji ffsét*
li í směn li y v kii/«lr
n i i i i i i i
Též obstaraji |»rc|»l:iv\ /, Enropy do
Alncriky mlcI z Allierik y do
Kun.p.R
přes líremcn, Ifamburg, Liverjx»ol, ilavrt
a j. v. přes New York, Baltimore, Pbl
ladelphii. líoston a j. v.
K«lo by si |*í*ál v těchto záležitostech
dobrého a rychlého vyřízení ať se obrátí
na M. Krejčího, roh Uroton A Forest atr.
aneb .1. VV. Sýkora, é. 9. Public Sípiare.
34-34.
Anton Spurný
'.'CltO.iliiiv
Yard
A: P. ít.
li.
importéii a velkoobc.hoUuíci
v I i liovl ||/tc*ll
l«M# Iřivrr
mtr
Cleveland, O. 38-33
I W S v k o a
móli: týž má vždy množstv 'loti omů a farm
TI
a prodej.
I V n n o v
84 Sen oca Str... .Cleveland, 0.f
odpor u S u e s e s v k a a n S i n z v á tě v
borným pivem a všemi druhy riápojfi.
a®~ Dva velmi pěkně zřízené kulečník/
sou vždy
k zábavě milovníků
hry
léto
víím prisluženstvím pohotově. 1
Diiei feld & ^leadje
111:11 iTeie
M. KliEJČÍ, n»li ul. Foreat a Croton,
18- hlavní jednatel.
IVMI/Jiii se blizi!
pod/.iiiinl
pro
liorliy a
děti
nové
•tcvmio
a
e e
i i e n o
MABLEY & HULL,
cli:VI:LA3I4O.

Vťtfev Cu.aii:uútu,U a.
ta$l.oo, 1.25 a 1.50
I i i V S K I S I
zaéailoit jktptávkv a na Tin. pak
Nov? «/.mimhy. PUBLISHED BY THE JOHEMIAN PRINTING CO., 104 Croton Sto., CLEVELAND, 0
HÍGBE3K "Ronn'k TO Nolmta. due If. říjiiii IK74.
I u i y i i a n é
í v v u i v i V v u- a n i
mitkn icslí xávažnřjíi. .Is,.,,,- tak «j«- i *w..a dlnliy i arsons .nezi tóm. jest WMli.ngloo
(hi.Hlušeun, 2C i i.cjoliino*cnřjší ílovřk ji, l'li,li,i
1 11 kj tt i ti .k .. 1 A/1 i, nil /.i.ilii
n v I n o A o n
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ltí
1 7
Is.
„1'OKllOK" (The PJlOGltESSj
»ublishol every Tuesday, Thueraday
and Saturday.
One year $5.0
Six moiitha
Tnree months 1.25
v k k a I v i n i i i i
Obydli, roh Croton a Forest str.6. 14#.
roh Platt & Carr sts.
Crossing. 34-34
S I I i V I I O S I I K
A v u k u i i u i
t3T" Kancelář čís. 9.1'ubblic Sqnara
(1,villi 107 Osborn street. 25-25
e v I a i s k í o á v
No.|.''i Central Place.
i i e o v a i v i n n o e v y
k
dostání.
o i i o i n í i v a s v o
1 7 8 O n a i o e

xml | txt