OCR Interpretation


Pokrok. [volume] (Chicago, Ill.) 1867-1878, October 17, 1874, Image 3

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035546/1874-10-17/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

w
V. VJIVM
Ktiffm Mvrlí|fc
tile,
w
„Bofcnlef jsou zákony naše příliš mír
ný tři neděle vřzeru —je trest? A
vlak jakmile vyjdř," dofcil notným
vztekem, „jjostarám se rrm o dostatečnou
v/platu."
,,CV |a)t t»jrk přííinnuf tázal se dok
|Of
%éf'
„PřUVnoaT svolal Schnueflei úsměé
i»ě. „.lak i příčina je třeba takovému
chlupoví, uprchlíkovi, bývalému honvédo
vi. konduktorovi, jejž pro zpronevftření
vyhnali —d^fl^Mivi. jeiii dávno by měi
*ed«*t iiti Munkači neb ví Momouci. V Ion
di! se chlap co pojezdu v do služby kníže
te, kde arci i jen tak dlo.iho mohl meškat
pokud nevyšly nft jcvo jeho špatnosti. A
si před čirnácii dny byl vyhnali. Tu jal
se křičet clilap, že děje *e um bezpráví,
obviňuje mne, že jsem jej připravil o vý
živu a přepadl ni rte téliož večera, kfle byl
propufttěn. v knížecích sadech. V sur»»
v«í doliě, jako je naftě, kdo i nejvznešeiiěj
(ti panovnici nejsou W}»ečui před útoky
osobními, není to hnnliou |»řizunti «e, že
a
budil." li »n i..
1
Mlí 1
Jaka to surovost, fvola! mq oprav-1
dofé rozin Tlen, jeíto neznaje pravý prft
l»éh Wto zjiležitosti prnantiiu mn^cd za
pravdu mít.
cn
i^dinneflef mu nalhal. ne)
útrpnost jeho sotva bvla bv ozvala se,
kdyby byl výdél, že Schnuelfel otočníku,
který jak snadno nnhlcdneme, byl Sté
pán Nelstj, pronásledováním svým k Z(u
taUwti byl dohnal.
A v.^ak oko ae zahojí,n pokvuéoval
Sťhrmeftel ve své v hint
ní »"itéSe, „a na ctí
takový' chlap iiemíUo muži jako já jsem,
nic^lejmoiiti. AvAak to mne bí»li.M pra
vil, aby vrátil se k hlavní záležitosti, „že
vem zazlíváme véci nu|ohlel nqMitrné,
JKMI
bankovku ani slovem se neomluviv.*
&
„PodivneJ* mumlal bmej, jenž hh
cinou prosbn Schntiefťelovu dobře oceniti
dovedl.
8troj»a na první [ohled oblíbil. IIleíte
tu záležitost vynrvnat a předložte mu, ja- lostí.
nou se mne slinou ti nechtél, tedy mu o- jra»e
se
kaidé A /.lilcdé. Jestli le neuskutečnil' však pícdováim se vyznačuje, jest toto:
sluhy pětadvacetileté jeho činosti v službě
státní bude vzat slušný zřetel. Bylť straň
livě vyrušen ze svého bludu. Zvyklý na
práci, v plné sílo ducha svého s povolá
ním svým srostlý, bvl neočekávaným o
sudem j»ostižen a fiplné zničen. Dyloť
mu jako člověku. jenž zdráv sobě uleh
ne a na všech údech ochromen, fee pro
budí.
AJe i ochromený mnsí konečné na
trapu svou uvyknouti. Tak i limitě,
když pominula první nejhorši doba, na
hlédnul, že mu nic nezbývá,
spřátelil se svým neodvratným osudem a
souhlasil s dávnou prii povědí o nov
dvorftv.
bv mne tý^ chlap kyjem svým byl útlou-j iiletliuil joStč jed tmu na cínařaký hrad, cej:ií úřed nik, jenž s panem hraU'tem o
í
njch liehlo4Íf k
é rozlHTlen, jchío nezná|e pravvprft- .t ,lon.
1
JKI
pan Strop mne tak téžce urazil. Tako- duch skoprnélé vzneAeoosti a rozmrzelé
vým vzneseným a sjnW.nýin lúlcm pra- i vážnosti. vl.Jto ,nAm
a
neb tsic: páni uvažují každý wvuj krok. cjména takové, která jwiuiím v kaneelá-j 11raw.• |alcol»V
Poslyšte jen. Požádal jsoui Strojní jřel řicíi »e jeví. V zevní jobožii*ti a ^'I'H^
několika tlnv p-semné, aby innř na svftj
n^ní
iifiet koupil dobré utátní |ajúry v cenč j»é jakkoli století uplyvaji, on je ]ovné víry,
ti tisíc zlatých, ítoněvadž v záležitostech že bůh přírůstkem zemí »dm6ní j»obož-|
církevních obřadň je veluii horlivý a
buronvnich jratn prH\-é dřeko. Zaiistó, nost a úsilí za viru katolickou. To tvrdí „Nikterak, pane hratft I ředník
nejct6néj.«i jane doklore, laciná to j.rosba veškeré ony černé jHistavy. jež sckví kdy nežertuje, zvlaíte kdyí jíle za jwvin
jeAto jmjm oln-liod týž žádal na vlastní ú- dech nahoru! dolá pobíhají a jiná mnoho Íností.
éet. Co učinil ,an Srrop, jemuž jsem u «e zabývají. V™* k^farého koč.to a
knížete pmkázal služby, jemuž jsem oja Otl patera Lamormaina a j). Emericha 1U
třil dtnliiv ky, při nichž lze zbohatnout, i až na Abrahama ze St. Klara a nejnověj j,na,n
jen když trochu achvtra se to jtopadne. áí ieho r»dliky jaká to řada zelotuv. Tyž
Včera j*elal mně
obálkou tisícovou duch miluje boha na vnechen spusoli více i
než lidi, jKivrhuje tím nad míru, aby stal
Nen4.^ tUL ]"kraéovt! lii-kc neiizuuv v pvóti1, klcrý jej Mikinou- '''e^entc. je|i hlMáiii, 2\owl ko
Schnuetiel rurt mfrtr ráifré. „Zajisté v i je, nijaký ruch ku předu a |«krok. Cím
ni moje za žebráck(»u prosbu má za tak dílu jazyka a pftvodu, a tn arci pak vzni- j08^
přejtjatou, že mi na to oděni lá iétínn. kaji často CHÍjKjr a děsné zápasy. Než
Ha, tuC by človWc nemiiail míti jiskru cti í nechť tyto řád i, jej přece iiej**tilmou, lm
věru!*' ani h» i.ovvtrhuií, vždt život jeho fítá. Maric íi l.leJany vojeni.kj HpreI.lik po
„Vy ty pa.iu dojuUl il.nod mupét na Btalotí." Ncchf Turci ohrcžnji mteto!M PHvlékl l,řud H"*
odattlal."'
obležením,
^JeAté Ba.* odvétil Schnueflei poněkud tokem se ženou, nechť snachy jdinásejí
a
inoeoé niky knížete, potkají so s překážka novin s ním tak těand spolčených nevě
nii a v případě nejhorším budou /.mařeny, 'dél o tom nic více než redaktor nejnepa
Byl by to ]M»kIádal za holou nemožnost, trnějšího listu provinciálního*.
že bude trestán řádným sesazením s řa
du a uvržen do života soukromého, neb
ačkoli měl mocného nepřítele, tož apole
hal se na to, že má též přátele, a
io
na zá

aby se
líarYstein bvl musel žádat za svedli, jak se 11 nás říká, žádný důra, ne
audiencí, abv j»oděkoval se za dání na od přijímali u též nekonali žádných návštěv
žíjice jen sami sobě.
|K»éinek dobře zasloužený. O ironie osu
du! Hrdý týž aristokrat n»ěl v tuto chví
li týž jiocit, jenž míval rakouský sprostý
vojín, když byv holi vybit lavici musel so
lě odnésti a setníkovi říci: „děkuji poní
ženě za milostivý trest." Hralé byl již zdaji. Paní jeho odešla do koupelny,
chnrav, když chystal se k hro«né j»oráž- abv jako čarovná Afmdíta, půvaby n 0
ce, a když ]m té vrátil se íd slavnélK* kouzlujict vnady své ponořila do méklié
prázdného obřadu, při nřmž mu ani kap- í I10 klínu laliodící ví^dy.
ka léku na lolestm.u ránu nebyla dána, Z nenadání vstoupí sluha .1 ohlašuje pó
cítil najednou, že je o deset lét utaráí. IV »u svéniu.svému, že v j»řiU'ni čeká |hÍí-
hluboce povzdechnul a hrůzou dóhil se důležité ziiležiio^ti mluvi'i ^i přeje. Žas
y, 1 před témito místnostmi. Duch, který v!"". ««l»li i"ickaz, aby byl k n^.»i| uveden.
j(M|1U(tlivvi»i (^•bnostem,
staletí trieska, aniž by značné se pro-
nechť protestanStí buřičové
mlrnřji. „Chci jeáté vyčkat, jak se zále- království za věno a 1ouře zase přivádé-1st6ny flivély.
žitost tato vysvétlí. Clici radřji snášet! jí vAe dc«ažené v nebezpečnost, onť to vy í Marie smime-li j» tak dále jeátč zfá
bezpráví, než abych komusi vlastním j»ře| tlrží, nenechá se splésti a ani v tváři se ti, sklonila u včdomí viny své hlavu,
náhlením ukřivdil. A proto j.iiAel jsem nezmění. I Joseť II. nedovede jej zajda- v skutku roztomilou, lojK.tvárnoiL V uej
k vám, abych vte pí.žii.lal. byste s par- šiti, a jen když korsický vydobývatel v bližAim okamžiku zčervenala jako pivoft
nem Stropoin o tom promluvil. Zavdččí i hradu jeho na noc se ubytuje, mysl jeho ka, neboť na každé tváři zamlaskla ji vel
to mně velice, jestliže tuto rozmíékn po jak.i ochabuje. AvSak to jest jouze o- mi důrazná ťacka, jakouž jen statný re
dobrém vyrovnáte!*'* karnžik. Jediný den vše z vrátí, v brzce krutá snésti dovede
„Milerád, pane Scbnuefťelcb* odvétil jest tu zase, neobmezený v starých z.lech Policejní úředník se odstranil, j»rová
dnej
Bylo by irtnC jlrtak líto," pravil ne- Ale co je nám doduchft hradních cluil do koujielny své eboti, l&j ji straě
atondný wdírač, „neb jsem sobé pana
A
i i i i
n
k
diladiH.mil, mraaivéma
HC
vu
hlaštc, že j* i»*j»Mté jinak Ijudn sr«bé ^noviny." If ineali mn jo, nou div je ne* hu.
jjoíínati. Jsem velmi rád ochoten, ale jKJ)1til. I nebylo divu. Zabývaly sej Však pfas to předco oba íacervena
aa noa voditi se nenechám." ve«imés ve větAích neb menších Ckíncich když si na tuto prihodu vzpomenou:
fcuiej doprovázel ničemného hosta 0 j0l»o olwhotlcm ze státní služby. Obsuho "hrabé zhatí a hraběnka snad také zlos
riejjiřívétivřjéimí |»l*í|»ovétTmi a2 ku dve-
Hin a povážlivě vrtěl hlavou, seznavaje, jnj0 hrobové mlčení. ŠmejAv sice sluš licojního úředníka, mo'hla míti dosud hez
již poněkud z celého případu tíchimetlelo, „y
a
i0
vu jKjvahu. tknul. Znalť osobu a jx»mftry spisovato-
xSUS ———. j0 pj-jiig dobře než aby byl na něm žádal' laškavuou.
1 služby svolodriého, srdci své oni ulehčuji-1
Jedná zase o našich mile n í í o u e A v a k n a í a e k v a e n i 1
llrabé Hartstein rozdvojiv ses kníže-1 byl hnibě shledaje, že velká většina no ÉB||i|ifl| «i
teni Kronenburpeui jčekával neustále vý- i vin oslavuje jej co státníka s panující sou- II Cl lift ft©^
buch jeho |wnsty avšak netušil, že sta- |«tavou nesjHtkojeného ak liberal is mu se NelkocdicluMlmci li
ne SO to tak rychle a v míío tak rozsáhle, klwnícího. Taio chvála byla tím mobme V Cíl ji, kÚVét TŠCilkélIl kO"
Oíekával na nejvýš, Ae ctižádostivé jelio zeaější, ješto celý svět pranic netiiNil po- r^liit
Mfthy, kdykofi by při nich potřeboval po- hnútky jeho odstoupení. Vždyť redaktor! 23 a 125 Superior 8tr., Cleveland, o
(Pokračování)
IVov/i komorná,
Pařížská historka.)
,,ou*
méuil, najednou se mu jasné zjevil. Oi i i ..Přicházím z rozkazu junia |*olicejního
hrabé na ducha tolioto tak uvyklý musel prefekta a protož doufám, že tnuc pan
se ho zdésiti? I braW laskuvft omluvena mýtí IttMle, že jej
Dttch» jejž máme na rieieli, a jenš oo i
na bytostech i^mijejícich. vede i ***& potaoBUlíř* táže 10 l»ra
lié.
ziivise
ávise na bytostech ]*nníjejícíeh
vlastní svftj život je jiovahy nad míru
zvlaAtní. Jesti to duch dfeii^aliosíhavý, ..Musím vás pane hral»é ].ře«levSím 11
stříiiívy' a ojatmv. K ničemu neodhod- p^'kojiti. Já zařídím véci tak, že z toiio
lá se z patru, ale k čemu jednou se od hod ^l'1^ veřejné pohoršení nevznikne.
lá, na tom setrvá a třeba to uznal sh ne I říci# z\í»h»l celý j§o
pravé s důsledmietí znamenitou. Jest to i strašeny.
„Ot není to «le rdkého. "Plaetiovárá*
hotelu človíka, který nte
1
pře«levS1m pilnosti strojnické, zatknul
Přátele půvabné a svrchovaně ftCastné
hraběnky U. tvrdí, že proti své vůli do
nebezpečného a ponékud pohorši i vébo do
brodružství zapleter.a byla.
Vždyť ani závistníci nemohou o mina-*
lofiti její nekalého slůvka říci a přitom*
nosť její jest líbánkami, nelxť jest tomu
teprvé měsíc, co vystoupila kláštera,
aby se provdala za švarnélio a bohatélio
hralx'te II. Manželství jejich bylo uza
vřeno z lásk}', o tom'nemohl nik Jo ani
jochy bovati. Neboí aby nikým v slad
děkii J,( '1 radostoch lásky vyrušovány nebyli,
Dnes sedí hralě v knihovně své samo
ten a probírá se, aby zapudil dlouhon
chvíli, v novinách, jichž rozmarné a pi
kantuí feuilletoiiy jej nejvíce zajímati se
IVlicujQÍ
^řwluík vslm.piv praví s uklo-
«.» Luu-i., m, jsem udat i Marii, mladou komornou iné
oblíbeným 111 tam, kde láaku chce so- (J
b6 zjednat, nenabízí nic jinélH) než 8ebel,níll|^e «...
„mílK..
misar.
i
ú-.

komisaře.
»J81
a (xl nich nerozlučný a trvalý jako ony izon nebohým uprchlikem. Hrabé sj)ě-
jiných l*áječny4ch včc.. rátímo se nou príliodu sdéliL
1
ivéto
1
udá- i
Hrabě liartilein musel sotyé ulclmonti i|»nkla v smích. Hrabě se na chvíli zara
do jK»stcle a jm tli dni pniíviiÉ ldkft. Když (^j __
|y takřka jeho nekrolog, za nímž násle-, tí. NelK»f kdyby nebylo zatroleného po
spadnul kamen se
„Cteéenec u tuner Vy žertujete pane
on"
|,uni
,r*
Ca^'^
',c
.NikoboT táni ae komisař skoří.
„O, ano," zasmál se hrabř, „zajtomél
VT
Hrabé zblednul a nemohl lekuutím
1
jlž ph«my vani stiteénč pomáhala
livk«, nebo nebo muži" křiéel
iieteho
knň|(é]io šťWtMact
zlomysiný článek se ho ani nedo. ^i:lrji. která při svlékání a oblékání
i
h|jt%cjt. jakr.by
0
1 clitéla plakati ale 11a místě toho vy-
vzchopil, bylo první jeho slovo 1 ncjiuoiidrojAi, kdvž -ic lá takt* do smí-
je konečně pomysUl, že bude
a
a zvhwté j»ři koupání byla tak
obratnou
a
Už 8e blíži rok I8TS!
Každý iwtřebuje v domácm)8tí
Ivalendúř
a d".T»fir i6i 11:, když o]atří
i i i I K n a o k í
kterýž jest bez odporu nejlepňím kalen
á á í o i n e s ký e s a i z e Z e a
jiný nežli býval v letech minulých!
(J a v a n z e pěkná, obsah bo
hatý' a mnoho j)ékných vyobrazení. Kaž
dému jej ukáže i prodá za
SO
ťtů
František Klepetka
V LKVELA Dl'.
Li. D. LíCÍHng wcil,
importér
franronžšk^lio trbtiTor^tio
skl.i^vrl kclio* i iiialého
DO OIÍI:\.
Amerirk'' :l sklo.
Sklenáře zaopatří olovem, varnijema p»
Zboží proílává v drobném.
Čfe.ej ST. CLA IR STU.,
15— CLEVELAND, O.
Hej lacinější obchod v
1*1 sir.
bas. Iliittiier,
Cis, *14 llroa(lway9
H. J. Votteler
1
má hndební nástroje vleho druhu.
llarmnoiky,
housle,
kytary,
pHeciiové nástroje,
nejlepši vlaské strany, atd.
53T1 Všecky uáAtroje jníkné a dobře
spravuje. 1—
ťr. It o la ř,
fcislo Ooton Street,
oícvn právé hvu nvoii
ik i* e í:
o
v s k o n
I I a O V A
včj.Vícli střihů, trvale a levné. V krátné
má hojný výbér oilévů botových v ce
nách levných, jako v iriéstě.
Krajane, ]**-téte mne duvéron svou a
jistě se neskiamete.
47-7 Fr. Kolář.
n tsledn:.-i
o v S o a
jůvovarci
LEZAKU a AI,13,
r11 1:!. Ohio a Canai.
CLEVELANO.
1-41
FIM\T BRODSKY,
čis 5n Avenue N-\\ ..rk,
oprávněný jednatel
rKlích
r«» eestujici na parnici 1 a jdaclietnkh
]řes 15remy a Hamburg.
Zásilky ]»eněz a jiného druhu tM do
('ech a Německa obstará v ncjlevnč jšíeh
cenách skrze prostřednicí ví pánu Ivareře
a Stozkýlio,
Lístky železniční do váocli díli
Ameriky. 51-24
IIIKOX ÍÍ I\(A:KKOI.L
OVÍKÍI
jl"
Tržní hlídka.
\cw Yorský peněžní trlii
New York, dne 17. ríjos lbT4.
Zlato kupuje 109i prodává.
S á n í a í y
5-20 1891 6 jrc* JISi
r» 1862 6 pre 112*
v 1864 0 pre.* 1151
1865 6 pic. 117
v
za
Zakázkovou práci všeho druhu, proj Drflbef: živá kuřata za libní 11 idičkyjest
pány i hochy botoví vkusic", dle nejno 12 ctft, živé krocany 13|—14 ctft.
Kl. Yopalťcký,.16 Humboldt císařské 100—135. černé 85.
•li*, jednatel pro Cleveland knihkupe
ctví p. Aug. (ieringra v Chicago.
Objednává všeho druhu čo«ké poQénéa
zábavné knihy a časopisy.
U jworíínje zvláště na Česko angli
ckou mluvnici od F. Ií. Zdrůbka za #1*
25 ctft. Dále na roman V v u a 11 ft v
Sv n, kterýž jočal vycházet i
xa 10 ctů jeden.
zavařeném,
papíry 6 jrc. 117^
10-40 5 pre. 114
nové 5 pre. 1128
*Ex-lnt.
('Icvelandský trii.
Clevelanc|_. dne 17. íijna. 1^74.
Následující ceny jsou ve velkém. Obíl
it ceny jsou ve skladech (Elewator). z vý
minkamy zvláště poznamenanými.
e n i e čí s o 1 e v e n á z i ní
l/»9 čís 2. 1.07.
K u k u i ce: T4—cts.
O v e s či s 1 4 0 čí s 2 4 4 i
i o 8 0 8 5 i á e
e e n u A e
o u k a 6 5 0 7 7 z a s u z e v e
né neb z bíIC zimní ]áeníco mleta v
5.73-
oiK-hodnik v maiciu i veikcm prodává i -r .1
I i i í e z a I u n u o u 1 8 0 0
nádoby hliněně, [K«rcelanove a sklencne, í
zrcadla, svítilny, ga!anterní zbo/J. Hoj- nejiejwí (MiddhngH) 24/N).
ni d»a zboží vždy na skíadé. Seno: Timotejské na fftrech 23.00—| PnMlává stoly, židle, Metele atd. Dvé
objednávka doiravS se j25 K'
to»"-
N a s o e n é v e j» o v é a s o též-1
ký mess 22.50, krátké 22.50, extra inew*^1^^
soudku, na sudy 13 na venku převařo-1
11—12 dle jakosti.
Má s o n e e i í í 2 5 2 7
O e a v i o v 1 8 2 0 a
jiný druh 14—15 ct.
S 1 ai sud, Saginovská a Onondag-
ská jěkná 1.55, hrubá C.^280 lb.
kuchyňská 2.35.
e 1 0 3 0 z a i u z á a d
ního a New Vorkskch».
AI o 11 a s e s za gallon N. Orleanský
78—80, Porto Rico 05—70, Kuba 33—35
Rozinky nové ,,Layers" bav na
3.25—3.35, Valencia 13 ctu za libru,
rintíké 8—SJ ctú libra. Snšcné švestky
14—14i ctů.
28.50—24.50. I ťírtřire, káva. ěaj, čokolada,
wejvvboničj.íi jakosti v/.dy k d•-fúrií.
K a í v s a 1 5 př i
V e e é o v é 1 2 1 4 n a s u y a po*
i tané.
S a
z
li
tuvarny 12—13 ctů za libr."
a tu o y nové 65—80c lméel.
i u e n o v a z a a n u 3 2 5 3 5 0
a z 111 e 1.75—215 za bušel nejlejiŘÍ
drulu
V sešitech i ^—20. hřebíček 5s—0o, pepř 31—32 ct.
zazvfr 20—25, muškátové 01 iřky 1.30—
135 libra.
k o e a 5 i í či s 1 0 i
Silver Clos 10, bílý Ontario 10 ctu.
1 o obyčejné žluté 5£, Aiueri
kánsky' castile 12—13, pravý castile 10
l.s ctů.
S v í k y S e a i n e 1 8 1 4 4
Štar 2, lojové 13 ctů.
S o a í -k a i o n á 7 1 8 o y e n
soda 34—4 ct.
u e 11 i: Sodový prášek 31—3í,
běloba Sodová 44—-5 Caustic Soda 6i—
74 ctů. potash 60 ctů.
'i 1 Ion, ne převařeny 1»3 omastkovv olei
•usjíivch rvbach, ořechách a iiicm.

... ,, •xwra Wi~W» etu.
Dřevili trh.
Ze skladu počítá se tisíc střev. 1 pa
paloc Čisté 49.00, plank čís. 2. 1
zejjc',c}1#
1
u
I
m*
o
sf "3
1?
3 S.
5* S
ZO 'f:
I
i S
p.
50.00
II. čistté 40.00, čisté plank 47.00. III
čisté 1 palec 41.00. Box 1 palec 30.00.
e n i n 1 6 0 0 í s I S o k u 1 2
palefi široké 20.00. čís. II. 16.00. čisté
Commons 10.00—20.00.
8 a v e n i o e y o i s s a n
ling a trámy, kratáí než 18 střevíců 10.UH
20 stř. dlouhé cena dle délky dřeva.
o dlaha (Flooring) od —46.00
Common 30.0U, druhá Common 84,00
Norway 30.00, Siding (Sajting) -30.0tí,
i n e 1 S a e z a n 5 0 0
čís. 1. neb čistý Butts 4.50 čís. 2. 2.50—
3.00. A. I. 10 palců řezaný 4.25.
Laťky 2.25—2.50 tisíc.
e o v é o s y a é 2 0 pro
střední 25 ctů.,velké 30—40 ctu kus.
Ozim niky.
3.
A.
v mésté same ti.ť druhy na venku mle- oémeckém importovaném iboií. 20-52
te o 50 ctů. méné jarní píeniéná ^mouka
.5vz«Bn.l. JOIIV IfllRMí & SO**.
WKNHillK,
'J*- Merwin 1"
velkoobehodník kořenáři»ký|
a i
syrupti,
rybách
a dřevěném aboií a
v w^hoditici
13-13
okna se sklem atd.
(,'leveland. O.
AT
AJHJFJU JUk,
210 &
211
Uuiaria litreat
Odporučuje svůj zvé!^eiiý závod cu
n(
l"u vu*
všední den otevřeny, a? do půlnoci.
I*
K rám a síň pro hosty v nedéli
s I a 111 i k

\iňy
Ušďs
S u I e 11 á jablka 9—10 za libru.
S e e n a i u i o y 3 5 o z a u á e e
telné 6/K)—fi.25.
11 k r: A 104-101, li 10-104 kostko
v) drobný v zrnkách 11-111 extra 10—
104, žlutý 0 04, Porto IJico 94 104, „]eje mastnoty aneb jiných láfek j«ichá
Kuba *4—U ctů.
o. Croton
hojný vý­
běr
hodinek,
prsten Q,
náušnic,
a jiné zlaté i stříbr
né ]otřeby.
ulice Cleveland, O
Mýdlo a vodička
na čistění skvrn oděvních, atsi od vosku.
Vlastní vyrábíte! mýdla a ro-
KAKI:I. I IRWKI),
VylS. |Ó
CiuUlii 6i(.,
néhož výrobky ty jsou k dostání
o*
9 TÍ
S" 9
"C
I'r»»davači olxlrží slušná procenta*
Cena jednoho íiagonu 30ctů.
,. mýdla 25
Za hodnotu zbo^í se ručí. 87-
0
5 5
5
s* e
-a
as
it
a
&
too
9
4
fi
3
JK
S Í
Ol
Stt
Zm
I
na
a*
í

3r 2
n
v
&
'S5
FOKl^T Í ITV
E W E
0
za Gal- R0JfPl*S & IftlIS^IlťSU
vrul/ilcp' všeho druhu
A U A O E i
pln potřebu domát-1 i k zúsiikáui.
Roh ulic Seneca & Canal, i

TRPITELOVÉ A.QDřiW.101,
Dle Alfreda e i »Ž» ii oř a na jazyk
vtvl i .•
1 V ,1 fe o AU i
(Pokračováni.)
i i v í i n u i á O n a n a a a i e z o u n k e v s v s v é o o z-
1111 10 u 110
U K K A S w V O
(:i tilpei ('. 15. SM 11 II A .)
elkorbchodmci v
1866 6 pre. 1161
1867 6 [rc. 1171
1868 6 pre. 117f
.. .. Z i n á irio u k a 5.50—6.25 sasud.
do d«»n ni v každé části tnésta. ^-22 Nasolené hovfczí maso: Ceny! Sklad: 150 & 152 Woodland Ave*
stale á |»optavky dobré, 12.00—13/K» za
extra Meas.
z e n é a s o i i n k v n a o že n é v
eokru 14i -15. Př&liií 91 clfi spek 11
—12 ctů, zuácné hovézí 10í.
S a z a 2 0 0 u e n e e
Syrob maple 1.00—1.25 za Gall.
Cukr maple 10—12 za libru.
é i dle jakosti 50—95 ctu za, libru.
Vápno: 1.15 za sud.
e e n t: Oswego a Akron 1.70 sod,
Louisville 1.00 sud.
e o e u př i e é k á e S a n a n i
bílý ÍH 94. Ohio ohněvzdorný 114 c.
Káva: Iíio 24—25, Jává 34—35 ctů
Tlíce: nové Ilyson 50—130, Gun
powder 100—135, Japan&ké 70—1.10,
K o e n í s k oř i e 4 0 4 5 v e o u
U e a o o n 8 1 8 1 o K a o í
na ÍM—f4 ctů.
í,
O e ně n př e v a e n
G»\o 137 Water Street,
Cleveland, Ohio.
ll
tA
O
cr
z
n á y k u á o á i s i
K A í i i K W K I
u i n á

xml | txt