OCR Interpretation


Pokrok. [volume] (Chicago, Ill.) 1867-1878, December 31, 1874, Image 2

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035546/1874-12-31/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

O K O K
9ledihtol. VííťSlaV
Čtvrtek dne 31. prosince 1874
Ozuumk ťokruku
vytisknou se jen takové, které se napřed
zaplatí. Vyjmuty jsou z toho pravidla
spolky, jimi zároveň oznamuje se za „po
loviční cenu.
1 palec sloupce stoji $2.00 za třikráte
vytisknuti. 2 palce $4.00, 3 palce $6.00.
Ozuámka déle uveřejňovaná tím jest lev
nější, čim déle se uveřejňuje.
Oznámky místní, tisknuté obyčejným
písmem stojí 15 ctfl. řádka.
O z n á k y K e e s N a o e i
Hledá se" stojí 75 ctft. za třikrát otisk
nutí.
Podle toho nechť se každý řídí,
k»! v Pokroku oznamovati chce. Nechť
si uda kolik řádek, či kolik palcft a koli
krát uveřejnit a nechť sí sám vypočte a
zašle příslušící za to částku.
tsr Kdo si přeje míti oznámku v
třitýdenníku neb týdenníků, nechť láska
vě podotkn®.'
Pfiniť posílejte vády v poštovnieb
poukázkách (Money orders) a psaní adre
sujte vždy:
O K O K
No. ÍOI froton Strefí.
Cleveland, O*
Když vyšly první svazky „Kosmosu"
od Alexandra Ilnm hold ta, kteréžto dílo v
učeném světě nesmírnou pozornost vzbu
dilo, vyhrnuli se na spisovatele trnáři a )e
zoviti jako smečka poštvaných hafanů, a
by jej uštěkali neli uštvali. Byltě „Kos
mos-' od svobodomyslné a nepredpojaté
kritiky chválen a doporučován co nová
bible člověčenstva,
co
Jednoho
jehož
zjevené náboženství
přírody, příčící se ve všem všudy zjevené
mu náboženství orthodoxního světa, jak
protestantského tak katolického.
dne sešel se vyšší katolický
duchovní v drážďanském, do Prahy je
doučím vlaku v jednom kupé se starcem,
z
něžných modrých očí ne jči*t& li­
dumilnost a z jehož intelligentních rysů
obličeje vysoké vzdělání a neobyčejná
zkušenost zíraly. Cestou 89 dali oba ce
stující spolu do rozhovoru o denních udá
lostech. Jelikož toho času Humboldtův
„Kosmos" všeobecnou pozornost na se
byl upoutal, začal katolický kněz hovor o
té knize a strhal ji i spisovatele jejího až
běda. Rozpálen zlobou a naplněn zlýrn
duchem nesnáéelivosti, zvolal posléze:
„Tento Humboldt jest nej vetší kacíř a
hříšník, jakého kdy 6vět nosil, a tím ne
bezpeěnější samospasitelné církvi, Čím
Stařeček s dobromyslným úsměvem
naslouchal tomuto zlobyplnému výbuchu
svého spolucestovatele, a když skončil,
pravil: „J ste přírodozpytec?"
„Ne, jsem bohoslovec.*'
„Vyf zajisté poznáváte boha již z pou
hých knih. Úkol přírodozpytce ale jest,
studováním všelikých zjevů velebné pří
rody k poznání boha dojiti a tuto ce
sto, která zajisté není méně spolehlivá a
dobrá, ač ovšem obtížnější, volil Hum
boldt. Já nemyslím, že jeet tak hrozný
člověk, jak vy jej líčíte,'' dodal stařeček
dobrodušně.
Na to ale propuknul katolický kněc v
nový výbuh zloby: ,.Kterak jen," hor
lil, „můžete se zastávati Člověka, jehož ve
likánská vina dávno již jest dokázána.
Prosím boba, aby mne jen jednou popřál
8 kacířem tím nfckde o samotě ee setkati,
já bych jej ku větší cti a slávě boží vktní
ma rukama zardousil."
Přívětivému a dobromyslnému stařeč
kase rozmluva o Humboldtovi nejspíše
znechutila anebo mu před zuřícím
knězem bylo nevolno obrat
ností a lehkostí velmi společenského mu
že uvedl rozmluvu na taková pole vědy,
která s bohoslovím nejsou v přímém spo
ru. Zde pak rozvinul takovou hojnost
vědění a dpi knězi nahlédnouti v tak ne
dostihlou duševní hloubko, že tomnto
chvíli šla hlava kolem, neboť ač sám byl
muž nčený, tolik učenosti, jakou stařeček
vždy více a více dával na jevo, dosud ni
kde byl neshledal. Od té chvíle poslou
chal jen a chvílemi jako školák se na to
hlubší názor jemn jeho k víře nepodobně věku Snad že bychom v
vědomosti do nejtajnějších dílen přírody
otvírají. Jen ji zVužňnjea vzývá a jsou
cnost boží upírá. Mnohem vinnější než
Jan Hus, zasloužil by upálenu býti. A
no, já sám bych zapálil onu hranici, z níž
by duše toho neznaboha do pekel odletě
la."
fii ono tázal stařeček ochotné ke každé o
tázce odpovídal. Tak jim uplynrila jízda
velmi rychle a krom nadání octli ee v
Praze. Stařeček jel ještě dále, kdežto
kuěz v Praze měl vy stou piti. Než opu
stil svého epolucestňvatele, prosil jej, aby
mu dal svou navštívenku, svou mu p'Hlá
vaje. Stařeček tak s úřiuřvem učinil.
Knřz, když byl již na patronu,. potííd o
BY-L PRVOTNÍ CLO VÍK
NALY 'i Mezi křesťanskými učenci jsou
mnozí, kteří nynější divochy mají za zvr
hlé, sešlé, zakrsalé potomky lepotvárněj
šícli a uspAoobilejáích předků. V tomto
smyslu praví n. př. hr. de Salles, vynika
jící francouzský spisovatel: „Člověk, od
boha stvořený, vyšel z rukou stvořitele
svého co dílo dokonalé, na těle i duchu
hotové. Jakákoli v jest nynější odrozenost
(zvrhlost) mnohých lidí, vzdělanost
jest předcejon posledním člověka účelem,
jak^ž byla původním stavem jeho."
K tomu odpovídá jiný slavný ndenec
francouzský, Qnatreťuges, týž který již
před Darwinem choval náhled, lo v pří
rodě všecko což jest znenáhla a postupně
od nedokonalého k dokonalejšímu se vy
víjelo.
„Kdyby dnešní lidé v pravdě byli od
rození a z Části zkažení potomci někdejší
ho vyššího a dokonalajšího pokolení, tož
bychom nenahliželi, kterak by se pokole
ní lidské až na naše dny bylo mohlo za
chovati, ana zkušenost, všeobecně r.a plat
nou uznávaná, učí že odrození
nich nalezli stroje k plavbě ve vzduchn,
nebo jiné k vyzpytováni hlubin mořských
anebo k rozřešení počtáí ských záhad, po
zvedajících be nad potřebu a chápavost
našich poéíářů.M
Z toho, co tuto Lyell vypočítává, nenalé
záine v navrstvinách země ničeho, ale
pravý toho opak, takže musíme z toho na
i př e s v e ní že čl o v k o n e a
ného k velkému postupoval, ale
nikoliv od velkého k malému nt
bo dokonalého k nedokonalé®.
Praxiteles a Phidias, Mrjslavněji
starořečtí sochaří.
Starožitníci dělí ději vzdělanosti
lidské v tři hlavní věky, a sice prvni ka
menný, druhý broncový a třetí železný,
dle nástrojů jakých předkové naši užíva
li Délka těch jednotlivých dob jest
ovšem nesmírná, vedle nichž se biblický
letopočet (počínaje stvořením Adama)
ztrácí co jedna vteřina.
v
ČEHO
tm návátivenku, a zajisté Že se tvář jeho prrtcoval o té nemotorné, neohrabané lo
až do týle zalila studem, neboř na návšii- komotivě, která za hodinu ledva 5 mil ní
vence detl:
n
Aiexaodef z Bfcimbokk$. itgtjcb diUy. v nicbl běheui 24 hodin, a
Zdaž i nyní měl choutku zardousiti star no za jedinký den
ce toho vlastnima rukama?
anebo sešlí
národové jakož jednotlivci nemají dlou
hého živobytí, ale že pomalu hynou."
Slavný anglický zemězpytec Lyell vy-
slovuje se proti tomu náhledu rovněž a rádi, že jsme se nenarodili Turkem ue
jak následuje
„(Knyby totnn ta* bylo), zajisté by
chom dnes z křemelových jam u St.
Aeheul (v údolí řeky Soni me v severní
Francii, v tak zvané Pikardii) vykopáva
li jiného spů&obu umělecké výrobky než
neforemné, hrubé a váat* řemeslného
spracování prosté kamenué sekery. Zde
anebo ve vy vstolých ložiskách středozem
ního moře na jižním pobřeží Sardinska
museli bychom nyní na místě nejsnrověj
ších výrobků hrnčířských nebo na
karnených nástrojů tvarů tak nedokona
lých, že necvičené oko pochybuje, že by
lidskou rukou zhotoveny byly, nalézati
práci sochařskou, překonávající co do krá
sv a propracovanosti výtvory Praxitelesa
a Phidiasa *), tratě dávno zapadlých že
leznic nebo elektrických telegrafů, z nichž
by nejvýtečnější inžinýři naší doby mno
hému piiuČiti se mohli, hvězdářské ná
stroje a drobnohledy konstrukce (sestro
jení) mnohem dokonalejší než kterákoliv
v Europě, a jiné zuámky zdokonalenost1
v nmění a vědách, zdokonalení, jehož náš
věk ještě nezná. Ale zajisté dále ještě
byla by pokročila vítězství vynalézavého
genia v oné době, když se utvořily
navrstviny připisované broncovému a že
LZE DOKÁZATI V STROJ
NICTVÍ Díváli Be na parovAz ohyéej
ný člověk, nenapadne jej při tom asi nic
parovozy sevšednily a co sevšednělo, to li
di nezajímá a neponouká k přemítání.
A předce není vynálezu, který by boha
tější a vážnější látku k přemítání posky
toval než parovůz, vynálezu, který by po
vrch země ouplněji byl proměnil a na
všechny věci lidské mocněji a radikálněji
působil jediný vynález knihtiskařství
vyjímaje.
Důmyslný Stephens byl vedle svého
parovozu, který v prvotní nedokonalosti
v Darlingtonu, v Anglicku, jest vystaven
na památku, větóí a úctyhodnější muž,
nežli starý Napoleon v čele vítězné armá
dy, která starobylá království vyvracela
a Europu, Asii a Airikn v nepřátelské ví
tězoslávě protáhla. Ale co od r. 1827
kdy Stephensftv parovůz první poleť® uči
nil, na něm zdokonaleuo bylo! Tehdy
byl nemotorný a neohrabaný jako když
dítě teprvé chftzi si navyká, nyní pak,
iak krásný to obr, jak mohutný to leviá
than, který jakoby na železných porutich
lítal, neboťjen s ietetn lze joho béh jioro
vuati. Jak tehdy Stephensonftv dílmyai
raziti s to bvla. Dnes ale matné ve 8|oj
motivu zliptovjk a seslav
čaia byvší, veder mftie i s při}
zem na palivo konati práci několika set
koňů. Roku 1866 v Baldwinovy továr
ně na parovozy, ve Filadelfii, zhotoveno
sto osmnácte parovozů 1868 sto a dvacet
čtyři 1869 dvě stě a třicet pět 1870
dvě stě a osmdesáte 1871 tři sta a třicet
jeden, tak že letos zajisté, kdyby průmysl
ten následkem loňského krachu nebyl po
klesl, ke čtyřem stům parovozů bylo by v
jmenovaných dílnách zhotoveno.
o o a e v n e i e k o
v i u s u a n i a jí s e í n e í a
věří že podle vzdálenosti jejich od země, v
nich též všecko velkolepější a nádherněj
ší se jeví. Mohamed, pokud ještě na zemi
žil,všecky je procestoval. V posledním,
sedmém nebi, spatřil anděla, který měl
70,000 úst, každých ústech 70,000 jazy
ků a na každém jazyků 70,000 hlasů a
všemi těmi hlasy chválil „Všemohoucího"
a sice ve dne v noci. Tedy 24 triliony a
10 bilionů hlasů chválí boha jak obrov
ský to koncert! Divno, že pánu bohu
uši nezalehnon, neboť takový řev, ryk,
křik, kvíkot, výskot, jásot, hlahol, bzukot
musí býti v nebi, jak my v Americe ří
káme „nuissance.'' Nám ztrpčují na
zemi Život již flašinety. Jak jsme tomu
musíme se děsit tureckého nebe s tím
bludným koncprtnjU-im andělem.
O O K
Upozorňuju ctěné obecenstvo, it jsem
sobě zařídil
obuvnický obchod
kdež se nalézá všeho druhu
o a s e v í
pro pány a dámy. Též so dělá práce za
I kázková trvanlivé a levně přijďte a pře
svědčte se. 09-
O—
Fr. Slirprríčka. 2T^ Brrsnfltrnr.
Objednává všeho druhu české poučné a
zábavné knihy a časopisy.
Upozorňuje zvláště na PfélrLú*
Národní kalendář za íiOct#
Dale na roman V y hua Ji v
Syn, kterýž počal vycházeti sešitech
za 10 ctů ioden.
Palmer
a balzam
o k a i k a e
Tisíce iidl se uzdravilo tímto výboroýv
balzámem.
Palmsra Coceov Cream
jest U' iopsl pomád.: i.a v'amy v itléa
vsětě.
K dostání všade a vzlálte u
4
A. B.DUNGAN&SON
fyrabyteljll^ováného, che
mického a tolletního
mýdla,
pruliávané mýdlofa jiné.
0ib!o-i'j3 Canal Stwt,
CLEVELAND, O.
JMI* Hotové se platí za loj. 22-
Anthony Baor,
Importer a Velkoobchodník
v zboží hrnčiřském, skleněném, kame-J
nem, lampy atd. atd.
125 Water Str. Cleveland, O. 22-
FRA\TA BRODSKY,
('íh Avetuie N• w V'.rk,J
oprávněný jednatel
{odích
rd
Y
cestující na parních a plachetnici)
přes Brémy a Hamburg.
Zásilky peněz a jiněho druhu rČd do
Cech a Německa ol»stará v nejlevnějšich
cenáťdi skrze prostřetlnictví pánů Kareáe
a
Stozkýho,
Lístky železniční do všech dílů
Ameriky. 51-24
LEVEL AlíT)ř*T)Á
Hklenárská S|Kle( nost.
Oltchi^lnici ve irancouzském, americkém
a obyčejném sklu do oken.
Olťu o 13U—132—134 Charaplain Str.
Clo vel and, Ohio.
Náí sklad jest největši v stát!
Ohio Sft~
I i n í I i V I i i i I e
majitelé
Clevelandské octárny
Čistý ciderový a bilý vinný ocet vždy
k dostání.
M. K.KEJ Čí, roh ni, Forest a Oroton,
18- hlavní jednatel.
a n o v i
84 Seneca Str... .Cleveland, Ckt
á ce ouplnou loko- odporuřuje se svým krajanfim zvláště
w horným pivem a všemi druhy nápoj 3.
lavi, takže rauo zapo
1
íky
sou vždy k zábavě milovníků hry této te
vaím prlalužeuatvím pohotově. 1—
PREISEL & ÍTE.WER.
obchodníci
Y© velkém i ninlém
mají velký výběr porcelánového
skleněného, hliněného nádobí, zr
cadel, svítilen, nožů, vidliček a všelikého
zdobného zboží.
398 Woodland Are.
CLEVELAND, O.
1 Í A
I (Zařízena
TUKŮ
1850.)
J. Sťalťnnl & Sou,
vyrabytelé vsrliodrtihK
mýdlu.
Fr. Kolář,
élslo rolou sireetp
otevřel právě svou novou
k e o v s k o u
DíL.\i! a oií:v^r.
Zakázkovou pr/5ci všeho druhu, pro
pány i hochy hotoví vkusně, dle nejno
vějších střihů, trvale a levně. V krámě
má hojný výběr oděvů hotových v ce
nách levných, jako v městě.
Krajané, poctěte mne důvěrou svou a
jistě se nesklamete.
47-7 Fr. Kolář.
J. Klt.U SE SÍ CO.!
následnici
o s o a
viv-narci
Everett Weildell & Co.
peněžníci
éi*. 119 Bank Street
mají hlavní bankéřský závod, platí úro
ky na časové vklady a prodávají drafty
na všechna hlavní města Europy. 26-
ČI1A¥. BIXKEK

y i i a a u s
prodává vína, lihoviny, él (ale) pivo dout
níky atd.
Dává zdarma lunč od 10 do 12 hodin
dopoledne.
Velká konírna,
půjčuje koně a povozy a píijíiná koně ku
krmení a ošetřování. Taktéž má koně
NA PRODEJ.
Ur
BOTY a STltE VÍCE.
Toto
Upozurfiujctne na veliký
výběr jarního zboží i nabí
zíme je ma AtMMiýki ce
nu:
lehké kipové boty 12.50
i, telecí i.vi)
kon^resní telecí polobotky 1.50
Chlapecké lehké botv kipové 2.00
Ženské lehké telecí střevíce 1.50—1.75
Ženské šůerovací botky z látky 1.50
levn ější 1-S5
zboží jciif
prvn*
W«llnVilla 8.66
í í y
li. D. Leffingwell,
imj" rt-r
fraucoiiz.skťlio liiiulovélio
^kJUi velkého i malého
DO OKK\.
Americké a ozdobné sklo.
IS-
Bklenáře zaopatří olovem, varnišem a p.
jZboží pnxlává v drobném.
Cífl. «7 8T. CI.AIK 8TE,
CLEVELAND,
O.
I
.ion\ III IIMI:I I I{
generální jednatel |t" .-.ívÍí\ an e druhy
ii o
Odpornčuje všem p. t. vystěbovalcům
používání dráhy jmenované. 1-
Cas příjezdu a'odjczdu
želczuJc.
fti I
Dráha Cleveland a ťillsbur^|
Od dl. kvči, UH v^iMi uUauir DÍtiiiw (vyjntt
neděli) j»k DAtUedaUuje*
AVř jih.
Stanice. ACOOBL PoM. ItprMt. Accont
Clevplmí a.20 4o». 1.00 dop. «16d4#.
nuJíon 27 9 34 1W„ 4.36
Rtvetint nto I0.OT 6 06
..
11.06
1,1
S 40
1
Na sev&ř. *'Í"VP
8t»nice. Accom Polt. Ácom.
PittsbQrfb a.40 dop. 1.40 odp,
mm
N
C.67

a.so
10.40
)2.tt
1.40
t.as
3 40
57
6 35
•-1A
7.»
#10
Na západ.
SttWBfl.
Pilubllgh
Rochříltr
Welhviil*
8totitxltVlIl«
Si,dgei«»f
Bellfiir
Acco
V iLMYEltS,
Gcnl Pftr gr. nnd Tickpt Agk
BI:
I E i i
Ciéve/wui, Columbus, Cincinnati &
Indiana 11. li.
Z Clcvelandu odjíždí 6.56 dopoledne
2.50 a 6.50 odpoledne.
Do Clevolandn přijíždí Y.30r&no 4.00 a
9.55 odpoledne.
Z Crestline 9.55 ráao 0 55 a 10.00 odp.
Z Clcvelandu 7.25 a 8.00 ráno 3* 15 a
10.05 večer.
Do Clevolandn 7.90 a 1045 ráno, 4*10 a
0.55 večer*
Do NewYorka7.00r&no,4.55a9*20 več
Z Bostonu 5*50 ráno, 505 večor
Z New Yorku 9 80 a 11.00 ráno, 535 s
7.0O vefer.
Lake Shore a Niehigan South. R.
Na východ odjíidí a přijíždí z výchmlu:
Z Clevelnaďu 7.45 a 10.00 ráno, 4.10 a
10.20 večer.
Do Clevelandu 6,20 a f.35 ráno, 2.0®
a 7.60 odpoledne.
Do Buftiilo 4.10 a 10.15 ráno, 185,5.30 a
10.40 večer.
Z Buffallo 5.90 a 7.15 ráno &50, 6.25 a
11.30 večer.
Do Suw ^Yorka 7.00 rino 340 20
12.00 večer.
S Bostonu 5,50 ráno 5.00 all veřer
Na západ odjíidí a ze západu přijíždí:
Z Clevelandu 5.85 a 7.00 ráno, 2.80 all.
odpoledne.
Do Clevelandu 7.26 a 10.65 ráno, 8.45 a
10.05 odpoledne.
Do Toledo 1040 a 10*65 ráno 7.00 a
.100 večer
Z Toledo 8*00, 6*50 a 10.56 ráno 6.50
refer.
Do Chicago 6.50 a 760 ráno 8.20 a 9.20
večer.
Z Chicago 7.00 a 9.20 ráno 5.35 a 9.20
večer.
Z New Yorku 10.30 a 10.45 ráno,] 8.00
a 11.00 věčen
Z Boptonu 8.30 9.00 ráno,*[8.00 a 9.00
velfíri
A ej lacinější
mouka níTi
pro(lávú so u
H. Ilarvcylio a Wynú,
71 Meru in Street,
21— CLEVEJ.AND, O
O Z O
55
fraiaé,~
1 0 u o o i i
Odporučují! krajanům ř-vým «v^j
krejčovský závod.
Vyhotovím na zakázku všeho druhu oble
ky, rychle, trvanlivě, vkusně a za cony
levné.
Spolu známo činím, lo foám výběr nej
leplích oděvních láték, S9-29
Cíl AS. llFiRTCS,
|ir.'iv£i9
•lelMMliiil« v nal»ytl*'»a holevttd
ol«4'iii\ ihí ri a rámů,
Tí'É zsi»Lliá okna.
Opatruje koťftry IÍW F»-
8oda a vlečky druhy vod minerálních,
kyselina uhličitá, vody seltrské, kon Kr*
sovskě, kissinskě a vichyské a chsmpaí
sk' cider. K dostání ve velkém i malém
čís.
i
,,JAC. V(ELKEBRC
vjnNlbltel sodové vody.
17,19 Ar 21 ulice Ilowe. I
Také Giugjerbior |est a ného *a
-oděj, j| & &
Alcott, llorton, A V+m
řek li pn íci
Loketního zboží, „Yankee rcticcs",
lounového papíru (wall papei) jv»
C/tirotlicr's Bros.
hotovitelě přístrojů k zavádění plynu po
třebných, 99 Ontario Str., Cleveland, O.
Zavádí plyn a vodu do všech vettýnýofc
a soukromých budov na nejnznanéjšim
plánu a za rozumné ceny. 17—
AEŤWÍ
pojišťující ejKíleCDosť v Hartťordn Conn.
Má kapitálu $7,000,000. Náleií k oa)
istěším v zemi.
Jednatelé: M. Krejčí a Fr. Kovák.
Carlton a Lee, genérální jednatelé.
Čís. 178 Superior Str. 17-*»
Wm. BIKGTÍAT5T 'éf0ií'
obchodník
se železem, hřebíky a korf
všeho druhu
148 a 150 Water »tr.
CLEVELAND, O. 1—
MQUa&X, ROOT A OO.
dovažeči a rc»j»rod4vatí
•tfižného zboži.
Yankee Notiosa,^
Plátna hedvábí, atd,
@T Všcck«» y-bcl\
Novoyorské.
u
cmj
& 128 Ito&k fa
(1—) Cleveland, O.
JOIIB
Tiirba,
•ÍO I roh Woodland Are. a
Vhapel !Strcet,j
SBhoto^tije a pn.Klává všeho drnJiii.
bytek, rámy ok« nice a
ob^aráTá pihfby«

též velikou půjčovnu ko
oz LL
l'Í íií a I
A, DOL.L,
S U O I¥.1 K
číslo 25 Broadway.
Svým zákazníkům a obecenstvu vibM
ohlašuji, že jsem dílnu svou na svrcna
udaném místě otevřel a že hotov jsem lie
stroje, zvláště „Aetnu" jejíž částí mám
vždycky pří ruce, sestaviti a zpravili,
Vzorky a všecky druhy malých pftiMiroj*
kft a mašinérií se svědomitě a li^pino o
patrt. Za vykonaně práce se ručí. CW»J
johly, iitkoá i žehličky mého palealu jmi
vždy u mne k dostáni.
21— A. Doll,,
CRi ni A l^^fiTO^r
bankéři
161 Ontario roh Mioikifgiit
CLEVELAND, i
JEDNATELE Cunardovy parolodi
společnosti a obchod ózk
směnkách a papírech.

Knéz a Humboldt.
Ed. Vopalecký, 56 Huuiboldi
atr. jednatel pro Cleveland kněhkupe
ctví p. Aug. Geringra v Chicago.
E. A. PALMER k BRO.
105 Water Streot. (16—10}
£39rk K dostáni u. p. M. Krejčího, rob
Cruton a Forest Str.
Ko. 30 Central Place.
te i l*i]*)i«ihn TO •*", Pvf l-»ln5 kulořn
1 i », o v «i v, A/1 i' \J ff íi lillt'A tm L.i iii Hi k A.
If v li A IV I* HK A
Číslo 199 & 101 Canal Street,
ž~ CLEVELAND, O.
LEZAkU a ALU,
roh ul. Oh io a Canal,
1-41 OLE VEL AN O.
343 Woodland Ave. roh Belmont Stre
8
Cleveland, O.
Stanic*.
Bťllřslr
BrHgefurt
StPuli«riTtU«
W.ilxvilt*
Rocii.»t«r
Pittsburgh
he I'revost Jan ke,
No. Woodland Ave.
JjgT John Srp, prodavač. 47-d®
Baltimore & Ohio,
8ÍS. tW.Thomas Street. Haitimoie, Ml
B»y*nl 12 42 o(^ 8M
WllsvilU
1.40 6 28
Pitttburgli
Haykid to mi
Aliitnce 11 16 6 90 ,. 1.16
Rkvrnu* e«sthv. 12 00 o4p. 6 00 8 15 dop.
11 QdSuU 7J6„ 13.*3 ,, ri 00
Cleveland 8 86 166 e as 10 15
OpuuML B*r»ri11190 dop 6 no wtp. řflJUfll do Mu*.
PbiUUdlpbia 1 56 7 JO odp. Opouitl X. Philad. 7.00 ilop.
1) 53 odp. PMIItdl do B.ytrU 40 do». S.M «dp.
Hiver Division.
Na východ.
Accom. Fo*t. Srpren*. Acco
6.46 dop 10 50 3.45 odp. 4 33 dop.
6.16 II Oo 2&T. ,, 4 4\
Accom. PoH. Ix^nii.
$.40 dop. 1.40 odp.
7 60 2.46
8 60 3 60
8 00 t.47 4 60
4 00 10 00 5 63
4 15 11 10 6 06
4.16 odp.
«&
7.00 ,,
Do Columbus 12.25 v pol. 9.45 a 12.35
řnoci
Do Dayton 4.00 ráno 2.80 edp.
Do Cincinnati 6.40 ráno 5.40 odp*
Z Cincinnati 7,oO a lO.OOráno 9.45 ve8,
Z Indianapolis 6.25, l0.5o a 7.00 ráno.
Z St. Louis 7.15 ráno 2.55 a 7.40 odp.
Z Chicago G.50 a 8.20 ráno.
Do Chicago iiťjlcpái ji'zditi v ccrnlnx
Atlantic a Círrat Wemtern
Na východ odjiídí a z východu přijíždí.
II AR VE Y & SON.
iMrliiini, ve«tell*ám aid. aid. 0—
XÍ9 & 111 Water Str
Cleveland, O. li-
264 rohaWo^d]and Ave. a Chapel 8t
-49 CLEVFLAND,

xml | txt