OCR Interpretation


Pokrok. [volume] (Chicago, Ill.) 1867-1878, December 31, 1874, Image 4

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035546/1874-12-31/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

V*
-f
it
Eiini |ii.
Hrozná neštésti.
U o e á loď.
Londýn,
29. proa, Zvl&itirí
Pafíi,
Madrid,
Bertin,
vprkry
Madridu, zaslané londýnským Časopisům
O uhořelé lodi Cospatriek obsahuji násle
dující podrobnosti. Oheň vzniknul dne
17. listopadu o půl noci a sahalil za ne
dlouho loď po celé její délce. Na lodi
nastalo nejdivoéejéí zdéšení a zmatek k
nepodaní. Jen dvěma člunům podařilo
Hpuáténí do moře. V každém bylo po
SO oaobách. Po dva dni držely to při
kořícím korábu, který dne 19. listopadu,
když byl až po samou hladinu moře uho»
tel, ee potopil. Oba čluny mířily k pe»
vniné dva dni zfl&taly pohromadé, alt
třetí den roztrhla je louře. Jeden élun
byl zpozorován a zachránén anglickou lo
dí Sceptre, o druhém nedošly až dosud
iádné zprávy. Zachráněný člun obsaho
val pouze pétoeob, když loď Sceptre jej
nalezla, a z těch jéšté dvě zemřely, než
doplula na Sv. llelenu.
Kromě toho došly ještě dalií zprávy.
Když na lodi oheň byl objeven, vrhlo se
80 lidi. ponejvíce žen, do jednoho člunu,
který se překotil, načež všichni utonuli.
Brzo nato skácely se všecky stožáry, kte
ré mnoho cestovatelů zabily. Výbuch
prachu, který potom se udál, dovréil sjxrn
ato i záhubu. elkefe aaiiyailo
4 7 2 osob.

jí.
27. pros. Vyšetřovací komise
národního shromáždění, jíž bylo
uloženo
Vjšetřiti operace a pohyby všech armád
francouzskýcb za poslední války, ]odala
zprávu armádě východní pod vedením
Bourbakiho, v níž vinila Garibaldiho, že
eo vůdce franktireurft (partizánů) dosti
tiailný a odhodlaný odpor jSémcům ne
kladl. Komise zamýšlela tímto pokárá-
ním ano zneuctěním Oaribaldiho, ponětí
ti na něm jaksi záležitost papeženců. Ga
ribald i víak nemeškaje, nezasloužený a
jen z klerikální záátě vycházející nájezd
na svou čest odrazil, dokázav, že generá
la Manteufllovi kladl ten ntýúeilnějáí od
por, jaký vůbec klásti mohl, že ale Bour
baki 8 ním spoji ti se nechtél a raději na
švýcarskou půdu se uchýlil a že kněž
stvo seč moblo am překáželo ft věc
Francie kazilo.
29. prr s. Duchesne Poquele.
dUn^k, který se francouzskému arcibisku
pu nabízel, že za $ 12,000 Bismarcka za
vraždí, uveřejnil v novinách, že onen list
nebyl do opravdu míněn, jelikož jej psal
když byl napilý a s tím úmyslem, aby
měl arcibiskupa za blázna. Ministr za
hraničních záležitostí. De Cazés, nejspíše
odstoupí, jelikož bonapartisté a legitimit*
té jen tenkráte vládě podporu sve* sliba
j»-
27. pros. V městě Pampe
luně, od kariistů obležen l-m, se zásoby po
travin velice ztenčily. Z tě příčiny jsou
ty rodiny, o nichž se ví, že přejou karlis
tim, vypovězeny z města.
Bayonne,
JMrohrad,
27. pros. Karlisté stříleli a
xajmuli německou loď Gustav. K žádo
sti německé vlády, aby ji bez průtahu
vydali, odpověděli, že tak učiní, kdy i za
itá loď zaplatí povinná cla.
26. pros. Vel kolení ie Mi*
ze bude i uvězněn.
Německý konsul v San Sebastian píše
své vládě, že karlisté 2000 výstřelů na lo
dici „Gustav" vypálily, ač patrně viděli,
i«do
přístavu pluje.
Místní /právy.
8 o Libttfie uspořádá dne 18. le
dna 1875 v místnosti V. Rychlíka, velký
maškarní ples.
NA KUBU.
Pan
Jos. Pekař vzdal se
kul Áá, týž který své matce ukradl dia- těžce nemocen. Čistota a tříd most chrá
mantový ňperk a jej jedné lehké Ameri- ní nejlépe proti nemocem. Vesteajd lelí
káiu-e daroval, byl prohlášen za blázna a příliš nízko, vzduch jest tain vlhcí á ne
přikázán jest ustavičnému dozoru svého
otce, vel kokn ížete Konstantina, bratra
carova.
29, pros. Zdejší úřední ča­
sopis přináší notu, která při tajném přelí
čení Arniina čtena byla a jejíž obsah
vídenská „Neue Freie Presse" stručně po
dala. V nótě té vyslovuje německá vlá
da přání, aby za příčinou prohlášené neo
mylnosti všecky mocnosti europeké spo
leéné kroky učinily s ohledem k příští vol
bě papeže. Arcibiskup Iiýnokolinský Ponejprv, aby kuřáka napomenuli a
byl pro opětné překročení náboženských když by nepřestal ,aby vůz zastavili a
zákonů 30,000 tolary
pokutován
jednatelství,
jež přijal p. Ant. Babák, což tímto Pá
riům odběratelům v známost uvádíme,
Vydavatelství.
uspořádá v pátek dne 1. ledna 1875, prá
vě na nový rok OCHOTNICTVO Slov.
lípy,
v o s s v é o e n a
•los. Hřebcjka,
který v dílně li"k\tek-vě tni parního stro
je značně porouchán byl a nvui těžce ne
mocen jq#t.
Před plesem přednešen bude novoroční
proslov od si. A. Landové.
Na to bude přehrána malá fraška v
jednom jednáni pod nflzvom:
Osudný drn fiillovačky,
aneb
Strašidlo v ševcovské dílně.
Začátek o 18 hodině. Vstupné 25. ct.
K íetné návštěvě se zvou lidumilové.
Velká beifda uspořádána bade na
Sylvestru v síni Peruna.
iKé děvčata přibyvii asm a Čech
hledají službu. Jsou zrostlé a statné a
vyznají se v domácí práci. Pochází ze
spořádané rodiny.
Dotaz u A. L. Zelenýho, fotografa ba
Woodland Ave vedle německého koetela.
Přijme »e nadaný a mravný hoch,
který má dobré vlohy ku kreslení, do fo
o a i k é dí n y A Z e e n o
na Woodland Ave., vedle německého ko
stela.
N i s s k é a kde vydá
vají podporu chudým osobám, hemží ee
chudými žádatelv.
Hoví zvolený šerif Winilow
bude míti }ěkný začátek v úřadovně on
totiž po«le vraha Johnsona se šibenice
rovnou cestou do nebeakt ho království
známoř, že se v Americe áibeničníci ji
nam ani neposílají, peklo jest jen pro po*
ctivé a
Kvačka. V jedné krčmě v ul. Jowa
se několik opilých chlapů do krve serva
lo. Policie zatkla všecky a od%edla na ú
střední strážnici. Ráno byli od policejní
ho soudce pokutováni.
V a o n s o n e s v e v z e ní a k
klidný, jakoby ho ani ňibenice nečekala,
týž Nejspíše si myslí, že tam všichni musí-
me, třebas každý jinou cestou, což p*eee
jen vyjde nastejno.
i i Upozorňijeme lidu
milé obecenstvo na divadelní představení
v Slovanské Lípě ve prospěch Jos. Hře
bejka, který při práci od stroje velmi byl
porouchán takže jest na delší dobu k prá
ci nezpůsobilý. Tenf osud dělníka!
Když ve službě kapitalistv o zdraví přijde
jest odkázán na dobročinnost šlechet
ných lidí.
Syl v e s a nemusí ČeSi protrávití
smutně. Pěvecký sbor Lumír dává zá
bavu v síni Rychlíkově a Perun ve své
síni. Obě zábavy slibuji mnoho vyrale
ni.
y u s či horká nemoc vypuk
la na vestsajd**. Z Cechů zemřely dvě
děvčata a jeden muž (pan Charvát) jest
čístáí, a odtud nejspíše, že nakažlivé ne
moce právě tam nejdříve se vyskytnou
a nejviee lidí zachvátí.
Prodeje lotů. Příští pondělek
bude prodán zbytek školníčh lotů na ro
hu Kinsraanstr. a Wilson Ave.
Společnosti pouličních koňských
dráh rozkázaly konduktorúm, aby roz
hodně netrpěli kouření na platformě vozů
možná, pokud by kuřák z vozu nevystoupil, s mí
sta se nehnuli.
Souchotiny vyléčeny*
Redaktoru „Pokroku."
CténýÉpříteli:
Buďte tak laskav a uvědomte tvé éte
náže, že jsem objevil positivní
v y é e n í s o u o i n
a všech vad a chorob průdušnice a plic, a
že při mé praksi jsem na sta lidem po
mohl i nabízím
^t.ooo oe
za každý případ, v němž lék mftj nepro
spěje. V pravdě důvěra má v ten lék je
tak pevná, že každému, jenž mně dopíše
zašlu zadarmo vzorek.
Prosím ukažte list tento každému, jenž
těmi nemocemi sklíčen jest, i zavděčíte se
Vašemu
i
YelKV ples Jlěstské oziiauiky.
Oznámehí pro kontraktory.
Zapečetěná nabídnutí přijítnati se bo
don do 10. ledna 1875 na stupňování, sto
kování, dláždění n opravení Wilson Ave.
od bodu blíže ul. Maurice až Saw tel av.
Plány a specilikace mohou nahlédnuty
a vzory obdrženy být i v úhtdoveě mést.
měřiče.
Žádného nabídnutí nebude povšimnu
to, jež není na lormuláti od mést. měřiče
vydauéui vyhotoveno.
Každé nabídnutí inasi hýti provázeno
dostatečnou jistotou, aby v pádu př jeti
siuiouva ozavřena býti mohla*
Charles Strong, měet. měřič.
Cleveland due 19. prosince 1874.
Oznámení pro kontraktory.
Zapečetěná nabídnuti přijímati se bu
dou do 2. ledna 1875 na stupňování, sto
kování a opravení následujících ulic:
Ilodge ul. od ul. Lorain k bodu 1500
stop jižně, ul. Purdy od ul, Lorain k bo
du 1400 stop jižně.
Plány a specifikace mohou nahlédnuty
a vzorky obdrženy býti v úřadovně měst
měřiče.
Žádného nabídnuti nebude povšimnu
to, které nebude na formuláři od měst.
měřiče vydaném vyhotoveno,
Každé nabídnutí obsahovat'! musí úpl
né jméno kontraktora a postačitelnou ji
stotu, aby v pádu přijetí smlouva uzavře
na býti mohla.
Město ponecháváni právo, vlečka na
bídnuti přijmou ti neb zamitnouti.
Chas. Strong, měst. měřič
Cleveland 19. ledna 1875.
O z n á e n í
Tímto se ohlaéuje, že dne 21. prostu,
v radě města Clevelandu následující o
sneéení přijato bylo.
Usneseno, že dle mínění rady (v sou
hlasu dvou třetin všech členů) za potřeb
né se pokládá, ul. Wood od St Clair až k
Summit ulici stupňovati, stokovati a
opraviti v souhlasu s plány a nákresy úřa
du pro opravy.
Lhůta k zadání nároků na odškodnění
vyprší dnem SI. ledna 1875.
Theo Voges,
městský písař.
O z n á e n i
Tímto se ohlašuje, že dne 21. pros. v
radě mě9ta Clevelandu následující nsneŠe
ní bylo přijt&o.
Usneáeuo, že dle mínění rady (v sou
hlasu dvou třetin všech členů) za potřeb
né se pokládá, Seneca ul. od ul Lake al k
U. Dejxt, stupňovati, stokovati a opraviti
dle ustanoveného stupně a v souhlasu s
plány a nákresy měst. měřiče.
Lhůta k zadání nároků na odškodnění
vyprší dnem 21. ledna 1875.
Theo Voges,
městský písař.
O z n á e n í
Úiad pro opravy podal městské radě
berní odhad pozemkového majetku, hraui
čí cl ho na Central Way.
Odhad učiněn jest k zaplacení výloh
pro upravení stoky na jižní straně od
Central Way, meči Stones Levee a ulic
Walworth.
Zmíněný odhad můie v úřadovně měst
písaře nahlédnut býti.
Námitky proti odhadu tomuto musí bě.
hem pěti neděl po prvním uveíejnéní této
ordinance písemné k měst písaři podány
býti.
Theo V"oges, měot.phař.
fOieveUnd, O. 23. prosince 1874.
O z n á e n í
Cřad pro opravy podal městské radě
berní odhad pozemkového majetku, hraní
čiciho na Stone Levee.
Odhad ten učiněn jest k zaplacen! vý
loh pro upravení stoky v Stones Levee
mezi řekou Cuyahoga a ul. Chicago-
Nadzmíněný odhad může v úřadovně
měst písaře nahlédnut býti.
Námitky proti odhadu tomu mud bé
hem pěti neděl }k prvním uveřejnění to
hoto oznámeni k měst. písaři podány býti.
Thoo Voges, měst, písař.
Cleveland dne 23. prosince 1874.
e n o a S o k o e v e a n
s k ý" bude odbývati v ponděli dne 11.
ledna 1875 v siiii Slovanské lipy velký
maškarní plas.
Sokolové pozor! Řádná valná
schůze připadá na don 3. ledna 1875 v 9
hodin ráno, žádají se členové by se v pl
ném počtu dostavili do síně sboru. Vel
mi důležité jednání^na denním pořádku a
volba nového výbore pto příštích šsat
měsíců.
Jmenem Sboru Sokol
Jos. Pešek zápisník.
1 rr tiiiiiiMii?iifiiiTini iitíM^iimiM^uii^iimnint
mrnsemM
M. Knwr,í
V Iťi
k
S«tii!ti,
Oliio.
or. of Forenl and ('rolou Sts*
olšin i i i,
dává tímto návěští těm, kteří pro své při
náležející příbuzně neb známé v otčině,
jízdu do Ameriky zaplatili t-htí, že líst
ky two přeplaveni z Ureinen do ameri
káubkých příhlavú Nového Yorku, Bal
timore atd. -a tu m-jlacinější cenu vysta
vuje,, pale že. když so toho žádá, také ob
starám dálší ji/.dv /, Novóho Yorku, Bal
timore atd. do vnitř Ameriky, uk i
jizdu lined z domova z Německa, Cech
atd. až do Bremcík nejlaciněj zároveň
přijímá.
Ceny přeplavu do Ameriky.
Po parolodi v mezipalubí osoba přes 10
roků stáří ?24 v papírech
Dítky do 10 let .12
Kojence do 1 roku 2.25
Po plachetní lodí v mezipalubí:
Osoba přes 8 roků stáři $24 zlata
Dítky do 8 let 1ti
Kojenec do 1 roku st. 2.60
Kdo dy chtěl, při peněžitých neb jiných
zásilkách nevelikého objemu
Ameriky do Kvropy
naseli" .inietvi pm./.iti. a'. «".1lJ1c
neb dtnlá zásilku ťra u k o
na p. Martina Krejci-ho,
Cor. of Croton and Forest Strs. čís. 1
48,
CLEVELAND, O.
Vysféíiovalci kteří si toho přejou, do
stanou ojporučení na spolehlivé zástup
ce lirniv :iaáí v New Yorku neb v Balti
more, kteří jím též lístky k daláí jízdě za
nejlevnějái cenu opatři
15^ Všecky dopisy buďtež adreso
vány
Kareš & Motzký,
BREMEN, Jiahnhoietrasee, ěís. 29.
|5jgr* Odporučil jeme p. M. KREJČÍ HO
co nejspolehlivějŠiho jednatele v Americe
38- Kareá & Stotzký.
JediiatVlsťvi
AMI.ItKKQI __
paroplavební společnost"
mezi
FILADELFIÍ a EC ROPOU
přes Liverpool
Lodě vyplují:
Z i a e i e k až v e k
Z Liverpoolu kaidoustředu.
Též jednatelství pro
paroplavební společnost
iu n %tau iii\E
mezi
FILADELFIÍ a ENROPOU
přes Antverpeny.
Tyto parolodní společnosti mají spoje
aí s celou Eurojwu a i se všemi státy v
Americe. Taktéž velmi dobré spojení s
nejlepšími železnicemi v Americe i v Eu
fopě. Kdož by sobě přál použiti těchto
společností, in.chť se obrátí na
Presvéílčení flélii jistotu.
Před 9 měsíci přesídlil jsein obchod
svůj do č. 44 Broadway, abych získal vět
8í místne^ti. Snad že lidé budou se do
mnívati, že vydání moje jsou větní, leč to
mu tak není prodeje moje a sice za hoto
vé, jsou nyní mnohem větóí než drive a
jelikož zboží své přímo z továren kupuji,
mohu je dáti levněji,
Zvu tedy každého přesvědčí ti se o hoj
ném výběru
zlatých a stríbrnýck
o i n e k e í z k u s e n
holi a platírovaného zboží.
JOSEF WfíLF.
69 44 Broadway.
Padoucí nemoc bezplatné
lééena.
Kdokoliv sklíčen jest svrchu jmenova
nou nemocí, mftže dopsati dru. Pricovi,
který mu neprodleně Tínáte jednu lahvič
ko na zkoušku
s a a!
Dr. Price jest pravidelný lékař, který
padoucí nemoci a křečovitým záchvatftm
věnoval mnoholetá studia on zaručí úči
nek jeho léku.
Neopomeňte dopsati inu o lahvičku na
zkouáku nestojí ničeho a
o z a v í v á s
bez ohledu k tomu, jak dlouho vás ta ne
moc trápí a mnoholi jiných fprostředků
proti ní jste nžil.
Oběžníky a vysvědčení zaálou se
bezplatně s lahvičkou.
Adresujte:
POZOB!
POy.OII! I'4»/I»UI
HAMBDRSKOJ- AMEMÍCKÁ PAR(
PLAVEBNÍ SPOLEČNOST.
(Hamburg Amerikaniřcho Píckctfahrt
Artim C,e.-llrr-íinfr.V
v
Primů pošlo v in imt'Ojplavbn
i)kzi
HAMBURKEM A NEWYORKEM
po slavně osvéděcných velkých poštov
ních parolodích
/ommerania, Tftnrfngjtl, Sil&fa) JFh'fiia,
H'Aitp/)din, ('imfaJa, ITnlaMia, JTarrb
moniu, Vandalin, Germania, axonify
2ojtkí$ia, Bavaria, liutouia, Ai-iemart"
nia, Sue via, Pro neon in, Rhvnania, Lo
thar ingia, Alsatia, Maracaibo.
tw Lodní výpravy konají se s
Hamburku do New i orku každou středu
a z Nového Yorku do Hamburku každý
Štvrtek.
Z jara a na podzim konají se
Han
burku do Novéha Yorku a z Novéhff
Yoiku do ilamburJm mimořádné výpra
vy vždy v sobotu.
Přeplavní ceny:
První kajnta $120 ve zlaté.
Druhá kajuta $60 ve zlaté.
Mezipalubí: Z Nového Yorku do
Ilomburku $90ve zlaté. Z Ilambur
ku do Nového orku $94 v papírech.
V Hamburku podá bližíi zjrávu gene
rální jednáte Aiiffiifcl Bollťii, Win.
MILLEÍÍ'8 Nachttdger 33 IÍ4 Admi*
rslitajtsstrasse, kde Cechové najdou své
ho rodáka í
1.
Josefa Pastora*
V New Yorku podá bHJEiSf zprávu ge
nerální jednatelově
KCNIIÁRDT CO., 61 Broad St., N. Y.
C. B. RICHARD Aí BOAS, 01 Broad
way jakž i veškeří jich jednatelově po
Sp. Ptátech.
Prospekty poštovní paroplavby
jakož i Pastorova broŠurka „Americký
vystěhovalec" rozesílají ee na požádání
zdarma. 50-50
Sewro-Hciii. IJoyd
{pravidelné poštovní a parní spo
jeni moři
lire men a Italtiuiore
přes Southhampton po oblíbených
železných parníkách poštovních
(2500 3000 tun):
2 prosin
16 ».
30
13 ledna
27
w
6 února
20
6 bílena
11
10 února
Pak dvakrát měsíčně.
Tyto lodé dopravují cestovatele do
Bremen, Southampton, Londýna, Havru
a zpět.
Ceny převozní de 16 břexnft
Z Bremen do Baltimore
kajuta ?lrtř)v
mezipalubí 21 v pa].
Z Baltimore do Bremen, 8outhampt
00, Londýna a ílawu,
kajuta $ 'JO v zlaté
mezipalubí 24 v papír
Zpáteční lístky:
mezipalubí $44M v pap.
Děti od 1—10 let polovici, kojenci $2.
Stran zásilek a lístků přeplav
ných obraťte se k jednatelům:
Hnrtin Krťjti^
pro
ty
sRíné lodé. Cleveland,O.
Ho vil & Krv*,
V yraby telé
XX, XXX, Crram a Kemiett
l»rou
chmel.
a
ii mIoiiIii.
Prodáv^i U*í jtTÚiuen, [slad
Herdman a Kolbe.
222 Kujerior Str. Cleveland O.
•dnatelé pomořaké parolodní
plavby
Lloyd & llniMl»iii'tf»ké.
M-Wi Lremeny, JJavr^iii &
Yorkem 36 jap. méný.
y«S
IXMAN &GUIOK
cesta přea Liverpool a i do Hárn
burgu Antwerp. Ceny snížené.
ISIT* Z Hamburgu a Havru u.
verpoo] |:32 pap. mény. 42 -42
S n k y
vystavujem aa

deft
téskAhiva
hp druhu
anglické]
V
a íaPrahu
IIV .5
}'A
..POKftOKO"'
jest jedlno*
iimosteisii eeali*m
i
tlskarnoit
5t řf*
MP. MTÁTECM.
Mámo velikou aáiobu rii-
tiskařskou prací, jako jmU
knihy,
pamflety^
i
Užobového a ozdobného
pisma*
tř®4- Můžeme vyhověti ktfctoi
•la novy,
plakáty.
ve třcch jazycích a stc«
Českém,
26
9 ledna 75
23
a nčmeckéou
^vulná tibkámá
česká
nemůže
7
ni
jednávk/tm té miře Jak.*
tiskárna
104 Croton Street,
CLEVELAND, IV
i
POKROKU.
*•-.' A
M!
i i a::
SJIITli & BABKW1LL
obchodníci ve velkém i v malém
s li li lim tvrdým I mékkýtt
prodávají od 22. listopadu *nnn nKH já
centů levnéj a sice
rTTT
Tuna lump za §5.00
«i
za hotové.
A.Š9. W CroMlo*. FOHK»T tTUII
CLEVELANpQHIO
..V
Hmith á Curtiss,
velkoobchodníci 14-*
čaji, kArt, Tiellkta k*
1

Garibaldi $ e
Dr.T. F. BURT,
William Str., N. York.
Petr AV right & SOu*
307 Valnut Str. Philadelphia, Pa.
aneb: M. Krejčí a J. W. Sýkora,
Dr. Chas. T. PRICE,
ft. William Str., N. York,
BALTIMORE, Capitán Lilienhaid.
BERLIN, capitán Putscluir.
OHIO, capitán Schulenbura,
LEIPCKí. capitán Iloťfmann
BRArXSCHWEIG, cap. Unduetsch*
N L'ERN BERG cap. Jaeger.
Expediční dnové jsou ustanoveni:
z Bremen z Baltimore
Leipzig
Ohio
Nuernberg
Braunschweig
Leipzig
Ohio
A. fti'litiiiiimclier A o.
9 South (_. harleK Str. Baltimo 0.
Charles Walter,
12 p,o Washington.
„CLEVELAND CIT V BREWERY
(Pivovar)
St. Claire Str. (li ill), Cleveland, Ohjjji,
řenít -i
123 a 125 Superior Str., Clsreiaoá,

xml | txt