OCR Interpretation


Pokrok. [volume] (Chicago, Ill.) 1867-1878, January 07, 1875, Image 4

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035546/1875-01-07/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

4
I

i#
i
If
i
I
I
a
1®$
Louisi na.
Vojsko Spoj. Státii ve sněmovně.
í%oV) Orlt»nw 4. ledna. Pře
dešlá zprávu naše Buhala až do jedné Ik
diny s poledne. Tuto pokračnjem u vy
pHiiuí průběhu zasedání.
Učiněn návrli, aby se sněmovna poslán
cft trvale ustavila (zorganizovala), což
vzbudilo rozčílení. Když dale navrženo, j!'íttJma^v
aby čtyři poslanci ojishž zvolení měl ros-
hodnouti sněm, k Hodadlům byli pnpuáté
ni, rozmohlo se rozčilení v pravou bouři a
síní rozléhal se křik a řev, le vlastního
slova nebylo sly
Seti. Morril protestoval
proti Wiltzovi co předsedovi snémovny.
Na to prohlášeni za hrozného hulákání
republikánů, zmínění čtyři poelauei za
zvolené, načež je Wiltz zapřísáhnul. Při
kročeno k trvalému ustavení sněmovny.
Návrh na odročení od Wiltze nepřipuštěn, i,
Wiltz a bývalý guvernér llahn navrženi i
zh phxlwdu íili mluvčího. MMo se lila-
Bovati dle jmen. Když klerk sněmovny
při čtění seznamu jmen asi do jalovice
přišel, žádal Llahn za slovo, jeá kdvi ob-
drfel. nravil. i. i«, „i-. ..„„Míú., ..
dr žel, pravil, že jest sice republikán, a
však nicméně ochoten jiti, co se opravy a
poctivé vlády dotýče, se stranou, která k
těmto účelům zaměřuje. On hodnost
mlnvčího nevyhledává, a nepřijme ji též.
Potom skončil: „Náá obchod a naáe Živ
nosti jsou pokleslé, naáe saiy (plantáže)
jsou prodávány za dluhované daně, zem
jest zaplavena úředníky, kteří by měli bý
ti vyhnáni. Všecky ty věci musi býti
napraveny, i on (llahn) želí toho, že zde
tolik stranického ducha shledává, neboť
doufal nalézti sněmovnu sjednocenou k
údeli oprav a odpomoci. On protestuje
proti teto organizaci a vyzývá demokra
ty spojití se
9
Wiltz proti tomu protestoval, tvrdě, že
shromáždění toto jest ve všem všudy zá
konité, načež Detrobriant odvětil, že je
mu co vojáku nesluší o tom souditi, ale
pouze rozkazy vyššího důstojníka vyko
nati. Mluvčí Wiltz opětné prohlásil, že
tato sněmovna jest zákonitě zvolená a u
stavená, že jej za mluvčího, kapitána
Floyd a za sergeanta at Arms a Frevazen
ta za klerka zvolila. Po vykonané orga
nizaci připustili pět pánů k posla
neckým místům, jichž volbu výbor pro
•čítáni hlasů sněmu odkázal, aby o ní
rozhodl. Wiltz v dalším průběhu rozmlu
vy e Detrobriandem pravil, Že oni pánové
jež ze sněmovny vyvrženi býti mají, jedi
né násilí ustoupí. Generál se zdráhal u
Žiti násili, žádaje Wiltze, aby mu dotýč
né pány ukázal, by je vyzvati mohl, aby
síň opustili, načež Wiltz odvětil, že ne
může dopustil, aby oni řádně zvolení čle
nové vyvrženi byli, neboť povinností
jeho jest zachovati důstojnost státu Loni
fcian v, jakož jest povinností generálovou
thrániti čest armády Spoj. státy. Té
chvíle přinesl Dupre zprávu výboru
veriiikačniho (zkoumajícího volby), v níž
osm poslanců bylo za zvolené uznáno.
Generál Detrobriand žádal na mluv
čím, aby dal Vigereovi přečisti pravý se
znam zvolenců, jak jemu od Ret
ar
ming Boardu doručen byl. Wiltz prohlá
sil, že Vigerse za klerka sněmovny neu
znává, jelikož nástupce jeho zákonitě do
úřadu toho byl zvolen. Generál rozkázal
Yigersovi, aby přes opětný protest Wilt
ce seznam za zvolené uznaných poslanců
"t: mtm
anum v
8
Prot»t«,n
V'Wre
ním k založeni poctivé a
hospodářské vlády. On neváhá nazvati
volební zákon bezprávím a podvodem a
přeje si aby spolu s jiný/ni nespravedli
vými zákony zrsáen, leč nicméně odříká
se účastenství v tomto shromáždění, jehoá
organizaci neuznává za právoplatnou.
Nk to seznam jmen dočten Wiltz obdr
žel 50, llahn 2 a třetí osoba 1 hlas- Jeli
kož hlasovalo kvorom a Wiltz obdržel
větáinu, tudíž prohlášen za zvoleného.
Mezi jeho řečí republikáné jeden po dru
hým opouštěli soémovnu. Mluvčí nařídil
•ergeantu at Arms, aby nikoho více ze
sněmovny nepustil. P. J. Frevazant byl
na to navržen a zvolen za klerka. Poslán
ci skladali přísahu, co zatím republikáné
jeden druhůn vytratiti se hleděli.
Sergeant at Arms, nechtěje propouštěli
je, musel se s nimi strkat i arváti. Geor
gé Dupre navrhl, aly bylo posláno pro
generála Detrobrianda, by vyklidil od
policajtů a diváků předsíně a chodby.
Generál Detrobriand, který velel odděle
mi spolkového vojska před státním domem,
•rátil se asi po Čtvrt hodině, provázen
dvěma štábními důstojníky. Dvacet spol
kovýcb vojáků postavilo se s nabitými
ročnicemi na chodbě a u hlavních schodů
rozestavila se policie. Generál Detrobri
flti'1 náhle přikročil k mluvčímu a žádal,
•by Vigers, bývalý klerk domu, přečetl
dva Kelloggovy přípisy. Z toho vznikla
mezi ním a mluvčím Wiltzem rozepře o
to, který klerk jest vlastně zákonitě usta
novený, načež přípisy přečetl jeden štáb
ní důstojník. V prvním kladl Kellogg
důraz na nezákoniton povahu toho ehro
maždění, v druhém vyzýval Detrobrian
da, aby ony členy sněmu, kteří od výboru
pro sčítání hlasů (Returning Board) za
zvolené prohlášeni nebyli, vyvrhl.
mH
n-Tnl
WW^p«Wt!WinMMÍ!
přečetl, načež Wiltz prohlásil, Že konser-j
vativni členové aa&nm |K fitěul jměn^
tvých neozvou. Zatím objevili se všich
ni republikánští poslanci v suěmovné.
V i^jers přečetl seznam posláno ft, jichž vol
bu Returning Biard nznal. 54 poslauco
vé se ozvali, mezi nimi omylem dva de
mokraté. Ku kvoruin (počet k uzavírání
nutný) jest |Ktřeba o4 hl., odpočtomodi
dva hlasy demokratické, nezbyde republi
orum. Ale nicméně uznána
sněmovna za schopnou k uzavíraní. Vigure
žádal, aby byl připuátěn za klerka. W iltz
prohlásil, že všichni lidé na světě nejsou
s o o e a i i e V o o k a i k u
v s o u i o o s í n 1 5 o u n
o z o e n s o k o v v o já
k fiy kteří se postavili za zábradlím. A
nyní došlo to k násiluému vyvrhování
poslanců, jež Returning Board za zvolené
neuznal. Prvně došlo na J. O. Quinna,
a
0,1 ÍTOB
^rubaje se přemoci
T0J4kfl
n!a*IOTími
zábradlí bvl odveden. Ostatní taktéž s
protestem nechali se od vést i. Kelly do
volával se svobodného národa Spoj, států.
8V0D0an*ll n^la
»P°J. ®tatt.
I*-
slauců, než ale nemohl místo klerkovi
vykátané zaujmouti. Wiltzpoznovu pro
ti němu protestoval. Vigers ale, nedbaje
toho, jal se čisti, načež Wiltz sergeantu at
Arms nařídil, aby jej odvedl. Ale gene
rál Detrobriand dal jej dvěma vojáky na
místo klerka dovéstí. Na to povstal
Wiltz a zvolal:
„Co zákonitý ml ovčí sněmovny poslan
ců Sjoj. států protestoval jsem proti in va
ši vojáků Spoj. států do této síně s nasa
zenými bodáky a nabitými ročnicemi.
Patřili jsme na to, kterak naši bratři vo
jenskou mocí uchvácení, z našeho středu
byli vyrváni. Patřili jsme na to, kterak
Demokratičtí čleujtwé, majíce Wiltze v
čele opustili na to sněmovnu a státní bu
dovu, ubírajíce se ca bouřlivého jásotu
venku shromážděných davů do č. 71 St.
Louisské ulice. Zde byl Wilt* vyvolán.
Když konservativci sněmovnu opusti
li, pokračoval igers ve čtení jmen. Pou
ze 53 poslanci se ozvali, ač jich ku kvo
rům zapotreby 54. Bývalý guvernér
Iláhn byl zvolen za mluvčího. Lowell vy
zval vojáky Spoj. států, aby opustili sně
movnu, což tito učinili. Dva poslanci, z
Desoto a (iraut, jichž volba byla pochyb
ná, připuštěni do sněmovny. Na to čtě-
Sheridan vydal „ordre" kterým prohla
éuje, že nespokojenci v Louisianě zákony
nohama šlapou, majetek svých ^.liti
ckých 'dpůrcú ano i životy jejích ničí, a
podobných hrozných věcí více. Brzo na
to sešli se: Oběhaní komora, Bavlněna
bursa, Kupecká bursa, které přijaly reso
lute, nimiž Sheridanovo líčení stavu věcí
v Lousianě za hrubé nadsazovaní a ne
pravdu prohlašují, na nynější státní vlá
du žalují a na Spoj. státech spravedlnost
žádají. V noci dne 5. sešlo se shromáždě
ní občanů pocházejících ze severních a z4
padních států, kteří udání Sheridanovo
rozhodně vyvrací.
í s n í z á v y
DO n.rvTTANDr
bude Guíý ati v cíne 11. 'fhlni
siní Slov, Lípy
•elf kf maškarní ples.
Jelikož o vše co by k připravení pfl
jemného večera mohlo posloužiti postará
no bude, činíme úctivé pozváni na veške
ré krajany, krajanky a příznivce své a
těšíme se na hoj noa návštěvu.
Ťstnpné 25 dfi oeoha
iojáci S|Kj. států do státní bndovy vtáhli I mají přístupu osmělujeme se ctěné rodáky
i protestovali jsme proti tomu. Jménem zvláště k druhé části denního }»ofádku
kdys svobodného lidu, jménem kdys svo-, upozornili, která zajisté všecky zajimati
bodného států Louisíany, jménem Spoj.
států proti tomu protestuju. Sedadlo je
diuého zákonitého mluvčího arénuvny po
slanců státu Louisíany obklopeno jest vo
jáky Spoj. států. Cředníci sněmovny
jsou jich zajatci. I prohlaáuju tudíž sla
vně, že Louisiana přestala býti svobod
ným a svrchovaným státem, že nemá ví
ce republikánskou vládu, a vyzývám po
slánce toho státu, aby se před ti into pou
žitím vojenské moci se mnou odsud
chýlili."
no poselství guvernéra a když ještě někte ^ou 1*75 stupňování, slo
ré nedůležité záitž t. eú byly vyřízeny, od kování a opravení následujících ulic:
ročila se sněmovna.
Dvě kompagnie pěchoty střežily celou noc
Státní dům.
Díkůvzdání.
Za krušný modrý bohatě ozdobený ak
samitový Aut pro damu darovaný divadel
ní šatnici Slovanské Lípy, ctěným s1k»
rem dam Libuše vzdává 8. L. nejsrdeč
něji! diky.
Jménem sboru S. L.
Frt Sou hra*
la
jednatel.
Dnem 8. února 1875 nastoupí hosti
nec v SI. Lípě pan Jan Anbrecht úd té
hož sborn pan Anbrecht jest znám cový
teéník na jevišti divadelním a obratný
hostinský s těmito vlastnostmi ozbrojen,
doufáme že soljé dovede přízeň, kterou je
mu 8. L- osvědčila zachovati.
Díkuvzdaní.
a k u K i n k u e v e e tě n é u
sboru ^Slovanské Lí|ě" za vydatnou j»od
poru, ji* po celý minulý rok dostával.
v n í v e e n á v a n á s z e
„Čcskodělnického politického a výpomo
cného spolku" odbývaná bude v Síni
Slov. Lípy v neděli dne 10. ledna t. r. a
druhé hodině odpoledni.
Na denním pořádku je:
1. Čtení a stručné vysvětlení stanov spol
kových.
2. Přijetí tpol. zásad spolku ve formě
programu čili platformy.
Jelikož k schůzi této i neúdové
budc afjiž pro veřejné záležitosti více
nebo méně zaujatí jsoa.
Jménem spolku
Cleveland dne 19. prosince 1874.
Oznámení pro kontraktory.
ZajieČetěná nabídnutí přijímat! se bu-
stop
jižně.
Plány a sjecilikace mohou nahlédnuty
a vzorky obdrženy býti v úřadovně mint
měřiče.
Žádného nabídnutí nebude jiovširnnu
to, které nebude na formuláři od měst.
měřiče vydaném vyhotoveno,
Každé nabídnutí obsahovat: musí úpl
né jméno kontraktora a p»staČitelnou ji
stotu, aby v pádu přijetí smlouva uzavře
na býti mohla.
Město ponecháváni právo, všecka na
bídnuti přijmou ti neb zamítnouti.
Chas. Strong, měst měřič
Cleveland 19. ledna 1875.
O z n á e n í
Tímto se ohlašuje, že dne SI. proeia.i
Lhůta k zadání nároků na odškodnění
vypráí dnem 21. ledna 1875.
Theo Voges,
městský pístf.
O z n á e n í
Tímto se ohlašuje, že dne 21. proa. v
radě města Clevelandu následující tisneše
ní bylo přijtaow
Usneěeno, Že dle mínění rady (v sou
hlasu dvou třetin všech členů) za potřeb
né se pokládá, Seneca ul. od ul Lake až k
U. Depot, stupůovati, stokovali a opraviti
dle ustanoveného stupně a v souhlasu
plány a nákresy měst. měřiíeu
Lhůta k zadání nároků na odškodněni
•Jpffti daein 21- Jedna 1875.
Theo Voges,
JUtuiX.**lj'
íé
F. S.
o s i s A e n s o i o o v o
ně úřad. Tedy Parsons předce zvítězil,
vzdor na vzdor t-ilné oposici zdejšího o
becenstva. Dnem 15, t. m. začne úřado*
vati N. B. Sherwin.
V. Nevařil
Jlěstské o/namkv.
ft
Oznámení pro kont rak tory.
Zapečetěná nabídnutí přijímat! ta ba
don do 16. ledna 1875 na stupňování, sto
kování, dláždění a opravení Wilson Ave.
od bodu blíže ul. Man rice až Sawtel av.
Plány a speciíikace mohou nahlédnuty
a vzory obdrženy býti v úřkdovné měst
měřiče.
Žádného nabídnutí nebude povšimnu
to, jež není na formuláři od mést, měřiče
vydaném vyhotovenou
Každé nabídnutí mud býti proráženo
dostatečnou jistotou, aby v pádu př jetí
smlouva uzavřena býti mohla*
Charles Strong, měst. měřič.
,y
I O I I I .S I 0
410DXOTA
LIDU.
Vzitjemná na
život |Mjišfující
s]N»lciditost
v NEWARK I'. NEW.IKRSKV.
1'lánv a výlunly společn^ti té lze vy
tknout i takto: 8jolečnost tato [toskytuje
Poiadované pHsjěvkv m§m š* jans
mírné, ale jelikož lze je platiti v týden
ních lhůtách, stávají se nesmírně snad
nými. Každý může týdně uspořiti 67 ct.
Za toto částku obdrží kaž- lý člen, počína
je 25. rokem stáři (lidé starší must platiti
více) jak následuje:
1.) Polici na sto dollarfl, vydanou od
New Jersey vzájemné na život pojiMajid
8|oJečnoeti v Newarkn, N. J.
2.) Sedm dollarů v případě nemocepo
tříměsíčním členství.
3.) 15» dollarů vpádu úmrtí člena k
nhražení |ir»hřebriích výloh a zbytek ve
lhůtě v }K»lici blíže vytknuté.
4.) V jtjídu neh»dy (ztráty roky, noli\'
nelw» úplného schromnuti) jest člen oprav
něn na sumrnn kromě jridjx»ry v
nemoci, která j»otud členovi vypláceni
bude ]»okiid jej lékařošetřovati bude.
Tyto json asi hlavní, íkI Volks Rundu
poskytované výhody, jež v§ak dostačí,
aby každého, kdo o zdraví nebo život
svůj pečiiv jest, přesvědčily, že plán ten
to jest velmi výhodný a bezjiečný. Nej
spiše hodí se méně zámožným a prací ru
kou svých se živícím lidem, kreři zhusta
práci ztráci a často do nemoce
Tomu zlu může každ^ř pfedcfti a sebe
a rodinu svou proti zlým časům ]tojistiti
připojením se k Jednotě lidu.
ČLENSTVÍ. Aby se stal členem, mu
si se žádatel podrobiti lékařské prohlídce,
začež se jemu ničeho nepočítá.
Premie molKu ně. měsíčně nebo
čtvrtletně, dle li!»»gtí jxjiít*iiéÍK v v pláce*
ny býti. Pojistné se přijímá i bez podpo
ry v ]ádu nemoci. Viz sazba.
Společnost byla 18*!3 založena a jest
tudíž 12 lét stará-
roce 1^73 čtnífa obci* 1 na
754.922*00
Majitelům |k1ící vyplaceno v pádu ú
mrtí, nemocí a na dividendách
$7^2.891*00
Nynější hotůré assets obnáší
^1,5(hi.0«X
Jistina uložena jest v státních a sjíolko
vých dluho]isech a hy|»otekách.
M. Krejíí, gen. n%enU
e a jí s o o 1 í e i a e 1 é
Zdejší písárna sjoleénořitj
KrejČiluj v vin. 1 S4 Miiprior *1.
w
v radě města Clevelandu následující .gJ W J0U11«1 foist VÍ
•nešení přijato bylo.
Lsnešeno, že dle mínění rady (v sou
hlasu dvou třetin váech členů) za potřeb
né se pokládá, ul. Wood od St Clair až k
Summit ulici stnpňovatí, sukovatí a
opraviti v souhlasu s plány a nákresy úřa
du pro opravy.
A I I K k O
paroplavební s|Milečnosi
i—i mezi
FHUADELFIÍ a El ROPOU
přes LiverjKx»l
Z
rořt K'iož
rr
Přístupné obnáší $l.iá», v čemž jMt za
hrnut příspěvek za první týden. Píístup
né složeno býti musí současně s j»odáisíin
žádosti za přijetí. Nebudeli od lékaře Brannschwek
sjK»i^iK*ti za spůsobilěho uznán, te^lv se i^ ,•
částka ta vrátí.
POZOR!
o o K 1 o z o
IIAM 1 illRSKOt- AM KlifOKÁ PA.HI
l'LA K BN í S1 -1, EC N (ST.
(ilambui^ Ainerikanifche Packoifahrt
Actien (lo^llrcbaft.)
Pří má |ioš(oviii {Miroplavba
mezi
HAMBURKEM A NEWYORKEtó
slavně ot-vědčenýck velkých j»oŠtov
ních parolodích
/ommfronta, J7vringja, «S»7r*?'a, Frtmii,
(Hmbria, ffntmtňt, fímn
mou ta, aniaha, 0'frniatua, i&isonia,
Ixtriuuthi, Uti*arM, Ttutonia, Alleman
sm, Sueria, Franctmui, JRhtnania, X#
tharingia, Altatia, Mnrnmibo.
Ohio
y k
étnUk,
JLlvcrpoolo každouj»tř0diL
Též jednatelství pro
pnroplavehiii společnost
KED.ViAltLiVK
mezi
FILADELFIÍ a EN ROPOU
př e s A n v e e n y
Tyto paroUxlní společnosti mají spoje
ní 8 celou Europou a i se vSemi státy v
Americe, taktéž velmi dobré spojení s
nejlepéími železnicemi v Americe i v Eo
hy
Společností, necht
aneb:
r-
se ohřátí
na
s
®i»
307 Valnut Str. Philadelpnia, Pa.
it. Krejčí a J. W. S^ýkora,
Lodní výpravy konají se z
Hanilmrku do New Yorku každou středu
a z Nového Yorku do Hamburku každý
čtvrtek.
Z jara a na jwwlzírn konají se z Ham
burku do Novóha Yorku a
2
Nového
1 OJ ku do Hamburku aúuwládiM výj^ra
vy vždy v solotu.
e a v n í e n y
Pivní kajnta 1120 ve zlatě.
Irnhá kajuta $00 ve zlatě.
Mezipalubi: Z Nového Yorku do
TTornburku 999ve zlatě. Z Hainbor
ku do Nového Yorku 994 v papírech.
Hamburku podá Miž'1 zprávu gene
rální jednáte ||«»ltrii, Wm.
MILLER S Nachivlgur Ul Adtui
ralita'tsstrasae, kde Cechové najdou tvé
ho rodáka
p. Josefa Pastora*
"rku )cidá bližší zprávu ge
nerální i«Hlnatelové
K I A O I i a 8 N Y
C. IS. RICHARD éc ROAS, 61 Broad-1
way jakož i veškeří jich jednatelově po
Sp. státech.
ISF* Prospekty poštovní paroplavby
jakož i Pastorova brožurka „Americky
vystěhovalec
edaruu,
upadnou
nebo k úrazn přijdou. Tito nechť neob
meškají zavčas se prr4i zlým časům ve
svůj a rodiny své prosj«ě«h }»»»jistiti. Kaž
dému může se úraz nelto nemoc přihni
ti a smrti neujde nikdo. Nechť každý se
be se otáže, „co ze mne bude, když nemoc
nebo úraz řiáký se mně přihodí, co bude
z mých milých, kdyby nemoc nebo neho
da k práci nezpůsobilým mne učinily
anebo kdyby předčasná guut z lůna je
jich mne vyrvala!"
rozesílají se na požádání
Severo-něin. Lloytl
{pravidelné poštovní a parat spo
jení mezi
llrenieii a Baltimore
přes Southhampton po oblíbených
žele*nch parníkách poátov&íoii
(2500 3000 tun):
9 ledna 76
23
6 února
20
0 března
16
30
13 ledna
10 Únom
Pak dvakrát měsíčně.
Tyto lodé dopravuji cestovatele do
Bremen, Soutiiampton, Londýna,Utrra
a zpět.
Ceny převozní de 1$ března
Bremen do Baltimore
kaiuta $100 v zlat#
mezipalubi 24 v pap.
Z Baltimore do Bremen, Southampton
nu, Lc«nlýna a Iíavru
kajuta íio v zlatil
•t-zi palubí U v papír
Zpáteční lístky:
Děti od 1—10 let polovici, kojenci f8.
t5ŽT* Stran zásilek a lístků přeplav
11 ých obraťte se k jednatelům:
A. ^khiihmaclMT Se
U ÉHMilh Cliarles Str. BaltÍMO «.
Iliarlťtf Waller,
pr Washington.
Martin krťjci„
Vyrabytelé
XX, X\\,
rraitia Krnirtta
brown mIoiiIii.
KT Prodávají tói ječmen, )slad
chmeL i_
Herdman a Kolbe.
ÍAoyú & ilambiirsrgbé,
Mezi Břemeny, Havrem a Nov.
orkem ?36 pap. měny.
^ezi Hamburgem Novým
1 orkenj $,íf curr.
í,řál téchtoj burgu^Antwerp. ^^Oeny snížené
ř/ fI
Petr Wrigl.1 4l H0mm Lti&Lnh"r3n
»mzene.
111w?11
Iřes
í.c.
L{'
..
'•'IdKÁK.VA
POKROKU"
ti
e s I n o i
snmostnlnoii českoa
tiskárnou
8P.
STATIÍCM.
ho druha
džobovéko
a
ozdobnéhi
písma.
Můžem« ryhověti kaidoo
tiskařskou prací, fako jio*
km**:
pamflety
sianoTT,
plakátf.
•e tfeck Jazycicli a sice
Ceskéi
angltckéa
iiémeckém.
ŽA1
iiá tiskárna
česká
•emňže vyhovétl rfte* ob.
JednATkftm té mlfe Jak*
tiskárna POKROKU.
tO'1 Croton Streelp
cii:vi:i,a^ií,
o.
SMITH* BAKKWILL
olx liodníci ve velkém i v malém
i u í v 1 é k k n
prodávají od 22. listopadu tana skli o
eenti lev něj a eica
Tuna lump sa $6.00
nut za 4.50
za hotové.
ome* a. a a. w. yž»iim '^e4rf«i uáist
t»,RTELAKDOHIOj
Smith a Curtiss,
velkoobchodnici 14^1
^a|l, UArěf všelikém hm
řeuí.
188 a 125 Superior Str., dmiaad, O
i' rS\'

Hodge ul. fid ul. Lorain k bodu 1500
stop jižně, ul. Purdy od ul, Lorain k bo
du 1400
I N í i s i i i n i z n
poj i(ciií prolí iiťtiodám
o K n i á u n n i o
I»dě vyplují:
Z
i a e i e k až
BALTIMORE, Capitáu Lilienhaid.
UERLIN, caf.itán Putscher.
OHIO, capitán Schulenbur^.
LEIRCKř, capitán Hoffmanu
l'RA I NSCH' vVEKť, cap. Cndnetseh*
N ERN BERG cap. Jaeger.
Exj»ediční dnové jsou Ubtanoveni:
z Bremen z Baltimore
2 prr#in- 26
Leipzig
Ohio
Nuernberg
mezipalubi 44.50 v pap.
ro ty ^anió ]xl-*, U-v(.-!azd#0.
liíoj tívys,
„CLEVELAND CITY BREWERY
(Pivovar)
S Claire Str. I I i e v e a n Ohi®.
222 Superior Str. Cleveland O.
ednatelé pomořské parolodnf
a v y
I N A N 4 U I O N
•esta přea Liverpool a i do Han-
verpo(^l $32 pap. měny.
S n k y
vjtUxiým.m YiáA* MfnOio

xml | txt