OCR Interpretation


Pokrok. [volume] (Chicago, Ill.) 1867-1878, January 09, 1875, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035546/1875-01-09/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

„l*OKRO&fí
vychtzl každý* úierý, čtvrtek a sobotu.
Ročně —•$ 5.00
Půlletně 2.50
Čtvrtletní 1.25
Týdně donsko.: lOctfl.
Trojiýilennik z t-ól i e jt n n* předplatné.
oFFK K:
A. SALCER a F. KARDA.
Velké snížení cen
iliMilmvné látky
12 000 yardft
pruhované taebbáví
po «!.") centech 5 ooo yardů
pruhované hedbáví
jM
S5 centech- —0 ooo yardů
pruhované hedbáví
po *1 00 6 000 yardů
pruhované hedbáv!
po 25 centech 50 knsfl
A
YFTíNA Y
fcrriiého hedbáví
jm) $1 50 '/O kasů
BELLONĎ
éerného hedbáv!
po $1 50 25 kusů
QU [NET'S
černého hedbáv!
Kašmír íiuwht: jkj $2 oo 20 kusů.
QUINETT
černého hedbáv!
Kalmír sublime— 50 —100 kasů
I RISU PO PLÍN,
3
kusy poiisonského
plástového snnieto
sníženo s ^15 na 12
gower a Higbe®.
SIXGRtV
ŠICÍ
8TRO.T,
siivgkrCV SICÍ STROJ
i\
cích
'C.
o é i u y
Prodeje posledního roku*
Statistické přísežní vydání o prodeji
strojů r. 1872, dodaná 1873, ukazují,
le Singrova společnost stroje vyrábící mi­
nulý
rok pr
nlala o
čtyřicet pět tisíc
•ie strojů, než kterákoliv jiná společnost
a
čtvrtina všech stroji byla pro rodinné
užívání, Čími nejléje dokazuje
vetka
oblíbenost jich v domácnosti.
Premie Pokroku.
Každý správný odběratel trojtýdenní
ka, který jej týdně platí, obdrží za pré
mii krásný obraz ten který předplatí na
čtvrt léta napřed, tedy $1.25, obdrží
braz větší.
Bodákovláda
A.
Ve státu Louisianě rozhoduje o výsled
ku konaných státních voleb zvláštní vý
bor pro sčítání hlasů, nazvaný Retur
ning Board.
Při volbách dne 2. listopadu ni. r. ko
naných mělo se všobecně za to, že vláda
Kelloggava a Gratova utrpěla porážku.
Aspoň tak zněly zprávy z většiny okresů.
Returning Board, složený většinou ze
strany republikánské, měl výsledek voleb
prehlásíti. Prohlášení toho dočkali jsme
se teprvé po uplynutí sedmí neděl, tedy
týden před sejitím se louisianskébo sňě
inu. Však dříve ještě konzervativní a
{demokratičtí členové jeho dobrovolně se
z výloru toho vyloučili, ani vyděli, Že vět
šina jeho jiné péče a jiného záměru
nemá neáli vypočítati republiká
nem stůj
co
Záleželo tudíž na tom, komu
li­
Stroje se prodávají na měsíční
ní uplácení. 12—
a i
V. Cabálck rozváži uhlí
4- Objednávky čiňte
& 11 Beckatr
Rozváží
v 6.
kosti a za slušné ceny.
ward*.
nhlí všeho druhu, výborné
ja­
Do přízně obe-
osostva se porooíí V. Cabélek,
á
A e i e
Podstata celého sporti lonisianského,
který v dějinách tét země bude
státi osamělý neboť tolik důvěry v
republikánského ducha této země máme,
že se na příště neobáváme rozehnání stát
ního aněmu ostřím bodáků, jest asi násle
dující:
stůj většinu. Tak
se i stalo, a/ na pět rozhodujících členů.
Returning Bord, nevěda si jiné rady a
důvěřuje šibalství a důvtipu republikánů,
odkázal uznání voleb pěti zvolencft sně
movně samé. 1 republikánu. v nichž váe
chcn stud dnsnd neustoupil stranické lás
ce, připouští, že Returning Board nepočí
tal jak měl počítali, či jinak, žo přede
vším k tomn směroval, aby republiká
nům vypočítal, pokud to v ft hec bylo
lze,
většinu.
bade
přáno prozatímně ustavení sněmovny (či
jak Angličané říkají getting the tempo
rary organization), neboť ten mohl potom
provésti trvalé ustavení či organ iso vání
sněmovny, která by potom měla Kellogga
všecko v Louisianě v rukou. Konserva
ivní sněmovna, abychom důležitost toho
to momentu blíže vytknuli, pomýšlela na
dání guvernéra Kellogga v obžalobu, don
lajíc,
žo odstraněním toho člověka zmo
cní se i moci výkonné, takže by potom
vládla státem až na jedinou moc soudní,
úplně. Aby toho docílila, potřebovala
pouze nepřítomnosti tří členů ze strany re
publikánské, a toho se i dočkala, neboť je
den byl právě den před zasedáním k pod
statné příčině zatknut, kdežto druzi dva
e vůbec ani nedostavili. Čtvrtý poslanec,
•ía nějž republikáne počítali, nedal o so
bě ani slechu ani vidu. A tak se stalo,
íe demokraté a konservativci při zaháje
ni sněmu octli se ve většině. Většinu
iněli, o tom není pochybnosti ni
nejmenší. Jim tedy náležela prozatímní
i trvalá organisace sněmovny. Podařilo
se jim, že dosáhli prozatímní a potom i
trvalou organ i sací sněmovny. Při tom
řídili se ustavováním sněmovny roku
1868, kdy republikáne měli sněm ve své
moci. Ale to ovšem ohrozilo plány repu
blikánft, ano i v nivec by záměry jejich
bylo uvedlo. Sněm Louísiany byl by
k
po­
Kelloggovii vládu svrhl, a to se nesmělo
státi. Výbor pro sčítání hlasů doručil
velícímu generálovi seznam poslanců od
něho uznaných a schválených. V tom
seznamu nalézala sc většina íepublikán
ská, vlastně kelloggovská. A proto s* o
pozice, která patrně byla u většině, bráni
la tomu státnímu kousku či po francouz
sku vyjádřeno „coup etat." Aby se
tedy ustavení pravého sněmu nemožným
učinilo, povolán na pomoc generál Detro
briand, velitel oddělení spolkových vojáků.
Spolkové vojsko vtrhlo do sněmovny a
vyvrhlo odtud obyčejnou násilou ony čle
ny sněmu, kteří tímže snčinerc zákon
ní poslance byli připuštěni. Vojsko spoi
kové obklopilo též sedadlo mluvčího, dosa
dílo si z vůle presidenta Granta a Kel
logga klerka sněmu, jemuž hodnost ta ne
náležela, -krátce zničilo svrchovanost li
do Louisiana a postavilo na její místo
moc
o á k
Násilí
toto
jest
jedin­
kým na štěstí výjevem v politických ději
nách této země, a pakli národu americké
mu na jeho
republice záleží, bylo i po
sledním.
Skutek ten mluví sám za sebe. Větši
na státních sněmů této chvíle zasedá, i
doufáme, že národ Spoj. států ukáže
Grantoví a jeho generálům, že jen za via
itizrádné revoluce smí býti užito prostřed
ků násilných. V době pokoje a míru že
státovó jsou pramen a základ
moci
stupuje.
zdejší
ho zřízení, a že ten, který o zničení té mo
ci ukládá,
sám zemězrádnou politika
na­
Ohi®.
Poaelství guve*rnéra o záleži
tosti louisianské.
Guvernér Allen zaslal dne 7. ledna
sněmu státu Ohio následující poselství:
Přeju si obrátiti pozornost vaši k vmí
šení se spolkového vojska do ustavováni
a jednání sněmu sesterského státu. Pakli
zvěstované počínání si vojska, jevící se
vyvrhováním osob, které tvrdí býti členy
sněmu a propůjčení jejich míst osobám
kontestujícím, pravdivé jest,
a
ihned měli žádati.
Nestává-li takového zákona, pak by
váš rozhořčený protest v# Washingtoně
slvšán býti měl a měl by takové pnstupo
vání kongressu podmíniti, které by pro
budoucnost takové křiklavé počinání pro
ti občanské svobodě učinilo nemožným.
Ve
vší úctě
William Allen
guvernér.
Poselství toto
spolkové záležitosti.
odkázáno výboru pro
Ameriku
Washington, 6. ledna Ministr vál
ky telegrafoval Sheridanovi do Nového Or
leánse, že president a všichni ministři
jednáni jeho úplně schvalují a že jemu ve
všem důvěřujou. Téhož dne^telegrafoval
Belknap americkému Muravěvu po dru
hé, že president jest s ním nesmírně sjk
koien a
íe
moudrosti jeho zcela dflvěřuje.
Sheridan telegrafoval dne 0. ledna do
Washingtonu, že město jest pokojné, a
že několik „banditů" úkladnou vraždou
mu vyhrožovalo, ale on že se nebojí.
V senátě navrhoval Thurman z Ohio
resoluci toho smyslu, aby president Grant
sanátu sdělil, z jaké autority a k čemu
rozkázal, aby vojsko Spoj. států do sně
mu louisiauského vrazilo a organisaci je
ho přerušilo. Při tom vznikla mezi vůd
ci radikální strany a demokratickými se
Hatory velmi prudká debata. Senator
Edmunds z Vermontu nazval bílé obyva
telstvo Louisian v zákeřní ky a vrahy.
Thůrmanův návrh nebyl přijat. V
sněmovně poslanců navrhl Beck z Ken
tucky, aby byl Shoridan neodkladně
z
Louisiany odvolán i ten návrh propadl.
IVový Orleanse, 7. prosince. Kro
mě bavlněné a kupecké bursy a shromá
ždění západních a severních občanů pro
testovali proti hanebným de]eším Sheri
dauovým biskupové a veškeré duchoven
stvo louisianské, mezi nimi N. J. Perch,
arcibiskup J. P. B. Wilmer. biskup B.
K. Gutheim, pastor sinaiského chrámu
J, E. Keeper, biskup methodistů a jiných
více.
Také rada pojišťovacích společností
louisianských usnesla se o rázném prote
stu proti nepravdivému vylíčení stavu vě
cí v Louisianě, telegrafovaném od Sheri
dana ministru války Belknapovi.
O podobném protestu usnesli
denti a pokladníci všech banků
se presi­
a
výbor
sedmdesátičlený, jemuž předsedá R. H.
Mam
Sobota dne 9. ledna 1875. Í^íslo 87.
Zdejší „T m'sM píle: „Budíme pa
měti i v i, ze připuštění pěti poslanců, jichl
volba od Returning Boardu nebyla za
platnou uznána, učiněno záminkou k vy
hnání těch pěti poslanců bodáky. Zná
mo
též, že po odchodu demokratů ze sně
movny republikáné,

V
městě
jeli také zá­
konité a přiměřené, tedy by podobné mí
chání se do ustavování a jednání i našeho
sněmu bylo zákonité a přiměřené i mám
tudíž za povinnost zástupců lidu tohoto
státu, neodkladné rázný protest zadati
proti skutkům, jichž by se v budoucnosti
co precedencí (předchozí skutek) k svrže
ní naší občanské vlády užiti mohlo. Stá
vá-li zakona, který dovoluje rozhodnutí
sporu týkajícího se státního poslanectví
mocí vojenskou,
pak byste
odvoláni jeho
jen 51 člen certiíi
káty opatřen byl, kdežto ke kvorum 54
hlasy jsou nevyhnutelné, tři členy do sně
mu připustili, ač byli v térnže postavení,
jako vyhnaní pánové. Byli to dva radi­
konají se přípravy k odbývání
velikého shromáždění bez rozdílu stran k
ráznému zatracení vojenské intervence a
řádění Sheridana.
Dosud nebyl nikde pokoj porušen, ač
by maličký hrdina Sheridan rád měl zá
minku k povražděni několika set pokoj
ných občanů.
Demokratický Bněm zasedá v ulici St.
Louis, republikánský v státním domě ve
stínu spolkových bodáků. Poslední nemů
Že nikdy rokovati, protože se nesejde ni
kdy kvorum.
l^uropa.
JPařU, 0. ledn. President líc Ma
hon poslal dnes národnímu shromáždění
poselství, v němž žádá usnešení následu
jících zákonů: 1 o zřízení vyšší sněmov
ny či senátu*, 2 o zachování prozatímního
stavu [status quo) až do r. 1880, kdyby
Mc Mahon před uplynutím sedmiletí
zemříti měl 3 o definitivní vládní formě
jakmile sedmiletí vypršelo a vyšší sně
movna zřízena byla. President praví v
poselství, že ministrům svým nařídil, aby
o to se zasazovali, by rokování o prvním
zákoně v nejbližším zasedání na denní po
řádek bylo položeno. Otázka o přeneše
ní moci po r. 1880 musí rovněž rychle
býti vyřízena. Příští národní shromáždě
ní musí v té věci míti svobodnou vůli.
Po přečtění poselství navrhl Batbie,
aby rokování o konstitučních zákonech
přišlo hned po braném zákoně na denní
pořádek, a aby návrh zákona o zřízení
druhé sněmovny měl přednost. Ministr
Chabaud Latour návrh teu podporoval,
ale při hlasování byl 250 bl. proti 240,
tedy většinou 10 hl. zamítnut. Většinu
tvořily všecky sekce levice, legitimisti a
bonapartisti. V dnešním zasedání pano
valo nosmirné rozčilení. Ministři zadaji
prý za propuštěnou.
7. pros. President
Mc Mahon
sdělil
ministerstva, že jeho žádf»st za propuštění
nepřijme dříve, pokud nebude míti z vět
šiny národ, shromážděni nové minister
stvo sestavené.
Král Alfonso, právážen svou sestrou,
hraběnkou z Girgenti, ubírá se do Spaněl.
Před odjezdem tvým sdělil prý německé
mu vyslanci Ilohenlohemu, že bude tak
svobodomyslný a tak málo kněžourský,
jak ien král Španělska býti může.
Madrid, 7.
ledna. Tisíc mužů bylo
posláno proti karlistům. Zdá se, že kar
listé ve válce jen tak na oko pokračují.
Dnes nebo zýtra se vzdají „králi Alfon
sovi," jemuž se pak potlačení toho pov
stání, jež Castelar ani Serrano xmoci ne
mohli, přičte za zásluhu.
Castelar opustil Španělsko. Dva pro
testantské časopisy byly jotlačeny. Pak
že povoláni Alfonse na trůn španělský
neznamená vítězství zpátečnictví 1
llavanna, 7. ledna. 400 vojáků zde
dnes přistálo. Ministr osad telegrafuje
generálnímu kapitánovi, že mu bude co
nejdříve poslána tak vydatná posila, že
bude moci povstání úplně potlačiti.
Také Itlerikálové vherští nezapírají
svoji povahu a pozorujíce okamžitý roz
klad všech poměrů, mají za vhodné, aby
padli na svoji kořist, Strana deákovců
zejmena ruchu klerikálníhosobě nevšíma
la, avšak nyní jinak na věci pohlíží.
„Hon*1 uveřejnil totiž oběžník strany kle
rikální, jenž poskytuje velmi jasného svě
tla. V oběžníku praví se, že nadešla do
ba, kde křesťansky smýšlející strany na
obranu před nebezpečenstvím, jež
a vlasti hrozí, sjeduotiti se musí.
bližší úkol je prý bojováni proti „špatné-
ÚŠ» jtk. í/.iHL I*.'
~\S/-
kalové z Desato a jeden z Parishe. Nastá ny devatenácti kapitolí, řádů benediktin
vá otázka, proč se i tentokráte vojsko do i ského, premonstrátského a piarist&kého,
toho nevmíchalo
a
um tiskn," na nějž nemá prý se předplá
cet, a nejlepší prostředek proti tomu je
prý křesťanská žurnalistika, za jejíž vzor
uvádí se praultramontánní „M. Allam."
Biskupové, magnáti, zámožní měšťané a
všichni křesťansky smýšlející vlastenci a
vlastenky se vyzývají, aby na „M. Alla
ma" předpláceli a jím zdar.na chudé fa
ráře a spolky podělovali. Co redakční
rada uvádí se vácovská kanovnická kapi
tula. Vj-zvání k boji podepsáno jest čle-
ty lidi zrovna tak ze bohoslovecké fakulty na pešťské universi-
sněmovny nevyhnalo, jako oněch pět de* tě a několika laiky, mezi nimi hrabětem
mok
rat ůť' Karolyim, Janem
Czir&Kym a
baronem
Wenkheimem.
Tridentinaký koncil. Z Čeho se Záhřeb
zvláště může těšit, jest, že v chorvátské
akciové tiskárně vytištěna byla dosud ne
známá akta tridentského koncilu (1542 až
1503). Akta tato vypsal z vatikánské
knihovny nedávno zemřelý učenec, páter
Theiner, který se jíž v mládí vyznačil
spisem svým o celibátu později byl v lií
mě od Jezovitů v sítě lapen, z nichž se
však za nedlouho vysvobodil a Jezovitům
opisem svým „Cjjpiiiens XIV.7', (který
řád Jezovitů vyzdvfnl) bolestnou ránu za
dal. Theiner opatřil si ještě za života své
ho značnou Částku peněz na vydání spisu
svrchu řečeného a bylo již 10 archů tiště
no, když Ježovi té opět papeže přemluvi
li, aby vydání jich zabránil. V červnu
r. zavítal do Záhřebu, kdež s jmenova
nou tiskárnou smlouvu uzavřel, po delší
čas zde se bavil a s velikou radostí každý
tisknutý arch přivítal sotva že jich však
20 přečetl, vrátil se do Civitavechie, kde za
nedlouho zemřel. Jak vysoko Theiner tafr
akta cení, to vyslovil v předmluvě k dílu
svému, pravě, že by i Milán, Berlin, Lip,
sko, ba i pyšná Paříž z toho si čest dí lalv
kdyby tento gpis tam byl světlo spatřil v
téže předmluvě vyslovuje se velnu chvaí
ně o Chorvíítech a jich
krásek
VYŠETŘOVÁKí
a pyšné
metropoli, Záhřebě.
Tnreeko se zhnjí. Sultán k velikému
nepohodli finančního ministra pokračuje
ve zbrojení k válce na suchu i na moři.
Zbrojnice v St. Irene jest přeplněna přes
800,000 ručnic soustavy Remingtonovv
jest tam nahromaděno všecky estatni
prostory chovají veliké množství plných
beden se zbrojí a zbraní válečnou. Ohro
mná zbrojnice v Dolmabachii, jež právř
se dostavěla, dostane 600,000 ručnic z
Ameriky. Pro dřla Krnpova zřizuje se
zvláštní zbrojnice na ostrově serailském,
kdež bývala brána dělová. Značný ]»očet
těchto děl právě jest přivežen a nová zá
sylka se očekává. Stejným spůsobem
rozmnožuje se loďstvo obrněné.
tiebomořské paro­
plavební společnosti není zcela bez vý
sledku. Zjištěno, že někdejší poš'mistr
sněmovny poslanců a potomní poslanec
King obdržel $ 115,000, kdežto dcinokra
tický poslanec Schumaker $ 275,C00d
stal. Pakli se King a Schumaker s ně
kterými jinými poslanci ještě dělili, neví
se. Irwing byl pohnán před sněmovnu
poslanců, ale ani zde nechtěl nikoho z ko
rupcionistů jmenovali. Byv tázán, jaká
suma byla nejvyšši, jež od něj na uplace
ni vynaložena byla, odpověděl, že $ 275,
000.
Kdo je dostal, to říci nechtěl.
Již tedy známe tři kteří se Tichomoř
ské společnosti zaprodali, a sice Kinga,
který byl v Minnesotě do příštího kon~
gressu znovuzvolen, Schumakera a na
šeh o milého Dick Parson se.
8. LEDEN slavila demokracie, pokud
míla v rukou vládu, velmi okázale na pa
mát ku slavného vítězství generala Jack
sona, potomního presidenta nad vy bra
ným vojskem anglickým pod velením'
gen. Pakenhoma r. 1815 u Nového Orle-!
anse. Andrew Jackson velel 5.400
Amerikánům, ponejvíce zálesákům, kdež
to Angličanů bylo 8.400, vojáků vesměs o
tužilých a v bitvách zkušených. Angliča
nů padlo 291 a 1,262 byli raněni, Ameri
kánů pak padlo jen 15 a jen 32 byli ra
něni, sám velitel anglický padl. Toto ví
církvi tězství pomohlo Jacksonovi, jemuž pře
Nej- zdívali ,,01d Hickory1, na stolec presi
denteký.
OFFICE:
Ozitámky
Ohlášeni.
Podepsaný přeje si tímto ohláaiti ct. c
becenstvu, že má v úmyslu během pří
štích 30 dní vo srtfm právě zanjmntém
novém krámě,
é. 3§$ Pearl *t. a 77 Lorain at.
vstříc tržnici marketu t»a ventsajd, pro
dávati
v e n á v e i s n í e n
úplnou zásobu hotových
ode v u, i klobo ukú a č« pif
a všelikých jiných věcí k výbavě pánů
sloužících. Tím naskytuje se ct. obecen
stvu příležitost, opatřiti si levně nové muž
ské, mládenecké a chlapecké obleky.
Nezapomeňte místo:
386 Penrl a 77 Lof.nn Strw.
•los. Kalilheimer*
JW Č«fcý prodavač Fr. NOVÁK.
72-lm.
Krejeí A Sj kom
mají spojeni
po celých Ceeli.lrh, Horavé
ano po eel« v rope
8 banky
na kter éž vystavuji penéž
íií sinenky v každé
cené a méiié.
Též obstarají
přrplavy
Kdo by si přál v
Europy do
z
Ameriky aneb z Ameriky do Europy
přes Bremen. Hamburg, Liverpool, Havre
a j. v. přes New York, Baltimore, Phi
iadelphii, Boston a j.
v.
těchto
a
dobrého a rychlého vyřízení ať se obrátí
na M. Krejčího, roh Croton Forest str.
aneb J. W. Sýkora, 0. Public
Square.
34-34.
Anton Spurný
obchodník ______
v mékkéítTa tvrdém ulili.
J. W. Syk or
34-34
ji,
a v o k á a n o á
ty má vždy množstv lotů omů
na
aftrn
prodej.
5" I
Jestť více!
Dětské svrehniky za
T5 tento týden: dale skoro
dvaeet vzorku mužských
všedních obleku, jez se pro
dávají za
0.00

a výše, avšak žádný z nich
nestojí více nez **iO.OO.
•Jsou vesměs pekné, tmavé
vzorky hodící pro vsedni
e n Za
S.1.0©
a jesté levnéjl prodáváme
zcela vlněné spodky pro
pány. Ty jdou rychlena
odbyt, éeiiiuz není se co di-
í vltl.
MABLEY & HULL,
obchodnici
v
šatstvu.
a
i
x.

104 Croton Street, Cleveland, Ohio.
ail? 210 Superior *ti\
E V E A i V o
e i o a v ač i
po P5 cts a $1, pníženo s $1 25 a $1 50
II kusy ponsonského
plas
to li
o sam
e
tu
po $10 i»0 yard
290 Superior Ni 29(1
ijmxL*.
Louisiana.
No. 290 Superior Sir.
CLEVELAND, O.
Nové o/iiiiiiiky. PUBLISHED BY THE BOHEMIAN PRINTING CO., 104 Croton Str., CLEVELAND, 0
ÍOWEfÍlí€B3E| Roiiifk Y1II.
„VOKROK» (The PROGRESS:]
pul dished every Tuesday, Thuersday
and Saturday.
One year $5.0
Six month# 2.50
Three months 1.25
Only on subscription.
o o o n S e e e v e a n O i o
Obydlí, roh Croton a Fore-t str. č. I 1 5
Yard roh Platt & Carr sts.
C. & P, R. R. Crossing.
13T Kancelář čís. 9.1 abbHc Square
Obydlí 167 Osborn street. 25-25
Ií8 Ontario Street.
CLEVELAND, O.

xml | txt