OCR Interpretation


Pokrok. [volume] (Chicago, Ill.) 1867-1878, June 08, 1875, Image 2

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035546/1875-06-08/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

i í
toÁttžhéaatM
•Éuélan
9Ud*teoi
V
*ta«
POKROK.
Oznamky místili, tisknuté obyéejnýu
jismern stoji 1$ ctfl. řádka.
0 *i»lmky: „KieJesT ..Naprof2eT
,VU'ld stojí 75 ctil. za třikrát otisk
ni
Lie náfiíedá nášeho si pan FrantiSek
Pa Incký t',u!-0 }*H lerní prací ne
^Biírné Škodil. Opak ujeli neustále, íe ln
ievaí i tútesué sily jeho iaizi, jako uói
nil p-»!-.leiué ve ,JSvatoíjra" z jehož přel
m'polije SJoiiÚ to jen touto posled.
II jřraeí mrou. a zafíAté každý soudný na
slovo mu uréřf.
.Neboť
míM *K
Vnesla v Snajdr.
Úterý dne června 1875,
Ozuarnk) Pokroku
•^fytiílmon se jen tátové, které se napřed
ti platí. Vyjmuty jsou z tobo pravidla
•polky, jřmt zároveň oznamuje se za .po
loVvČni cmn.
1 palec á«q» at# třikrále
tytisknutí, 2 palce $4.00, 3 pale® $tí.X.
Oznamka déle uveřejňovaná tím jest lev
nějši, časa déle se nvetejúqje.
Podle tobo nechť se kaldý Hdl
'tdo v Fokroku «i»arnorati choe. Xecht
ni udá kolik řádek, či kolik paleft a koli
krát uvett-nit a riochf si sáta Typoéte a
xaile přiakiáíei a to éártka.
X3T Kdo si přeje míti ořiiáraka
tĚátýú* rirAn ofb ^d«aaU^ B*cMliak%
vi pr^iatktie.
ffníir }y#-íjejte vidy v po&fcivmck
ponkáxkách (M xtey orders) a psaní adre»
suite vid/:
O O K
!|e. 1#4 Crotori ^treel.
Cleveland, O.
0 rojctržce uérodé čes
kém.
sepsal a v «U\kroku" avetejnil Frant.
Palacký ^úvaho", která z vétsí polovice
*Bveřejnéna byla ve „Slavii." Jelikož ne
očekáváme, že JSI." otiskne i odpov&l s
éfnhé mlad'V5e»kó)«trany. od dra. Kor.
titia Mspeanoa, podáváme ji tuto tny čte
nářstvu, tak aby Ué sirany jaksi byly
rty feny.
slnoo*
O
v ní bestoupil
Palacký Olyuripu térnéř b^-fcké údty do
zápa.-uáté nejzuřivéjšich, iiejbezohladtiéj
tteh a ve zbraní nevybíravých straftrnků
i přestal t»uže chvílí býti jakousi morál
ní hlavou národa, vyměniv tuto nejvzác.
néjíí čest za pochybnou čest vůdce
etrauf a k toiua jeété straey konservativ
nL
Ar. Jiui láorvui upovídá p. Fr.
Palackým 11 v otevřeném listě následov
ní:
Simíriiý pa*#!
Smutno je v tuto chvíli v Čechách.
Znamenáme váicbni, že náá národ hv
ne, v p^ílitice nedaří se mu jsme hůře sa
tflm, než před Čtrnácti letv, kdy jsme ^o
čali dobývat svá práva. Neuspéch Toli
tifký, ať již zavinén kýmkoliv, není wr.
cáolera naáeho nynějšího neňtéstí. Není
t/jho četných přiklad A v v dó jioádi, ie by
ílálřfwlovó hne»l na prvni ráz byli djirfii
soi& veékera svá práva, že by po krát.
kém zápase byli domohli se cíle veške
rých svých snah. Však život národ$v
jest dlouhý a jakkoliv jest trud no, když
národ dlenltá leta musí pracně a veliký
mi oběťmi se dorrmhati se toho, éeho po.
tftbuje, aby mohl žiti a deštně žiti není
předce právě svrchovaným neštěstím,
když zápas jeho so prodlužuje a prodle
ntjp boje národ jen ještě více tuží se a v
bójovnonti nabývá cviku. Dlouhým zá.
pasem stává se mysl jeho neoblomněji,
sila v file mocnější a vlastenecký zápal na
byvá času a mohutnosti, aby rozproudil se
k všech i do nejníž.^ich vrstev, aby v je.
diei, jistié záři zaekvěl na oelf národ.
Jen když neochabne v boji, když síly své
nezmaří a když kořene jeho nedotkne se
mravní nákaza. JJokud poctivý zápal
vlastenecký plane v prsou všock jebo fy
náv, dotud věc nánKla není ztracena.
Po zlých dobách musí se mu konečně do
stavili doby příznivější a %j nahradí xan
trudy minulé.
1 o přtftí osud našeho nár^la nemuse
lo by ném býti teskno, nemusel i bychom
kormutiti se přítomností a zoufat i nad bu
doacitostí jen kdybychom neznamenali
obecný mravní úpadek, kdybychom den
né nebyli svědky tobo, kterak otravuje
se »yal lida česjkébe, kterak poěeatnost
v bláto se šlape, a kterak lidé užívající
jména V aéeho za štít svflj, podkopávají
jakoby zúmyslně mravní kofén celého né
roda.
W/oeme, Panel Hyneme ialosteéi
Kikoliv zákony na úbor práva sáno.
sáÉÉWMMNi i&émmwm*
statnosti vlasti naší nám oktrojr.vané neb jim přirozeným epůáobem zbýval
Ano hyneme, hynorifce vlatfal vinou,
neboť ničíme zúmyslná pramea, e něhož
vlaat byla áčastna a svr*b«:idna. nýbrž aby
nasycena byla t*. »bni p»msta. aby byle
z&dot-tučinéDo soukromé ctižádosti, pano.
vačnosti a nenávisti.
A v tomto západe nezřieetiýcb otob
nich vášni jakýchto užívá se zbrani
Vezméte. Pane, do ruky staročeské ča*
8Cipi»y, veeméte a stopnjte denné tu &i na
nejnižáí sprostotu se snižující mluvil, vU
méte sobé toho oezmérného §tvaní, tobo
hanobení muž ft neúbonýrh, těch lží a po
mluv, těch pustých nadávek v časopisech
,Pokroku,' .Po)i»ik,' ,13roušku,' .Čechu,'
Kde je tu, Paoe, vlast a kde je tu ná.,
irxl Dnes již ustáváte od boje proti
vlastním nepřátelům národa pěée Vaše
shninie se všechna na tom, aby potupě,
na a poražena byla jedna z obou .-trou
V nejnovějším svém pofednánrt *0 roz
trfce v národu řeském" žalujete veřejné
nn žalostný stav nynějSí. Z nápisu Va.
šeho Bpiska soudil kaidý, £0 co „patriar
cha národa," co vůdce silnější strany v
národě, pozvednete hlasu svého dfitlriivě
v Šlechetné a vlastenecké pečlivostí o
svůj národ, a že přičiníte se svědomitě o
odstranění tobo zla, které ničí nás všech,
ny. I já měl za to, že v pojednáni Va.
Sem shledám konečně slova míru, slova u
tišující tu bouři, jež rozzuřila se v lflně ná
rod a. Měl jsem zato, že co muž, k ně
muž národ s největší přilnul důvěrou, po
stavíte se nad strany, a porážeti budete v
právo i v levo, co na stranách obou roz.
palnje zhoubnou vášeň. Však pohříchu,
pravím b. s citem nejtrpčího sklamání,
neshledal jsem ničeho toho v nenověj
ší literní práci Vaší, nelišící se ani mlu
VOB
ani tendencí od listftv přítele a rádce
Vašeho J. 8. Skrejšovského! Místo
abyste bouři zažehnal, lejete olej do pal
éivých plamenAv. Mluvon urážlivou
tupíte celou řada vlastencův, užíváte na
dávek běžných a obyčejných jen v listech
nižšíLo druhu, jako jsou ,Čech' a ,Brou
sek.' Ba ač sam spisovatel historie, toho
to „svědomí člověčenstva," nad jiné by
sto vážiti sobě měl pravdy, dopouštíte se
lži, abyste potu piti mohl celou stranu
svobodomyslnou.
Opakujete snad vědomí í tn nepfav
du, že mužové strany svobodomyslné spfi
sobili roztržku. Sám lépe než kdo jiný
víte, že základ k tvoření dvou rfiznýeb
atrao položen v roku 1871, když založili
jste sobé český k 1 n b, z jehož člen
stva vyloučili jste a předu veškeré vla
stence, kteří Vám pro rozhodnější a svo
bodomyslnější své přesvědčení od delší do
by již bylí nepříjemnými a nepohodlný
mi. V tomto svém klubu usnášeli jste
se o otázkách politických sami mezi se
bou odtud poslanci Vaši přicházeli de*
apoloéuého tehdáž ještě klubu všech po­
1 0 1
•Incur, cu zvliiétDj p«»ně «ř«.lěo4, .po-
leíným MDeíWiira jif solidárné vdianá
parlamentem vídeňským zosnované uáii seřadit i *e taktéž Ft- *vou zúáfttnf a vlest
neohrožují, aniž té záhlady plemenuc, kte ni strana! A piet' toho nenči/..!i. Ani k
rou sousedé jinojazvční nám vyhrožují, po "i»«n oevMéení 't«a]ancŮT dne 25.
oéiri pruiláaíli, ie niac
nam
nebojíme se. Oddolali jsme po
všem návalům sousedících s námi Kftm
c&v, oddolali bycboui jim i přimte, kdyby*
ebom sami neničili síly své.
tia oi mu
servativm a mlad.ceekouft svobodoim-- rtdavíese úfsdtx p«!atrwltébr». Tak
I
.Badivoji' aid..vesměs to listftr Vaši etra ^,reiri éelei Tčiiiili jste néůěbo, abyete
ny, listů v jxjd Va«í firmou vycházejících 1 ,}Z žce pfcdeáli, abyste «lřivé«t jednotu
a Vám sloužících. I tam kde dosud klid
ně vedle sebe žili přívrženci olou stran,
jako na př. v Plzni, Ml. Boles'avf a jin.
de, strana Vaše zřizuje éaaoptsv, nikoliv
aby zušiechiovavala nár-»d, nýbrž aby
tnu denně dávala nová hesla k novým
sprostotám, aby rozpalovala nenávist a v
rožky pěné a zjedovatélé vášně lidu vrha
la materiál k novým neslýchaným suro.
v os
tem.
n
MfJřOAíidy
pf¥i*řžeůci této strany pouze proto, ie ne
ukláněji íiji před Vaáí autoritou, že ne
chtějí se podřídití vftlí Va^, co zrádci ná
roda, co škůdcové vlasti mravné a hmot.
né byli zničeni.
ftež je to slepé, vášnivá, krátkozraká,
nevlastenecká. ftež je to, která ničíc je
dnotlivce, trhajíc svazky s|M"ločeuí,kě a
ubíjejíc eít mravní, cit lidskosti v prsou
národa, ničí surově celý národ!
né)
strana. Když mužové svobodomyslní i Dnes není nám více jméno Vaše auto
tímto Vaéíra zvláštním kkbem byli ze' rit.,u dnes nám jwtřebi mužfl především
společného jednání s Vámi skutečné již velkoduchých a smířlivých. Nenacháte
vyloučeni, se strany Vaáí vyvrženi, co í jí-li se v řadách bývalých tek vaoých
v
než
__
7
věky lit top. r. 1$Í3, v němž prufclá«ili, že dim a otrávené mysli národa, nejeoa nám
dát slánský skládají {tedy ani ve
váží svou sílu každý národ: ničíme ua., podnikala o sve ujmě co strana niéťbo. uýcb, d««l»r»»tmsttiýeh a -.wbvtnýťh, ku?,
rodní hrdost, pustošíme obecnou mrav. Poslanci svobodomyslní, kteii byli pcojři hy seřadii* ee v j«v«v a odhodlaný é,k,
noat a potáráai* aa fzájem sHadiy tlastc. |fitoipeat dd iuliiHI, podM»biliaet]»aflě|toí jx/ažul a^eze dálímn e»}íenf národa, tsíí
necké. Jsoa to následky nikoliv rozité- vútáib^ všoch potdanc&v a do sn^mu ne va^nfc, zjednali dřiví-jw klid. umožnili
a J»red dálši ák
pění národa ve dvě politické strany, jak i vstoupili. 2. igaudáty fK^ianecké ty*i řj-vkía^u uadi
se obvéejné sa to tná nýbrt jactei to ná. složili, neaittn jfa^Tio význaawi, ÉeJ. Tie- «#ou ftfn
sledky toho spááobu boja» tóoh sbrawt. m*»jbefiee vrptwtt růH rtňiůůr svfch. fe1&-' wén.
kterých se užívá v domácím zá|4Ve me. n si přáli, aby se na sruím šlo, co inužo i R*čt|,riOTilWpWÍ» ^Kjiaooti tltto
ti oijěma 6trenami starrw«skott či koa- vé p«cetni radřji ustoupili etranoa, r*'
roztrkn, k níž v roku 1861 byli jste
ložili základ.
Skutek tento, jejž nikdo a Váe nedove
de ani p.příti ani omluviti, vypisuji zde,
uKv L-r»inttá. nuAi *•—Alíň
mo bylo konečně, kdo rotlrikn 3ř|fi
sobil.
Vaše slovntnost jest do vSech těchto vě
cí úplné zasvěcena, neboť Vy sám s pp.
SSkrejčovským a Zcithamrem v roku
1^71 zřizoval j*te klub Če^ký, tedy Vy
hÍí j^Kiložil jato ve spotku s oběma pány
základ k zvláštní organizaci, k straně staro
české a není dfistojnO Vás co dějepravce,
že nyní vělomě o tom Síříte nepravdu v
národě a když obecné mínění rozhodně
vyslovilo se proti rozštěj»ení vinu toho
vrháte 11a úkor pravdy na hEávo poslán,
cův mladočeskýcb.
Jednali jste Vy a přátelé Vaši z vlaste
neckého přesvědčení, když založili jste
svou vlastni politickou stranu, od mísíce
od sebe nepohodlné Vám živly ndadočes
ké -proč toho upíráte?
Proč nemáte té odvahy, aby jste leu
kroku tomn frřejkné a neohroženě ee pH.
zná valit
A uznávftteii dnes, že rozštěpením u.
křivdilo se zájmflm národa, jroč medle
co vhwtenee, co otec vlastí, co mnž do ne
dávna všeobecné důvěry požívající, nepři
činujete se ze všech vlastencfl první a ze
váech nejúsilevrrěji, abyste smířil strany a
zlo roztržkou způsobené zažehnal a n
mírnil?
Proč, když již pronášíte slovo „o roztrž
ee v národu českém," když žalujete na
zhoubné následky rozkolu, proč tuíeto JKJ.
dezřívání mužft svobodomyslných, místo
rozdmvchování nových vášní raději nevy
hledáváte prostřed k ft v, nenaznačujete ceet,
jak nynější strannlcké fSŠňě daly by se
ukrotiť?
Prrjč nqiravíte, jak slušný spůsob ob.
cováni mezi oliěrna stranami mohl by o
pět býti sjednán, a jakýmžo spůsobem
mělo by sestáti, aby obě strany, aby ve.
škeří vlastenci bez ohledu na různá a
mylná přesvědčení zanechajíee vzájem
ného obíjení, sjwjili se opět k společné
práci na prospěch tiároda?
Očekávali jsnje nl Vás slova míra a
Vy bohu budiž věčně žalováno
hlásáte neaávkť!
Ztratili jhuie vírf .v povaha Vaii. Mo
hl jste být velikým v dějinách svého ná
roda, kdybyste byl dovedl opanovati ma»
lie hernou slabit, kdybyste sám, drže na
uzdě vlaetrií vášně c/j nestranný velkodu
chý soudce byl vib^upil mezi rozvaděné
bratry a zažehnal náruživoeti, vůkol V áa
rozpoutauc, vrátil národu klid a veškeré,
nyní vzájemně se oslabující a zbytečně ni
s
dt"« letech ihí té dolít, co strana Vale I N iiod rif-'t»tfebn lidi. tttířl nejdovoi
vlastním klubu jil'se byla K»rj^uii*va něj
mohla véc rtétati bez da!íicb následkiSv, u,^
To nenijift cápes počestný ta 1 se st ran v Vašich ptátel nebylo é- l»u ctitele, jehui nej*vn.iH.*aMěil» aut«»rt
ni *ic
pravdu ani o prr«pěch národa 1 ffóvrié pracováno bylok tomu, aby nená-, t'*2 nart-i. a r:. -i !ie^u«ikv9éjlt sua*
tu panuje vaéeá slepé, Lte»»hiedná, tana- vidéní ti po^lanei svobídomyshií. kteří vrh *en *-.v'f kra'ane fia^
ticka, tu převláda ^*obni zéM, která sdape, o rok naléhali na obesláni sn^cno,
aby bylo poélapáno, niří aby bylo zniíe. y.fjne£ni byli vyvrtěni, odstraněni a po-1 nejďriw z.«(arii* se v klidn a v
no. Nikoliv, aby riájvd byl spasen, aby i-inňoeti v vpuzeni práci.
Ptiélv T. ll.y do W»k« mtf .W*
1*.
«topa lu 1&73 In ii chtúii s* odétěpiti od
potůiinc& astíit»íeh a utvořili tviii-tui stra
.tra,
00
by by i i tehdai aéiiiilt! Byli by
při lednových vtii»úch byli vystoupil* již
co zvlá-tni. onjanisovaná sttwa se twtxi
vlustni kandidátní lietifioa.
éioiii toboí NeuéiuilL Strany av«P»
bodomysiiié té doby v skutk i jeáté nelijř
io. A jak se tu zachovali Vaii poiitiMí
{Přátelé é Veéi slovutuosti a p. drotn Hic
zachovali! 4
Naí»pak. Ty pánové učinil jaté v led
nu 1T4 drubý, ovšem rozlil]nějíí a osud
něj# krok ku konečnému úplnému rozátř
jjeni ná w a V y pá n o v é s a i o s v é u
vydali jste kandidátuí listinu k volfiám
do říáské rady a poslanci svc»lobodomy
slnými ani ueiuiuvivéa. vylibčili jste je v.
rad kandidatuv a tímto samovolným je-
diistraimým jednáním dokonali jste úpl- aými. Každý iut\žetýdc6 C7 ct,
JKJ
'k
eíly 1Hvedl
vlastenecké práci.
.předních mui&v", mu»iine jich vy hlodali
t-im, kde sud neotra vena mysl «trar nic
kou vášní.
Dnes eel*c skvélejší fmcoa, nepraciijMi
žádnoa autoritou vice.
i
Ip)— nesfiaovala strana Síobodamyil-jji ne4*ap»»' aMnkiivovtiw^ Néred
adoč«»ká zvláštní strana a ne- třeí use dut"* mulů smtřavyeh.
znají r- mírných, vat i vááně, a vyniká
r*
nwtraii
h» a sanvTtftatnéři«, se prav.lot
mfedv a mkí
A
KJyVy porfwá »*«Wo»JtW V r«o. .!EÍ
nioíetiiru nmndatdv j*»lanecky"ch v
i
Za tuto částku obdrží každý člen, |iočínj^
je 20. rokem .-táíi (lidé star# nuf ^Jatiti
více) jak následuje:
1.) Polici nu tiř*íc dollarů, vydarťm od
Mew Jareey vzájemně mi ži%-ot }.ojíšťují(i
sj^leéuosti v JS'en ar ku, K. J,
2.) Deset dollarů v případě ncmocepo
třimésíčiiírn členství.
3.) U*) dollarů v pálfli únn-tf dlena k
uhražeuí píhřebnich výloh a d^tek ve
lhůtě v polici blíže vytknuté.
4.) V pádu nehody (ztráty ruky, nohy
nebo úplného schrotnuutí je-t člen oprár
něn na sutriiun $2{M) kromě \xid\*ry
neujdi, která j*»tud členovi vyplácená
bude jKikud jej lékař ošetřovali bude.
Tyto jsou asi hlavni, od Volks Bundu
poskytované výiiody, jež váak dostačí,
aby každého kdo o zdraví nebo život
svůj peéiiv jest, přoov&lčily, áe plán teu
to jest velmi výliodný a bezpečný. N«j.
spíše luidí se méně zámožným a prací ru
kou svých se živícím lidem, kreřt zhusta
práci ztrácí a (^asto do nemoce upadnou
nebo k úrazu piijdou. Tito nechť neob
meškají zavčas se proti zlým časňm ve
srftj a rodiny své prospěch jiojwtiti. Kaž
dému mftže se úraz nebo nemoc přii^xli.
ti a smrti neujde nikdo. Nechť kaž.lý se
be se otáže, „co ze mnebude^ kdyá uemc
nebo úraz ňáký se mné přihodí, co bude
z uiých milých, kdyby nemoc nebo neho
da k práci nespůcobilým mne učinily
anebo kdyby předčasná smrt z lůna je
jich moe vyrvpj aí"
TUHUJ zlu může každý předejiti a sebe
a rodinu svou proti zlým ča&ům. pojUtiti
připojením se k Jeílnoté lidu.
ČLENSTVÍ. Aby ne stal Členem, mo

bo žadatel jKxlrf»biti lékafské
U
iVM :i řtíftxit jméno na.
V
*'V,irnetaj:ciho
aee
Wni-te* mysli chlad.
\é*whšk*i
\rto řndky nékdt«?i
t.v pKiaW«tr.A rkrMB^ená v!af naíe co
1
!L. L.V^, I.:"'"''
pí:oi»ui i
A,
LIDU.
Vzájemná im theťp^uía ed sj-.'ecnoet
v NKWAliKr! Nl.W KliEV.
Plány a výlmdy té.1^vy
tknout! taktí»: Sj«f4eciH*«t tat" ^••kyUije
Fojistčui na život
PojiU:ilí pi'o(i tit-IMXI.I 111
v i«111 iH inocr,
|*o jÍtťllí
Požadované příspěvky nejeo ie jaoii
luirut ale jelikož lze je platit i v týdeu
nich lhútádi, htúvují se nesmírně snad-
K. K. Hanit*},
Prt- ueut.
ve
prohlídce,
začež se jemu ničeho nepočítá.
přístupné obnáší $1.0o, v čemž jest za
hrnut {říspěvek za první týden. Přístii]*
né složeno býti musí současně s podáním
žádosti za přijetí. Xebadeli od lékaře
společn«sti za spfisobUélat n**tán, tedy se
částka ta vrátí.
Pretrne mohon týdně, mtsíčnS neWi
čtvrtletně, dle libosti pojištěného vypláce
ny býti. Pojistné se jiřijíma i bez pod po
ry v pádu nemoci. Viz sazbu.
Společnost byla 1&63 t&hásw
tudíž 12 lét stará-
1
V roce 1&73 činila obghod na
'. ..
1
$15,7^02^00
Majitelům policí vyplaceno v pádu ú
mrtí, nemocí a na dividendách
,.«t $452.891-00
Wyněj« hotové assets obnáší
fi,r/jo.ooo
Jwtina uložena jest v státních a epolko
DLUHOPIRTOCH a HYPOTÉKÁCH.
iH, Kpejéí, min. agent,
Wlesciiřierger, jednatel.
6LsV hin'l*ká offif# JfjJ S"jn rin Sir.
CioliUuíitli a .Jánkou
obchod Tedouef.
H. J. Vottelw
JS\». 171' (JnUifi :.
má hndební aástn\je véeho drnln.
O
ré%3á^
Harmoniky,
IIOUHJC,
kytary,
plechov4 tífptrojc,
nejlepši vlaské struny
MT Vlečky nástroje }»ěki
spravuje.
LEZAkU a ALU,
jtok ul. Oiiio a (ýatial,
1-41 (JLKVKLAN O.
Schmidt & Hoffmann
Ohif
A
íi i i»
í íl
i
M"
It
O 1 í
í
V
STAVMSMl! IM«ÍVÍ
všeho drobu, surovém I spracovaném.
PíMírna a Yard, Hlonc's I^cvcc,
cli
i
n
oiiio.
ileo. W. lioriuwr,
•šuperiíitťiidcíit.
Pevetaa4 Saw Mi'1 aud ^tiiubof
tyrabftelé a obchod ale í
K K i
urin i: A ni.A A SKT.AH
ulive Cmailioifa OiKrtiI Way,
-4
tt
Prkna, stevelmt dřív!, pod ložnice a postraDice, Ué& a ftiaóele pre sta
vební áóele prodávají ee «a velmi výlKKJnýnii pKJmtt»kjuui
OD ft VY
|i o i n 11 dni
mn/sk é i ehlnppflié
za i*cn vrlmi uukc u
..
Pan Fr. Kolář jest u řečené firmy ^zaměstnán i bude 01
mílo pošlou Síti všem svým přátnlAm a známým.
atd.
díí-fi
J. kkaíTí coT
edriíci-l
Í9n. Itoppla,
pivo v are i
John liirba,
*201 roli AVooillaiid Ave* a
CkaiK'1 Mtreet*
Zhotovuje a ]ridává všeho druhu ná»
by bek, rámy okenice a
obstarává polirhy.
Má UJÍ.
velikou
a povozů.
iuud, O.)
(Far-! Cl(
kterť
ší
se zvlášť odporučovati.
a jest
44—44
Wm. BINGHAM & Op.
obchodník
•e žélezem, hřebíky a kovy
víeho druhu
148 k 160 Water itr,
CLEVELAND, O.
A
C:LEVĚIJ\NDŠĎA
Hklenářská Hpolečiiosf.
OlKíhoilníci ve ířancouz^kém, americkém
a obyčejném sklu do oken.
ručí.
'"Ir. k
Si*i
Hafiliatf,
»k Treas.
nri,i ^iTř
uwiMkm
Ctěte a ukažte srasedta*
otřete domy své
lučebními harvftmf
MILLER BROS'
které j6"U vyrobeny oistélio UISIm olo.
va, zinku a lněného oleje, připravené na
bílou, černou a sto jínýjé rozmanitých
barev. Tato barva má krásný lesk a
vsaje se hluboko do dřeva, tafcte třikráte
tak dlouho vydrží jako ku-rákoliv iiná
ha**!* na jrvété, aekóik sioit o eelua Vi&
nu méně, než jiné barvy, které t»e na tr.
žiáti muhází. Příhlašte se u M1L LEK A
A LKA1 h5, jíchi barva zdobí rmjméoé
sto tisíc staveni váfecky ostatní jsou pot
hé náj^loljeniny.
Přišlete si pro vzoriy barev a vyavé4*
čem, jež vám Ijezplatně budou poslánjr.
u i i
127
j-újč^vnu koňA
264 roh o'KÍlřii)d A\e. a Cha{el Stre
Ci.EV FLANl), O.
FivováreČníd
.M:K KKO#
1UU Water 6L.
CLEVELAND, k i
Aleott, Horton,
St
a
S*
a soukromých budov na nqnznanějii*
planu a za rojmjuri é cer^. 7
*t0R0As, áooraoo.
do\ ažc:i
a
atHiného sboli,
111
Plátně a hedvábí, aH,
pg* Všecko zboží podává se «ae^
Novo yorské#
& 128 Bank Str.
Cleveiaad, O.
,. W. Njkwra, ,,
•d v o k I
týt mi vidy
mnofctr ktl domi a
{um
na
prodej \m
Kancelář Sis. 9. Pubblie BqnaiM
Obyffl!
187
A
1—
I.
Á
C#w
překupníci
Loketního zlxdíí, „Yankee'cctfo^a" la
louuowiho papíru (wall paiiei) jfL
lšy dř lil Watťír 6lr I...I Í
TJ"
Cleveland, tfr. n
Carotlier's BrosT
liotovitelé j.řístrojů k zavádění plyna 99.
třebných, »j Ontari «tr., Cleveiíud, 5T
Zavádí plyn
v,Judo véech věře in fok
66tS$
P. FOSTe*i5
'A
"éá

n i Irti 1 1 I i e k y n řnf i I 1
ALPEHA LUMBER COMPANY,
v v
S C. PIíENTI^S, ohcliodvedewcí. O. L. BAKER, pří
•257 superior ^ilr.
Office 180—132—134 Champ lain
Cloveland, Ohio.
Náí sklad jest největší v státé
22-
Tbrim* 91 St. Clair 8tr. (lfft
MARTIN KRUČÍ, jaduat#!.
... Roh ul .Forest a Croton
*inii—í
y
5ÍÍI9 Superior i|f.
CLK VKJ.AN D, O.
Y a n k e e o i n í
Osborn street
í l«i|ort a Velkoobcliodníci Cl
v llhoviBéch
10# Kirrr Sir. Clevelend, Q,

xml | txt