OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, January 29, 1943, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1943-01-29/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

V&
kje
Ę:
j?
I
i
-k
M:
Toronto, Kanada. Su
streikavę apie 10,000 plie
no dirbtuvių darbininkų,
sulaikė daug svarbių dar
bų. Valdžia pasiūlė baigti
streiką, pavedant darbinin
kų reikalavimus daugiau
ttiokesties išspręsti tarybų
keliu. Darbininkai balsuo
ja £ryžti dirbti ar ne.
Trenton, N. S., 3,500 dar
bininkų vienbalsiai atmetė
gryžimą darbą.
Senate atsilankęs mėsos
gamintojų sąjungos atsto
vas aiškino kad mėsos tru
kumas šalyje sudarytas::su
klaidintų y&fflios -feisfei
suvaržymais. Mėsos įru
Ifcumo šalyje nesiranda, sa
ko jis. Šiuo tarpu turim
150,000,000 kiaulių visoje
••Salyje, kai normaliais me
tais buna tik 70 milijonų.
Prie to, yra didelis pervir
šis kornų, jte*ieęiif-? ir paša
ro, sako.
Karo Darbo Jiegų komi
sijonierius McNutt ragina
pravesti visoje šalyje dirb
tuvėse 48 valandų darbo
savaitę, nes kitaip nebus
galima pasiekti aukščiau
sios produkcijos ir diskai
eis vis užsivilkę.
c3r
bn tiMį^
$2.8(jtv\
A A I
IR DARBININKŲ ŽINIOS
Ligonines visoje šalyje,
kurios vargu gali išlaikyti
savo apie 200 000 tarnauto
jų, dėl to kad jos negali
brangiau mokėti, o jų tar
nautojus vilioja kitur di
desni uždarbiai, gavo karo
d»?bo tarybos sutikimą pa
didinti, jiems mokestis pa
laikymui miestuose atitin
kamo sveikatos patarnavi
mo.-
t.
New Yorke, sustreikavo
5,000 darbininfeų moteriškų
rūbų siuvyklose, nepavy
kus susitarti del algų.
Unijos vadai sako strei
kas gali praplisti tarp 85,
000 rubsiuvyklų, jeigu ne
įsikiš valdžios\kajeo darbų
taryba.
Valdžia jieškodama bū
dų sutaupyti transportaci
Ją karo reikalams, suvaržė
pieno vežiojimą namus, ir
uždraus pardavimą pieno
puskvortėmis. Taipgi rū
pinasi kaip geriausiu bu
ll u paversti ūkio produk
tus maistą, lengvai pasie
jįiamą naudotojui.
Valdžia rūpinasi šymet
Eendrai
adidinti maisto gamybą
7 iki 8 nuošimčių.
Tam tikslui reikia padrą
sinti ukininkus sėti ir so-
dinti ir užtikrinti kad sėja
bus kam įjurinkti.
Numatyta ūkams skirti tarimus:
"pinigines premijas už jų Sutartd tarp Anerikos ir
pastangas šymet užsėti ir Britanijos dėti visas pastan-
užsodinti daugiau plotų ne
gu naudojo pernai.
Darbininkų reikale, pla
nuojama pavaryti smarki
agitacija miestuose laiki
nai vykti ūkius vasaros
laiku ęadėti apdirbti lau
kus. ,k
tJkfc*} *a&' *M&t
•i,.
Karo Strategijos Suta
rimai Laikoma Pa
slaptyje
Amerikos kareivių akys
iššoko kai netikėtai jie pa
matė savo šalies Preziden
tą darant'reviziją šiaurės
Afrikoje. Kiti Amerikoje
nebūtų savo prezidento ir
matę, o štai pamatė ji va
žiuojanti j)ro kareivių ri
kiuotes Afrikoj, sveikinan
tį savo kariautojus!
Netikėta ir visam pasau
liui ta žinia kad Preziden
tas Roosevelt skristų to
kion tolimon, pavojingon 5
tūkstančių mylių kelionėn,
svetimą kontinentą. Bet
to reikalauja karo daly
kai, nes musų šalis, kaip ir
visas pasaulis, apimtas di
džiausio žmonijos istorijo
je k&ro,*#»*eikt& rūpintis
jį laimėti. Namie sėdint
nieko nenudirbsi.
Ši Prez. Roosevelt© ke
lionė iš savo šalies, karo
metu, yra pirmutinė ką ka
da Amerikos prezidentas
padarė.
Prez. Roosevelį vyko
Prancūzų Afrikos koloni
ją Morokko, tefl tartis su
Britų premjeru Churchill,
kuris taip pat pribuvo, ir
jie tarėsi apie karo vedi
mo planus, sutaikymą tarp
savęs besivaidijančių Pran
cūzų vadų, Gen. De Gaulle
ir Gen. Giraud. jų nesuta
rimas kenkia alijantų karo
tikslams, o jų susitvarky
mas žymiai prisidės prie
sustiprinimo ašies priešų
pusės, tuo pačiu ir Prancū
zijai reiškia atsisteigimą.
Ką Roosevelt su Church
ilPu sutarė karo strategi
jos atžvilgiu pasilieka ka
ro paslaptis, tačiau pasiek
ta Prancūzų vadų sutaiky
mas ir atlikta kiti darbai
kurie galima bitvo atlikti
tik asmeniškai susitinkant.
Stalinas Atsisakė Vykti
Sako, tarybas buvo už
kviestas ir Stalinas, bet jis
matomai nepasitikėjo ir bi
jojo iš Maskvos svetimą
"kapitalistišką" pasaulį iš
žengti, pasiteisino esąs rei
kalingas namie, ir nevyko
i konferenciją. Nedalyva
vo ir Kinų karo vadas Gen.
Kai-Šek, kuriam pertoli.,
Jiems abiem buvo sutei
kta pilni pranešimai apie
Roosevelto -Chinchilla ųu-
gag
-5
palaikyti 1943 metų
bėgyje ofensyvą ant prie
šų visuose karo frontuose.
Nutarta karą tęsti iki vi
siško privertimo Hitlerį,
Mussolinį ir Hirohito pa
siduoti be jokių išlygų.
Su Prąncuz^ Ya^rM
Ar
į-
PRFZIDENTAS NUSKRIDO LĖKTUVU.
SUTARTA KARIAUTI IKI VISIŠKO,
BESĄLYGINIO
SUMUŠIMO
V
rikoje, Gen. Giraud ir De
Gaulle sut&rta išstatyti
karą visas Prancūzų kari
nes jiegas, laivyną ir orlai
vyną ašies nugalėjimui.
Rusijai ir Kinijai nutar
ta teikti karo reikmenis iki
aukščiausio galimo laips
nio..
Išbuvo Dvi Savaite*
Prezidento išskridimas
Afriką, prieš dvi savaites,
išlaikytas didžiausioj slap
tybėj, ir kai pačioje Afri
koje jau buvo žinoma kacl
jis ten yra, ir buvo sukvie
sta alijantų šalių laikrašti
ninkai i* spaudos konferen
ciją, žinios apie visa tai iš
laikyta slaptybėje kol ofi
cialiai nepaskelbta Sausio
26, 10 vai. vakare.
Su Rooseveltu ir Church
ill'u tarybose ir planavime
dalyvavo žymieji S. V., Bri
tų ir Pranciizii karo vadai.
Tarybos įvyko Casablan
ca mieste, Prancūzų Moro
koj. Prezidentui ir Britų
premjerui ir jų palydovams
buvo užimta reikalingos
patalpos ir laikyta po di
dele sargyba, nors vargiai
kas pašalinis žinojo kas
tas patalpas įsikraustė.
Žinios apie tas tarybas,
kada sutarta paleisti pa
sauliui, buvo teikiamos per
radio Angliškai, Prancūzi
škai, Vokiškai, Itališkai ir
vėliau kitomis 22 kalbomis.
Nežiūrint šių padėtų pa
stangų, Roosevelt tuoj su
silaukė ir kritikos pačioje
Amerikoje* Vienas prie
kaištas yra, kodėl nepatie
kiama pasauliui planai ko
kiems tikslams kariauja
ma. Nereikalauja kad butų
išduota karo planų paslap
tys, bet tikslai kurių šiuo
karu siekiama, kas žada
Gžf pasauliui ir mažoms
priešų pavergtoms šalims.
Reikia tikėtis tas paaiš
kės savu laiku.
RUSŲ FRONTO
Vokiečiai prie
grado Išnaikinti
Maskva praneša kad Ru
sai baigia išnaikinti arba
suimti nelaisvėn paskuti
nius Vokiečius likusius ap
suptus Stalingrado fronte.
Sako, iš,- 220,000 Vokiečių,
apsuktų f/tenai, mažai kas
liko ir tie patys kelias die
nas bus likviduoti.
Rusai praneša apie pasi
sekimus Ukrainoj ir Kau
kaze. Vokiečiai pripažys
ta Rusams pasisekimus.
Rusai pradėjo naują ata
ką Voronežo frontu.
Rusai vienoje vietoje da
simušė 60 'mylių nuo Ros
tovo, ir 80 mylių nuo Kur
sko, kiti pranešimai sako.
BRITAI UŽfiMft ITA
LŲ TRIPOLI
Prez. 'Roosevelt ir Church^
ill tarėsi Casablankoj, Bri
tų armija vydamasi pas
kui bėgančią ašies kariuo
menę, daėjo ir užėmė mies
tą Tripoli, Italijos koloni
joje Lybi oje. Tuo suardo
ma Mussolinio imperija Af
rikoje. Nors Italai sakosi
Tripolio praradimas yra
tik laikinas, vargu jiems
pavyks jį atsiimti.
PACIFIKO karo fronte,
Gen. MacArthur praneša
apie visišką išnaikinimą Ja
ponų Papua ruože Naujoj
Guinejoj.
Amerikos ir xAustralijos
lakūnai pravedė kitus pa
sekmingus puolimus Japo
nų juroje ir salose.
Svarsto Ūkio Darbininkų Klausimą
Išmušta šimtai Japonų,
juroje pasendinta šeši lai
vai.
Japonai turi paėmę ne
laisvėn 12 Amerikos gene
rolų iš Filipinų salų karo
dienų, ir daug tūkstančių
kareiviu.
.Aukštieji viršininkai trijų valdžios Įviaigu parodoma daly
vauja svarstyme Amerikos ūkių darbininkų klausinio" Senato
komitete. »Jie yra, žš kairės dešinėn: Paut V Nutt, karo dar-
i.
-u
bo jiegų direktorius Ge% Lewis B. HeiUh drafto direkto- Stotyje. Jis buvo
riuą^^ir ^rikultiŲjos* S^sretorius Cl«ude v
'A
«r-
V
v
t~TrJ
if i i'lf
Naziai Bėgdami is Rusijos Sustoję
Pereitą savaitę įvyko di
džiausių orb nelaimių vie
nos savaitės bėgyje.
Didelis lėktuvas skridęs
Afriką, nukrito Pietų A
merikoj,. užsimušė 35 as
menys, tarp ji| tuli zymųs
žmonės.
Žuvo lėktuvas su 19 as
menų išskridęs iš Ha*ęaii
San Franciscol
Kalifornijoj, prasta lėk
tuvo likučiai.
New Mexico valstijoj su
dužo lėktuvas, žuvo 12 as*
menų. Tai vis daugiausia
kariški lėktuvai.
Ohio valstijoje nukrito
armijos bomberis, užsimu
šė 12 vyrų.
Nusižudč. 4 Orange, N.J.
nusižudė 82 m. amžiaus
daktaras Bradshaw. Gal
jam jau nusibodo gyventi.
ANGLIJA šiuo laiku ka
ro reikalams leidžia po 56
milijonus dolarių dieną.
Pernai Spalių mėnesį leis
ta po 51 milijoną dolarių
i dieną. Taigi ir Britanija
daugiau ir smarkiau ruo
šiasi karą laimėti,
Vaizde parodoma šaltyje i? purve kelionėje .sustoję, bėgan
ti iš Rusu fronto nazių kareiviai užkandžiauja. Paveikslas til
po Vokiečių laikraštyje ir per neutralius šaltinius gautas Lon
done, iš kur persiustas ir Amerikon. y
aFEWW
Lenkijoje, už nužudymą
Vokiečio policininko trau
kinyje, sužiurėjusio kelei
vių korteles, 50 tame va
gone važiavusių Lenkų pa
karta. Kitur, dirbtuvėj su
šaudyta 15 darbininkų ir
penki žymus viena mieste
lio piliečiai.
PietiĮ Atlantike, kaip iš
Brazilijos praneša, nuskan
dinta pereitą mėnesį penki
ašies submarinai.
0
l®etų amžiaus.
c.
DIDELĖS NELAIMES S. VT LAKŪNAI ATA-
New Yorke mirė žymus
rašytojas ir aktorius Alex
ander Woolcott, dalyvaų^ balsavę, 23, prieš if.
damas radio programe C.^ kimas^WMt ni^iraullfe.
''^.'h.
Valgo
7 i.
Šiomis dienomis spiečiai
Amerikos bomberių pirmą
kartą darė užpuolimą Vo
kietijos ir Vokiečių valdo
mu kraštų svarbių punktų.
BRITAI praneša netekę
1337 savo bombe'rių 1942
metais, kurie- skrido ata
kuoti Europą. Išeina dau
giau kaip 3 dieną. 1941
metais neteko 1242 bombe
rių.
VOKIEČIAI iššaudė 280
Prancūzų Marseilles uos
te, kur įvyko sukilimas ir
pasipriešinimas okupa n
valdžiai.
Suimta apie 40,000 mies
to gyventojų sąryšyje su
tuo sukilimu, praneša per
Madridą.
Nazių lėktuvai per šį ka
rą išgriovė 1103 mokyklas
Anglijoje.
1
.j"
Amerikos 'rraijai šiais
metais reikė 18 milijonų
vyriškų baltiniu ir 48 mi
lijonų porų kojinių, štai
kur dings jusų adatiniai ir
kojinės, jeigu kartais pra
dėsit krautuvėse negauti.
v Defiance,jOhio. #%i ^Sem
damas iš Cruodo lc\Tiečius,
ūkininkas rado savo 5 me
tų sunų užtroškusį. Vai
kas žaisdamas įpuolė aruo
dan ir negalėdamas išsika
sti .^troško.
'C
bulansą. Bet visuomfene. su
manymą pasiėmė sau vykdyti,
bolševikus Šalin pastumdama.
Jei norite, sakol pirkite ambu
!ansą kitą.
Detroito SLiC kuopoje tuo
klausimu buvo* aitri kova: už
At. 5
pasitraukimą rtuo božįfevikų
Susirm
įpranugairiui perlys
at^ skyj»t|}*
u
DIRVA (THE FIELD*1 A
SAVAITINIS LAIKRASTBS
ISIefdžia Penktadieniais Cleveland*
J)Jl,io Lietuvių Spaudos Bęndrovf
Mirgu Margei
Kūgis Mugis.
KAZIO BINKIO mirtis
tuvoje vėl primena žiaurius
svetimu okupacijos mums dak
romus nuostolius. Lietuvių tag
tos gabiausios spėkos teriojšr
mos. Binkis buvo neturtingu
tėvų sunus, daugiausia pats
per save išsilavinęs šiaudinas,
pastogės auklėtinis. Įgimtą p*i
eto gabumą turėdamas jis aft
1909 metais pradėjo bendri
darbiauti Vilniaus Viltyje. i
1920 metų jis rašė tradicine*
fyrikos formomis, bet vėliau
tapo vienu vadų taip vadina
mo Keturių Vėjų ir "broliai,
paldieninkų" sąjūdžio, kuri*
ėjo ekspresionizmo kryptim^
Binkis, tačiau, nenuėjo rai%
tus bet sukurė tikrai naujop
formos, stiliaus ir išsireiškimlĮ
poezijos. Po to jis atsimimS
savo įgimtą liaudies nuotaiku
supratimą ir rašė gabius kai
miečiams skirtus dalykus (Alį.
jošius Tamošius, Bekepu is
Jis buvo Geježinio Vilko sav&*
partijos atstovas Tarybų Lil
tuvoje (Kapsuko laikais). Befe
Rusams vėl Lietuvon susikrai^
sčiusy
1
Binkio nenuėjo ęvirkęH
keliais. *V
.T -4?J
X-ENKU vyriausybes ••i.gplyę!®
Generolas Sikorskis jau gryž
Londonan, apsukęs Washing!*
toną* Chicagą, Meksiką, Kanaįf 'iįį
dą ir kitas vietas. Lietuviai^
regis, su juo jokio ko®taktp
nebandė daryti, tikslu patir^
jo nuotaikas Lietuvos klai
mu. Tačiau, iš kai kurių
žodžių darosi išvada kad
kai nemano* išsižadėti Vilniau*
bet už Lietuvos nepr i klausi
myfoę stovės. Gen. Sikorskis
kaip straipsnis žurnale Th
Saturday Evening Post syk$,
pasakojo, siekiąs Rytų Eurog^*
poje (tarp Vokietijos ir Rlisi^*
jos) sukurti Jungtinių Valsty-*^'
i u o s tą a n a i A e i k o s
Jungtinėms Valstijoms. Bet
pirm negu Lietuva ir Lenkiją- i
galės taip pat sugyventi kaip
New Jersey ir New "Soriga^,
Lietuviams ir Lenkams reikia^'
gerai susitarti ir dalykus iš&^
aiškinta. Deja. Generolo Sikoi%
skio atsilankymas ąia kryptį
mi nebuvo musų išnaudotas.
ii
SLA ORGANAS Tėvynė sa»
ko: "Amerikos Lietuvių Tarj^
ba yra didelė jiega". Bet
"'C
Dvi galvos geriau negu
na, bet čia abi nesusitaria. ..
krenybėj rerktų sakyti: "Am%" fT^-- .& "t*
rikos Lietuvių Taryba butų di^
delė jiega jeigu katalikų ir so?
cialistų vadai nenorėtu jos p%"
mestinuko vietoje laikyti, beį
kaip vyrai, visas doras pajie*
gas pritrauktų ir susitartu sir
Lietuvos pareigūnais kontak&
dirbti.
MUSŲ bolševikai
bandė įsisprausti
suomenės malonėti,
darni sumanymu pir
Įkos fi&ucloiiąjam
l?V.
:.
*.
a:
/ifuvienytose Valstijoj# Vfe
s' Kanadoje .... $2.R0 ''-'j
I V A V
4
š$'
i/
v
f'
V
w
cialistų Naujoji Gadynė tvi
na: "Amerikos Lietuvių Tary
ba buvo lyg pamestmis kudi»,
kis".
v
e*
s
-f
t? r:*ą
-įti

DIRVA' (THE FIELD)
LITHUANIAN WEEKLY
Published every Friday in Cleveland
Ohio Lithuanian Publishing Co.
i|20 Superior Ave. Cleveland, Ohio
Subscription per Year in Advance
In the United States $2.W
In Canada -y w*.
Entered as Second-Class ifi&tter Deeem
»ber Gth, 1915, at the Cleveland Postoffice
under the Act of March 3, 1879.
No. 5 KAINA ii.
Roosevelt ir Charchi
The only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the
80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland
CLEVELAND, OHIO SAUSIO-JAN. 29, 1943 (28-ti metal 28th Year)
-V e i n i e n u e a a
6820 Superior Ave. Cleveland Obio

xml | txt