OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, March 05, 1943, Image 6

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1943-03-05/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

Par prie Šv. Jurgio Pa
rapijos Parengimo
Vasario
21, šv.
ir
Jurgio para­
pijos salėje buvo surenkta pa
minėjimas Lietuvos nepriklau
somybės 25 metų sukakties.
Vakaras buvo labai pasekmin
gas, nes publikos priėjo ti k
a u k a u v o i s y n s u
imtos ir stačių žmonių prisi
grūdę. Vis tai buvo musų vi
suomenes parodymas didelio
Susidomėjimo ir simpatijos p.
'A.
Smetonai, Lietuvos Prezi
dentui, kuris tą vakarą buvo
parapijos svečias.
Apie 7 vai. vakare, publiko
je
pasigirdo delnų plojimas,
Žmonės sustojo, žiūrim i dū
lis kas čia vyksta. Pirmiau
sia
pasirodė parapijos mokyk
los mergaičių pulkas, Lietuviš
kais rūbeliais ir kaspinėliais
pasipuošusių, paskui jas atei
na parapijos komiteto nariai,
klebonas Kun. Vilkutaitis ir
garbės svečias p. Prezidentas
ir
ponia Smetonienė. Visi jie r,
e s a v a i a i k o a e a n a
llUejO priešakį ir susėdo spe-
įCialiai paskirtose vietose, O
mergaitės suštojo priešais ir
SUdainavo garbės svečiui pri-
taikytą
ir
dainą ir Amerikos
Himną. Po to sekė pragramas
kuri sudarė mokyklos mokinės
mokiniai įvairaus amžiaus,
atlikdami ir dainas, ir šokius
muzikos dalis vaikučiai vi
si
gražiai parėdyti, net miela
žiūrėti. Prie to programo su
darymo pasidarbavo pats kle
bonas. mokyklos Seselės moky
tojos ir muzikas V. Greičius.
Kalbėjo Kun. V. G. Vilkutai-
tis, pasakydamas įdomią, Lie-
tuvius pamokinančią kalbą, ir
dėliau, po atvaidinimo vieno il-!vatore
go ir nuobodesnio veikalėlio,
kalbėjo Lietuvos Prezidentas
a
Smetona
kokia ten Lietuvaitė (kaip L.
2. nurašo) matė tik vieną tą
komediją, "Vaikų mokykla", ir
tas jai buvo netikęs.
O kaslink maišytos publikos
sugarmėjimo tai aš manau kad
kitoje salėje publika buvo dau-
giau maišyta, tokia ką i baz-j
Iiyčią taip pat neina. Tačiau1
musų tautininkai kunigų
niekina ir i bažnyčios reikalus i
nesikiša. Kas liaušes kėlė,
kaip ta Lietuvaitė prikaišioja, i
buvo tai karšti katalikai, o neiPat
tautininkai kada tie
steigė kitą, bet nekurie ir tem
gavo išvvt, tik naujam klebo
nui atėjus atgal sulindo.
Tai ir Lietuvoje tokių buvo
ką norėjo valdžią mokyti kaip
galį valdyti, bet tikri dori ka
talikai nebuvo valdžios užka
binami nei persekiojimi, nors
p.
Smetonai tas prikišama. Aš

sakau dėlto kad aš žinau,
man teko buti kelis mėnesius
Lietuvoje, laike p. Smetonos
prezidentavimo, ir patyriau ką
Lietuvos žmonės apie ji ma-1
no aš nesėdėjau viename kai
me parvažiavus, ap važinėjau
daug parapijų, suėjau daug vi
sokio luomo žmonių, ir vis ka
talikų pasitaikė sueiti ir dva-'
siškius ir aukštus valdininkus,:
ir
niekas Lietuvos valdžios ne-i
peikė, visi buvo linksmi kad1
Lietuva turi gerą valdžią. Pa-j
s i a i k N a u i e s y e e e š
tines didelė Pavasarinkų iškil
v i s i v a i k i o o e i i e o -j
jome po gatves, o vakare mi
tingavom iki vidurnakčio ir
m.
niekas nekliudė.
Tik reikia pamislyti apie tą
jaunimą kaip pasijautė kai pa
matė progą Rusus išguiti iš
savo krašto, po metų okupa
cijos: jie guldė savo galvas vėl
atsteigti Lietuvą laisva. Jei
gu prie Lietuvių valdžios butų
buvę bloga tai butų sakę, te
gul valdo kas nori, mums blo
giau nebus, šis Įvykis parodo
CIevelando Public Auditoriume
bus perstatyta aštuonios pasauliniai
mygiamos operos, kartu su pragar-
s Jusiu
kys
baletu, kuomet čia atsilan-
MetroP°lita"
ta su to paties kūrėjo visada po
puliare "II Trovatore". Visos sa
vaitės operos bus tokios kurios pil
niausia patenkins operų mėgėjus.
"II Forza del Destino", nestatyta
Clelvelande nuo 1927 metų, šį sezo
ną New Yorke pakartota su didelia
pasisekimu. Clevelande, joje dai
n u o s i e y u s a i s a i Z i n k a i-
lanov Kurt Baum Irra Pettjni
Bacalloni ir kiti.
i
Antradienio vakare, Bal. 6, bus
ptatoma
"Faust", kurioje Helen
\T. .. [pasirodys tik vieną kartą tą savai
Visas
programas buvo tin-itę
kamas, įvairus ir gražus, tiktai
Trečiadienio vakare, James Mel-
ton, mėgiamas filmų ir radio artis-
tas. pasirodys pirmą kartą su Met-
r°P°lltan»
ne
Clevelande, puikioje "La
Traviata" kartu su Lie i a Albanese
ir Lawrence Tibbett.
Bizet's visad populiarė "Carmen",
kurioje vadovaujamą rolę dainuos
Glaldys Swarthout, bus statoma
ketvirtadienio vakare.
vaoPenktadieni
a![?,'f„
nausi- i
įlinkai neįrengė šią parapiją
8Uftl c].\ t, iŠ jos išbėgo ir įsi-
h- REIKALINGA MERGINOS
Ir Moterys dirbti keptuvėje, virš
16 m. amžiaus unijos algos, mo
kestis už viršlalikj, geros darbo są
lygos. Priimam moteris ir virš i 11M11113 11 i
111!!H i
amžiaus. Kreiptis:
Namų Aptaisymas
Dabar laikas pradėti aptaisymą
liamų. Insuliacija. Stogu dengi
mas, žieminių langų ir vielų lan
ginės. Išmokėjimas dalimis.
IŠE
1
u .. ..
.v i po pietų, zavejanti
ĮBįdu Sayao dainuos Mimi rolę "La
Boheme" operoje, su eile kitų. Tuo
1
perstatymu bus atliktas baletas
"Dance
of the ir
conda".
,ktadiCTio
Pel
i
D!RVA VIENATINIS
CLEVELANDO IR OHIO
LIETUVIU LAIKRAŠTIS
Cfevelando ir Ohio Lietuviai skaitykit ir platinkit
savo seną, 28 metų, vienatinį laikraštį tarp savo drau
gų. Stengkites kiekviename Lietuvio name turėti Dir
vą. Dirva vis dar tik $2.00 metams.
°ec,a A"*"*"
tion iš New Yorko.
Pirmutinis vakaras bus pradėta
su Verdi's garsia opera "La Forza
del Destino", kuri ši sezoną labai
išpopuliarėjo New Yorke, ir užbai-
"La
Gi°-
..Aida.
vakare
Stella
Roman,
Bruną Castajama
Pirmadienį, April
Antradienį, April 6
Aibanese, Votipka, Olheim, Melton
Tibbett. DePaolis. Baletas. Sodero
CARMEN
Ketvirtadieni, April 8
Swarthout, Albanese, Olheim, Jobin
Warren, Cechanovskv, Baletas.
Beecham
S111! I! HI 11 i i I 1111111E!:
kad jie mylėjo Lietuvą ir au
vo valdžią. Tik nekuriems ma
tosi, jei savas žmogus valdo
tai viskas negerai, ir jie nori
kad svetimi juos engtų, žudy
tų. Aš daug daugiau mažiau
ir patyriau viešėdama Lietuva
je ir galėčiau parašyt,
bet u
teks ir tiek.
METROPOLITAN PASTATYS 8 OPERAS
PER SAVAITĘ BALANDŽIO 5 IKI 10
Per 40 metų šv. Jurgio
Parapijos Parapijietė.
Lawrence Tibbett.
šeštadieni po pietų, Bidu Sayao
dainuos su Nino Martini, Baccalo
ni, Brownlee ir Pinza operoje "The
Barber of Seville", o vakare operų
sezonas bus baigtas su melodinga
"II Trovatore".
Tikietai po $1.10, $2.20, $3.30,
$4.4^, $5.50, ir $6.60, taksai įskaity
ti. Galima užsisakyti paštu rašant
Union Bank of Commerce, E. 9th
St. ir Euclid Avenue, Cleveland.
Kovo 15 bus pradėti parduoti at
silankiusiems asmeniškai.
RAUDONOJO KRY
ŽIAUS VAJUS
PRASIDĖJO
Kaip paprastai, moterys atliks
tą dideli darbą Raudonojo Kryžiaus
Karo Fondo vajuje per Kovo mėne
si, kreipiantis Cuyahoga vyrus,
moteris ir vaikus duoti savo auką
sudarymui bent $1,780,000, visos
šalies vajuje kuris apima $125,000,
000 sumą.
Visose apskrities dalyse atsilan
kys namus ir įstaigas moterys ir
vyrai, kurie jrodys kad jie atsto
vauja Raudonąjį Kryžių, ir prašys
jusu duoti savo auką.
Tik keli metai atgal, 1935, per
n a u s e n k a o s a u k o s a u o n a
a K y i u i a v a i e $ 8 3 0 0 a
bar šios mielaširdystės organizaci-
Penktadieni ir šeštadienį bus pa-1 jos pasauliniai reikalai praplito iki
_i statyta po dvi operas, po pietų ir i tiek kad per namus numatyta su-
rinkti mažiausia $575,000.
Kita suma bus surinkta iš dirb
tuvių, biznių, įstaigų ir tt.
Duokit keliariopai daugiau negu
kitada duodavot, nes R. K. rūpina
si gebėjimu vyrų ir moterų tarnau
jančių karo jiegose, taipgi globoja
šiaip karo nukentėjusius visose ša
lyse kur tik iš priešų atimama.
PAŠTU JAU QALHiiA UŽSISAKYTI
Milanov, Petina, Votipka, Tibbett
P'nxr., Baccaloni. Baletas.
S^dijro
A U S
A U S
Antradienį, April 6
I)-. Veikalai Penktadieni po piety
April 9
LA BOHEME
I)-. Veikalai Penktadieni po piety
April 9
LA BOHEME
A I A
A I A
Penktad. vakare, April 9
Roman, Castagna, Baum, Tibbett
Cordon, Gurnev, Baletas. Pelletier
~T
Penktad. vakare, April 9
Roman, Castagna, Baum, Tibbett
Cordon, Gurnev, Baletas. Pelletier
~T
IL TROVATORE
šeštadienio vak. April 10
Martine] li, W,avren, Mcscona,
Bampton, Castagna, Spellma.n
PAŠTU UŽSIRAKANT VISOS SAVAITĖS TIKIETAI
Kainos visam Sezonui. Aštuoni Perstatymai: $46.20, $28.50, $30.80,
23.1C, $15.40, $8.80. Federal Tax Inc.
Paskiri Tikietai Pivionč-rns operoms Gaunami Partu, $1.10 iki $6.60
Pavieniai Tikietai Pradės Parsiduoti Kovo if,. (Pridėkit Stampa)
UNION BANK OF COMMERCE
Main Banking I.obby—E. 9th at EucHd—T\lAin 3^00
Box office atdaras 9 ryto iki 5:30 kar.dirn. Pirmadieniais iki 9 vak.
Knabę Piano Naudoinma Išimtinai Lihrorn nar«irluodi Rnx Office.
Nikodemas A. WilkeEis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALZAMUOTOJAS
tm
I V A
Kiti vaizdai yra ChurchilFo kelio
nė Turkijon, kurią jis atliko Ameri
kos bemberiu. Vaizdai iš Tripolio
ir kita įvairianybė.
1
Avalų Racionavimas Pagreitino Pardavimą
"Arabian Nights"
Štai naujas nuostabus filmų sri
tyje atvaizdavimas pasakiškų ARA
BIAN NIGHTS, pradedamas rodyti
Hippodrome Theatre ketvirtadienį,
Kovo 4. Veikalas yra spalvose ir
labai įdomus. Tris svarbiausias ro
les šiame veikale vaidina Jon Hali,
Maria Montez ir Sabu. Maria vai
zduoja Bagdado šokikę mergaitę,
užsigeidusią tapti Califo žmona.
Jon Hali vaidina Haroun-al-Raši
dą, Kalifą.
Prie jų vaidina eil5 kitų gerų ar
tistų. Veikalas bendrai yra pasa
kiškai gražus ir įdomus, su visa tų
senų laikų ir to krašto atmosfera
ir grožiu, kurį dar puikiau atvaiz
duoja filmos spalvos.
License
Baigusieji gauna diplomas ir
Brangiai apmokamus darbus.
Informacijų gavimui užsukit
mokyklos ofisą tarp 7 ir 9 vak.
i 1
Naujai atidaryta pirmos rūšies
BEAUTY SHOPPE, gražiai iš
rengta. Duodame Permanent
nuo $4.50 aukščiau. Taipgi at
liekam visokį plauki] puofinos
darbą.
1452 Addison Road
JONAS G.
POINTER
Avalų parduotuvės visoje šalyje pradėjo daryti didelį biz
nį, ypatingai moterų avalų, kai paskelbta suvaržymas leidžian
tis pirkti tik tris poras batų metuose. Iki Birželio 15 dar bUs
galima gauti pora avalų pristatant iš War Ration Book No. 1,
štampą No 17.
E E N E W S
E A E
"Women At Arms
"Women At Arms" pradedama
rodyti Telenews Theatre penktadie
nį nuo 5:00 vai. po pietų, Kovo 5.
Tai apsakymas kokias progas turi
merginos ir moterys pasitarnauti
savo šaliai.
Svarbiausias atvaizdavimas yra
tai apie Mary Brown, kurios vyras
kariavo Corrigedore ir pateko Japo
nų nelaisvėn. Jos pasiryžimas sto
ti darbą ir paskubėti bomberių
gaminimą turi gilios asmeninės
reikšmės, tačiau tai pavyzdis milijo
nams kitų moterų kurios nežino ko
griebtis.
i e u v i s
Namų Maliavotojas,
Popieriuotojas
Dekoratorius
Turiu pilną apdraudą tos rūšies
darbų kontraktoriaus.
SS
NEKASK KITAM DUOBĖS
Taip sako sena Lietuvių pa
tarlė. Gabaliauskas mėgsta ne
atsargiai plepėti ir šmeižti ki
tus įtardinėdamas 'pro-naziais'
ir 'pro-Hitlerininkais'.
Tuo tarpu randasi gerų liu-
dininkų kurie atsimena kaip
Gabaliauskas šmeižė ir pajuo
kė Amerikos kareivius kada~
jau Amerika buvo stojus ka
ran ir kaip gyrė nazius ir patį
Hitlerį.
Niekadėjai kurie kitiems ka
sa duobę dažniausia patys jon
įkrinta.... P. L.
25 metei tame biznyje.
618 East 107th
-"t
I
Street
Vaikams Neperšlampami
^elan Jackets
MOTERYS KVIEČIA
MOS WAAC
The United States Amy rekrutų
rinkimo stotis atsišaukia jaunas
moteris mokančias kitų tąutų kal
bas Įsirašyti Women's Army. Aux
illary Corps (WAAC).
Jaučiama kad iš* didelio skdičiaut
patriotingų ateivių Clevelande ra
sis 1500 moterų reikalingų WAAC
su viršminėtomis specialybėmis.
Tos moterys bu9 naudojamos per
kalbėtojomis su U. S. Armija kai
United Nations atims atgal priešų
laikinai okupuotas šalis. Moterys
tarnaujančios WAAC nebus skiria
mos i kariaujamas eiles, jų darbas
bus toli už karo frontų.
Priimama merginos ir moterys
tarp 21 ir 45 metų amžiaus, sve
riančios tarp 100 ir 180 svarų, tarp
5 ir 6 pėdų aukščio nežiūrima jų
tautybės ar rasės, bet turi buti pi
lietės jokių mokslo nustatymų ne
daroma, nors gerai kad butų bai
gusios pradinės mokyklos 8 skyrių.
Kareivių žmonos priimamos ir
jcms bus mokamas jų išlaikymas
nuo jų vyrų. Moterys turinčios vai
kus jaunesniu* 14 metų nepriima
mos.
Norinčios įsirašyti privalo kreip
tis Carlin building, prie E. 14th ir
Huron Rd., arba i U. S. Army re
cruiting headquarters, senajam paš
te, tarp 9 ir 9 vai., sekmadieniais
tarp 2 ir 6 po pietų.
4
'•/HES DUODAM IR HKEICIAMf BAGLE StfA&fPS
i f, i,
i
I K E S
Avalu Taisytojas ir
Skrybiliq Valytojas-..
LIETUVIŲ KAIMYNYSTEI®
Musų visas darbas garantuotas
Duodam gerą odą ir atliekam vi
są darbą greitai ir gražiai.
7331 Wade Park Ave.
RENGKITES
PAVASARIUI
VISOKIA APDRAUDA
štai ateina pavasaris, o
pavasarį prasideda daug
įvairaus naujo veikimo.
žmonės praleidę žiemos
nemalonų laiką, pavasa
riui atėjus, daugelis Jieš
ko patogesnėje vietoj na
mų gyvenimui. Tankiai
pasitaiko kad nesurasda
mi nuomoti, nusiperka sa
vo namą. O vėl kiti turė
dami savo namus pa
vasario ir vasaros sulau
kę imasi pertaisyti, remo
deliuoti savo namą, o dar
kiti statosi naują namą.
u a i i n i i k u s
reikalus pirkimui^ taisy
mui arba statymui namo,
kreipkitės savo Lietu
vių Banką, per daug me
tų prityrusią šiafne biz
nyje.
Ąles esam pa&iręngę suteikti visiems pilnas masę
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimas reikale
viso
kios Apdraudoa (Insurance) visai dykai. Todd pinna
šaukite mua negu ugniagesius (fare-monua).
Vienatini Vietine Pastovi lietuviška Real Bstftte
iy ApdraudoB Agentūra.
P. iP. MULIOLIS
Taipgi depozitai šioje
įstaigoje yra po Federal
Insurance Corp. kiekvie
na knygutė iki $5,000.
Kas platina Dirvą tas
platina apžviet*.
NEREGULIARUS 15 3*
4 •.
Kojines 4
iki
2.95
A11 a pi susegfumi
priešakiu pilnu
pamušalu. Armijos
^^spalvy tiktai. La
pai praktiški Švar
kai sportiškam de
rėjimai ir geri
riaiame ore! Mie
ro§ 8 Ori II.
The May
*£°'A ė* vii'
13.
41?- S—*
Prs
Vyriškos "Esquire" pilno ilgio ir trumpos kojinės, iš
lisle, rayons arba Linx ir Linx lisles. Taipgi 6x3
Ribbed. Didelis pasirinkimas naujų stylių ir spalvų.
Mierop
10
Vaikams Aktualiai 5.98
{umber Jackets
$1
4*95
Z i e s u s e a u
priešakiu s ilia us,
šilti lumber žakie
tai vairioj daugy
bėj spalvų. Regu
liariai 5.95 vertle.
Mieros 14 iki 18.
r-
.•.!./ :T
T*e?'"lį#y '-giacment
i
i
•t wi,ni»wi4^m iu»
i-
i:

Lawrence Tibbett, Ežio Pinza, Sal­
jJepson ir John Charles Thomas
ACME PIE COMPANY
7847 CARNEGIE AVE.
BROOKS INSULATION CO.
MAin 8273
Jepson, Browning, Kullnian, John
Charles Thomas, Cordon, Engel
man. Baletas. Beecham.
Jepson, Browning, Kullnian, John
Charles Thomas, Cordon, Engel
man. Baletas. Beecham.
LA TRAVIATA
Trečiadienį, April 7
Northorn Ohio Opera Association Presents
E O O I A N O E A
ASSOCIATION' OF NEW YORK
Edward Johnson. Oe v.ral Manager
Edward Zierler, Asst. Gon. Mgr. Earl H. Lewis, Asst. Gen. Mgr.
APRIL 5 1K1 10 PUBLIC AUDITORIUME
LA FORZA DEL DESTINO
Sayao, Greer, Kuiiman, Pinza
T5ro\vnlee, Baccaloni, Sodero
DANCE OF THE HOURS
Li La Gioconda. Visas Baletas.
Sayao, Greer, Kuiiman, Pinza
T5ro\vnlee, Baccaloni, Sodero
DANCE OF THE HOURS
Li La Gioconda. Visas Baletas.
HETi A E O SEVILLE
š.štad. po pietų, April 10
Sayao, Petir.a, Martini, Brownlee
HETi A E O SEVILLE
š.štad. po pietų, April 10
Sayao, Petir.a, Martini, Brownlee
Oliviero. Sodero.
61202-0-1 SUPERIOR AYE. HEnderson 9292
11! S i 3 I!!
MI!
111 91!
119 i:
i 19 I M"
HiPPODROME
STECK SCHOOL
of ENGINEERING
7712 St. Clair Avenue
Cleveland, Ohio
Paruošiamoji mokykla del
Fireman License ir
Stationary Engineer
E Y S
BEAUTY SHOPPE
495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899
FRANK SAMOLIS
Namų Popieriuotoja*
Liberty 0192 ''v1
Shoe Repair and Hat
Cleaning
Superior Ave. Cleveland HEndervao
I I I I II I I'M III I "K"H H* I I I
The LITHUANIAN
SAVINGS & LOAN
ASSOCIATION
6712 Superior Ave.
Basement
The May Co. Basement

xml | txt