OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, August 06, 1943, Image 3

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1943-08-06/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

ffil Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse!
Tarp daugelio paveikslų Gi
neičio knygoje "Amerika ir
Amerikos Lietuviai", vienas
vaizduoja pirmąjį nepriklauso
mos Lietuvos Respublikos at
stovą, Joną Vileišį, angliakasio
rubuose įsivilkusį ir pasiruo
šusį su keliais Lietuviais ang
liakasiais leistis Pennsylvani
jos požemius, kur tūkstančiai
Lietuvių nuo 1868 metų dirbo
ir dar tebedirba. Tai simbo
lingas paveikslas: nepriklauso
mos Lietuvos sunus svečiuose
pas tirščiausi Amerikos Lietu
vių sluogsnį tų Amerikos
Lietuvių kurių talka nepri
klausomą Lietuvą sukurti ir
apginti dar ikšiam nėra tinka
mai musų istorikų aprašyta ir
nuvaizduota.
Dabar, kilniems tautiniams
ir tikybiniams tikslams ruošia
mą Lietuvių Dieną, sekmadie
nį, Rugpjučio 15, Pennsylva
nijos Lietuvius lankys kitas
to būrio Lietuvos patriotų sū
nų, kurie, kaip Vileišis, amžių
pašventė Lietuvių tautos lais
vei. Tai pirmutinis ir dabarti
nis Lietuvos Respublikos Pre
zidentas, Antanas Smetona.
Malonaus Mahonoy City kle
bono, Kun. P. česnos kviečia
mas, p. A. Smetona bus gar
bingas svečias Lietuvių Dieno
je, Lakewood, Pa.
Tai bus ne pirmas gerbiamo
svečio atsilankymas pas Penn
sylvanijos Lietuvius, bet pir
,mas gausiose mainerių mjniose
dalyvavimas. Atvežęs, kaip jis
sakė, nepriklausomos Lietuvos
vėliavą Amerikos Lietuviams
tikslu kad Amerikiečiai ją vėl
laisvon Lietuvon sugrąžintų,
Prezidentas A. Smetona, kito
garbingo Prezidento, Roosevel
to, paragintas eiti jieškoti
Lietuvos laisvei draugų tarp
savo tautiečių Amerikoje, jau
lankėsi keliose Pennsylvanijos
kolonijose.
Prezidentas A. Smetona da
lyvavo ir Pennsylvanijos Lie
tuviams katalikams brangiame
minėjime 50 metų M-t. Car
mel parapijos sukaktuvėse, pa
kviestas Kun. Dr. J. B. Kon
čiaus, aukštai mokyto kunigo,
parašiusio apie D. L. K. Vy
tautą istorinę studiją. Tose su
kaktuvėse asistu dalyvavo ir
dabartinis Prezidento kvietė
jas, Kun. P. česna.
Savo kalboje p. Prezidentas
tada Mt. Carmel sakė: "Atva
žiuodamas Amerikon atsivežiau
ne nusiminimą, bet viltį Lie
tuvą atkurti ir kad Amerika
padės tame atkūrimo darbe
Tarp Amerikos ir Lietuvos
yra gyvas ryšis. Kiekvieno
Lietuvio pareiga vaduoti savo
žemę. Tat prašau, ką darote
Bažnyčiai, dar daugiau dary
kite, ką darote tautai, dar dau
giau darykite."
KUR LIETUVIAI PRADĖ
JO GYVENTI IR DIRBTI
Lietuvių emigracija, plates
ne vaga prasidėjus 1868 me
tais, taip susibėgo kad daugu
ma Lietuvių iki 1900 metų vy
ko rytinėn Pennsylvanijon. Tą
pažymi ir Kun. Dr. Bartuška,
buvęs Mt. Carmel klebonas, sa
vo išleistoj knygoj, "Lietuvos
Nepriklausomybės K y i a us
Keliais". Kun. Jonas žilius,
1899 metais, bandė suskaityti
kiek Lietuvių tada Amerikoje
gyveno. Jis priskaitė 48,966,
kurių 52 nuošimčiai gyveno
Pennsylvanijoje, iš jų 40 nuo
šimčių angliakasy klų srityse.
Tokie miestų vardai kaip Dan
ville, Shamokin, Mahanoy Ci-^
ty, Minersville, Plymouth, She
nandoah, Nanticoke, Scranton
ir kiti buvo kasdieninis apsi
reiškimas musų spaudoje. She
nandoah net "Amerikos Lietu
vių sostinės" titulą per eilę
metų nešiojo.
Kada 1930 m. buvo Ameri
kos gyventojų cenzas, pasiro
dė kad tik Illinois viršija Penn
sylvaniją Lietuvoje gimusių
Lietuvių skaičium (Illinois
30,358, Penna 30,227).
Dešimts metų vėliau, 1940
cenzu, Illinois turėjo 44,73^
Lietuvoje gimusių, Pennsylva
nia 37,079. Bet Pennsylvani
jos Lietuvai- organizaciniai sti
presni. Toje valstijoje gimę
musų milžinai Susivienijimai
(katalikų ir tautinis) čia turi
daugiausia kuopų ir narių (ka
talikų 103 kuopas, 5,480 na
rių, 1938 metais tautinis
109 kuopas, 4,448 narius, 1942
metais).
Parapijų kūrimo istorija pa
tvirtina Pennsylvanijos Lietu
vių gausumą ir organizacinę
energiją: iki 1900 metų iš 39
sukurtų parapijų, 20 įsikūrė
Pennsylvanijoje, 19 kitur. De
ja, trys jų atiteko Lenkams.
Kai kurios tų parapijų jau spė
jo minėti 50 metų gyvavimo
sukaktis. Pavyzdžiui, Pittsto
no (1935 metais), kuri išlei
do net jubilejinę knygelę var
du "Pittstono Lietuvių Istori
ja. Tai seniausia grynai Lie
tuvių parapija Amerikoje.
Mahanoy City parapija sa
vo auksinį jubilejų minėjo 1938
metais. Prie dabartinio jos
klebono, Kun. P. Česnos, tapo
atidaryta mokykla (1925 m.),
Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona Dalyvaus Pennsylvani
jos Liet. Dienoje, Lakewood, Pav Sekm. Rugpj. 15
Iškilmę Rengia Mahanoy City, Girardville, Shenandoah, Tamaqua, Miners vii le, Frackville, Mal
zeville, St. Clair ir Coaldale Lietuvių Parap i jos. Dalyvauja Paprastai Tūkstančiai Lietuvių
Lietuvos Respublikos Prezidentas Nntanas Smetona
kur moko Seselės Pranciškie
tės.
Plymouth parapija (Kun. A.
Burbos įkurta, atskiriant Lie
tuvius nuo Lenkų) savo jubi
lejų minėjo 1939 metais. Jos
dabartinis klebonas Kun. Sin
kevičius, čia klebonauja nuo
nuo 1924 metų.
"Sostinės" Shenandoah para
pijos 50 metų sukaktis minėta
1941 metais (pirmoji parapija
įkurta 1871 m., atiteko Len
kams). Buvo išleista gražus
leidinys.
Apie Mt. Carmel parapijos
jubilejų, 1942 metais, minėjo
me aukščiau.
1942 metais 50 metų sukak
tis išpuolė dar šioms parapi
joms: Forest City, Wilkes-Bar
re, Shamokin ir Scranton. Tos
datos įrodo senumą įsigyveni
mo ir stiprumą Pennsylvanijos
Lietuvių.
LAIKRAŠČIŲ ĮSTEIGIMO
SRITIS
Organizacijų darbu pasidi
džiuodami, Pennsylvanijos Lie
tuviai užima ir žymią vietą
kulturine veikla. Paimkime
spaudą, čia, šioje kietos ang
lies kasyklų srityje, gimė du,
jau senai savo 50 metų jubile
jus minėję ir šiądien tebeeiną,
laikraščiai: VIENYBĖ, įkurta
1886 metais, Plymouthe, dabar
eina Brooklyn, N. Y.), ir SAU
LĖ (įkurta Mahanoy City, 1888
metais, ir dabar ten tebeeinan
ti).
Shenandoah gali prisiminti
Dr. J. šliupo Lietuvišką Bal
są, čia ėjusį nuo 1885 metų iki
Bal. 17, 1887. Apie šį laikraš­
tį Kun. Milukas sakė: "šis lai
kraštis atsistoja ant tikrai
tautinių pagrindų".
Kitas įdomus Shenandoah
riškiams leidinys buvo Rober
to Kuncmono "Pennsylvanijos
Darbininkas" (sutrumpinęs vė
liau vardą Darbininkas). Jo
pirmas numeris išėjo Rugp. 21,
1896, paskutinis Birž., 1898.
Redagavo A. Lalis, garsiųjų
musų žodynų autorius.
Turbut yra dar žmonių atsi
menančių V. Stagaro (J. šlia
kio) Viltį, kurios pirmas nu
meris pasirodė Shemrndoah 4
Vasario, 1899 m. Relaguoti
vienerius metus padėjo Jonas
Montvila, išvertęs istorines a
pysakas "Pajauta" ir "Ben
Hur". šis laikrašti# sustojo
1901 metais, bet 1907 m. vėl
atgijo "Darbininkų Viltis" var
du ir ėjo iki 1914 metų. Jo
leidėjas-redaktorius šliakys iš
vyko Lietuvon po pereito ka
ro ir apie jį nėra žinių.
Nuo 1904 iki 1909 m. She
nandoah'ryje ėjo Kun. Miluko
savaitinis žvaigždė. Čia tuo
metu buvo. leidžiamas ir jo
rimtas žurnalas Dirva-žinynas
Gyvename labai svarbų metą, esame gal išvakarėse
to rytojaus kada bus svarstomas, o gal jau ir sprendžia
mas, mažųjų kraštų likimas, taigi ir Lietuvos buitis.
Bukime pasiruošę ji sutikti talkoje. Tegul laiku gauna
Angliškai kalbanti visuomene tikrą Lietuvos nušvieti
mą. Dr. Norem'o knyga puikiai atitinka tą skubų už
davinį. Ji suras Lietuvai daug draugų, stojančių už
Lietuvių tautos bylą.
Lietuvos priešai yra prirašę ir dar teberašo apie
ją visokių neteisybių. Jie siekia, suklaidinę pasaulį
pakirsti pasitikėjimą Lietuvių tauta. Tokios piktos li­
Plymouth, be Vienybės Lie
tuvininkų (dabartinės Vieny
bės) gali dar didžiuotis pirmu
tiniu grynai tikybiniu, katali
kišku laikraščiu "Valtis Devy
niolikto Amžiaus", kurį Kun.
Burba leido nuo Bal. 4, 1894
iki Bal. 17, 1895. Tai pirmta
kunas dabartinių Tėvų Marijo
nų "Laivo", Pranciškonų "Var
pelio" ir Jėzuitų "žvaigždės".
Wilkes-Barre gimė katalikų
savaitraštis Draugas (1909),
dabartinis dienraštis, vėliau
perkeltas Chicagon. Wilkes
Barre pradėjo eiti Tėvynės
Balsas, kuris neįsigyveno. Jį
dabar pavaduoja iš Brooklyno
atkeltas katalikų* Susivieniji
mo organas Garsas, gabiai re
daktoriaus M. Zujaus tvarko
mas.
Mt. Carmel ir Scranton ma
tė Dr. J. šliupo redaguojamą
Naują Gadynę, kuri savo aš
triu tonu daugeliui nepatiko,
bet ėjo nuo 1893 iki 1896 me
tų. Ji buvo Lietuvių Mokslo
Draugijos organas.
Nuo 1910 iki 1915 Scrantone
ėjo daugeliui žinomas šliupo
mokslo ir literatūros žurnalas
Laisvoji Mintis.
Philadelphijoje, kaip žinoma,
gimė socialistų Kova, mirus
pereito karo sukuriuose.
Tai ne visa Pennsylvanijos
Lietuvių istorija. Kun. Milu
kas, atminkime, šimtus savo is
torinių lapų pašventė vien šios
valstijos Lietuvių veiklai: uni
joms, streikams, kooperaty
vams, chorams, benams, drau
gijoms, kurių šiame straipsny
je nei suminėti negalima.
Pennsylvanijos Lietuviai an
gliakasiai, kurie, pasak Kun.
Karaliaus, sunkiai dirba bet
uždarbį per metų-metus vos
$15 per savaitę suskaičiuoja,
lenda tamsius požemius, iš
ten mums šviesos ir šilumos
pagaminti. Lietuvių tauta bu
vo tokį požemį caro laikais
suvaryta, bet ji kantriai, kaip
Pennsylvanijos angliakasiai,
triūsė ir po pereito karo sau
pasigamino šviesos ir šilumos.
Tų grapių dalykų mums pavy
dėjo musų stiprieji kaimynai,
ir vėl tautą tamsų prislėgi
mo požemį suvarė. Bet mes
vėl visi dirbame, vėl kantriai
ir sunkiai triūsiame, su viltim
vėl tautai naujos šviesos ir ši
lumos suteikti. To darbo sim
bolius ir nepriklausomos Lie-
Pjagelbekįt išleisti Dr. Owen J. C. Norem knygą
DETROIT, MICH.
LVS 6-TO SKYRIAUS SUEI
GA PAS PETRIKUS
Sekmadienį, Rugp. 1, Lietu
vai Vaduoti Sąjungos 6-to sky
riaus nariai ir narės susirinko
puošnioje pp. Ptetrikų reziden
cijoje, Grosse Point Farms,
Mich. Tikslas buvo atlaikyti
eilinį skyriaus susirinkimą ir
turėti draugišką pikniką, taip
ir įvyko. Atlaikyta trumpas
susirinkimas, kuriame prisira
šė trys naujos narės: Magda
lena Greivienė, Ona Cibulskie
nė, ir Albina Ambrozienė.
KNYGA IŠEIS ANGLIŠKOJE KALBOJE 300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA
SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN
Susirinkimui buvo pranešta
kad gal atsilankys Detroite p.
Prezidentas A. Smetona, pasi
matyti su Detroitiečiais ir pa
matyti kaip Detroitas išrodo
vasaros laiku. Šiuo atsitikimu,
p. Prezidento priėmimui nebus
rengiama viešų iškilmių, tik
taip sau privatinio pobūdžio
pasimatymas ir vaišės. Tuo
pasirūpinti palikta centro val
dybos nariams Dr. Jonikaičiui,
J. Smailiui ir skyriaus pirmi
ninkui H. Kapturauskui.
Kalbėtasi ir kitais bėgan
čiais reikalais.
Smagu buvo turėti susirin
kimas atvirame ore, pp. Petri
kų sodne, o dar labiau visi pra
smagėjo kaip pp. Petrikai pra
dėjo vaišinti putojančiu alučiu
ir "Canadian Club". Taigi iš
susirinkimo perėjom pikniką.
Rūpestingos ponios Motuzienė,
Simienė ir Smailienė patiekė
užkandžių. Pasismaginę vyrai
pradėjo daryti sodne gimansti
kas ir žaidimus, o moterys vis
po medžiu prie stalo sėdėjo.
Kada sugryžome pas jas, pa
aiškėjo kad jos neveltui sėdė
jo: jos suplanavo ir suorgani
zavo komitetą rinkimui apne
šiotų drapanų kurias po karo
bus galima siųsti Lietuvą.
Komisija susidarė iš šių:
V. Motuzienė pirmininkė
M, Petrikienė vice pirm.
M. Smailienė iždininkė
Marė Sims Raštininkė,
B. Greivienė, A. Cibulskienė ir
A. Ambrozienė globėjos.
Detroito Lietuviai, kurie tu
rite apnešiotų rubų, nenaikin
kite, palaikykite iki karo pa
baigai arba priduokite bent
vienai iš suminėtų moterų.
Ačiu pp. Petrikams už tokį
nuoširdų priėmimą. D. Rep.
tu vos atmintis, Lietuvos Pre
zidentas A. Smetona, Rugpju
čio 14-15 atlankys Lietuvių an
gliakasių kraštą, Lietuvių Die
nos proga. Sueikime visi ir
padėkime įvykdyti troškimą—
Nepriklausomos Lietuvos vė
liavą vėl laisvon Lietuvon su
grąžinti! Vyt. širvydas.
Laisvę Pažinę ji
Jungo Nevilksim!
AUKOS NOREM'O KNYGAI
TIMELESS LITHUANIA'.
Auka s ir prenumeratas knygai siųskit adresu:
LVS Centras, 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio
Aukų Daugiau
Per pačius vasaros karščius,
atsiranda gerų Lietuvių kurie
nepatingi pasidarbuoti Lietu
vos Veikalams.
Jonas Tareila iš Waterbury,
Conn., prisiuntė $40 ir rašo:
Siunčiu Norem'o knygai su
rinktas aukas, $40. Aukas su
rinko J. Tareila ir Petras Ste
ponavičius. Aukavo
Iš DETROIT, MICH.:
Dr. J. Jonikaitis prisiuntė
$15 šių Lietuvių:
Charles Stepanauskas 5.00
Anna Stankevich 5.00
Bernice Stankus 5.00
Iš BROOKLYN, N. ¥.
J. Ambraziejusi prisiuntė:
Lietuvių Vaizbos Butas 5.00
LVS 2-rfas Skyrtas 5.00
Pranas Narvydas 2.00
IŠ PASKIRŲ VIETŲ
KAS DAUGIAU?
Iki knyga bus siuntinėjama,
dar" yra proga kiekvienam ge
ram Lietuviui prisidėti prie
jos išleidimo, prisiunčiant sa
vo auką ir užsakymą knygos.
Tuomi pat dar tų visų vardai
tilps knygoje ir tai bus istori
nis liudymas, čia ir vėliau Lie
tuvoje, kad tamsta esi prisi
dėjęs prie išleidimo "Timeless
Lithuania" tos knygos ku
ri dabartiniu laiku yra viena
tinė tiksliausia priemonė at
kreipti akis Amerikos politikos
vadų ir kitų šalių diplomatų
musų mažą šalį, kuri turi gar
bingą istoriją, kuri mokėjo gy
venti nepriklausomybę atga
vus, ir kuriai to gražaus gyve
nimo jos kaimynai pavydėda
mi puolėsi vienas po kito Lie
tuvą terioti.
Iš šios knygos Amerikiečiai
vaizdžiai matys musų tautą ir
jos gražią šalį Lietuvą ir pa
links ją užtarti ir reikalauti
jos atsteigimo.
Aukas galima siųsti laiškuo
se įdėjus popierinius ir adre
suojant:
Kas duos $5.00 ar daugiau gaus vieną knygą
teratūros yra paskleista visuose kraštuose. Mums rei
kia kovoti su ta piktybe, tiesa kovoti prieš melą, paro
dyti Lietuvą tikroje šviesoje, parodyti kokia ji ištiesų
yra buvus ir kokia dabar yra. Tokios šviečiamosios li
teratūros dar labai maža teturime. Reikia jos daugiau.
Del to kiekvienas spaudos žodis, rimtai aprašąs Lietu
vių tautą ir musų gimtąją šalį yra mums labai brangus.

A I S V A I E U V A
TIMELESS LITHUANIA
Waterbury vel su $40
Lithuanian Independent
Political Club 10.00
Riverside Baking Co, 10.00
Tadas Mikutas 5.00
Vincas Kenausis 5.00
Hipolitas J. Kutelis 5.00
Tonas Panarauskas 5.00
J. Kasputis,
Kenosha, Wis. 5.00
A. J. Normanth, D.N.
Cicago, 111. 5.00
Mr. & Mrs. John R. Macas
Chicago, 111. 5.00
ieva ZorskieH*, Cleveland 1.00
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA
6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio
LVS CENTRAS
6820 Superior Avenue
Cleveland 3, Ohio.

xml | txt