OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, January 24, 1947, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1947-01-24/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

I
kt
Ragina Nukelti Savo
Geležinę Uždangą
Anot Tribune, turėtų buti
atidengta pačių Amerikiečii!
geležinė uždanga ir atskleista
Tie
tik Amerikos kariuomenes
ir jų viršininkų nedori elgesiai
Vokietijoje, bet turi buti imta
tyrinėti nežmoniški RoosevH
to ir Trumano sutarimai ir
žadai Maskvai Teherane, Ji i
toje ir Potsdame, šios slaptos
sutartys niekad nebuvo patiek
tos Kongresui užtvirtinti, jos
nėra teisėtos ir nekonstituci-j
Kada Norėjo, Byrnes
Pasakė "No!"
BYRNES privertė Molotovą
sutikti priimti Triesto sutarp
tpiutinimo sutartį pareikšda
mas kad Amerika laikys savo
k&riuornenę Trieste neribotai.
Tas surupino Maskvą ir suru-
i ..
nes pasikalbėti ir kalbėjo visai
švelniHi.
%,%0
CHICAGO Daily Tribune %o'r^' jf
ko, Demokratai nori sutramdy
ti tyrinėjimą Amerikos kariuo
menės nedorų ir kriminališkų
apsiėjimų Europoje. Tam no
ri pritarti ir tuli New Deal
Republikonai. Tribune įrodinė
ja kad ir Sen. Vandenberg no
ri lošti Trumano žaislą ir nori
tai visa slėpti.
nės. Iki jos nebus atmestos T!-ss
jos suriša Amerikos rankas ir
v
o s e w
pastato sios šalies žmones at-j puWikonams laimėjus, pirmi
«akomingais, tokiu jvėlimu, už.ninkystė atiteko jiems. Demo
visus brutalumus, nemoralumąj kratų pirmininkas buvo Repr.
ir žioplą Amerikos užsienio po- Sam. Ray burn, iš fexas.
litiką.
Tribune ftaria Sen. Vanden
bergą ir jo New Deal draugus
bijant patiekti Amerikos vi
suomenei faktus.
ir
pino Jugoslaviją. Jugoslavai
vis reikalavo Triesto sau, ir
tldel Byrnes pareiškė Jugosla-
Vijos atstovui kad Amerikos
kantrybė jau išsibaigė, ir to
dėl daugiau del Triesto nesi
derės, laikys ten savo kariuo
menę toliau. Tada Molotovas
sekančią dieną atėjo pas Byr- sovietų pi
„JLihafi „iii liečiu raudonųjų nagus.
Molotovą. ooriMo priga vingu ^uota visus pabėgėlių sąra
sus bolsevikams.
budu įrodyti Byrnes buk Roo
sevelt prižadėjo Jaltoje duoti
aovietams 10 bilijonų vertės
karo nuostolių atlyginimo iš
Vokietijos. Byrnes pasakė jog
Jaltoje sutarta tik apkalbėti
Rusų reikalavimą atlyginimų,
ir panašiai po ilgų kalbų taip
buvo Trumano ir Stalino su
tarta Potsdame.
Byrnes klausė ko daugiau
-fovietai norėtų gauti Molo
fpvas pasakė, "Ruhro"'. Tai
yra Vokietijos svarbi industri
nė dalis. Byrnes vėl atsakė
jam "No".
Ar naujasis Valstybės Sek-
i i
ROMOJE, Lapkričio pradžio
je Lietuvių šv. Kazimiero ko
legija persikėlė gyventi sa
vas patalpas, šiuo metu kole
gijoje gyvena 23 kunigai ir 19
auklėtinių. Visi jei studijuoja
keturiuose garsiuose Romos
katalikiškuose universitetuo.
fettt-Jinai
A?s?°,v'ų
ii
R,umV kal*-
tojas-pirmininkas, kuris vado-
vaus 83-to Kongreso eigą. Re-
UNRRA ĮSAKYTA
PATARNAUTI
SOVIETAMS
Amerikos civiliniai ir mi
litariniai atstovai prie UN
RRA Europoje gavo įsaky
mus, po grąsimmu baus
mių, atsinešti draugiškai ir
visapusiai gelbėti sovietų
agentams atsiųstiems U.
S. zoną Vokietijoje, kur
jie registruoja pabėgėlius
iš Rusijos ir Lenkijos, grą-
*uru~|!timtas
žinimui ju atgal Rusų už-
įfta
iWqb 01
&
sritis.
Tie Rusai, atsiųsti pa
bėgėlių tarpą juos sužiurė
ti, yra žiaurus NKVD šni
pai.
Amerikiečiams įsakoma
kooperuoti su tais Rusais
UNRRA direktoriai per-
Visokias klastas daro ir
stengiasi prikibti tie šnipai
ir prie Lietuvių pabėgėlių,
pasiremdami tuo vyriausios
UNRRA vadovybės įsaky
mu.
TYRINĖJA ROOSE
VELTO DIDELI
KARO FONDĄ
Sen. Brewster paskelbė
savo kolegoms senate kad
jis iškels vieną didelį skan
dalį kurs padarys visus ki-
retorius Gen. Marshall mokės tus karo metu padarytus
pasakyt "No" kur Molotovas! pasinaudojimus mažniekiu.
melagingai Įrodinės buk tas ir Jįg sako turi surinkęs veik
tas Roosevelto prižadėta? Ir
Gen. Marshall dalyvavo slapto
se tarybose Roosevelto su Sta
linu ir jis turi žinoti tikrą tei
sybę. Bet gal ir jis, kur rei
kės Maskvą nuraminti, sutiks
duoti tą ką Roosevelt pažadėjo,
o kur nesutiks, sakys "No".
pilnas žinias, ir dar kasasi
giliau, iškėlimui visų faktų
kad miręs Prezidentas Roo
seveltas ir jo įpėdinis, Pre
zidentas Truman, praleido
apie $648,000,000 slaptų pi
nigų skirtų jiems karo ve
dimo reikalams.
Sen. Brewster nori tik
kad Senatas suteiktų jam
teisę karo išlaidas tyrinėti.
SOVIETŲ oficialas, Ki
ril Aleksejev, kuris pame
tė sovietų tarnybą Meksi
kos atstovybėje, ir pasislė
pė šioje šalyje, nesutikda
mas gryžti Rusijon, gavo
State Departmento užtikri-
SUV. VALSTIJOS užėmė iš plmp. VaH ii s nebus verčia
Anglijos pirmą vietą supirkime ynas išvažiuoti Rusijon ir
vilnos iš Australijos. patekti NKVD nagus.
iii
•WXtilAZ
u.. Lieka Sovietu Verge-Pasjumdele
LAISVA LENKIJA
DINGO
Lenkija nukryžiavota
dideliam Maskvos budelių
džiaugsmui, o Britanija ir
Amerika, kurios prašė so
vietų "pegelbėti prižurėtf'
kad tie Lenkijos seimo rin
kimai Sausio 19 butų pra
vesti bešališkai....
Kaip buvo išanksto tik
rinta, komunistų vadovau
jamas blokas laimėjo 324
vietas iš 444 seimo atstovų,
ir Lenkija tuo budu atite
ko visiškai komunistų kon
trolei.
Rinkimų pasekmes bolše
vikai oficialiai paskelbs tik
Sausio 31 d., iki kuriai die
nai spės suklastoti visus
balsavimus, kad galėtų 'pa-
rodyt' pasauliui jog
didnmnip tikrai bakavn u?
SSustate
netrukdomus laisvus rinki
mus buvo tik apgavystė ir
suvedžiojimas. Rusų ko
munizmas uždėjo ant Len
kų tautos savo žiaurų jun-
Sykiu su Lenkų apsivyli
mu Amerikos ir Britų val
džiomis apsivylė ir pikti
nasi jom visas pasaulis, nes
jų kalbos, jų žodžiai ir pri
žadai yra beverčiai ir tuš
ti, nes jų valdžiose sėdi so
vietų šnipų gaujos kurios
pajiegia nukreipti reikalus
taip kad visur Maskvai nu
sileistų ir viską užleistų,
kitaip Kremliaus banditai
gali supykti—
i
DIRVA
I
RINKIMŲ RIAUŠĖSE UŽMUŠTA PER
140 ŽMONIŲ 1
Rooseveltas ir Churchill Prieš pat Lenkijos rinki
sutarė su Stalinu Jaltoje mus nei iš šio nei iš to dar
kad Lenkijai bus duodama Amerika pareikalavo Mas
proga išsirinkti sau demo-ikvos kad ji pildytų Jaltos
kratinę valdžią. Lenkija ir Potsdamo sutartis užtik
betgi pavesta sovietų glo-[rinimui netrukdomų rinki
bai, kur nuo 1945 metų pra- mų Lenkijoje. Molotovai
džios sovietai vykdė savo atmetė visus įtarimus kas*
visą tvarką, paruošiant ši- link tų rinkimų, ir apkalti
tuos rinkimus savo naudai, no Lenkus norinčius teisin-
savaites ir per pačius rin
kimus, kaip praneša, buvo
nužudyta per 140 Lenkijos
piliečių bolševikų ir tauti
nių pusėje.
davimą patyrė iš Molotovo
Maskvoje, kai tas netyčia
prasitarė kad Rooseveltas
jau pažadėjo rytinę Lenki
ją sovietams. Galutinai už
baigta tas Lenkijos parda
vimas Jaltoje. Rooseveltas
Lenkų prispirtas apie tai,
neužginčijęs to fakto, tik
pasakęs darysiąs viską kas
galima išsprendimui nesu
sipratimų su sovietais del
Lenkijos sienų....
NESISKAITĖ SU U. S.
PROTESTU
Prieš rinkimus per kelias gų rinkimų, kriminalistais,
Lenkai
kurie kelia šalyje suirutę.
JUGOSLAVAI
n'
UZ
Rooseveltas kaltinama#
pardaviku
Buvęs laisvos Lenkijos Maskvai,
ambasadorius Washingto
ne Ciechanowski, kalbėda
mas apie Roosevelto ir sta
te departmento valdininkų
užsileidimą Stalinui, parei
škia kad Lenkija buvo par
duota išlaikymui trijų di
džiųjų vieningumo. Pavedi
mas Lenkijos Rusams yra
atidarymas durų komuniz
mui užvaldyti Europą. Jau
Teherane sutikęs pavesti
sovietams rytinę Lenkiją,
1943 metais, Rooseveltas
norėjo palaikyti tą faktą
paslaptyje, nes tikėjosi dar
apgaudinėti Lenkus Ame
rikoje ir gauti jų balsus
1944 metų rinkimuose, sako
Ciechanowski. Jis tą par-
reikalau-
mylių,
Londone einanti užsienių atsitikime kito karo.
..a- ministrų atstovų konferen-' Laivynas ir Armija pa­
paruošimui Austrijos
karo ministerija ir vidaus
ministerija atiduota komu-
nistams, taip kad visapusiai
ARMIJA IR LAI
VYNAS PO VIE
NA VADOVYBE
ja dabar kad sekanti tai-jyyno jiegų. Tuo klausimu
kos konferencija pripažin-' ilgai ginčytasi, tačiau jų
tų jiems dalį Austrijos, vi- paėmimas vienon vadovy
są 1,000 ketvirtainių
Amerikos karo laivyno
ir armijos vadovybės suda
rė planus pavedimui vienon
vadovybėn Armijos ir Lai-
jbėn turės didelės svarbos
Vokietijos taikos projek- paitmentus, taipgi malinai
tu reikalauja Austriją at- ^.ssavok^pusus,
Laisva ir nenriklausoma statyti tokią kokia buvo tuies savo aviacijas.
Lenkija tuo budu dingo. Vi- «W7 metais,, pirm. Hitlerio I MSiolį ten?Arnijos ir
si prižadai leisti pravesti ffj^nguno jos pm Vok.e
vieni kitų pašiepimas, sa-
PRANCŪZIJOJE priei- vęs pasigyrimas kiekviena
ta prie sudarymo koalicinės tų tarnybų stengėsi. $auti
vyriausybės, kurioje visas sau pirmenybes.
pirmenybes turi komunistai
ačiu socialistų rėmimui ko-j AMERIKA davė Suomi:
munistų. Užsienių reikalų,! jaį
Prancūzija yra komunistų jr gUdrųs tie Washingto
naguose. Socialistai komu-
no
nistus rėmė del to kad ko- jeįd0 sovietams Suomiją pa
munistai išvien su socialis-į
ver
tais galėjo sudaryti daugu-. ]įj0nų'dolarių karo nuosto
mą ir davė socialistams pre-
zidento bereikšmę vietą ir ^a Suomijai naują paskolą
premjero vietą. 1 ^a(į jį galėtų sovietams mo~
Visoje Europoje socialis
tai skubina pagelbėti komu-
nistams pajungti valstybes Japonijoje nubalsavo i|
eiti streikan 2,700,000 val
džios gelžkelių ir adminis-
MAISTO kainos sako n'jtratyvių tarnautojų. Strei
toliau eis pigyn. Sviestas kas nustatyta Vasario 1 d.,
tuoj atpigs iki OPA buvu- jeigu jų reikalavimai nebus
sios kainos. išpildyti.
Sovietai sako leis spau
dos atstovams laisvai daly
vauti Maskvos taikos dery
bose ir necenzuruos nieko.
Paraguajuje, Pietų Ame
rikoje, komunistų partija
valdžios įsakymu uždaryta.
Iš Anglijos išveža Len
kus Gen. Anders armijos
Kaina 6c. CLEVELAND, OHIO January-Sausio 24, 1947 (32-ri metai 32nd year)'
SENATO PIRMININKAS Senatorius Vandenberg, Mich.,
laikinas Senato pirmininkas, nesant šiuo laiku vice prezidento,
kuriam ta pareiga tenka. Vandenberg pasitraukia iš United
Nations delegacijos, norėdamas pavesti visą laiką Senatui.
ntus° talpi^"marinai
e
ir
ėl $32,000,000 paskolą',
v
u ta
ma mo
kad Suomija ištiki-
kėjo šiai šaliai I Pa-
lįnio karo paskolą.
sau
diplomatai: pirmiausia
gti, apkrauti šimtais mi­
tlyginimų, dabar duo-
a
Milwaukee, Wis. Sausio
21 pasiekta sutaikymas de
vynis mėnesius ėjusio strei
ko Allis-Chalmers dirbtu
vėse. Streikavo keli tūks
tančiai darbininkų, CIO
vadovybėje, kuri yra ko
munistu kontrolėje.
karius j. Argentiną, kuri su-| Volstead, 87 m., šiomis die
tiko įsileisti jų kelis tuks-|n0mis mirė Granite Falls,
tančius. iMinn.
1
Prohibicijos Akto įvedė
jas, buvęs Atstovas A. J.
GĘN. MARSHALL
PRISAIKDINTAS
Gen. Marshall, grvžęs iš
Kinijos Washingtona, ta
po prisaikdintas Amerikos
alstybės Departmento sek
retorium, tuomi tapdamas
No. 1 šalies diplomatas.
Jam atiteko visi Byrnes
pradėti taikos sutarčių ga
minimo darbai ir vadovavi
mas Amerikos užsienio po
litikos.
Trumpu laiku pasirodys
koks iš jo valstybės reika
lų vedėjas ir kaip jis žiuri
Europos ir viso pasaulio
sutvarkymo klausimą.
Nors Marshall sako ne
busiąs kandidatas prezi
dentus, ir nekandidatuos
vice prezidentus greta Tru
mano, tačiau jis gali likti
prezidentu jeigu kas atsi
tiktų su Trumanu iki se
kančių prezidento rinkimų.
PRIGĖRĖ VIRŠ 1,000
ŽMONIŲ
Graikijoje pereitą savai
tę nuskendo laivas užėjęs
ant minos, žuvo 437 žmo
nės.
Kinijoje, upėje apvirto
laivas perpildytas pasažie
riais, žuvo apie 6(K) žmo
nių.
BE ŠALIES, Mildred Gillars,
37 m., Amerikietė muzikė-ak
torė, tarnavus karo metu Vo
kiečiams savo radio propagan
da prieš Amerikiečius ir Bri
tus, dabar Amerikos karo va
dovybės areštuota Vokietijoje
už jos išdavikišką veikimą.
PORTAL-TO-PORT AL atly
ginimu reikalavimai įvairiose
industrijose bendrai sudėjus
pasiekė jau 4 bilijonų dolarių
sumą. Tai didžiausia 20-to am
žiaus nesąmonė, kuriai priežas
tj davė vieno federalio teisėjo
išnešimas tam tikro nuospren
džio tik prieš vieną dirbtuvę.
Unijų advokatai, tuo spren
dimu pasinaudodami, susitarę
su unijų vadais, iškėlė reikala
vimus savo atstovaujamiems
darbininkams "portal-to-portal''
atlyginimų.
Nei vienas rimtas darbinin
kas, net geras unijistas, nežiū
ri tą dalyką kaip rimtą. Ta
čiau čia susidarė advokatų ir
unijų diktatoriukų gaujų nau
da, štai kaip:
Unijų vadai kurie šokosi to
kias naujas sumas savo darbi
ninkams iškovoti, sugalvojo pa
sidarysią "didvyriais" darbi
ninkų akyse, nes tam tikra da
lis darbininkų, kurie amžinai
prasigėrę, prasigembleriavę ir
visada ieško budų kaip be dar
bo pinigų pačiupti, tuoj prita
rė tam sumanymui, ir laukia
dykait didelių sumų pinigų.
ADVOKATAI, kurie visada
rizikuoja užvesti tokias bylas
iš kur gali pasinaudoti, dabar
jau reikalauja sau nuo 15 iki
20 nuoš. atlyginimo jeigu bus
kokios sumos iš kompanijų tu
priekabe gautos.
Jeigu unijos vadų ir advoka
tų triksas pasirodytų giliukin
gas, tuos pinigus pasidalintų
advokatai ir unijų vadai, dar
bininkams gi liktų laikyti kiau
ras maišas.
CIO PLIENO darbininkų uni
jos vadai palaiko iš unijos ka
son sumokėtų pinigų, Washing
tone taip vadinamus lobvistus,
kuriems algų išmoka $20,000
metus ir dar padengia kitas
jų išlaidas.
Lobyistų pareiga yra lan
džioti prie Kongreso narių ir
visokiais budais dirbti atgrąsi
nimui jų nuo įvedimo kokių
unijų reikalus varžančių įsta
tymų, ir už pravedimą visokių
įstatymų kurie pasirodo unijų
vadams remtini.
DABAR kai Kongresas svars
to unijų diktatorių sauvaliavi
mui pažaboti bilius, lobyistai
iš visų unijų ten dirba grąsi
nimais ir bauginimais sulaiky
ti baukštesnius kongresmanus
kad tų bilių neremtų.
Kitaip sakant, kongresmanai,
išrinkti visuotinu balsavimu
atstovauti Kongrese visuome
nės valią, iš pasalų yra apipuo
lami specialių interesų agentų,
kurie visais budais stengiasi
Kongresą sulaikyti nuo tarna
vimo visuomenei, tik tų specia
lių interesų naudai.
Ten turi lobyistus ir fabri
kantai, ir bankieriai, ir kiti
visi susirupinę tik savo siaurais
reikalais, visuomenės reikalai
"To H—*, kaip Amerikonai
sako.
AMERIKOS avalų išdirbėjai
ragina valdžią palaikyti kon
trolę eksportavimo odos kitas
šalis, nes kitaip turės pabrang
ti daugiau šios šalies žmonėms
gaminami avalai.

Martin Jr. (Rep.
The only Lithuanian Newspaper published in Ohio reaching a v«ry large majority of the 80,000 Lithuanians In the State and 20.000 la Cleveland.
THE FIELD
LITHUANIAN WEEKLY
Published every Friday in Cleveland by
Ohio Lithuanian Publishing Co.
0$Jįį Superior Ave. Cleveland 3, Ohio
Subscription per Ye»r in Advance
Tn the United States $3.00
In Foreign Countries $4.00"r
Entered as Second-Class matter Decem
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffiee'
under the act of Mauch 3, 1879.

xml | txt