OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, October 08, 1948, Image 4

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1948-10-08/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

Redaktorius—V INCAS
Tiesa, kada keliamas kitų Voluntary Agencies klau
simas, tai reikia pagalvoti, ar tos kitos tai jau tikrai ki
tokios, kaip N WC...
Iš Europos susirūpinimo laiškai eina ne vien tik dėl
NCWC. Rašo ir apie IRRC vadinamą liberališką or
ganizaciją kad ir čia be tam tikrų, kad ir ne lotyniš
kų, atsiliepimų iš socialdemokratų "parapijos", reikalai
nelabai gerai eina... O CWS rūpinasi protestantais.
Bijoma, kad ne protestantas, ne socialistas ir gal
stovyklos klebono akyse ne gana geras katalikas, ne tik
liks be reikiamos paramos, bet tiesiog jo byla bus padė
ta giliausi stalčių ir liks be eigos.
Dae NERA FAKTŲ/ kad ta baim# pamatuota. Yra
tik kai kuriais reiškiniais paremti įtarimai, kad Vo
luntary Agencies savo gražų ir savanorišką patarnavi
mą gali panaudoti įstatyme visiškai nenumatytam, taigi
nelegaliam, "Screeningui".
Čia gali kilti klausimas, argi tremtinių imigracija
būtinai turi eiti per tarpininkus? Ar tam reikalui su
kurtos valdžios įstaigos, negali savo uždavinio atlikti be
tarpininkų, kurie reikalui gal ir padeda, o gal jį tik kom
plikuoja ...
Visiškai suprantama tų Voluntary Agencies pagal
bos vertė jau atvykusių žmonių įkurdinimo darbe. Bet
kodėl valdžios įstaigos negali viv.ų išduoti ir įstatyme
numatytą atranką padaryti be pašalinės pagalbos, ne vi
sai aišku. Taigi ir čia paaiškinirtiai S geriau žinančių
butų labai naudingi.
SANTYKIAI SU SOVIETAIS {TEMPTI
y^bi Amerikos didžiosios partijos susirupinusios turėti
kuo tikriausias tiesiogines žinias apie UN konferen
cijos eigą Paryžiuje ir apie tai, kaip dabar atsinešti so
vietus. Dėl taip smarkiai įtemptų santykių tarp Vaka
rų demokratijų su Sovietų Sąjunga, po poros savaičių
Paryžiuje posėdžiavimų, pasimatymų ir pasitarimų, ta
po parkviesti atgal Ameriką, suteikimui vėliausių in
formacijų, du žymus atstovai: Republikonų kandidatas
prezidentus Dewey parsikvietė savo užsienių politikos
patarėją John Foster Dulles.
Kad nepasiliktų užpakalyje, ir Prezidentas Truman
tuoj parsikvietė savo Valstybės Sekretorių Marshall, ir
gi su vėliausiomis žiniomis, reikalingomis ir Demokra
tą partijos vadams.
NORS Suv. Valstijos užima trečią vietą pasaulio tautę tar
pe linų sėjimo akrų plotu, dauguma Amerikos linų derliaus rei
kalinga daugiau sėmenų aliejaus darymui, o ne siūlams ar lini
niams audiniam*.
Dienos Klausimais
RASTENIS—Editor
Visuotinis Susirūpinimai
IŠ VISŲ kolonijų plaukia laiškai 812 rūpesčio pilnais
klausimais kaip ištikrųjų yra su buto-darbo ga
rantjomis tremtiniams, kurias siunčiame BALFą.
Jau prieš kelias savaites atėjo iš Europos žinios,
kad National Catholic Welfare Conference atstovai Eu
ropoje turi blankus, vadinamus "Resettlement Form
III", kur tarp kitų yra ir lotyniški klausimai tremtinių
klebonams. Dabar to blanko turinį ištisai paskelbė
Naujienos.
Iš kitos pusės ir čia girdėti, kad garantijų davėjų
klebonai taip pat turi padaryti kaž kokius tyrinėjimus.
Susidaro įspūdis, kad nuo klebonų priklausys, ar BA
LFui pasiųstos garantijos turės reikšmės ar ne...
Mes girdėjome tvirtinimus iš BALFo žmonių, kad
tie formalumai neturės jokios įtakos atvažiavimui. Bet
kada kilo toks visuotinis susirūpinimas, tai BALFas tu
rėtų viešai ir iš esmės paaiškinti, ką reiškia tie klebonų
"screenngai".
"screeningai".
da pagelbėti visiems lygiai, be tikybinių ar politinių pa
žiūrų skirtumo. Nenorime per anksti abejoti šito pa
žado tikrumu, bet esant visuomenės susirupinimui, pa
aiškinimai jau reikalingi.
^LT Informacijos Centras spalių 1 dieną išsiuntinėjo
spaudai pranešimą apie posėdį, įvykusį New Yorke
rugsėjo 18 dieną. Ten irgi svarstyta šitie patys klausi
mais, kuriais jau visi susirupinę.
Tas susirinkimas pareiškė pageidavimus, kad
1. Tremtinių atitraukimas Ameriką eitų per BA
LFą,
2. BALF turi patarnauti visiems lygiai, be pažiūrų
skirtumo. Tam tikslui BALF turėtų siųsti Europą vi
si} BALFą sudarančių srovių atstovus.
3. BALF turėtų bendradarbiauti ne vien su NCWC,
bet ir su kitomis Voluntary Agencies, turinčiomis DP
komisijos pripažinimą.
4. BALF turėtų savo imigracinį štabą įtraukti lie
tuvių atstovus, dirbančius su minėtomis Voluntary
Agencies.
Ir čia butų labai svarbu žinoti BALFo nusistaty
mas. Visų pirma, ar jis mano ir ar gali siųsti Europą
daugiau savo atstovų ir kaip jis juos mano parinkti?
Ar jis gali ir ar nori savo štabą įtraukti daugiau žmo
nių. Kaip tvarkysis bendradarbiavimas su kitomis Vo
luntary Agencies?
Trumanas ir Komu
nistai
Prezidentas Truman, vienoje
savo kalboje Vakarinėse vals
tijose, norėjo įtikinti klausyto
jus, buk jis daręs viską galimo
kovoti su komunistų konspira
cija šioje šalyje, tiktai tie di
deli, pikti vilkai Republikonai
Kongrese padėję pastangų jo
darbui pakenkti.
Prezidentas stengiasi baltin
ti savo praeities žygdarbius,
kurie sudėmėti santykiavimu
su komunistais, su kuriais jis
palaike ryšius tolei, kol jam
buvo galimybė gauti jų balsus.
Tačiau jis niekaip nepajėgs nu
mazgoti ar paslėpti savo admi
nistracijos nekreipimą dėmesio
raudonųjų pavojų.
Juodžiausia, ar gal tiktų sa
kyti raudoniausia, dėmė Tru
mano žygdarbiuose yra jo ne
liaujamas reikalavimas kad bu
tų atšauktas Taft-Hartley dar
bo Įstatymas, kuris buvo svar
biausiu faktorium pereitų me
tų bėgyje kovojimui prieš ko
munistus ir jų įtaką darbo uni
jose.
Atominės Energijos Komisi
ja pripažino didžiausi pavojų
Ajnerikos saugumui iš komu
nistų dominuojamų darbo uni
jų. Sekančią dieną po tos pre
zidento kalbos komisija paskel
bė, kad unijos kurių viršinin
kai atsisakė pasirašyti affida
vitus pareiškiant, jog jie nėra
komunistais, bus prašalintos iš
atominės energijos dirbtuvių ir
jos negalės turėti savo skyrių
tose dirbtuvėse.
Tiktai kada Taft-Hartley įs
tatymas buvo pravestas, orga
nizuotiems darbininkams atsi
vėrė proga pradėti apsivalyti
savo namus nuo komunistų tra
nų, kurie graužė iš vidaus, pa
sidengę vienpusišku pirmesnių
Wagnerio įstatymu.
Tačiau, jei Trumanui pavyk
tų šį naują darbo įstatymą at
mesti, komunistai ir vėl turėtų
laisvas rankas užgrobti darbi
ninkų vadovybę Amerikoje ir
panaudoti juos sovietų rengia­•keitimo
mam karui prieš kapitalistines
valstybes.
Truman ėmėsi įrodinėti, pa
tiekdamas rinkimų skaitlines,
esą komunistų įtaka šioje šaly
je susmuko Demokratų valdy
mo laikotarpiu. Jis ėmėsi įtiki
nėti, esą New Deal laikais ko
munistų partija gavo vis ma
žiau ir mažiau balsų. Bet Tru­
I V A
man užmiršo pasakyti, kad tuo
laikotarpiu komunistai visi su
lindo Demokratų partiją ir
jie viešai ir atvirai rėmė 1944
metais Rooseveltą ir Trumaną,
kaip savus kandidatus.
Nuo tų metų Truman ir bu
vo draugingas komunistams,
kol pagaliau Wallace įkūrė tre
čią partiją tik tada Truman
pasakė, jog nenorįs Wallace ir
jo komunistų paramos.
Truman gyrėsi toje savo kai
boje, esą jo administracija dė
jo pastangas susekti komunis
tus valdžios tarnautojus ir ko
munistus šnipus operuojančius
Washingtone. Gal but, tačiau
visuomenei apie tai nieko nebu
vo sakoma.
Komunistų veiklą ir pavojų
šiai šaliai iškėlė tik Republiko
nų Kongreso paskirtos komisi
jos, betgi Truman tuoj pra
dėjo tų komisijų ištyrimus ap
šauti "raudona silke" ir tikrin
ti, buk toks komunistų darbų
iškėlimas viešumon esąs kenk
smingas.
Kuomet prezidentas turi to
kias keistas pažiūras komu-
gimą, aišku jis
prezidentauti.
Republikonas Atstovų Rumų
narys John McDowell praneša
iš Washingtono, jog turimomis
žiniomis, sovietų šnipų gaujai
pavykę pagrobti apie "100 ar
daugiau" Amerikos paslapčių,
tarp jų ir atominių informaci
jų. Jis tik tiek patenkintas,
sako, jog, jo žiniomis, rusams
nepavyko gauti pilnų informa
cijų kaip padaroma atominė
bomba.
laikoma slaptos Amerikos
litikos žinios karo metu.
VĖJAS NUO BALTIJOS
(J* Augustatyte-Vaičiūnienė)
Vėjas nuo Baltijos pučia,
Debesys atneša kraujo lašus,...
Žemėj griuvėsiai, žemėje tuščia
Liepsnos nulaižė musų namus*
Styro prie pirkios pamato seno
Apdegusios kriaušės liemuo.
Kur kartų kartos Lietuvių gyveno
Liko kertinis akmuo.
Naktimis partizanai pareina
Iš raistų, iš girių, iš žemės gelmių,
Ir vėliavą kelia su daina
nesugriaunamus bokštus pilių.
Atspėja joj' slaptąjį žodį,
Kad rausvas žiedas obels,
Lapeliai žali ir ugeliai geltoni
Iš apdegusio liemenio greit pasibels
Kad vėjai vakariai pakilo,
Nešiodami debesis naujo lietaus
Šaukliai pasirodė pakrantėm Nemtftto štkh
Bet kas tas skriaudas benuplaus!!!
dienraš­
Chicago Tribuni taip pat tik
šią savaitę paskelbė, jog rems
Dewey prezidentus.
Tas parodo kaip didieji ir
įtakingi Amerikos laikraščiai
yra atsargus savo žodžiais ir
darbais.
tis, kuris 1944 metais rėmė
Roosevelto kandidatūrą prieš
Dewey, šymet paskelbė rems
Dewey kandidatūrą prieš Tru- mėgo politikos ir ją laikė daiktu kurs greičiau
maną. Times tikrina, kad jų
nusistatymas remti Republiko
nus paeina dėl Republikonų pa
savo užsienio politikos.
Rooseveltas, anot Times, 1944
metais parodęs stiprų tarptau
tinėje politikoje nusistatymą.
SAVAITĖS VEIDAS
Rašo D2IM-BIM.
nistų kenksmingų žygių atiden- maus poilsio, pasirinko nauju vadu Liudviką
netinka toliau
Pavogta apie 100
Paslapčių
KANADOS senasis ministras pirmininkas
Backenzie King pasielgė panašiai kaip tvarkin
gas ūkininkas savo žemėje. Jausdamas kad
po 25 metų kieto darbo valstybei ir po 75 metų
gyvenimo sau ir kitiems artinasi amžino poil
sio valanda, Mackenzie King išanksto pasirūpi
no kad jo pavadotuoju butų žmogus vertas pa
likimo. Liberalų partija, kuriai Mackenzie King
vadovavo ketvirdalį šimtmečio, pripažinus jog
jos senasis vadas yra teisingai užsitarnavęs ra-
SAINX_LANRENT
Viskam tam sovietų šnipai
rado sau gerų prieteliu ir išda-1 mokyklą, mokėsi namuose Prancūziškai
vikų pačioje valdžioje, prade- kykloje Angliškai, ir iš lėto laiptais kilo auk
dant karo departmentu, slapto-1 Styn.
mis dirbtuvėmis, ir baigiant! Bet kai atėjo diena, kada reikėjo vilktis
State Deparmentu, kur buvo klieriko sutaną, nei tėvui nei motinai nepavyko
po- įtikinti sunaus kad jo gyvenimas bus vertin
gesnis, jei jis taps kunigu, o ne advokatu. Ir
tada Liudvikas, atsiprašęs savo tėvų kad jis ne
girdi savyje dvasiško pašaukimo, įstojo Lava
lio universitetą mokytis teisės. 1905 metais iš
jo Sait-Laurent išėjo advokatu.
Politika jo neįdomavo. Jis kaž kodėl ne­
žmogų sutepa o ne išvalo. Už tai jam niekas
kitas daugiau nerūpėjo kaip geras advokato
amatas, gilus teisės ir įstatymų pažinimas ir
garbinga tarnyba teisybės deivei. Savo puikia
iškalba, kurios, bendrai, Prancūzams netrūksta,
savo pastabumu ir savo dvasios gyvumu Saint
Laurent greit pagarsėjo teismo salėse. Ilgai
nereikėjo jam laukti kol pasidarys didelių ben
drovių teisiniu patarėju ir kol didelės prekybi
nės bylos iškels jį žinovų eiles. Po keliolikos
advokatavimo metų jis jau švietė Kanados ad
vokatų tarpe kaip šviesiausia žvaigždė. Visa
eilė universitetų rungėsi dėl jo, norėdami

rėti profesorium.
Nieko Saint-Laurent'ui netruko: nei pini
gų, nei garbės, nei laimės.... 35 metus jis ir
praleido apie nieką kitą negalvodamas, kaip tik
apie teismą, bylas, klientus ir paskaitas.
Bet atėjo amžius, kada S.-Laurent panorė
tai buvo 1941 metai, kada Kanadai buvo už
krauta pareiga visomis jėgomis dalyvauti Britų
jo kaž ko daugiau negu advokato karjeros. Ir
Imperijos gynime. Ir tuomet Mackenzie King
atsišaukė Saint-Laurent'ą, prašydamas jį pa
galbon. Nuo to meto Laurent įeina politiką,
pasidaro parlamento nariu, gauna teisingumo
ministro portfelį. 1946 metais jis paskiriamas
Kanados užsienių reikalų ministru.
Sąžiningas katalikas, liberalas ir pažangie
tis Saint-Laurent stovi dabar prieš rimtus už
davinius. Iš kairės vis stiprėjantis socialistų
partijos judėjimas, iš'dešines konservatorių
atkaklus laikymasis sudaro Saint-Laurent'o va
dovaujamai liberalų partijai pavojingas reples.
Tarptautinė padėtis reikalauja ramybės, vienin
gumo ir išminties gi partijų politiniai tikslai
nerimsta.
Senasis
S K A I Y A I
Šis ir įstojo Mackenzie
King'o vietą, kaip naujas Kanados ministras
pirmininkas.
Jau nebe pirmas kartas kad Kanadai vado
vauja Prancūziškos kilmes žmogus, žmogus ne
be jauniklis, o tik devyniais metais jaunesnis
už patį Mackenzie King. Gimęs Quebec'o pro
vincijoje 1882 metais iš tėvo grynakraujo Pran
cūzo ir motinos Airės, L. Saint-Laurent pagal
šeimos papročius turėjo tapti kunigu, nes pir
masis vaikas atiduodamas Dievui, o ne valsty
bei ir žmonėms.
Motina mokytoja, tėvas prekybininkas taip
ir nutarė kad Liudvikas, jų pirmagimis, bus ku
nigas, vyskupas, o gal net ir popiežius.... Juk
tėvų norams nėra galo.... Pats Liudvikas, kol
nesuprato ką reiškia ši tėvų valia, jai net ne
mėgino priešintis. Taip kaip dera tvarkingos
šeimos tvarkingam vaikui, lankė Prancūzišką
o mo-
Mackenzie King mokėjo iki šiol
išlaviruoti ir prilaikyti įsisiūbavimus. Liudvi
kui
Saint-Laurent'ui
bus daug sunkiau tatai
padaryti, nors sugebėjimų ir jam netrūksta. Mat,
politikoje pasisekimą nulemia ne vien žmogus,
bet ir laikas. Kai mažiau kliūčių, mažiau ir
suklupymų. Deja, šiądien visame pasaulyje vi
siems politikos ir valstybių vadovams keliai la
bai duobėti, ir jiems niekados nebuvo taip leng
va sugriuti kaip dabar.
Saint-Laurent turi Anglo kietumą ir Pran
cūzo gyvumą. Pergreit nepasiduoti patraukliems
šūkiams ir perilgai nestovinti prie senų idėjų
štai visa Laurent, paslaptis. Protinga pažangi
AZIJA
tu­
ir nuolatinė pažanga toks yra Laurent'o už
davinys. Jį vykdydamas, jis Išsaugo didelį
Mackenzie King'o palikimą.
LABRADORO TURTAI
Labradoras, rytiniame Kanados krašte, per
daug metų buvęs politiškai atsiskyręs nuo Ka
nados, dabar vėl tapo Kanados dalimi. Ta te
torija, kaip žinovai spėja, yra labai turtinga vi
sokiomis žaliavomis, tik, sako, tuos turtus paim
ti butų labai sunku, jos labai nepalankaus
klimato.
Ten fabai gausiai randasi geležies rūdies,
kurią mėgina pasiekti USA plieno išdirbėjai, ir
jeigu bus galima tinkamai prie jos prieiti ir pa
ruošti išvežimui apdirbti, Kanada iš to turės ge
ro pelno per daugybę metų.
Ten randasi, sako, didel§ gausybė ir auk
so, išrodomuose tuščiuose Labradoro kalnuose
šiaurėje. Bet aukso kasimas ir atgabenimas iš
ten pasirodo nebūtų pelningas, nes Amerika gau
na auksą iš Tolimų Rytų ui tam tikrą kainą, ku
ri yra žemesnė, negu galėtų auksą pagaminti
Labradoras.
Labdarodas turtingas ir brangiais kailiais
ir žuvimi, bet dėl visų keblumų kailius ir žuvį
paruošti pardavimui, ir tie dalykai pasirodo nė
ra pakankamai pelningi. Gal tik ateityje bus su
rasta budai tinkamiausiu ir pigiausiu budu su
naudoti Labdarodo gamtiškus
turtus.
YELLOWSTONE National Parkas, Wyo
ming valstijoje, vakarose, yra pasauliniai pripa
žintas turistų rojum. Tokiu pat skaitomas ir
Grand Canyon Parkas, Kolorado valstijoje, keli
šimtai mylių pietus nuo Yellowstone Parko.
Tačiau vienas iš labiausia lankomų Ameri
kos miestų yra Washingtonas, šalies sostinė, ku
rią kasmet aplanko po apie 3,500,000 turistų ir
palieka tam miestui iki $60 milijonų pelno.
New Yorkas, kaip didžiausias miestas, turi
be abejo savo lankytojų gausumą, tačiau New
Yorkas yra išimtis, tai yra pasaulinis komercinis
miestas. Washingtonas yra tik trečiaeilis didu
mu. Didžiausias patraukimas Washingtona
yra Japoniškų vyšnių žydėjimo laikotarpis Ba
landžio mėnesį. Tie medžiai išsodinti aplinkui
didelį bazeiną. Ne kas metą tie medžią pražys
ta tą pačią savaitę, tas priklauso nuo to, kaip
anksti užeina šiltesnis oras. Bet tų vyšnių žy
dėjimo pamatyti važiuoja žmonės nuo kovo mė
nesio pabaigos iki gegužės pradžios.
yra
didelis kontinentas: nusitęsia
apie 6,000 mylių iš rytų vakarus ir virš 5,300
mylių iš šiaurės pietus.
EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGELĖ
LEISKIT TĖVYNE
Kaina su prisiuntimu $1*00
(Kišeninio didumo 272 puslapių)
Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą
įvairių Lietuviškų liaudies dainų ir kitokių
pavadintą "LEISKIT TĖVYNĘ". Tai
nepaprasta knygelė tiesiog didelė knyga,
272 puslapių didumo, ir joje telpa net 288
žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau vie
ną iki jų turime. Ji suteiks jums didžia*
sio malonumo, nes rasite daugybę savo ži
nomų dainų, ir daug tokių kurias turėtumėt
žinoti. Išleido "Mintis", Vokietijoje.
Reikalaukit Dirvoje
ŽMONIJOS l$TORIJA
610 pusi. didumo knyga kaina $2.00
Štai didžiausia knyga kokią tik galit tikėtis
gauti už $2.00: paveiksluota, tvirtais audimo
viršeliais, lengva kalba parašyta, stambiomis
raidėmis. Apsakoma pasaulio istorijos eiga,
ką privalo žinoti kiekvienas norintis platesnio
išsilavinimo. Aprašoma įvairus buvę didieji
karai kurie nulėmė žmonijos gyvenimo kryptį,
valstybių persitvarkymus.
Siųskit laiške $2.00 su savo adresu. Įjr
prašykit prisiųsti jums šią 610 puslapių
didumo žmonijos istorijos knygą.
REIKALAUKITE DIRVOJE
Kaina su prisiuntimu $1.50
Nauja Sapnų knyga,* aiškinanti visokiu#
sapnus, vėl galima gauti Dirvos knygynu
Su užsakymu siųskit pinigus.
Reikalaukit Dirvoje

6820 Superior Ave., Cleveland,
NEW YORK TIMES
LIUDVIKAS SAINT-LAURENT
S A N I N I N K A S
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio

xml | txt