OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, October 22, 1948, Image 6

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1948-10-22/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

w- 4"
W:
Ir Liriiiviaiiis Reikia
8»«o PETRAS JURGfiLA
Amerikai atidarant siauros
vartus, pro kuriuos gal tik ket
virta tremtiniu dalis ir dar ma
žesnė lietuviu tremtinių dalelė
bus jleista USA, prasidės mil
žiniška spūstis, varžybos, rie
tenos, kai kuriu Amerikos pa
reigūnų globos bei pažinties
naudojimas, gal net kyšiai bus
duodami, senos pilietybės ar
gimimo dokumentų klastojimas,
s o v y k o s e a s i a i o a o s
keitimas ir tt. Jau girdėti,
kad tokie liūdni reiškiniai pra
deda rodytis. Taigi, yra ko su
sirūpinti, kad musų tautiečiai
tremtyje butų ko mažiausiai
nuskriausti.
Kalbėkime atvirai. 'Tremty
je vargsta "įvairių tautų pabė
gėliai. Bet, kai vyriausybės šu
lai kalba daugiausia apie žydus
tremtinius, kai Amerikos spau
da deda daugiausia jų nuotrau
kas, kai viešai surinkta per 800
milijonų dolerių jiems šelpti,
kai spauda ir radijas kalba vien
tik a)*e žydų persekiojimus ir
vargus ir tt., tai susidaro įspū
dis, kad tremtyje atsidūrė vien
tik žydai.
Per karą tik vienu atveju
buvo įsileista net 25,000 žydų,
pabėgėlių iš nacių teroro. Be
to, žydai sugeba atvykti kone
visų Europos valstybių kvoto
mis. Tokios laimės ir pirmu
mo nesulaukė nei viena kita
tautinė grupe. O vis dėlto,
prezidentas sakė, kad ta gru
pė yra nuskriausta įstatymu,-
Air (Miirlitionerl
V
Frank J. LAUSCHE
O V E N O
kuriuo žydai vistiek naudosis
pagal įvairių valstybių kvotas.
Atsiminkime, kad amerikie
čiai ir anglai turi savotišką są
voką (definiciją) apie tautą.
Pavyzdžiui, jie lietuviais vadi
na ne tik visus Lietuvos respu
blikos piliečius, bet ir visus
Lietuvos krašte gimusius' žmo
nes lietuvius, lenkus, žydus,
vokiečius, rusus ir tt. Iš USA
išsiųstus Amerikos komunistų
vadus žydus amerikonai vadina
vokiečiais, nes jie yra kilę iš
Vokietijos. Galite įsivaizduoti,
kaip tikrieji vokiečiai dėl to
jaučiasi, nors jie Amerikai "ne
davė" dar nei vieno komunistų
šulo.
Visi iš Rusijos kilę žydai, net
jau USA piliečiai, vadinami ru
sais. Net ir iš Lietuvos krašto
kilę žydai (k. ,a»: žymus smui
kininkas Jaša
"HILL"
vHeifetz,
GREEN
at
VIC'S ©ASiS
Turėsit Smagumą
i
Automatišku-
šildvmu
daininin­
kas Al Jolson ir kt.) vadinami
rusais. Nežinia, kodėl tik Lie
tuvoje gimusį S. Hillmaną va
dino lietuviu.
Visi pagal Vokietijos kvotą
įleisti žydai tremtiniai vadina
mi vokiečiais, pagal Lenkijos
kvotą lenkais, ir tt.
Mėgindamas ginčytis su USĄ
pareigūnais, galėtum prakaitą
šluostytis, kad jie tau "įrody
tų", kad nuo 1939 m. ligi šios
dienos Ameriką neįvažiavo
nei vienas žydas.... Dabar tik
Izraelio valstybės piliečiai gal
bus vadinami žydais. Bet ir
šiuo atveju gal kas ims tvirtin
ti. kad jie yra ne žydai, bet iz-
Jeigu Norit'
A U U O
TEISINGUMO
i
DRĄSUMO
Savo Valstijos
Valdžioje
i
GAS
MONCRIEF
COAL
SII I OIL
CO.,
Tėmykit Gatavai Jusų Pasirinkimui
Naujų Rudeninių Stilių
Vyrams ir Vaikinams SKRYBĖLĖS
Naujausių pavidalų ir spalvų. Kainos po SJ.I5 ir y .00
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS NAUJŲ RUDENINIU
APRANGALUI REIKMENŲ, taipgi
DYKAI! Mes duodam Eajrle Stamps su kiekvienu pirkiniu, if
Cia Iškeisime Jusų Stamp Books.
lįlĮ!jjJiį||.lUW|,|Wli.»ll'IĮ!l(ČjjfepĮį
E I N A
O
..,!,,5Y4.^,y^,^.,,v.^,
raelitai. Tačiau Amerikoje yra
daug žydų organizacijų (net at
skira karo veteranų sąjunga)
ir įstaigų, kurios viešame savo
pasivadinime neslepia žydų var
do.
Buvęs ligi 1940 metų lenkų
okupuotas Vilniaus, Gardino ir
Suvalkų kraštas buvo laikomas
Lenkijos valstybės dalimi. USA
nepripažino Lietuvos pagrobi
mo ir įjungimo Sovietų Są
jungą. Dėl to visi iš ano kraš
to kilę lietuviai (vilniečiai, gar
diniečiai ir suvalkiečiai) bus
laikomi lenkais pagal amerikie
čių sąvoką. Bet jie turi teisę
ir progą Lenkijos .kvota atvyk
ti šį kraštą.
Rusijos kraštuose (jų ribose
ligi Pabaltijo respublikų užgro
bimo) gimę lietuviai turi teisę
įvažiuoti USA pagal Rusijos
kvotą (rodos, 6000 per metus).
Ši kvota mažai naudoj a a
USA konsulatai iš Rusijoje gi
musių tremtinių nereikalauja
sovietų paso ar jų "įvažiavimo
vizos".
Tokie dalykai turi buti išaiš
kinti musų tremtiniams. Neiš
sižadėti ir kitiems neužleisti sa
vo teisių! teisingumas to
reikalauja.
Amerikos Lietuvių Taryba,
Misija ir kitos tautinės organi
zacijos ir visi su Amerikos po
litika santykių turintieji lietu
viai šiapus vandenyno, o lie
tuvių tremtinių bendruomenės
anapus vandenyno turi ben
drai veikti kaip teisingumo mi
nisterija. Reikia pasirengti ne
paprastai kovai ir drąsiai bu
dėti mūsiškių tremtinių teisių
sargyboje.
Dabar, prieš rinkimus, pre
zidentas, abi partijos ir visi
kandidatai aukštai tar n y a i
kalba apie teisingumus ir ne
teisingumus. Ir mes, jų klau
sytojai ir balsuotojai, nebijoki
me prabilti apie tą pat ir rei
kalauti teisingumo visiems, gin
dami daugiausia nukentėjusius
musų tautiečius nuo bet kokios
skriaudos!
-J "P
Pasirink savo
naują automatinį
GASO pečių
dabar!
Daugybė modelių išdirb
tų Amerikos žymių pečių
išdirbę jų dabar laukia ju
sų pasirinkimo. Apsilan
lankykit pas savo arti
miausi pardavėją arba
musų ofisą. Jųs rasit su
"CP" Seal puikių moder
ninių pečių kurie puikiai
atitiks jusų reikalui.
I V A
Jauni ir seni lygiai reikalin
gi pagalbos, kokią teikia Com
munity Chest iš jusų aukų per
savo 101 Red Feather Įstaigas.
Ištikro, koks aršesnis liki-
mas gai buti, kaip sulaukus se
natvės neturėti kur pasidėti?
Ačiu jusų rėmimui Communi
ty Chest savo aukomis, biedni
seneliai vyrai ir moterys ran
da prieglaudą savo senatvėje
vienoje iš aštuonių senelių prie
glaudų. Apie 600 senelių nuo
lat yra globoj imi tuose na
muose.
Taip pat, jusų aukomis Com
munity Chest išlaiko eilę vaikų
prieglaudų, kuriose kasdien iki
1,400 našlaičių vaikų gauna iš
laikymą ir globą. Prie to, dar
kitas 1,000 biedų vaikų palai
komi Red Feather įstaigų gau
namais pinigais.
Šiomis dienomis tęsiasi 31-as
metinis Confirm nitv Chest va-
easier,
faster, better
^EAST
OHIO
jus, kuris baigsis spalių 28 d.
__ 'Duokit dabar ir duokit už-
tektinai visiems.
HPPODROME
"Johnny Belinda"
Warner
Bros. pagamino naują fil­
mą. pavadiną "Johnny Belinda", ku
rioje vadovaujamas roles turi Jane
Wyman ir Lew Ayres ši filmą pra
dedama rodyti Hippodrome Theatre
trečiadieni, spalių 27.
Dalykas dedasi nuošalinčje Nova
Scotia srityje, g-ražioje miškuotoje
pajūrio apylinkėje. Miss Myman
vaidina biedną kaimietę, neapken
čiamą savo tėvo, kurią myli to kai­
LOANS TO
WL0«
IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI
Kada jusų namai arba
^NUFACTU*!^
Pragarsėjęs "CP" Seal užtikrina jums viską ko tikitis
iš virimo pečiaus. Tas "CP" Seal randasi ant geresnių
modelių išdirbamų daugumos šių dienų gerai žinomų pe
čių išdirbejų. Tiktai tie pečiai kurie pereina griežtą ban
dymą grožio, konstrukcijos ir veikimo gali turėti šitą iš
didų rūšies ženklą.
Modernis Grožis JUSŲ Namui Moderninė Pagalba Jums!
Šie puikus pečiai neturi dulkėms laikytas užkampių ir
neprilaiko dulkių Tik pašluosčius jie ir žėri.
Ir jųs turite automatišką pagalbą atlikimui moderniš
ko valgių gaminimo.
Liepsnų vietos viršuje, ir viduje pečiaus bent kurio šių
CP pečių, užsidega automatiškai viduje pečiaus šilu
mą automatiškai reguliuoja thermostatas. Ir, jeigu jųs
_to pageidaujate, galite turėti priedinį patogumą pilnai «au
tomatiško laikrodžio, kuris uždega pečių kokiu laiku jųs
nu statot pagamina visą vaigj užsuks gasą kai
valgis pagamintas,
ATMINKIT—Nauji Gaso Pečiai Taupo Laiką, Taupo Pinigus
GAS
f®-
kandai tampa sunaikinti arba
sugadinti ugnies, kreipkitės
P. J. KERŠIS, del apkainavi
mo, ko visada reikalauja ap
draudos kompanijos pirm ne
gu išmoka už nuostolius.
P. J. KERŠIS
mo gydytojas, ir apie juos sukasi
veikalo dramatiškumas. Jų gyveni
Ine, tačiau, maišosi ir kitas asmuo,
i
1
1
E E
vedęs vyras, sudarydamas negeisti
nų prietikių, kurie vėliau buna pra
šalinami.
S E I
OF
ASHTABULA COUNTY
Stai Kokios Rusies Vertybe
Jus Gaunate pas Richman's
Dailus Vilnoniai Paltai
su išimamu vilnoniu pamušalu
39
Tai dviem tikslams paltas šiltesnėmis dienomis
paliekat pamušalą namie, ir turit gražy, patogų
topeoatą.
šalto oro dienomis pamušai.} įsidedat, ir turit šil
tą, atsakantį overeoatą trumpai sakant, du pal­
tus už vieno kainą.
Atsilankykit ir pasirinkit iš gausybės Įvairių me­
džiagų, spalvų, modelių ir dydžių kiekvienas šių
paltų yra tikras įrodymas kad ir paltuose kaip ir
siutuose Richman Brothers Turi tikrą Vertybę!!
Gražus, Vilnoniai Siutai 27-50 34*50» 39-50
Puikios Kelnės ir Slacks *ki ll*75
v
50
n--r A iifr-sy,s.ri4


tįemocroiic State Executive"Committee "•*t«|«ne Hanhąrt, Chairman
Meet your old friend
Wade Park at 71st Street
BEST FOOD IN TOWN
E E N Y U N A E
THE KRAMER & REICH (0.
7010 Superior Ave. Atdara Vakarai#
This sign of
REMK COMMUNITY
TY CHEST DABAR
Prie viršminėtų artistų dar svar
bias roles turi Charles Bickford, Ag
nes Moęrhead ir Stephen McNally.
NO BETTER
TERMS
ANYWHERE
REPAIR, MAINTAIN,
MODERNIZE YOUR HOME
OR BUSINESS PROPERTY
TMl BANK FOR All TNI MOPU
marks your tu
nutrui
automatic
gas range
609-12 Society for Savings Bid.
Telef.: MAin 1773.
v.
Let's Hove a New Policeman
on the Beat
(i. Frank Armstrong
On the Democratic Ticket
ELECTION TUESDAY, NOV. 2, 1948
A War Veteran
Has the qualification and the ability to serve the people
of Ashtabula County.
HICHMAN BROTHERS
736 EUCLID AVENUE, ARTI E.- 9th ST.
PROSPECT KAMPAS ONTARIO
5716 BROADWAY

xml | txt