OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, December 17, 1948, Image 16

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1948-12-17/ed-1/seq-16/

What is OCR?


Thumbnail for

(•WW!*
S
'TOWPfW^p.lJpZJ* ". T-."
4* w .» •*—. -m. ««.• *.
—OPEN SUNDAYS—
OA
and
KEITH'S ACCESSORIES, Inc.
8
I
TCNrer 1*0121
ii
S:
s
i
I
I
s
BIZNIO reikalu žinovai tik
rina, kad darbai ir bizniai eis
gerai dar mažiausia pusę me
tų. Po to, sako, reikės vėl da
ryti naujus apskaičiavimus ir
pranešimus, kaip dalykai seks
ateityje.
Prie darbų palaikymo šymiai
prisideda valdžios skiriami $15
bilijonų šalies ginklavimo rei
kalams.
KELETAS Anglijos laikraš
čių ir žurnalų New Yorke jau
gaunama tą pačią dieną, kada
išleisti jie atgabenami lėktu-
AUSTRALIJOS gyventojai
pereitais metais išgėrė po apir
16 galionų alaus nuo galvos.
1939 metais išgėrė po apie 11
galionų.
ITALIJOJ?] išdirbama auto
mobiliai, kurie gali važiuoti iki
60 mylių valandai greitumu ir
važiuoja apie 47 mylias vienu
galionu gasolino.
NORVEGIJOJE išplito tau
tiškų šokių pamėgimas iki tiek,
kad Norvegijon importuojama
šokių mokytojai iš kitų šalių,
mokyti norvegus visękių tau
tiškų šokių.
MASSACHUSETTS pradžio
je Amerikos kolonijų gyveni
mo buvo geležies produkcijos
centras pasaulyje pirmutinis
geležies tarpinimo ir liejimo
fabrikas ten pradėjo veikti 1644
metais.
Visi mes valgom sviestu, surį,
Netrūksta kumpio nei medaus,
O tremtinių vaikutis žiuri,
Iš kur lašelj pieno gaus.
Kas turi gailesčio nors laš%,
Tas šiądien BALF'ui auk^n^ša.
Nenori įsileisti Kanados
bulvių
Prez. Trumano administraci
ja išreikalavo Kanados vyriau
sybės sulaikyti savo bulvių eks
portą USA. Nors sako, kad
Kanados bulvių kainos tokios
pačios, kaip ir pas mus ir tas
neatpigintų bulvių kainų, ta
čiau reikia pripažinti, kad pas
mus esant bulvių perviršiui jų
kainos vis tik turėtų atpigti.
Washingtono valdžia prisibi- davėjo.
jo, kad Kanada gali privežti
mums kokius 15 milijonų bu
šelių bulvių ir kainos nenorint
S turėtų kristi.
'jf Amerikiečiai galės pirkti iš
Kanados tik sėklines bulves,
S bet turės įrodyti, kad tos bul-
vės
Perkamos
tik sėklai.
Panašiai Washingtonas var
žo Kubos cukraus importą, kad
vietiniam cukrui galima butų
gauti aukštesnes kainas.
Valdžia supirko didelius kie
kius vietinio cukraus, kad už
likusj vietos sunaudojimui cuk
rų pardavėjai gantų didesnes
kainas.
SENIAI KONGRESE
Naujame Kongrese, Senate ir
Atstovų Rumuose, vadovybę tu
rės seno amžiaus atstovai.
Kaip jau numatyta, 18 pačių
svarbiausių komisijų pirminin
kai bus seniai, kurių vidutinis
amžius yra amžius 68 metai.
Du iš jų turi po virš 80 metų,
devyni jau arti 70 metų, ki
ti keli kiek jaunesni 65 metų.
1
Automobilių pareika
lavimas didelis
kuo METU apie 15,000,000
Amerikos gyventojų pasiruošę!
pirkti automobilus iš jų 12,
900,000 nori pirkti naujus, ir
apie 6,000,000 jau padavę savo
užsakymus. Kai kuriems auto
mobilis taip reikalingas, kad jie
savo užsakymus padavė kelio
se vietose, tikėdami gauti, jei
gu ne iš yieilo tai iš kito par-
Dar dabar gerai važiuojantie
ji 1940-1941 metų modeliai jau
baigiasi, jie vidutiniai jau pra
važinėti apie 60,000 mylių. Po
karingų modelių ant kelių tėra
apie. 25 nuošimčių.
53 nuoš. norinčiųjų automo
bilius pirkti yra pasirengę mo
kėti antsyk.
Dabar, 28,700,000 Amerikos
šeimų 68.33 nuoš. jau tu
ri automobilius, o 1,400,000 iš
tų šeimų turi po daugiau, negu
vieną.
ŠIS VARDAS IŠNYKSTA
Čekoslovakijoje, nuo jos ne
priklausomybės atstatymo, pa
skilbo batų išdirbimo firma,
kurios savininkas buvo vardu
Jan Bata. Jo gaminami batai
buvo praplitę ne tik Europoje,
bet ir kitur pasaulyje. Lietu
voje veik visi geresni avalai
buvo tos Bata firmos.
Komunistams paėmus čeko- ms
slovakijojs valdžia savo ran-'
kas, panaikinta ir Jan Bata fir-
...
pasiryžę kitu pavadinimu Če-:panijų
koslovakijoje gaminamus ava-1
lus platinti, jeigu turės ką pla-
•.
DABAR Amerikos namuose
yra įrengta virš 3,650,000 alie-
jum kui inamų namų apsildy-
mui pečių. 1932 metais tokių
pečių buvo apie 761,000.
*mm
^5|T/ $v .*
X*. '•'.
yW
Paryžiaus lietuviai pa
savo žmones
minėjo. žymiuosius
Paskutinėmis savaitėmis Pa
ryžiaus lietuviai suruošė porą
pažymėtinų susirinkimų, ku
riuose buvo paminėti Paryžiuje
gyvenę ir mirę žymieji musų
žmonės: poetai Milašius ir Bal
trušaitis.
Apie Milašių paskaitą ikaitė
studentė E. židonytė, kuri Pa
ryžiaus universitete studijuoja
literatūrą ir ruošia doktoratą
apie Milašių.
Antrame susirinkime buvo
paminėtas prieš penkferis me
tus Paryžiuje miręs Lietuvos
diplomatas ir žymus musų poe
tas Baltrušaitis.
Paskaitą apie Baltr ūsaitį
skaitė Paryžiaus universitete
doktoratą ruošiąs A. Greimas.
Po jo dr. A. S. Bačkis susirin
kusiems papasakojo įdomių pri
siminimų apie Baltrušaičio gy
venimą Paryžiuje ir bendravi
mą su juo.
Minėjimo įspūdį pagilino poe
tas B. Brazdžionis, susirinkime
paskaitęs savo kūrybos.
Paryžiaus lietuvių susitiki
mai nėra dažni, tad juo rpalo
niau, kad jie įeina gražaus ir
kulturingo bendravimo kelią.
Nutarta suruošti bendras
Kūčias, o po Naujų Metų vėl
tęsti paskaitų ir minėjimu cik
lą.
Tai metinei
Be"
1V
mos pavadinimas. Bolševikai
me giedojime.
... t..
s
S
z-
Kalėdų Giesmes Gruo
džio 24 d.
Kalėdinių giesmių triedojlm** The
Ohio Bell Telephone Compąny's di
džiųjų patalpų priemenėje Clevelan
de šymet bus jau 21-as metas pa
eiliui. Giedojimą atlieka kompani
jos tarnautojai. Ta programa bus
girdima visoje valstijoje per 27 sto
tis nuo 11:30 ryto iki 12 vai. dienos
gruodžio 24 ir trys stotys tą pačią
programą perduos vėliau vakare tą
pačią dieną.
Giedojimas bus girdimas iš radijo
stočių WHK arba WGAR nuo 11:30
valandos, kaip praneša F. P. Mer
rick, Ohio Sell kompanijos komerci
nis vedėjas.'
Klausytojai prašomi nustatyti sa
vo radijo tą valandą ir kartu su
Ohio Bell tarnautojais visoje valsti
joje šituo budu išreikšti savo Kalė
dų dvasią, sako F. P. Merrick.
Glfesmes Clevelande ves Dr. Char
les D. Dawe, žymus chorų vedėjas,
kuris vadovauja tas metines progra
mas nuo jų prasidėjimo 1927 metais.
Randolph Eide, Ohio Bell preziden
tas, tos transliacijos protarpyje pa
darys savo metinį Kalėdų praneši-
1
pramogai susirenka
tarnautoji,
tari, tar-
clevelande.
Prie šiaip laisvai giedančiųjų dar
specialiai giedos Ohio Bell vyrų ir
moterų chorai. Kitų Ohio Bell ofi
i
sų tarnautojai visoje Ohio tuo lai-
kotarpiu turės laisvą pusvalandį ir
kla
A
usysis
v
CtoelandiečiM giedojimą.
., Apie tūkstantis telefono tarnau-
į0jų užpildys didžiulę Clevelando
centrinės priemenę, dalyvaudami ta-
RPB—M A-6T4
WE WISH
YOU ALL A
a I" AislsJWfc
Pa
8
MU .3600
RA 2700
-K*.
mm

West 25th at Lorain
Our Sincere Greetings
to our Friends and Patrons
For A Merry Christmas
HICKORY GRILL
PtlVATE DINING AVAILABLE
929 CHESTER AVE. MAin 6397
Best Wishes for
A MERRY CHRISTMAS
WEST SIDE FEDERAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
All Deposits Insured
up to $5,000.00
Best Wishes for
A MERRY CHRISTMAS
THE TROY LAUNDRY &
CLEANING CO. I
Established 1873
2561-2581 East 50th St.* UT 1-2900 i
Best Wishes to our Friends and Patrons for
A MERRY CHRISTMAS
AMERICAN BEVERAGE
O-Sp Grape Bottling Company
2115-17 -4BBEY Phone PRospect 2272
Nathan Kwait, Proprietor
MERRY CHRISTMAS
to^our Friends and Patrons
SERVICE PARTS CO.
Complete line of Replacement Parts for Cars and Trucks $
S
Automotive Machine Shop Service
1452 West 25th Street Main 4808 It
2201 Clark Ave. CHerry 5425 S
Aukas siųskite:
United Lithuanian Relief Fund of America, Jnc.
105 Grand St., Brooklyn 11, New York'
Intricate but Interesting
Mastering the details of an 81-mm. mortar is interesting study for
these soldiers ot'an Infantry Division post. Intent on becoming well-trained
for a profitgbit career in the U. S. Army, they pay strict attention to
their instruct#.
can Telephone and
... pe įeina Western Electric ir Amen-
Telegraph kom-
MERKY GHRISTMAS
to our Friends and Patrons
I OHIO AUTO SALES
FINEST SELECTION OF
USED CARS IN TOWN
4307 EUCLID AVE. ENdiCOtt 0952
Open Evenings
I Christmas Greetings and Best Wishes tp All
Portage Markets
7040 Wade Park Ave.
7018 Superior Ave.
8207 Hough Avenue
1407 Hayden Ave.
Best ^Vishes for a Very Merry Christmas
Best Wishes for a Very Merry Christmas
The Norman Wat Co
Makers of: Men's JCingsley Felt Hats
SAM URMAN, President
208-210 ST. CLAIR AVE. MA|m 4403
30539 Carnegie Ąvę.
ENdicott 0144
ENdicott 2075
RAndolph 2777
MUlberry 8550
&B. AUTO GLASS CO-
Authorized Agency
for
L. O. S. and LORRAINE
Duplicate Sportlight
Safety Glass Spotlights
7120 Carnegie Ave. EN. 2790
MERRY CHRISTMAS
Uptown Prescription Priąg Store
10431 St. Clair Ąye.

xml | txt