OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, February 18, 1949, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1949-02-18/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

I
£,v
U S
VISUOMENĖJE
Gubernatoriai išleido
Proklamacijas del
Vasario 16-os
šiame numeryje dedame Ohio
gubernatoriaus Frank J. Ląus
che proklamacijos atvaizdą, ku
rią jis Vasario 16-ą dieną skel
bia Lietuvių Diena ir pabrėžia
viltį, kad Lietuva ir vėl galės
būti laisva.
Panašias proklamacijas yra
išleidę ir visa eilė kitų guber
natorių: Illinois, Maryland, Mi
chigan, Massachusetts, Connec
ticut.
šios proklamacijos yra svar
būs dokumentai, roda n i e i
mūsų visuomenėse ryšius su šio
krašto atsakingais ir įtakingais
žmonėmis, ir rodantieji, kad tie
atsakingi žmonės nebijo drąsiai
ir oficialiai pareikšti solidaru
mą su lietuvių siekimais savo
tėvynes reikale.
ALT rinkliava
Amerikos Lietuvių Tarybos
užsimojimas surinkti Tautos
Fondo reikalams 100,000 dole
rių, atrodo, galės būti gerai
įvykdytas. Dabar vykstančiuo
se minėjimuose visur surenka
mos nemažos sumos.
žinoma, Chicaga čia vado
vauja. Chicagiečių surengta
me minėjime ALT vice pirmi
ninkas Olis, pats aukodamas
flOO, pasiūlė, kad vakaro ve
dėjas J. Mackevičius aukotų
$700, kaip atitinkamai turtin
gesnis. .. J. Mackevičius su
Olio apskaičiavimais, matomai,
pe visai sutiko, bet paaukojo
$500. Taip pat po $500 paau
kovo D. Kuraitis ir... tremti
niai. Tremtiniai, žinoma, ne
vienas, o visas šimtas po pen
kinę. Bet tas "našlės skati
kas" vertas dėmesio ir, atvirai
kalbant,- daugelį galėtų para
ginti aukoti po $500, gal būt
paraginti net labiau, negu Olio
Šimtinė... Išviso Chicagiečiai
per vieną vakarą surinko 5,000
dolerių.
Tai jau, regis, senokai girdė
tos sumos aukų sąrašuose. Tai
reiškia, kad pas mus atgyja
tikėjimas Lietuvos bylos lai
mėjimu ir tos bylos vedimo
svarbumu.
New Yorkas šį kartą gero
kai atsiliko nuo Chicagos, su
rinkęs tik mažiau kaip pusan
tro tūkstančio. Clevelandas pir
muoju atveju surinko beveik
$800. Čia buvo tik vienas "šil
tininkas", kurio auka kukliai
paminėta, net pavardė nepa
kankamai ryškiai paskelbta.
Tikimės, ji bus dar kaip rei
kiant paskelbta. Tik girdėjo
me, kad tai asmuo ne iš pačių
turtingiausių cleveland i e i ų.
Tarp aukojusių po penkinę ir
čia buvo gana žymi d&lis trem
tinių.
Reikia manyti, kad, Cleve
landas, pridėjęs antrojo minė
jimo rezultatus, jeigu ir nepa
vys Chicagos, gali pralenkti
New Yorką.
VLIKo atstovų kelionės
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto pirmininkas M.
Krupavičius dabar lankosi ry
tinėse valstijose, o Vykdomo
sios Tarybos pirminiinkas V.
Sidzikauskas vakar i n s e.
Numatoma, kad jie paskui "pa
sikeis vietomis" taip, kad dau
gumui bent svarbesniųjų kolo
nijų būtų progos išgirsti juos
ir vieną ir kitą.
Pavyzdžiui, Clevelande V. Si
dzikausko laukiama apie kovo
mėnesio pradžią, gal būt, kovo
6, o po Velykų apsilankysiąs
ir M. Krupavičius.
A
Amerikos vyriausybės ofi
cialus atstovas pareiškė tokį
kaltinimą prieš sovietus, kokį
mes ir visų kitų pavergtų tau
tų atstovai per daugelį metų
veltui visam pasauliui skelbia
me, šaukdami pagalbos nelai
mingiesiems.
Jis pareiškė, kad sovietų val
džia laiko vergų stovykloje nuo
8 iki 14 milijonų (ar ne dau
giau) žmonių, kurie žūsta ten
tragiškai dideliais kiekiais.
Jis apkaltino sovietų valdžią,
kad ji slepia, apverktinus fak
tus apie tą vergiją už storos
geležinės uždangos.
šitą apkaltinimą Ui pareiš
k a e a a s A e i k o s
Darbo Federacijos skundą, ku
riame reikalaujama, kad būtų
padarytas tyrinėjimas apie ver
giškas priverstino darbo sąly
gas Rytų Europos kraštuose.
Amerikos Darbo Federacijos
atstovas duos faktus, kuriais
remia kaltinimą
Skundas yra šešių dešimčių
puslapių dokumentas, kuriame
yra paduota liudytojų pareiški
mai apie sovietų darbo stovyk
las ir gyvenimą bei žmonių žu
vimą jose.
W. L. Tropp priminė, kad
vieną kartą sovietų atstovas
pripažino, jog jie turi "patai
somųjų darbų stovyklas", bet
nepasakė nei kiek tų stovyklų
yra, nei kiek jose žmonių, nei
kodėl nei kaip juos ten "tai
so"...
Vasario 16-os išvakarėse tas kaltinimas
iškeltas UN Ekonominėje ir Socialinėje
Taryboje
Milžiniškas Amerikos nuomones pasikeitimas
duoda viltį pavergtoms tautoms
Vasario 14 dieną pirmą kartą po šio karo ir pirmą kartą
Jungtinių Tautų Organizacijos gyvavimo istorijoje Amerikos
atstovas Willard L. Tropp, Ekonominių Reikalų Sekretoriaus
pavaduotojas, viešai ir formaliai pareiškė kaltinimą prieš sovie
tų valdžią, kad ji įvedė tokią ar baisesnę vergiją, kokia pasau
lyje tapo panaikinta jau prieš šimtą metų.
Reikia galų gale Šviesos!
Štai yra paprastas reikalavi
mas, kurio negali bijoti nekal
tas. W. L. Tropp aiškiai pa
sakė: jeigu visi šitie kaltini
mai neteisingi, tai turi būti
leista nešališkai komisijai iš
tirti, pamatyti, kad tai melas.
Bolševikai, aišku, niekad su
tuo nesutiks!
Sovietų atstovas Carapkin,
žinoma, tuojau šokosi šaukti,
kad tie kaltinimai yra "purvi
ni šmeižtai", surašyti "lioka
jų" unijos. Jis nieko daugiau
nesugalvojo, kaip tik pakarto
ti Višinskio žodžius, kad Ame
rikos Darbo Federacijos skun
do rašytojai yra arba idijotai,
arba aukščiausio laipsnio gang
steriaij žodžiu sakant, kolioji
mais bando išsiteisinti.
Bet dėl patikrinimo, tai Ca
rapkinas aiškiai sako: "Ne, tas
triksas jums nepasiseks! Jūs
norite po tokios komisijos prie
danga įvesti savo šnipus So
vietus! Sovietai jums ne Tur
kija ar Graikija!"
Tai ir viskas...
Tie skundai nepadės panaikint
vergijos...
Veltui kas tikėtųsi, kad raš
tais ir kalbomis^ UN posėdžiuo­
..V W-
se galima sujatjtffnti bolfevfkų
sąžinę ir paraginti juos pasi
taisyti. Tik jėga galima su
valdyti užkietėjusį nusikaltėlį.
Bet kad tokie skundai šian
dien jau oficialiai pasirodo, tai
tas rodo, kad nepaprastai jau
yra pasikeitę nuomonės, įsiti
kinimai apie bolševikus ir...
kaip, matomai, yra pasikeitę
jėgos.
Ar buvo galima išgirsti UN
komisijų ar tarybų posėdžiuose
nors šešėlį tokio atvirumo prieš
porą metų?
Tik dabar jau vis drąsiau ir
drąsiau dalykus pradeda va
dinti jų tikrais vardais. Tai
yra įžangi 4 rimtifeCsprendi
mus.
Daugumas jau praregėjo!
Kaip tik tomis dienomis, ka­
pasaulio politikoje
VASARIO 11
UN Saugumo Taryba atme
tė sovietų pasiūlymą, kad visos
penkios didžiosios valstybės pa
skelbtų, kiek jos turi karinių
pajėgų, įskaitant ir atominius
ginklus. Prezidentas Trumanas
pasakė, kad atominių bombų
skaičius nėra viešų diskusijų
dalykas.
Prezidentas Trumanas vie
šai pasmerkė Vengrijos kardi
note Mindszenty nuteisimą.
Po katalikų kardinolo nutei
simo, Vengrijoje rengiasi "pa
klupdyti" ir protestantų dva
siškius.
VASARIO 12
USA vyriausybė pareikala
vo, kad Vengrijos pasiuntiny
bės pirmasis sekretorius tuo
jau apleistų šį kraštą. Tai yra
atsakymas Vengrijos pareika
lavimą, kad Amerikos du di
plomatai išvyktų iš Vengrijos.
Norvegijos ministeris Lange
daugiau kaip valandą tarėsi su
Achesonu, bet Achesonas pasa
kė, kad jis negali tiksliai pasa
kyti, kiek pagalbos Amerika
galėtų duoti Norvegijai, jeigu
ji prisidėtų prie šiaurės At
lanto sutarties.
Pietų Korėjoj susektas ko
munistų sąmokslas nužudyti
vyriausybės ir UN komisijos
narius.
.... »•, ,• yC- iT
V:
Siaufhiėj Airijoj, kiM-^ri
klauso prie Anglijos, rinkimuo
se labai stipriai, laimėjo parti
ja, norinti ir toliau pasilikti
.ktįjUkf
*'K'
V -I? V
da mes gaivinamės viltim, kad
vis dėlto gi ateis laikas laimė
ti teisybei, kada mes tvirtina
me savo jėgas kovai ir už mū
sų tėvynės išlaisvinimą iš ver
gijos, paskelbta kita reikšmin
ga žinia.
v
Nesenai 540 "reikšmingiau
sių Amerikos piliečių", turinčių
vadovaujančias roles Amerikc£
je, buvo atsiklausti, kokia yra
jų nuomonė apie svarbiuosius
pasaulinės politikos klausimus.
60 nuoš. iš jų atsakė, kad
jie mano, jog Amerika turi
moralinę pareigą padėti laisvo
sioms Europos tautoms.
89 nuoš. atsakė, kad tokia
pagalba pačiai Amerikai reika-'
linga.
Absoliuti dauguma paklaus
tųjų mano, kad sovietų politi
ka gręsia Europos taikai.
KodSl toki klausimai užduo
dami ir kodėl tie atsakymai
skelbiami
Kodėl taip rūpestingai ir
skubiai rengiami apsigynimo
planai ir organizuojamos kari
nės apsigynimo jėgos?
Atsakymas vienas:. pasaulis
ilgai taip, kaip dabar, negali
pasilikti. Ir, matomai, jau dau
gumui darosi aišku, kad spren
džiamoji valanda greitais žing
sniais eina artyn.
prie Anglijos. Mat šiauriečiai
daugumoje protestantai, o -Ai
rijos respublikoj katalikai.
VASARIO 13
Vengrijos vyriausybė parei
kalavo, kad pasišalintų iš Ven
grijos USA pasiuntinys. Kal
tina, kad pasiuntinys kišosi
kardinolo Mindszenty byrą.
Popiežius ekskomunikavo vi
sus asmenis, kurie prisidėjo
prie kardindlo Mindszenty nu
teisimo.
Danijos užsienių reikalą mi
nisteris pasakė, kad Danija,
Švedija ir Norvegija principe
sutaria dėl apsigynimo sutar
ties savo tarpe. Jis sako, kad
Amerikos valdžia negerai da
ro, nusistatydama duoti kari
nę pagalbą pirmoj eilėj tik
tiems kraštams, kurie prisidės
prie šiaurės Atlanto sutarties.
No. 7 Kaina 6c. CLEVELAND, OHIO February-Vasario 18, 1949 (34-ti metai 34th year)
O be Amerikos pagal bos
Skandinavijos kraštų susitari
mas vien tik savo tarpe netu
rėtų didelės vertės. Bet prisi
dėti prie šiaurės Atlanto sutar
ties tie kraštai, ypač Švedija,
bijo dėl rusų grasinimų.
ag&mM
Kanados ministeris pirminin
kas apsilankė Washingtone ir
tarėsi su Achesonu apie šiau
rės Atlanto sutartį, taip pat ir
apie radaro tinklo sudarymą
apsiginti nuo priešo aviacijos
užpuolimų. Tokį tinklą rengia
ir USA.
VASARIO 14
Anglija ir USA rengiasi iš
kelti kaltinimą prieš Vengriją
dėl taikos sutarties sulaužymo.
Ohio Gubernatoriaus Proklamacija
OFFKT OF rue GOVEWHOR
smuzwuzzjmm
26
of Vo* lw+tittor. in thto
fe .inr
cgin 'pi-it
ft
oomtry nm ml* rati {tofy dlattt»"nhtpy
of of of,
thvir evm $mnan-v
t*# odemto»:-^o 3?i
v..
Taikos sutartyje yra pasižadė
jimas, kad vengrija garantuos
tikėjimo laisvę. Kardinolo nu
teisimas yra laikomas to pasi
žadėjimo sulaužymu.
Prancūzija nori, kad ir jos
kolonijos šiaurės Afrikoje bū
tų įtrauktos šiaurės Atlanto
apsigynimo sistemą.
Vadinamoji "progresyvinė
partija", kuriai vadovauja Wal
lace, pareiškė, kad rengiamoji
Šiaurės Atlanto apsigynimo su
tartis yra "agresyvi karinė są
junga, turinti tikslą užpulti
Rusiją".
Ohio Gubernatorius Frank J. Lausche išleido šią "Republic
of Lithuania Day" proklamaciją sąryšyje su Lietuvos ne
priklausomybės 31 metų sukakties minėjimu Vasario 16 d.
Dar kartą ta "progresyvi
partija" pakalbėjo lygiai taip,
kaip Maskva,..
VASARIO IS
Senatoriai Connally ir Van
denberg užtikrino Kongresui,
kad šiaurės Atlanto sutartis
jokiu būdu nesudarys pareigos
Amerikai automatiškai įstoti
karą, jeigu kuri nors susita
rime dalyvaujanti valstybė bū
tų užpulta. Jie sako, kad ir to
liau tiktai Kongresas galės nu
tarti paskelbti karą.
Norvegijos užsienių reikalų
ministeris matėsi su Anglijos
užsienių reikalų ministeriu Be
vinu ir su juo kalbėjosi, ką da
ryti dėl šiaurės Atlanto sutar
ties. Jis pasakė Bevinui, kad
Amerika nereikalauja iš Nor
vegijos karinių bazių taikos
metu, jeigu Norvegija ir prisi
dėtų prie sutarties. Taip pat jis
sako, kad Amerika duoda lai
ko nesiskubinant apgalvoti, ar
dėtis, ar nesidėti prie tos su
tarties.
Kinijos vyriausybė didelius
kiekius karinių medžiagų ir
•ft:'* -"į»
itttewnl**
tJ eventual2# tomd tc ita for*»r claoo
nailono of ttar arti
i
farvtgn
pel that
all.
x, frttttit J, Issu^ah*, »f th* Stato
of horeiij/ jweJatm Isetvtrrkt.y, *ebruory of tho prttaont
a*&
150 milijonų dolerių auksu per
gabeno Formozos salą. Ten
pat yra rezervuoti dveji namai,
kuriuose, tur būt, apsigyvens
čiang-Kai-šekas.
žydų pirmasis parlamentas
susirinko iškilmingame posėdy
je ir išrinko Izraelio valstybės
prezidentu Chaimą Weizmaną.
Weizmanas pasakė graudinan
čią kalbą, kurioje siūlė draugiš
kumą kaimyninėms valstybėms
ir. visoms
taiką
tautoms.
mylinčioms
VASARIO 16
USA Valstybės Departamen
tas pareiškė, kad tarp Admi
nistracijos ir Kongreso nėra
nuomonių skirtumų dėl šiaurės
Atlanto sutarties tikslų. Diplo
matiniai sluoksniai tačiau bijo,
kad Connally ir Vandenbergo
pareiškimas gali padaryti blo
go įspūdžio kituose kraštuose,
nes jeigu Amerika nestos au
tomatiškai ginti kitų užpultų
kraštų, tai jiems nebus aišku,
ar jie gali pasitikėti šita su
tartimi. Nes kas būtų iš tos
sutarties, jeigu Amerikos kon
gresas nesutiktų skelbti karo
Pfieš užpuoliką?
Kinijos prezidento pavaduo
tojas pasmerkė nesąžiningumus
tarp valdininkų ir ypač kariuo
menėje ir pareikalavo reformų,
kurios esančios paskuti®© vil
tis.
KOVAI SU INFLIACIJA
prezidentas Trumanas prašo
dar padidinti jo teises kontro
liuti krašto ūkio gyvenimą.
Toks įstatymo pasiūlymas jau
yra įduotas svarstyti Kongre
se. /v ir lį
vi^mei-'ifiįičHiiZ
i-
W.
J?
šk*
y
4#
-cr
ŠIOJE ŠALYJE
GENEROLAS EISENHO
WER laikinai pašauktas būti
pirmuoju prezidento Truman®
kariniu patarėju ir štabų vitw
šininkų tarybos pirmininku. Jii
pirmininkaus štabų viršininkų
taryboje tol, kol bus išspręsti
klausimai apie skubius projek
tus, dėl kurių atskirų štabų vir
šininkai ne visada yra vieno
kios nuomonės.
ARMIJOS, LAIV YNO IR
AVIACIJOS vadovai reikalai!*
ja, kad kongresas patvirtintų
$161,000,000 biudžetą įtaisyti
naujam radaro tinklui, kuris
reikalingas pakeisti dabartinei
nuo priešo lėktuvų apsisaugo
jimo sistemai. Dabartinė siste
ma esanti visai pasenusi ir ne
betinkama.
SENATORIUS VANBEN
BERG paskelbė, kad kai pasi
baigs jo išrinkimo laikas, dau
giau nebebus kandidatu jokif
politinę vietą. Po to žada už
siimti rašymu.
MEDICINOS ĮSTATYMAS,
kurį siūlo valdžia, susilaukė
dvigubos opozicijos: ne tik ii
republikonų partijos, bet ir^iš
Amerikos Medikų Draugijoj
Abiejų priekaištai valdžios pro
jektui panašūs. Sako, demokra
tų pasiūlymą priėmus, turėtu
mėm "socialistišką mediciną",
kur perdaug įsigalėtų biuro
kratija ir politikavimas, bet
labai nukentėtų gydymo reika
lai.
Tačiau ir opozicijos projek*
tai daug ką yra paėmę iš d#,
mokratų siūlomo projekto, tik
jie "ne taip toli eina". Taigi
demokratų projekto pasirody
mas jau tiek gera duoda, kad
visi pasijuto priversti pripa
žinti, jog gydymo reikalų tvafc*
kyme reikia ką nors daryli.
Medikų Draugijoje kilo net
triukšmas dėl to reikalo pa
tys jos nariai pripažino, kad
reikia iš savo pusės pasiūlyti
kokią programą, o ne vien tik
priešintis reformoms ir palai
kyti tik "privatinę iniciatyvą".
Blogas dalykas yra kraštuting
biurokratija gydymo reikaluo
se, bet negeras ir kraštutinis
biznieriškumas...
VETERAN A S, tarnavu
siems bent 90 dienų kariuome
nėje pirmojo ar antrojo pasau
linio karo metu ir sulaukusiems
65 metų amžiaus, siūlo mokėti
pensiją po $90 per mėnesį.
Toks įstatymo projektas jau
yra priimtas Kongreso Vete
ranų Reikalų Komisijoje.
59 MILIJONAI žmonių -vi
dutiniškai pereitais metais čia
turėjo darbo ir apie du milijo
nai darbo ieškojo. Tai buvo di
džiausias dirbančių skaič i u s
šio krašto istorijoj ir mažiau
sias darbo ieškančį*§ skaičiui
nuo 1929 metų.
'WINSTON CHURCHILL, tra
vęs Anglijos vadas karo metu,
dabar opozicijos vadas, žada
atvykti Ameriką. Jis yra pa
kviestas kalbėti Massachusetts
Technologijos Instituto meti
nėje šventėje, Cambridge, kovo
mėnesio 31 d.
-c y ęa
Co.
4
v
j.

-L
"H-

E I O S I E N O S
The only Lithuanian Newspaper published in Ohio reaching a very large majority of the 100,000 Lithuanians in the State and in Cleveland.
THE FIELD
STATE OF OHIO
& 0. 2.1 Z I & U
Tho Zf/fuilie ofLWtttcnla xte* s*s of victim
rwopi** i% ail parts of th# wHi ehmli bwo the Kgfc* %t #)*ot
iruanjf Ičih, 2949 ts the
of i'i* of tJte SepMfci i* of Lithuania, and
ai'iiaeraary is tJme an oooasion »f ix? aof
Itihucnian mrgtn. In tfto Stat# of Ohio.
long ttar/įing trinti pita of A**r-iaxn
intepontenA# of Lithuania is 6aset «n fho
y*aip* of Lithuania 3aooimttni the observeof
itr nwr" mmrnr* k*»»
m(f nan* onA vause4 tlOf"""
Groat of the ate vf O ft i
o te
be affixed at Zoiitmbu#, thl#
of in th« jof OVf
tortJ, an.* Thousand
an& fbr-ty^Xlno.
LITHUANIAN WEEKLY
Published every Friday in Cleveland by
Ohio Lithuanian Publishing
6820 Superior Ave Cleveland 3, Okie
Subscription per year in advance
In the United Statei $3.00
In Canada $4.00 Elsewhere __ $4.50
Entered at Second-Class matter Decem
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffict
under the act of March 3, 1879.

xml | txt