OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, July 22, 1949, Image 9

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1949-07-22/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for

Y
Atkelta iš 2-ro pusi.)
tik apie 225 kilometrai nuo
USA sienos, Monterey miestą
įvažiavau karštą vasarą, per
gražiai žaliuojančių kviečių, lau
kus.
Monterrey miestas irgi nebe
jaunuolis: įkurtas 1596 metais,
bet dabar gana modernus ir tu
ri apie ketvirtį milijono gyven
tojų.
Pasitaikė sustoti gana gra
žioje vietoje, turistų kolonijoje,
vadinamoje "Regina Apart
ments". Tai yra viena iš popu
liariausių vietų keliauninkams
apsistoti šiame mieste. Vedėjai
ir tarnautojai moka susikalbėti
angliškai. Patalpos viena
aukščiai dviejų šeimų nameliai
(siena pusiau pertverti), geros
lovos, šaltas ir karštas vanduo,
Visus Mūsų Draugus
"W,
DISTILLATA CO.
MALONAUS POILSIO
Visiems mūsų draugams
I N N' 3
General repaifl
LI 9775
SMAGIŲ ATOSTOGŲ
Gausingiems Rėmėjam®
HE. 3164
GERIAUSI. LINKĖJIMAI
Visiems Draugams ir Rėmėjams
S' 3^
ft
PR 2622
lif l* $ "/'.i ., X/,
10,000 mylių kelione
yra dušai, nameliai mūriniai,
tai juose gana vėsu, o tokiame
karštyje tai be galo svarbu. Po
kiekvienu langu apelsinų medis,
kieme daug palmių, kiemas di
delis, išvedžiotas keleliais, tad
yrie savo kambario gali ir auto
mobilį pasistatyti (nors yra ir
garažai). Yra jauki salė su
minkštomis kėdėmis bei fote
liais, kur galima ramiai praleis
ti laiką pasikalbant, laikraščių
pasiskaitant.. čia gali ir laiš
kus rašyti, čia pat yra pašto
ženklų ir visa kita, kas laiškams
rašyti reikalinga. Gali čia gauti
ir amerikinių laikraščių, knygų,
čia pat gasolino stotis, priešais
viena iš puikiausių Monterrey
kavinių "Los Arcos", bet čia
drauge ir ramu, nes priemiestis,
nėra didmiesčio triukšmo.
"Regina Apartments" turi
apie 100 kambarių. Visų malo
niausia yra tai, kad už visus
tuos patogumus ir mokėti labai
daug nereikia: kambarys vie
nai dienai išeina tik du doleriai,
kada Amerikoj už tokį kambarį
su panašiais patogumais mokė
tum mažiausiai 7 dolerius, o Flo
ridoj tai nuo 10 iki 15 dolerių
už parą!
Pas aludarius
Pasiklausęs patarimo, ką ši
tame mieste verta pamatyti, su
žinojau, kad geriausia esą pra
dėti nuo vienos iš didžiausių
ŠIRDINGI SVEIKINIMAI
Draugams ir Rėmėjams
M. O. MATTLIN
PR 7633
Malonius Draugus Ir Rėmėjus
MA. 5527
ŠIRDINGI SVEIKINIMAI
Mūsų Draugams ir Rėmėjams
WETHERED'S
Meksikos alaus daryklų, būtent,
"Cerveceria Cuajntemoc, Mon
terrey, Nueva Lion".
Norėdamas gauti geriau vis
ką apžiūrėti, padaviau Lietuvių
Spaudos Klubo nario kortelę. Ar
tai dėl to, ar dėl kitko, bet pa
rodyti nešykštėjo. Tuojau atėjo
specialus svečių priėmėjas, pa
sisakė esąs Felix Cardenas Hi
nojose, ir nusivedė mane vadi
namą svečių darželi, kur tarp
staliukų laukė keletas patarnau
tojų, tam čia pastatytų, kad pa
vaišintų Hinojosės atsivedamus
svečius.
čia stovi milžiniška bačka,
o joje įrengtas be galo gražus
ir įdomus baras. Manau, kad tai
yra vienintelis toks baras pa
saulyje.
Begurkšnodami įvairių rūšių
D? I lt A
aliukus ir pradėjome kalbėtis
apie šios alaus daryklos įsistei
gimą ir išviso apie Meksiką.
Hinojosa gana lengvai ir gra
žiai kalba angliškai. Tai pagyve
nęs vyras, jau žilas, bet atrodo
stiprus ir sakosi esąs mišrios
ispanų-indėnų kilmės.
Besikalbant jis paklausė ir
mano kilmės. Kai pasisakiau,
kad esu lietuvis, jis nustebo ir
ėmė klausinėti, su kokia kita
tauta lietuviai giminingi, o taip
pat būtinai norėjo išgirsti nors
keletą lietuviškų žodžių tariant
Taip susidarė tarp mūsų bičiu
liški santykiai. Išmovę po kele
tą stiklų puikaus alaus, pakilo
me apžiūrinėti to alaus daryk
los.
čia įsitikinau, kad ne veltui
man buvo rekomenduota visų
pirma apsilankyti kaip tik šitoj
vietoj.
(Bus daugiau)
MALONAUS POILSIO
Maloniems Mūsų Rėmėjams
3311 BROADVIEW RD.
S V E I K I N A E
Visus Mūsų Draugus
SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI
Maloniems Mūsų Rėmėjams,
S U E A K E S
iWi
NUOŠIRDŽIAUSI SVEIKINIMAI
Visiems Draugams ir Rėmėjams
TOsacg?
1W4
Sheriff
čMf
Į. /.
sitispėtek
Visus Mūsų. Draugus 1
POC PARROT
UTtah 1 4830
MALONAUS POILSIO
Visiems Draugams ir Rėmėjams
Former
GERIAUSI LINKĖJIMAI
Mūsų Draugams ir Rėmėjams
w
11005 ASHBURY
CE 1840
ŠIRDINGI SVEIKINIMAI
Visiems mūsų draugams
O A W A Y
MI 8100
GRAŽIAUSI LINKĖJIMAI
Gausingiems Rėmėjams
Skanios Holland Aguonų Sėklos
sumalama belaukiant.
Gryna Paprika, Pipirai ir
Kmynų sėklos.
Žalia Kava siuntimui draugams
ir giminėms užjuryje.
Geriausios rūšies konservuotai
Daržoves ir Vaisiai.
Šviežiai Kaitinta Kava.
Pirkit čia Kavą, Arbatą ir visut
Prieskonius žema kaina.
GEO. B. GEHRING
LINKIM MALONAUS POILSIO
Maloniems Mūsų .Rėmėjams
LINKIME MALONAUS POILSIO
Gausingiems Rėmėjams
^5*37
Malonius Draugus ir Rėmėjus
Malonius Draugus ir Rėmėjus
LINKIME MALONAUS POILSIO
Visiems Draugams ir Rėmėjams
Riester & Tbesmacher
V...
5
:*X
''i
Z
i
-v*

S V E I K I N A E
1542 EAST 24th ST.
PRospect 2900
SERVICE STATION
Atlantic Gas-Wheel
Aligning
10635 St. Clair Ave.
WAKEFIELD
SPRING CO.
6513 CEDAR AVE.
A. GORDON
FURNITURE CO.
1729 Superior Ave.
SPINET PIANOS
s'
OF DISTINCTION
Easy Terms can be Arranged
2027 EUCLID AVE.
S V E I K I N A E
E. E. WALDECK
Electric Co.
Specializing in
Electric Motor Rewinding
and Repairing
118 NOBLE COURT
Residence EV. 5678
Quality Bakery Goods
7022 SUPERIOR AVE.
UT 1- 1916
1270 EUCLID AVE.
FARMERS PRIDE
CUT-UP POULTRY STORES
Our Cut-up Poultry is Excellent, yet economical, for your
Dinner Parties or Banquets. All poultry and eggs come
from our own farms direct to you.
Cleveland Molance Service, Inc.
Remember the Maroon and Cream Colored
Cars with the Men in White
CALLED AND RECOMMENDED BY CLEVELAND'S
LEADING PHYSICIANS AND SURGEONS
ENdicott 0770
A Food Stores
The Great Atlantic & Pacific Tea Co.
JOSEPH M. SWEENEY
Phone PR. 5390
Phone ON. 1881
S V E I K I N A E
Beauty Shop
Specializing in Permanents
6506 SUPERIOR AVE.
THEO WALKER
CHIEF of POLICE
WAGNER MEAT
Mkt.
BUICK CO.
8401 Broadway
MUSŲ SPECIALTIES
91-92 Central Market
CHerry 0651
RALPH STEWART
BUICK CO.
St* Clair Avenue
ii East 125th St.
UL 1-2200
-n ąinjfttoftį i r- 1 r' f- nvtrrptfMĮiy
The Geometric
Stamping Co.
1111 East 200th Street
S V E I K I N A E
N. C. 6k Sons
RESIDENTIAL & INDUSTRIAL
CONTRACTORS
Cement and Waterproofing
Master Plate and Stone Hard Floors
Re-surfacing of Wood and Stone Hard Floors
Bulldozer and Air Compressor Service
3197 WEST 32nd ST. MElrose 0773
S V E I K I N A E
The Norman Hat Co,
Makers of Men's Kingsley Felt Hats
SAM URMAN -President
208-210 St. Clair Aveno* MAin 4403
1526 West 25tU Street CHerry 0154

xml | txt