OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, September 30, 1949, Image 10

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1949-09-30/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for

2158
MARGUMYNAI
—"•"Tt"
Okeanas ne visiems baisus.
Ne vienas Ameriką pasiekęs
keliautojas ilgai su siaubu mini
Atlanto bangas ir su tuo susi
jusius "malonumus". Tačiau ne
visiems bangos yra baisios, kai
kam jos teikia tik malonumo.
Spauda praneša, kad vienas
karo laivų dalinys šio menesio
pradžioje vandenyno bangose pa
stebėjo mažą laivelj. Bangos bu
vo gana didelės, vėjas pūtė 40
mylių per valandą ir pastebėta
sis laivelis šokinėjo, kaip popie
rinis. Tuoj vienas laivas pasuko
link to laivelio jo gelbėti...
Prisiartinusio karinio laivo
įgula pamatė laivelyje tik vieną
žmogų. Kai jam pasiūlė pagalbą,
tai jis nustebo ir atsakė, kad
jam jokios pagalbos nereikia.
Jis prieš du mėnesius išplaukęs
iš Gibraltaro ir plaukiąs i New
Yorką. O jei karinis laivas no
rįs padaryti jam malonumą,
tai gal sutiktų patelegrafuoti
"New York Times", kuris skel
bia atplaukiančių laivų sąrašus,
tokias žinias: pavardė John
Bau, vieta 200 mylių rytus
nuo New Yorko, greitis 2
mazgai, laivo vardas "Ato
mas" ...
ATTOAKYTI 8113 METAI ..
Oglethorpe universiteto At
lantoje, Georgia, administraci
jos pastato rusy įrengtas taip
vadinamas "civilizacijos kapas",
kuriame sukrauti įvairūs pa
grindiniai šio amžiaus civiliza
cijos daiktai ir įrankiai. Ketve
rius metus sugaišta daiktus be
rankio ant ir juos pagal moksli
ninkų nurodymus konservuo
jant. Manoma, kad tie daiktai
from the
A E O E
sveiki išstovės 6.000 metų. "Ka
pe" sukrauta šimtai mikrofil
mas nufotografuotų knygų, mu
zikos veikalų ir kalbų plokšte
lėse, filmų, projekcijos apara
tas, fonografas, rašomoji maši
nėlė, radijo, elektros generato
rius, siuvamoji mašina ir mikro
fonas. Be to, šimtai įvairių ma
šinų miniatiūrinių modelių ir
galybė kasdieninio vartojimo da
lykų. Visi daiktai sudėti tam
tikrus indus ir sustatyti meta
linėse lentynose. Patalpos gra
nito sienos ir lubos specialiai
preperuotos. Pati patalpa nėra
didelė, 20 pėdų ilgio ir 10 plo
čio Maždaug 6x3 m.). Durys ne
rūdijančio plieno buvo už
darytos ir užšveicuotos 1940 me
tų gegužės 26 d. Tikslus, kaipo
vietos aprašymas ir smulkus
daiktų sąrašas išverstas visas
žinomas kalbas ir išsiuntinėti
viso pasaulio universitetams.
Norima, kad kapas nebūtų ati
darytas prieš 8113 metus.
Reikia apgailestauti, kad Ši
patalpa kiek anksti uždaryta ir
jau nepatalpintas didžiausias
šio amžiaus "stebuklas" ato
minė bomba.
VALGYKITE KIRMELB8!
Kalifornijos universiteto pro
fesorius vabzdžių tyrinėtojas
E. A. Essig šiomis dienomis pa
tarė nenusigąsti vaisiuose ar
salotose randamų kirmėlių, o
jas drąsiai suvalgyti. Mažos
kirmėlaitės ir net kai kurie
vabzdžiai esą labai maistingi.
Juose esą daug angliavandenių,
riebalų, proteino ir azoto, bet
visai nesą vitaminų.
Profesorius pabrėžė, kad vab
zdžiai jau nuo senų senovės
E E I N S
and
ABINGTON HOTEL
LOEW S HARDWARE, Inc.
žinomi, kaip maistas. Pavyzdžiui
Azijos gyventojų nuo seno val
gomi žiogai ir Meksikoje
baltosios spragės.
Belieka neaišku, ar galima
kirmėles valgyti penktadieniais.
SENA DAINELĖ
Šiomis dienomis Leipzige įvy
ko ketvirtas Vokietijos rusų zo
nos pedagoginis kongresas. Vo
kiškasis tos zonos švietimo ko
misaras P. Wandel savo atida
romoj kalboj neužmiršo pagar
binti tėvelį Staliną, kaip "žy
miausiąjį tautų mokytoją".
1833 metais septintojo USA
prezidento Jacksono vežėjas ap
sirgo raupais. Kadangi visi tar
nai atsisakė ligonį slaugyti ir
skubiai išsinešdino iš savo gyve
namųjų kambarių Baltųjų Rū
mų trečiajame aukšte, tai pats
prezidentas nusikėlė trečiąjį
aukštą ir ten su savo vežėju,
atsiskyręs nuo pasaulio, slaugė
jį tol, kol tas pasveiko.
Pirmasis USA dviračių fabri
kas įsteigtas 1877 metais, Hart
forde, Connecticut valstybėj. Ta
me pačiame mieste 1796 metais
buvo atspausdintas A. Simmons
parašytas virimo vadovėlis. Tai
buvo pirma
tos
Amerikoj.
rūšies knyga
Seniausias Franklim, N. J.,
miestelio pastatas yra 1837 me
tais iš akmenų statyta maldyk
la. Pirmiausia ji priklausė bap
tistams. Vėliau ji atiteko meto
distams, o dar vėliau pres
biterionams. šiandien joje įreng
ta sinagoga.
We Give
H. W BORGSTEADT
E E I N S
I V
10,000 mylių
i kelione
Todėl mieste ir nėra tų praš
matnybių ...
Jau buvo beveik priešpietis,
kai apleidau šį nuošalų miestą
ir pasileidau pagaliau pačią
Meksikos sostinę, ligi kurios
buvo likę tik apie 100 kilometrų.
Pagaliau sostinė!
Išvažiavus iš Pachuca miesto,
greit pasibaigė ir tie gerokai pa
varginę kalnai. Prasidėjo graži
lyguma ir tiesus, kaip styga, ke
lias tik spausk!
Apie 25 kilometrus teko va
žiuoti šalia geležinkelio ir pasi
taikė palenktyniauti su trauki
nui. Garvežys žymiai mažes
nis ir trumpesnis, negu Ameri
kos traukiniu. Drauge su juo va
žiuojant automobilio rodiklis ro
dė 60 mylių per valandą grei
tį. Taigi nesunku buvo kiek pa
spaudus, traukinį ir pralenkti.
O traukinys, atrodo, ne labai
galėtų daugiau išspausti, nes
eina kriokdamas ir ugnim spiau
dydamas Ir vagonai atrodo
trumpesni už amerikinius. Iš
visko atrodo, kad traukinys
Meksikoj menkiau įrengtas, ne
gu pas mus.
štai jau ir Meksikos sostinės
pirmieji namai pasirodo. Tai
dar tik priemiestis. Girdėjau,
kad šiame mieste gyvena apie
du milijonai žmonių.
Rūpi paskubėti, greičiau pa
siekti sostinę, bet štai dar vie
na kliūtis: pasirodo, reikia per
kopti dar vieną "kalnelį"! O tas
"kalnelis" pareikalavo net pir
mą bėgį įsijungti! Aukštas ir
status. Užtat nuo jo viršūnės
gali kaip ant delno matyti visą
Meksikos sostinę, kuri oficia
liai vadinasi Mexico, District
Federal, bet šiaip jau yra pri
prasta vadinti tiesiog Mexi
co City.
Miestą nuo senų laikų juosia
akmeninė tvora ir įvažiuoti
miestą galima tik pro milžiniš
kus vartus, prie kurių iš abiejų
pusių stovi didžiulės indėnų ac
tekų statulos. Tai sudaro ypa
tingą nuotaiką pajunti seno
sios šio krašto kultūros dvelki
mą ,..
Dvaras mieste
Iš anksto turėjau rekomenda
cijų sustoti ne pačiame mieste,
o taip vadinamame Guadalupe
dvare. Turėjau nusibraižęs ir
planą, kaip jį pakliūti, bet
kad galėčiau jį pasižiūrėti,
reikėjo sustoti. O kai tik susto
jau, tai ir apspito mane visoki
vaikėzai ir suaugę vis su pa
siūlymais: viešbučių, prekių ...
Ir ko tik jie neturėjo! Gėlių, bul
kučių, paklodžių, rankšluosčių,
tabokinių ... Bematant apie au
tomobilį susidarė "kermošius".
Pastebėjau, kad kainos čia dar
geru trečdaliu pigesnės, negu
Monterrey, nors prekės nei kiek
ne blogesnės. Bet aš jų pasiū
lymais nesinaudojau, o tik su
žinojau kelią Guadalupe dvarą.
To dvaro savininkas yra H.
Ruiz Sandoval. Dvaras tas ištik
rųjų tik kadaise yra dvaru bu
vęs. Dabar tai yra miesto dalis,
tiesa, apie kokius 4 kilometrus
Rašo
J. V. VALICKAS
(Tęsinys iš pereito numerio)
Darbininkų miestas
Pachuca miestas vidutinio di
dumo, namai daugiausiai trijų
aukštų, iš trijų šonų kalnai, pats
miestas lygiam slėny, iš dalies
pašlaitėm Palyginus, gana šva
rus.
Bet ištaigingų viešbučių ir re
storanų čia nėra. Ko daug, tai
paprastų karčiamėlių ...
Pasirodo, turistai čia retai už
suka, tik iš bėdos pernakvoti.
Dauguma miesto gyventojų
netoliese esančių sidabro kasyk
lų darbininkai. Uždirba jie ge
rai, išgerti mėgsta, bet didelio
smuklės puošnumo neieško ...
nuo centro, bet vistiek jau be
veik nieko dvariško čia nebeli
kę, išskyrus vardą. Dabar čia
namai, gatvės miestas, kaip
reikia. Tik pats centrelis tebe
valdomas paties Sandoval, čia
jis ir yra sukūręs savotišką ro
jų keliauninkams.
Tas centrelis aptvertas aukš
ta mūro tvora, apsodintas me
džiais, viduj du gražūs parkai
svečiams, apie 20 namelių, prie
kiekvieno namelio garažas, skai
tykla, kavinė, pašto agentūra ...
žodžiu sakant yra viskas, kas
čia apsistojusiam keliauninkui
gali būti reikalinga ir malonu.
Ypatingai puiki kavinė kitą
tokią ir Meksikoj sunku būtų su
rasti. tai, galima sakyti, tik
ras muziejus!
Išsikalbėjęs su Sandoval, pa
tyriau, kad jaunas būdamas jis
yra buvęs žurnalistas, todėl ir
dabar didelė jo svečių dalis yra
spaudos žmonės. Prasitariau
jam, kad ir aš ne visai svetimas
toj srity ir kad rengiuos rašyti
įspūdžius iš kelionė po Meksiką.
Todėl klausiau jo patarimo, ką
reiktų šiame mieste aplankyti,
pamatyti.
Pirmoj eilėj jis man patarė
aplankyti Baziliką, čia vadinamą
Guadalupe Shrine, kuri iš čia
pat buvo matoma pro langą.
Rytojaus dieną tą jo patari
mą ir įvykdžiau.
Pasaka apie Baziliką
Bazilika pastayta ant aukšto
kalno ir iš toli matyti. Pakalnėj
yra dar dvi mažesnės bažnytė
lės, o aplink nemažas mieste
lis, vadinamas Villa de Guada
lupe, nors jis yra Mexico City
ribose.
Bazilika atrodo tiesiog milži
niška ir joje be vadovo ne taip
jau būtų lengva susigaudyti,
ko joje kur ieškoti. Todėl, kai
tik pamačiau turistų būrelį, ku
rį vedžiojo vadovas, viską aiš
kindamas, tai nieko nelaukda
mas prisišliejau prie to būrelio.
čia ir išgirdau gražią pasaką
apie tos katedros įkūrimą.
Pastatyta ta katedra šešiolik
tame šimtmetyje, taigi maždaug
prieš ketvertą šimtų metų ...
Pasakoja, kad 1531 metais
vienas indėnas, vos tik apsi
krikštijęs ir gavęs vardą Juan
Diego, ėjęs pro tą vietą, kur
dabar katedra stovi, ir jam čia
apsireiškusi Dievo Motina. Ji
ta indėnui pasakiusi:
Nueik pas vyskupą ir pra­
šyk, kad šitoj vietoj pastatytų
koplyčią.
Kelis kartus Juan Diego lan
kėsi pas vyskupą Fray Juan de
Zumarraga, bet šis netikėjo in
dėno, kad ir krikštyto, pasako
jimui ir nenorėjo nei kalbėtis.
Bet kai indėnas galų gale vys
kupui įkyrėjo, tai vyskupas pa
sakė
Atnešk man tikrą įrody­
mą, kad mateisi su Dievo Mo
tina, tada pasikalbėsim.
Vargšas indėnas vėl grįžo
tą pačią vietą ir galvoja nusi
minęs, ką gi jam daryti
Ir štai Dievo Motina vėl jam
pasirodė. Tada indėnas pasipa
sakojo, ko reikalauja vyskupas.
Užlipk kalno viršūnę, pri-
skink tenai rožių ir nunešk vys
kupui. atsakė Dievo Motina.
Toje kalno viršūnėje išviso
niekas neaugo, o jau apie ro
žes ir kalbos negalėjo būti. Išvi
so tai buvęs laikas, kada rožės
nežydi.
Indėnas iris dėlto, paklausė,
užlipo ant kalno. Ir labai nudžiu
go pamatęs tenai puikų žydintį
rožių krūmą.
Priskynė indėną* rožių, su
sidėjo jas skverną ir neša vys
kupui, kaip įrodymą.
Vyskupo tarnai, pamatę, kad
indėnas kažką nešasi, nenorėjo
leisti pas vyskupą, reikalavo,
kad pirma jiems parodytų, ką jis
neša. Indėnas atidengė skverną
ir vėl nustebo ir nusiminė. Jo
kių rožių skverne nebebuvo ...
Bet vis dėlto buvo gana nuosta
bus dalykas: ant skverno buvo
atsispaudę rožių žiedų paveiks
lai ..
Tarnai nusprendė vis dėlto in
dėną įleisti pas vyskupą tegu
papasakoja, kaip jam tie rožių
paveikslai skverne atsirado.
Ir štai, kai tik indėnas, tarnų
lydimas įėjo pas vyskupą ir ati
dengė skverną, pasirodė tikrai
nuostabus dalykas: skvernas vėl
buvo pilnas gražiausių, rodos,
prieš keletą minučių skintų ro
žių...
O kai rožes paėmė ir padavė
vyskupui, tai skverne pasiliko
jau nebe rožių, o pačios Dievo
Motinos paveikslas.
Tada vyskupas ir visi kiti
įtikėjo, kad tikrai Dievo Motina
tam indėnui pasirodė. Netrukus
pasirodymo vietoj pastatė koply
čią, o vėliau buvo pastatyta ši
bazilika, pavadinta "Santa Ma
ria Guadalupe".
Graži pasaka apie bazilikos
atsiradimą, bet ta bazilika ir
verta gražios pasakos, nes ir ji
pati yra graži, kaip pasaka ...
J/2
tsp.
Kur bažnyčia, ten
MARIE McGINTY
Ir
turgus...
Pakalnėj, bazilikos aplinkoj
"sutūpusiame" miestelyje bene
žymiasią vietą užima didžiulis
pastatas, kuriame susimetę vi
soki "karabelnykai" daro puikų
biznį. Ne tik tame pastate, bet
ir gatvėse aplink baziliką knibž
da nesuskaitoma daugybė vi
sokiausių "škaplierninkų" ir ki
tokių vertelgų, nuo kurių šauks*
mo nors ausisi užsikimšk.
čia gatvėse tau lenda akis
fotografai, muzikantai ir "štu
koriai" visi "už mažą atlygi
nimą" siūlo tau visokių patar
navimų ir malonumų.
Nori gali gauti tarpduonį,
o jei nori, tai čia pat bematant
tau ir visą aviną iškeps .Jei
tik mokėsi pinigą Čia tau per
5 minutes gatvėj visą restora
ną pastatys, stalus apkraus val
giais ir gėrimais ...
Taigi, pasirodo, kad visur taip
yra aplink bažnyčią buriasi
smulkūs pirkliai ir bažnyčios
šešėlis duoda jiems geriausias
sąlygas uždarbiauti. Ištikrųjų,
kas gi čia ateitų tą turgų, jei
čia nebūtų tos garsios bazilikos,
kurios aplankyti užsuka -tiek
daug keliauninkų ...
(Bus daugiau)

Prospect
1035 Prospect Ave.
1034 Huron Road
to All the Lithuanian People
Ave. CH 9624
1222 Walnut Ave. CH 9756
GREETINGS AND BEST WISHES
to Our Friends and Patrons
E S W I S E S
to the Lithuanian People
CLEVELAND STATIONERY SUPPLY
COMPANY
1260 West 4th St. MAin 6055
CH 1804
CH 1804
E E I N S
to My Friends
Wilbur C. Walker
Councilman Ward 4
Now a Candidate for
COUNCIL of WARD 3
Best Wishes to Our
Friends and Patrons
JOHNNY & PAT
Texaco Service Station
the Finest Service in Town
6029 Superior Ave. EN 9563
Greetings to all
the Lithuanian People
Forest City
TRAILER SALES Co.
11685 Euclid Ave. CE 2689
Best Wishes to My
Many Friends
35 Years Experience Master
Piano Tuning and Repairs
12805 St. Clair Ave. LI 8407
HILLCREST 1310 J.
MAYFLOWER
Donut Shop
227 Euclid Ave.
Gelatine 1 envelope
Cold water cup
Hot water 1 cup
Sugar 2 tbs.
Salt
Lemon juice cup
General Auto Repairing All Work Guaranteed
4268 East 71st St. BR 5687
BEST WISHES
to My Many Friends
'GENERAL INSURANCE
710 Union Commerce CH 4534
Gelatine Salad Goes "Plop9*
Miss Louise Winslow, home economist who explains and dem
onstrates over television station WNBK how to make good things
to eat, gave viewers of a recent program a little-known tip on how
to remove a gelatine salad from the mold.
Just hold the mold for ten seconds in warm water, remove,
and after placing a service plate on top_ of the mold, turn both
upside down and shake until a "plop" signals that the salad has
dropped smooth and intact onto the service plate. Miss Winslow's
program, "Through the Kitchen Window," is telecast on Channel 4
every Tuesday and Thursday at 2 p. m. from the specially-built
television studios in the East Ohio Gas Building in Cleveland.
Following is the recipe and directions for Miss Winslow's "King's
Crown Salad:"
KING'S CROWN GELATINE SALAD
E S W I S E S
to Our Many Friends
FEINBERG'S DRESS SHOP
2040 East 105th St. RA 4021
BEST WISHES
to My Friends
SIDORAK SINCLAIR SERVICE
STATION
We give the finest Service in Town
1511 Warren Rd. at Franklin Ave. LA 9773
GREETINGS AND BEST WISHES
to Our Friends and Patrons
DAN'S AUTO SERVICE
DAN. KUS MANAGER
Sliced radishes 1 cup
Diced cucumbers 1 cup
Sliced scallions Vz cup
Cottage cheese 1 pint
Cream cheese 2 packages
Tomato soup (condensed) cup
Soak gelatine in cold water 10 minutes. Add hot water stir until
completely dissolved. Add sugar, salt, lemon juice. Mix well and
cool to sirupy stage. Add cucumbers, radishes, and scallions. Place
sliced cucumbers on bottom of ring mold and pour in gelatine mix*
ture. Chill until firm. Unmold on service plate. Fill center with cot
tage cheese and decorate mold with cream cheese blended with
tomato #©#p, Garnish witfa parsley, watercress or i&teer?.

xml | txt