OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, December 22, 1949, Image 6

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1949-12-22/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

yk.:
s-k
«l:
I
Jfe'
Ą-^
k r~
S*
V*"
J5N
'fe
£,
8
1
I
A
A
i
•.A
•t'#*1?
"I
'FKK
FI I
$«,. rj-i
1
to
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų
Savo Svečiams Linki
6607 WADE PARK AVE. ENdicott 9822
Savininkai Andrius ir Agnieška Kazakevičiai
Naujų Metų naktį specialios vaišės svečiams
MUZIKA NAUJŲ METŲ NAKTĮ IR KIEKVIENĄ
ŠEŠTADIENĮ
E Y I S A S
All
1:- fU vi.uv. v
f. v
$
s
8
S
N
N
i
$
S
I
8
WA 0616
A E Y I S A S
S O N E I I N
i i
I
8
8
8
A E Y I S A S
E Y I S A S
8 & GARAGE
Gerb.
Per šį Kalėdų Senelį siunčiu Tamstai
savo nuoširdžiausius sveikinimus Kalėdų
Švenčių proga ir geriausius linkėjimus
1950-tiems metams. Drauge esu užprašęs
jį, kad jis parūpintų Tamstai per visus
ateinančius metus DIRVĄ ir jos priedą
sieninį kalendorių.
Su gilia pagarba
Mano adresas:
«lM
-rr
I V A
.g
A
a
s
3
I
S
EX 1941
PIESTUPYS
CXtkelt* ii 4-to pusi.)
pūliai kratė kaną ne visi drįsdavo sute
mus tuo keliu eitiu.

tiesų, buvo ko bijoti.
Vieną kartą naktigoniai persigandę
pasakoj^, kad iš Piestupio ugniniai stulpai
iškilę, iškilę, vaikščioję šventosios pa
kraščiais ir pranykę. Senis Jokūbas aiškino,
kad tai turėję būti pinigai, kurių didžiausi
kubilai nuo maišto metų esą tenai pakasti.
Tiedu vyrai, kurie tuos turtus Piestupy
pakasę, da da visai neseniai Rygoj rtiirę
pakasę tuo pinigus, bijodami, kad nekliūtų
rusų valdžiai neseniai prieš mirdami buvo
atėję tų turtų išsikastų, bet neberadę pa
žymėtosios vietos, iš nuliūdimo ir numirę.
Sako, kad dabar ta vieta Šventoji plau
kianti, o pinigai kada-ne-kada ugniniais
stulpais iš vandenio išsikelią, norėdami to
kiuo būdu žmonėms, apsireikšti.
Mūsų kamynas Mataušas (o jis nors
kartais mėgsta išgerti, bet taip žmogus
nemelagis) vėl tokį atsitikimą pasakojo:
važiavęs jis kartą turgaus dieną iš Anykš
čių užgaišęs miestely, ir vėlu jau buvę
bet mėnesiena švietusi važiuojąs jis per
Piestupį toj vietoj, kur tiltas yra ir šven
tojo Jono kryžius stovi, žiūri: prie Šven
tojo Jono šokančios sau ant sniego baltai
apsitaisiusios susitvėrusios panytės, o kitoj
pusėj kelio, prie pačio popo miškelio, rai
tąsis ant pakriaušio plikas žmogus ir kva
tojąs. Visi plaukai Mataušui ant galvos
atsistoję iš visos galios sudrožęs savo ku
melį ir, kaip vėjas, paršvilpęs namo. Ir
ligi šios dienos stebisi Mataušas, kaip jis
tada gyvas likęs. Ne vienas yra taip pat
matęs naktimis lakstantį po Piestupio kai*
nelius ir žvengiantį juodą kumeliuką arba
vėl pakelėje po eglėmis bliaunantį žilą ožį.
Tame pačiame popo miškely yra pasiko
rę trys burlokai iš artimojo sodžiaus ten
pat Piestupy burlokų kapai... Sako, daž
nai tie pakaruokliai ir kiti numirėliai išei
ną iš savo kapų ir daužąsi aplinkui per
naktis ne vienas esąs juos Piestupy su
sitikęs. Su minėtuoju Mataušu toks atsi
tikimas buvęs: važiavęs jisai vasaros
naktį pro burlokų kapus, žiūrįs: užpakaly
jo ratuos sėdįs baltas, išblyškęs žmogus.
Mataušas tada išgėręs buvęs ir drąsus.
O tu ko čia mano ratuose sėdit
paklausęs Mataušas.
Ar negali, girdi, kaimyne, man pyp
kes duoti parūkyti?
Mataušas jam davęs.
Parūkęs tas žmogus pypkės, pasakęs
ačiū Mataušui ir pranykęs. Tai ne kas
kitas buvęs, kaip tik auiftirėlifi iš burlokų
kapų...
Kada su sesele įėjom Piestupin, visos
šitos pasakos, kurias ne kartą buvau gir
dėjęs, dabar mano galvoj atgijo. Glaus
damasis seserį, jaučiau, kad po mano kū
na šiurpuliai vaikščioja. O jeigu susitik
tumėm pakaruoklį arba ką kitą, kas tada
reiks daryti, kaip iš bėdos išsigelbėti? Juk
numirėliai lazdos nepabijos. Kad velnias
kryžiaus ir rožančiaus bijo, žinojau, bet
ar padės tas įnagis prieš numirėlius, tik
rai negalėjau sau pasakyti. O ne kartą
buvau girdėjęs, kad numirėlis žmogų pa
smaugiąs. Nepadeda nė greitos kojos:
kuo labiau, pamatęs jį, kas bėga, tuo grei
čiau tokį priveja ir pasmaugia. Norėjau
tomis mintimis su sesele pasidalinti, bet
bijojau balsu prakalbėti, nenorėjau dar
didesnės baimės gaivinti. Be to, mačiau,
kad ir sesuo nedrąsiai šalis dairos. Taigi
tylom glaudžiaus tik arčiau ją, bailiai
žvalgiaus užpakalin ir vienoje rankoje tu
rėjau stipriai suspaudęs pagalį, o kitą lai
kiau kišenėje, kur buvo rožančius.
Laimingai perėjom pusę Piestupio ir
nusileidom pakalnėn, toj vietoj, kur dideliu
giliu grioviu teka skersai kelią upelis. Upe
lis tas nedidelis, kuone visai išdžiuvęs, bet
gimdė žmogui ypatingą įspūdį: buvo tokioj
gilioj vietoj, kaip duobėj, iš dviejų priešin
gų pusių žiūrėjo tave baisus tamsus grio
vys, pušelėmis apaugęs skersai upelį lei
dosi nuo kalno kelias, paskui vėl kilo aukš
tyn, tankių pušelių lydimas. Tokioj vie
toj ir drąsų žmogų neramumas paima...
Atsargiai perėjom upelį ir pradėjom
lipti ant kalno. Man daorės ir šaltą ir
K-'WJĮ^'V
*1
'-F.
V"
V
Tik nežinau, kokiuo būdu, pajutau,
kad sesuo krūptelėjo, o mari pagalys iŠ
rankų iškrito. Abiem rankom nusitvėriau
už seseries ir visas drebėdamas kuone pra
dėjau šaukti pašnibždom: "Uliut, Uliut,
numirėlis ateina!" Sesuo apkabino mane,
priglaudė save, ir akies mirksniu atsi
dūrėm abu šaly kelio ir pritūpėm iš baimės,
prisiglaudę vienas antrą. Abu pradėjom
žegnotis ir kalbėti poterius. Iš tiesų, prie
šais mudu nuo kalno leidosi balta aukšta
žmogystė tokia, kokią Mataušas buvo
matęs. Bėgti nė nepamanėm: tikrai ži
nojom, kad tada būtinai mudu pavys ir
pasmaugs taigi tupėjom susiglaudę taip
tyliai, kad mudviejų nepastebėtų ir pra
eitų pro šalį. Tuo tarpu numirėlis vis
ėjo artyn: mačiau jo baltą stovylą ir jau
aiškiai girdėjau, kad po jo kojomis gurgžda
sniegas ėjo greitai, sunkiai kvėpuodamas,
tarsi skubėjo tik pastebėjau, kad ta sto
vylą buvo dabar daug mažesne, nekaip
iš pradžių man pasirodė.
Apsikabinęs seserį, kalbėjau paskui j$
poterius, prašydamas Dievo pagalbos. Pe
rėjo per galvą mintis, kad jau galiu ir sa
vo'tėvo nebepamatyti todėl prašiau tik,
kad man Dievas dovanotų visus nusidėji
mus ir priimtų save žinojau, kad, gal
būt, nebeilgai gyvensiu. Bet vėl atsiminiau,
kad tai juk baisus numirėlis mane pa
smaugs, ir prašiau kuone ašarodamas, kad
paliktų mane Dievas gyvą: taip nenorėjau
tokia baisia mirčia mirti, taip troškau gy
venti. Staiga pajutau, kad jis jau arti arti,
čia pat prie manęs... Iš baimęs akis už
merkiau ir laukiau, kad štai jau kečia sa
vo ilgas išdžiūvusias rankas, čiups mane
ir pasmaugs. Kvapą man užgniaužė, šir
dis nustojo plakusi...
Tegul bus pagarbintas Jėzus Kris­
tus! išgirdau kaip per miegą.
Ant amžių amžinųjų, amen! at
sakė 'mano sesuo tokiuo balsu, tarsi jai
didžiausias akmuo nuo širdies nukrito.
Iškėčiau akis ir pašokau nuo vietos.
Čia pat stovėjo nebejauna moteriškė, bal
tais kailiniais apsivilkusi, ar maloniai
mudu žiūrėjo.
Tai tamstos, gal rarotų einat?
paklausė ji.
Rarotų, atsakė sesuo atsidususi:
bet kad tamsta žinotum, kaip mudu iš
gąsdinai! Tamstą pamatę, tarėm, kad prie
šais numirėlis baltas ateina.
Eikit, kas čia dabar duos numirė­
lius!...
Nu, kad Piestupy vaidenas, at
sakiau drąsiai, imdamas nuo žemės pagalį,
kurį iš baimės buvau iš rankų išmetęs.
Ak, vaidentis tai vaidenas, matio
vaikeli, maloniai atsakė moteriškė,
mane žiūrėdama: tik vaidenas ne rytais,
bet iš vakaro.ir naktį kai gaidys sugieda,
visos piktos dvasios iš šio pasaulio išlaksto
taigi dabar nėra ko bijoti... Aš, mat, ėjau
bobutės parsivestų: mano marti apsirgo,
ir be reikalo išgandinau tamstas...
Ir moteriškė, atsisveikinus su mumis,
skubinai nuėjo toliau.
Trumpą laiką stovėjom vietoje, tarsi
nesuprasdami, kas atsitiko. Paskui vienu
kartu pradėjom su sesele juoktis: rytas,
da namie esant gaidys giedojo, o mudu
"numirėlių bijom.
Daugiau jau nebebijo jau., Užsimaukš
linau giliau ant galvos kepurę, užsidėjau
ant pečių pagalį ir drąsiai ėjau pirma sese
ries. Net pro burlokų kapus einant, nebe
ėmė baimė. Pamačiau, kad ir lazda nebe
reikalinga: pasimojavęs numečiau ją ša
lia kelio paskui, nusimovęs pirštinę, balsu
nusišniukščiau nosį, tris kartus sučiaudė
jau ir, kaip tikras vyras, drožiau keliu to-
'-i ui,
j/1
II'
*4

11817 North Drift
Christmas Greetings to our Many Friends $
Henry's Pharmacy
V CUT-RATE DRUGS
Christmas Wrapings
Beautiful, bright Rapping
make your
Christmas Packages the gayest ever
Come in and see our Christmas Selections
Special Christmas Gifts For Men, Women and Children
Also a large Selection of Christmas Cards
SUPERIOR CORNER EAST 87th STREET
TELEPHONE GArfield 5696
KEYSTONE CAFE
E Y I S A S
To Our Friends and Patrons
THE GRAND LAUNDRY (0.
COMPLETE LAUNDRY SERVICE
5911 St. Clair Aw. EN 5183
BEST WISES FOR
HARWILL ICE CREAM CO.
Cleveland Finest Ice Cream
13100 West 9th St. SU 6688
E Y I S A S
To
JWATERLOO HARDWARE & PAINT CO.l
s
FLOOR SANDERS FOR RENT
We Give and Redeem Eagle Stamps
16009 Waterloo Rd. KE 1300 j|
S
MERRY CHRISTMAS and BEST WISHES I
FISKE BROS. REFINING CO.
E Y I S A S
To Our Friends and Patrons
S. J. BLOCH MEAT MARKET
We Carry the Finest Quality Meats
Enclid East 105th St. Market SW 2221
CHRISTMAS GREETINGS to our PATRONS and FRIENDS
HAYS HARDWARE
Complete Hardware Supplies
7000 Lexington Ave. HE 1469 jį
E S W I S E S
For v
NEW YORK BAKERY
9117 ST. CLAIR AVE. GL. 4660
A VERY MERRY CHRISTMAS
CHRYSLER PORRIS COMPANY
DIRECT FACTORY DODGE & PLYMOUTH DEALERS
DODGE TRUCKS
Complete line of used
cars
9216 SUPERIOR AVE. RA 8252
Christmas Greetings and Best Wishes
13927 ST. CLAIR AVENUE
E S W I S E S
For
WHITE TOOL AND SUPPLY CO.
1235 WEST 6th STREET MAin 021
s s
I AMALGAMATED ASS'N. OF ST. & E. RY. 1
740 SUPERIOR AVENUE, W.
Harry Lang, Sec'y.
MERRY CHRISTMAS to our PATRONS and FRIENDS
6621 Houffh Ave.
Repairs .on AH Make Cars by Expert Repair Men
liau. 1906.4.22.

xml | txt