OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, February 02, 1950, Image 4

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1950-02-02/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

S? 1
CK
i
Redaktorius—VINCAS RASTENIS—Editor
PER S VARSTYKIME!
gALFo DIREKTORIAI nutarė įtikinti vfeuomenę, kad
centralizuotos šalpos vykdymas per BALFą yra
riausias, tiksliausias ir pigiausias. Prie to jie priduria,
kad atskiras asmenų bei grupių šelpimas iš surinktų
visuomenės pinigų nepasiekia tikslo, nes viėni gauna,
kiti negauna ir dėl to yra sukeliamas nepasitenkinimas
bei dezorganizacija.
Šalia to dar yra ir kitas m&arimas, kuriuo visos
tremtinių ir kitos tremtinius šelpiančios draugijos pa
ėsti ALFo skyriais.
Kitaip sakant, šalpos reikaluose 'Viskas tik per
BALFą ir nieko šalia BALFo!"
Nors to įsakmiai ir nepabrėžta, atrodo, kad ir prtvi.*
tūs asmenški siuntiniai neturi BALFo pritarimo.. v
ar
BALFo direktoriams pasiseks visuome­
nę taip jtikinti, ypač, kada visuomenė jau turi progos
pasiklausti nuomonės tūkstančių tų, kurie buvo suinte
resuoti šaipa ir patyrė visokių šalpos metodų rezultatus.
Visų pirma, kai BALFas skaičiuoja persiuntimo pigu
mą, tai mums atrodo, kad jis ne visas persiuntimo išlai
das priima dėmesin. O reikia skaičiuoti visas išlaidas
nuo aukotojo iki gavėjo. Pavyzdžiui, drabužių siuntimas.
Gal už laivą ir nebrangiai išeina, bet nereikia užmiršti,
kad yra dar ir surinkimo bei persiuntimo išlaidos čia vi
duje iki Brooklyno, yra sandėlio išlaidos, perpokavimo
išlaidos, o ten anoj pusėj vėl išskirstymo, išsiuntinė
jimo ii* padalinimo išlaidos. Tuo tarpu tiesioginis siunti
nys nuo aukotojo iki gavėjo nueina už 1® centų svaras
be jokių papildomų išlaidų.
Senai žinoma taisyklė, kad dvigubai duoda kas duo
da greit. Tiesioginis siuntinys adresatą pasiekia viduti
niškai per penkias savaites. Centralizuotas siuntimas
ir skirstymas tą laiką prailgina mažiausiai trigubai, jei
ne daugiau. Ne naujiena, kad surinktos gėrybės kartais
iš surinkusiojo skyriaus Brooklyną neprisireitgiamos
išsiųsti ilgiau, ne^u penkias savaites...
Per dideli optimistai BALFo direktoriai ir dėl pa
skirstymo tikslingumo. Kas gauna jam adresuotą siunti
nj, tas jį ir turi dėl to nėra jokių ginčų. Žinoma, ne
gaunantiems liūdniau, bet priekaištams pamato vis dėl
to nėra. Jeigu yra buvę nepasitenkinimų ir priekaištų
dėl to. kad vieni gauna, kiti negauna, tai kaip tik dėl
centralizuotai nusiųstų gėrybių, kurias visi jaučiasi
turį teisių ir daugumas teisingai ar klaidingai mano, jog
skirstytojai netinkamai patenkino teisėtas pretenzijas...
žvarbiausias momentas, kurį BALFo direktoriai pra
leido, jva psichologinis.
Ne tik tarp giminių, bet ir tarp nepažįstamų asme
ninis kontaktas visada įdomesnis ir patrauklesnis, negu
anoniminis. Ir galime būti tikri, kad tų gėrybių, kurias
tremtiniai yra gavę asmeniškai ar iš paskirų asmenų ar:
iš jiems draugingų organizacijų, centralizuotu keliu jie
nei dešimtadalio nebūtų gavę. Tos dovanos būtų pa
silikusios aukotojų kišenėse, ir jokia BALFo propaganda
jų nebūtų iš tenai išlupusi.
Iš tuo tarpu nepilnų duomenų, apimančių tik apie
Ameriką atvykusių tremtinių, sprendžiama, kad
ko ne kiekviena tremtinių šeima asmeniškos pagalbos
yra gavusi vidutiniškai apie 100 dolerių vertes. Tai bus,
tur būt, mažiausiai dešimteriopa suma, negu parama,
gauta centralizuotu keliu.
Tas rodo, kad praktikoje asmeftifisfs šelpimas buvo
pasekmingesnis. Ar tas gerai, ar negerai, patinka ar ne
patinka, bet tai yra faktas, iš kurio padarytos išvados
visda bus realesnės, negu išvados iš teorijų.
Tai rodo, kad asmeniškas šelpimas žmonėms yra
patrauklesnis ir tuo kėliu jie lengviau duoda, negu cen
tralizuotai. Ir paramos gavėjai daug augščiau vertina as
meniškąją paramą negu centralizuotąją, kadangi per ją
užsimezga ir glaudesni ryšiai, turį moralinės ir praktiškos
naudos. Tuo tarpu centralizuota parama riegali išvengti
tam tikrų biurokratinių kvapų, nekalbant jau apie pro
tekcionizmo pavojus ir riet galimus korupcijos atsitiki
mus, kurių vien tik šešėlis nepasitenkinimų ir dezorgani
zacijos sukelia daug daugiau, negu vien# pavydas kitam
dėl to, kad tas kitas gavo siuntinį.*
Nuo organizuotos šalpos atsisakyti nereikia ji
suvaidino didelį vaidmenį ir ją reikia tęsti, tačiau eiti
monopolio linkme, turint ką tik minėtus patyrimus, būtų
visai neišmintinga. Mums atrodo kad reikia ir toliau
laikytis psalmės šaukimo: "Garbinkime Viešpatį yargo
nas ir cimbolais, garbinkime visokiais instrumentais!"
Geriausia būtų, jei BALFas rastų būdą kiekvienam
Vokietijoje liekančiam tremtinui bent po porą-trejetą
asmeniškų globėjų. Tai būtų praktiškas sprendime**
ge­
TARYfcOS FINANSAI
IR DARBAI
Amerikos Lietuvių Tarybos
sekretoriatas skelbia, kiek aukų
ir kitų pajamų ji gavo iš visuo
menės pereitais metais nuo ba
landžio mėnesio 17 dienos iki
metų pabaigos. Skirstant tas pa
jamas pagal atskiras valstybes*
yra gautos tokios sumos:
Išviso $ 8,366.15
Čia neįskaitytos aukos, gau-
tos New Yorko Kongreso metu.
Tačiau ir jas pridėjus bei pri
skaičius, kas buvo sudėta iki
balandžio menesio 17 dienos (tos
sumos buvo pasklbtos pereitą
vasarą), aiškiai matyti, kad už
simotasis 100.000 vajus nėra
įvykdytas.
Užsimojimas per di
delis ir jis galėjo buti įvykdy
tas, tik, matomai visuomenė ne
visiškai aiškiai pajuto konkretų
reikalą. Visuomenė per mažai
žino, ar Taryba dar ką nors
daro, ar nieko nebedaro.
Tiesa, kai Tarybos sekretoriui
padarė kelerių metų apžvalgą,
tai susirinko nemaža virtinė at
liktų žygių ir buvo progos su
minėti eilė ir teigiamų rezulta
tų. Bet tai praeitis.
Dabar, rengiantis švisti Vm*
sario 16-tą, Taryba vėl paragi
no visuomenę aukoti tolimes
niam veikimui, nors neskelbda
ma vajaus tokiai ar tokiai su
mai surinkti. Visi sutinka, kad
tą daryti reikia. Ir nėra abejo
nės, kad laikantis įprastos tra
dicijos šios šventės proga bus
sudėta kiek finansinės paramos
Tarybos darbams, bet iš anksto
galima numatyti, kad tas parė
mimas nebus nei labai entuzias
tingas, nei labai gausus.
To priežastis regimas pa
syvumas Tarybos vadovybėje.
Po New Yorko Kongreso, at
rodo, Tarybos vadovybė ne tik
nesijaučia pasisėmusi naujų jė
gų, bet ligi šiol dar tebesiilsi nuo
tų, be abejo, gana varginančių
dienų.
Spaudoje buve siūlyta, kad
Taryba organizuotų platesnę pa­
RŪPESČIŲ DtfeNOŠ
Kada sugrįš namo artojai*
Užmirš pablūdusias kovų rt&fctis
žinau, sapnuos ilgai kartosis
$fanatų šūviai ir draugų mirtis.
o i s f-a
Wjumiette*
NAOJIENŲ žinios iš Lietuvos^.
NAUJIENOS turi malonumą
savo skaitytojams beveik kiek
viename numeryje duoti žinių
iš Lietuvos. Tik tos žinios taip
suredaguotos, kad nežinai, ar
ten gerai ar blogai dedasi. O
man atrodo,. kad NAUJIENOS
žino, kaip tfen yri*
NAUJIENŲ nr. 20, kalbant
apie Mažosios Lietuvos ir Ka
raliaučiaus likimą, rašo: "O Ka
raliaučius paverstas tikru so
vietų jūros uostu. Iš miesto ru
sai išsiuntė visus lenkus ir anks
čiau ten gyvenusius vokiečius".
Ką reiškik žodis '"išsiuntė"*
mačiusieji sovietinį terorą žino,
bet dalis NAUJIENŲ skaityto
jų tokiu pasakymu tikrai klaidi
nami. St. K., New York, N.Y.
ramą iŠ visuomenės tiems sena
toriams, kurie stovi už Genoci
do Kovencijos patvirtinimą. Bu
vo keliamas klausimas apie pa
čios Tarybos skyrių tinkamą su
tvarkymą. Buvo ir tebėra kelia
mas klausimas apie tai, kad Ta
rybos uždavinys yra kreiptis
Amerikos valdžios įstaigas už
tarti lietuvius tremtinius prieš
savotiškas IRO kai kurių parei
gūnų priekabes ir akivaizdžios
diskriminacijos faktus. BUVo iš
keltas klausimas ir apie tai, kad
Tarybos uždavinys yra valdžioš
įstaigose pasiinformuoti ir nu
rodyti lietuvių visuomenei, kaip
tkslingiau būtų reaguoti gau
namus keistus gausingus laiš
kus iš Lietuvos su streptomici
no prašymais, štai dabar išky
la labai aktualus klausimas apie
negalėsiančius iš Vokietijos emi
gruoti lietuvius: dėl u taip pat
reikia kreiptis valdžios įstai
gas. Juk Taryba gi dabar yra
vienintelė lietuvių visuomenės
reprezentante toše įstaigose.
Deja, ligi šiol iš Tarybos nėi
vienu tuo klausimu negirdėti
joko atsiliepimo nei teigiamo,
nei neigiamo. Ne tik visuomenė,
bet net ir Tarybos nariai di
rektoriai, berods, ligi Šio laiko
neturėjo progos sužinoti, ar Vyk
domasis Komitetas buvo bent
kartą susirinkęs posėdžio ir ar
svarstė bent viena klausimą, ku
ris atrodo kaip tik dabar aktu
alus. Iš to susidaro įspūdis, kad
Taryba nieko nebeveikia, o iš to
įspūdžio savaime susidaro išva
da, kad ir finansiškai nira ką
remti.
Būtų labai malonu būti įtikin
tiems, kad tas įspūdis klaidin
gas. Tačiau tas įsitikinimas ne
susidarys pats, kol turėsime iš
Tarybos tik tokias informaci
jas, kaio ligi šiol apie lapkri
čio pradžioj New Yorke pasaky
tas kalbas.... Būdinga ir tai,
kad pranešant net apie Tarybos
pajamas, Kongrese prieš tris
mėnesius gautų aukų apyskaita
težadama paduoti tik vėliau ...
tr dienos begs krantus pagl*iaužę,
Žaizdas užgydys žemėj perplėštoj.
Matysim, upės kaip ledus išlaužia
Ir blaivosi dangus šaly gimtoj.
įbar palangėj paukštis šaukįįft*f
žemę krintat rasos nuo obelt.
Tarp kryžkelių budėję-laukę ,4
j.- ..^ftaznąi kartojam: Hemę kas prikelsi
Balys Gaidžiūltas
Palangėj paukštis balsu šaukia,
I žemę krinta rastos nuo obėte.
Tarp kryžkelių budėję-laukę,
Dažnai kartojam: žemę kas prikels?
Kas sugražins dianas ir jufrką
pievas ir laukus gimtos šalies?
Kada paukšteliams giesmę suokiant
Vl&i platumas sparnus ištiegf
Pirmoji dalį
Antroji dalis
.,,^K
v
Si.,jaW
Laisvoji valanda
EGIPTISKAS ROMANAS...
J6 Vardas Zaki Hashem* Jis 27 me
tų. Ekonomistas. Egipto užsienių reikalų
ministerijos pareigūnas. Egipto delega
cijos Jungtinių Tautų Organizacijoje pa
tarėjas. J® tarnybos vieta Lake Success,
N. Y. y
Taigi viskas dedasi fte faraonų lai
kais* o dvidešimtoj© wnziaua pačiam vi
dury ..
Bet, kaip tada, taip ir dabar, jauni
vyrai kartais turi sužadėtines. Turėjo
sužadėtinę ir Zaki, Kaire, fegipto sostinėj.
Jos vardas Narimana ir jai tik 16 metų.
Dvidešimtojo amžiaus pusei baigian
tis, prieš Kalėdas, Žaki parvažiavo Egiptą
atostogų. Ir rengėsi vesti. Pasikvietė gra
žiąją Narimaną, nusivedė ją pas •auksa
kalį ir paprašė parodyti žiedų.
Auksakalis ne tiek klausė, ką Zaki
sako, kiek žiūrėjo Nerimaną. Ir jo min
tys sukosi labai greit.
Ateikite, sako jis, rytoj šituo
pačiu laiku, aš juttis turėsiu gražiausius
žiedus, kokių dar niekas Egipte dar nėra
turėjęs.
Egipte nebėra faraorių, bet yra ka
ralius. Jo vardas Farukas. Jis turėjo
žmoną Faridą. jų vardai buvo neatski
riami. Farukas ir Farida
Bet paskui išsiskyrė. Sako, todėl, kad
nesusilaukė sosto įpėdinio. O gąi ir ne
todėl...
Auksakalis ne vien žiedus kala, bet
ir karaliaus širdies reikalais rūpinasi.
Auksakalio telefonas susijungia su kara
liaus rūmais.
Valdove, būk rytoj ketvirtą po pietų
balkone prieš mano krautuvę* Pamatysi,
ko tavo šviesiausios akys dar nėra den
gėjusios ... Ir prisiekiu pranašo barzda,
kad tavo širdis bus akmuo^ jeigu ji tau
nieko nesakys...
Kitą dieną po pietų Žaki ir Narimana
atvyko pas auksakalį. Žiedai buvo gra
žūs ir jie buvo laimingi*
Bet kai Zaki palydfjb Narimaną na
mo, jam bUvo pasakyta, kad šiandieną
iš neturi įeiti jos namus.
Zaki parėjo namo nesuprasdamas,
kas atsitiko. Namie sužinojo, kad ką tik
buvo karaliaus policija. Ir jis neberado
Narimanos laiškų bei fotografijų,..
Kitą dieną jis sužinojo, kad jam rei
kia greit keliauti New Yorką, nes atos
togos yra sutrumpintos, tr sužinojo, kad
jis negali vesti Narimanos, nes Narimana
būsianti karalienė...
,Zaki nebegalėjo daugiau pamatyti Na
rimanos. Išvykdamas Ne\v Yorką, pa
sakė
Aš tiekčiau tifcfcjfeš, kad dvide­
šimtame amžiuje gali dėtis toki dalykai,
bet dabar žinau... Bet Narimaha vistiek
jnajie myli.
Zaki atvyko Lake Success, NeW
Yorke. Cigaretę po cigaretės rūkyda
mas, jis pasakė laikraštininkams:
Amerikos merginas gražios...
Bet Narimanos tčvafc turi ką paša-
dimi negerai." Pagalvojau reikia duk-
Pa-1Jeigu
metu tarnybą Jungtinių Tautų Organiza
cijojj nes esu pavargęs*.. Sužadėtinė? jus pastebi, kad jam suskaudo galvą.
Farukašt Nieko neturtu apie tai pasa
kyti
kyti. Ne kaimynams ir giminėms, o Uni
ted Press atstovui
Spalių 25 dieną, kai Narimanai bartis kiekvieM savaite.
Suėjo 16 tnetų,- &Š pasijutau blogai. Mano
gydytčjas sakė, kad, gal būt, su mano Šir-
gydytčjas sakė, kad, gal būt, su mano šir-
nes^au^%
nes
per n
ters gyvenimą sutvaryti.
Vienas mano kaimynas papasakojo,
kad jis pažįsta tūlą Zaki Hashem. Paskui
Zaki atėjo mano namus. Jis man padarė
gerą įspūdį. Jis sakėsi kad nori skubiai
vesti, nes -jam reikia išvažiuoti Ne\v
Pagal mūsų papročius, mūsų vaikai
riegali neklausyti tėvų vedybų reikaluose.
Aš pasakiau dukteriai, kad ji netrukus
turės susižadėti su Hashem. Nuo tos die
nos mergaitė persimainė. Ji vis verkė.
Paskui gydytojas man pasakė, kad
aš Jokios širdies ligos neturiu. Aš paklau
siau Narimaną tiesiai: **Ar nori ištekėti
už Hashemo?" Ji man atsakė: "Ne, ne
noriu už jo tekėti. Aš neturiu jam jokių
jausmų".
Tada aš pasakiau Hasfiemo tėvams,
kad mano duktė dar per jauna tekėti
ir kad as nesutinku jos leisti.
Visa tai atsitiko per kelias savaites.
Vedybinė sutartis nebuvo pasirašyta, net
ir jos projektas dar nebuvo padarytas.
Mano atsakymas buvo fte dėl Farttko,
kurio mano duktė ligi šito sušižiedavimo
nutraukimo niekad nebuvo mačiusi. Aš
noriu, kad mano duktė būtų laiminga. Jei
gu likimas nulems, kad mano duktė ište
kės už mūsų karaliaus, tai tas būtų jos
aukščiausia laimė.
Akilūs šio romano skaitytojai patys
tesprendžia, katra jo dalis yra arčiau prie
teisybės..»
LOGIKA
Prietaringi lenkai laukia 1951 metų.
Varšuvos kavinėse aiškinama kodėl. Ma*
Varšuvos kavinėse aiškinama kodėl. Mat,
ministeris pirmininkas Witos* kuris 1921
m. atsisėdo min. kėdę, savo pavardėje
turėjo penkias raides. Jis valdžioje išbuvo
lygiai penkis metus. Sekantis, Pilsudski,
turėjo devynias raides ir valdė devynis
metus, Įpėdinis maršalas Rydz (-Smigly)
atsistatydino po keturių metų. Tolimes
nis Lenkijos valdovas Hitler pasi
traukė iš scenos lygiai po šešių metų. Pa
gal tos logikos reikalavimus turėtų prezi
dentas Bierut kas nori gali taip pat
galvoti apie maršalą Stalin šešis metus
valdyti. O tie šeštieji metai baigiasi kaip
tik 1951 fe. (Der Spigd LIETUVIS)
11 .in jį i i' Įl'i lif m'toli
Neliktas atsakymas
Jauna, dar nepratus fnok^tdja, Masėje
skaito sakinius, leisdama mokiniams atspė
ti paskutinį žodį:
Sfinksas, sako ji, turi akis, bet
negali jomis..
Matyti, priduria vaikai.
jis turi ausis, bet jomis negali...
Girdėti, baigia mokiniai.
Jis turi nosi, bet negali...
JoS nusišluostyti, sušunka visa
klasė kartu.
Ir pamoka turėjo baigtis anksčiau,
negu suskambėjo varpelis.
'tikroji priežastis
Mažoji Marytė skundtfasi:
Mama, man labai skauda pilyą.
Matai, vaikeli, išbėgai mokyklon be
pusryčių, pilvas tuščias, todėl ir skauda.
jame būtų kas nors, tada neskaudėtų.
Po pietų nuo stalo pakilęs dėdė Motie-
A* žinau, paaiškino Marytė:
Tamstai skauda galvą tik todėl, kad ji tuš
čia. Jeigu joje kas nors butų, tada tikrai
įsivaizduokite, aš su savo vyru turiu
Mudviem taip dažfia! tb rf&refea,
manasis algą tegauna tik vieną kartą^
esi. p, 1
^5 '""^1
Y#-*.v
1
V,
A' T*.\
•.
1
.. -V*"

6820 Superior Ave., Cleveland, 0.
California 163.00
Connecticut 700.00
Florida 10.00
Illinois 796.75
Indiana 372.00
Maine 25.00
Massachusetts 789.04
Michigan 971.00
Nebraska 19.45
New Hampshire 40.00
New Jersey 950.75
New York 1.486,20
Ohio 308.54
Pennsylvania 1,439.42
Rhodes Island 150.00
Washington 45.00

xml | txt