OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, February 16, 1950, Image 2

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1950-02-16/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

gONCERTAI IR PARENGIMAI
Mūsų kolonija jau beveik
pertirštinta Įvairiomis pramogo
mis. Kas šeštadienis, kas mie
las sekmadienis ... Pažymėkime
šiuos:
Naujųjų Metų dieną V. Lisau
sko vadovaujama Lietuvių Biz
nierių Radijo Valanda suren
gė koncertą Clinton salėje, iš
kur tą dieną buvo transliuoja
ma ir radijo programa. Vėliau
programą atliko Operetės Cho
ras, A. Vasiliauskas, Harmoni
jos merginų ansamblis ir kt.
Sausio 15 d. gražų ir menišką
koncertą surengė Harmonijos
merginų ansamblis, vad. muzi
kės Violetos Pranckienės. Grand
Paradise salė buvo perpildyta
publikos.
Sausio 29 d. Webster, salėje,
New Yorke, vietos savaitraščio
VIENYBĖS suruoštas metinis
koncertas, kaip pačia programa,
taip ir publikos skaičiumi, buvo
iki šiol vienas iš geriausiai vy
kusių.
VASARIO 16-OSIOS
MINĖJIMAI
Išvakarėse didžiųjų Lietuvos
nepriklausomybės minėjimo iš
kilmių vasario 18 d. vakare vie
tos Tautininkų Klubas savo pa
talpose, 337 Union Ave., rengia
šeimynišką minėjimą su vaka
riene ir prakalbėlėmis.
Vietos kolonijos lietuvių ftia
sinis Lietuvos nepriklausomybės
minėjimas rengiamas sekmadie
ni, vasario 19 d., Webster salėje.
Svetainė bus atidaryta 2:30 vai.
po pietų. Programa prasidės
3:30 vai. po pietų. Kalbės žymūs
kalbėtojai: New Yorko miesto
svarbesnių minėjimų arba visai
nerengiame, arba rengiame "kas
sau". .. štai ir Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga pa
rapija rengia sau, "Sandara"
sau. Jei dar naujakuriai rengtų,
tai būtų visa "trejybė". Bet jie,
regis, to nedarys.
Senesnieji, net gana susi­
pratę veikėjai, kartais prikiša
naujakuriams, kam, girdi, jie
nori "Amerikoje Lietuvą jkurti".
Sako: "Sutirpsit amerikoniška
me katile ir jūs, kaip mes sutir
pom!"
Gal būt Tegul sau ir su-
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖ
Newarke Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėjimas ren
giamas šį penktadienį, vasario
17 dieną šv. Jurgio draugijos
salėje..
Kalbėtojai: Prel. lgn. Kelme
lis (invokacija), buvęs Lietuvos
pasiuntinys Berlyne pulk. K.
Škirpa, Kongresmanas Peter W.
Rodino, jr., vicekonsulas Vyt.
Stašinskas, buvęs New Jersey
Atstovų Rūmu narys advokatas
Kazys F. Paulius.
Meninėje dalyje dalyvauja: so
listė Ona Zubavičienė, deklama
torė Danutė Juravičiūtė, J. či~
žausko vadovaujamas Lindeno
Lietuviu Choras ir M. Bernoto
vadovaujamas Newarko Lietu
vių šv. Cecilijos Choras.
Minėjimo pradžia 7:30 vi. vak.
LIEPOS 2'— NEW JERSEY
LIETUVIŲ DIENA
New Jersey Lietuvių Taryba
nutarė liepos 2 dieną rengti di
delę lietuvių šventę LIETU
VIŲ DIENĄ, kuri įvyks Linde
xse, Lietuviu Laisvės Parke,
majoras William O'Dwyer, New
Jersey valstijos senator i u s
Hrard, Lietuvos gen. kons. Jo
nas Budrys, Leokadija Garliaus
kienė, prel. Jonas Balkūnas, dr.
Juozas Pajaujis, Juozas Tyslia
va ir kiti.
Meninėje programoje daly
vaus stipriausios meno pajėgos:
Ipolitas Nauragis, bosas
Lietuvos operos solistas,
Stasys Baranauskas, tenoras
pagarsėjęs Europoje ir Ame
rikoje,
Pritik programos paįvairinimo
prisideda pianistas Mrozinskas
ir Alekas Bružinskas.
Tremtinių šokėjų grupė šoks
įvairius tautinius šokius.
Dariaus-Girėno posto legionie
riai įneš vėliavas ir atliks apei
gas.
Y V E MI KOS PASTA BOS
Naujaukurių surengtas kon
certas iš vienos pusėš čia buvo
boikotuotas. Ir rodos'dėl to, kad
ne visi naujakuriai pakankamai
arti glaudžiasi prie parapijos.
Bet koncerto vakarą publika sa
lėje vis dėlto nesutilpo.
Kai nėra sutarimo, tai ir
Po programos bus šokiai gro
jant Lietuvių Radijo Valandos
Adomo Jezavito orkestrui.
Bilietai: $1.50, rezervuoti $
2.00, šokius $1.25.
Rengia New Yorko Lietuvių
Tarybos skyrius
PAGERBĖ
PROF. K. V. BANAITI
Operetės choras sausio 21
Piliečių Klubo salėje surengė
bankietą muzikui K. V. Banai
čiui pagerbti, kuris atvykęs iš
tremties pereitų metų pabaigoje
i,r moko šį chorą.
Bankiete dalyvavo per 150
svečių ir 50 choro narių. Ban
kieto metu pasakyta eilė gražiu
ir kultūringų kalbų. Pats garbės
svečias prof. Banaitis pasakė
kalbą apie mūsų tautos muziką
ir jos kūrėjus.
Petras Juknys
tirpsim, bet kam jau taip labai
skubėti tirpti? Suspėsim!
Naujakuriai Įvairiai tvar
kosi. Yra ir tokių, kurie per
trumpą laiką užsidirbo nemaža
pinigo, kitas net ir automobilj
jau spėjo įsigyti. Vieni tuo
džiaugiasi, kiti pyksta.. Sako.
kodėl dabar atvažiuojantiems
lengviau sekasi, kam jais visi
rūpinasi! Kodėl mums reikėjo
ilgus metus vargti, kol praši
ni ušėm!
Gaila, žinoma, kad seniau il
giau reikėjo vargti, bet nereikia
užmiršti, kad dabar atvažiavu
sieji jau prieš atvažiavimą arti
dešimties metų buvo "plukdyti"
ir "murdyti". Tai negailėkit, kad
po to vienam-kitam kiek ir grei
čiau pasiseka atsigauti. Rodos,
reikėtų tik džiaugtis, jei tautie
čiui kas pasiseka vis tiek
katram, seniai ar neseniai at-į
važiavusiam ... Stebėtojas
JWARK, N. J.
Todėl visos New Jersey lie
tuvių organizacijos bei parapijos
tą dieną nenumatyti kitų pa
rengimų, kad visi šių apylinkių
lietuviai galėtų tą dieną susi
rinkti vieną vietą ir surengti
gerą lietuviškos tautinės pramo
gos programą.
Shenandoah, Pa.
VASARIO 16-TOSIOS
PAMINĖJIMAS
Vasario 16-tą dieną vietinis
laikraštis EVENNING HERALD
Lietuvos nepriklausomybės šven
tei paminėti skiria specialų pus
lapį. Tarp kitų dalykų bus iš
spausdintos pereitų metų Vi
suotinio Lietuvių Kongreso New
Yorke rezoliucijos.
Vasario 19 dieną, sekmadienį,
šventės intencija šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje bus iškilmin
gos pamaldos, kurių metu bus
renkamos aukos Lietuvos išlais
vinimo reikalams.
Po pamaldų, 2:00 vai., tos pa
čios parapijos salėje bus spe
ciali programa su prakalbomis
ir dainomis bei deklamacijomis.
GENEROLO MARSHALLO
PAGERBTUVĖSE
Vasario 9 d. Book Cadillac
viešbutyje buvo pagerbtas nau
jasis Amerikos Raudonojo Kry
žiaus pirmininkas George C.
Marshall, čia jo garbei buvo
suruošti iškilmingi pietūs apie
6:30 vak. Bankiete dalyvavo
apie 700 Raudonojo Kryžiaus
vedėjų, darbininkių ir garbės
svečių.
Generolui įėjus visi sustojome
ir, pirmininkui jį perstačius, su
giedojom Amerikos himną prieš
Amerikos vėliavą, kuri dirbtiniu
ATSISVEIKINTA
SU PROF. M. BIRŽIŠKA
E. ir M. Devenių iš Vokieti
jos atkviestas ir pas juos iki šiol
gyvenęs prof. M. Biržiška su
žmona išsirengė Kaliforniją.
Ten Los Angeles mieste žada
apsigyventi pas savo dukterį
ir žentą. Vietos visuomenė, spė
jusi per kelis mėnesius jį pažin
ti, panoro su juo kiek iškilmin
giau atsisveikinti. Iniciatyvos
ėmėsi Tremtinių D-ja, kurios
nariais buvo ir išleidžiamieji. Va
sario 4 d. vakarą jaukiai pa
puoštoje Kudirkos svetainėje
susirinko apie 60 žmonių.
Pirmiausia profesorius papa
sakojo iš savo atsiminimų, kaip
brendo mūsų nepriklausomybės
idėja. Pradėjęs 1913 m., smul­mis
kiai nupasakojo kovos su oku­|nų
pantais eigą iki pat Vasario 16
sios akto. 2 valandas užtrukęs
pasakojimas atskleidė daug to
meto veikimo smulkmenų, ma
žai kam težinomi! ir todėl ypa
tingai įdomių.
Toliau, jau užkandžiaujant,
prieita ir prie atsisveikinimo.
Kalbėjo AL^ skyr. pirmininkas
A. Aleksis ir vicepirm. J. Tre
čiokas, E. Devenienė, dr. M.
Colnev, Tomas Matas ir kiti.
Visi kėlė jo nuopelnus mūsų
tautai ir linkėjo sveikatos toli
mesnei veiklai. Tremtinių D-ja
kartu su linkėjimais įteikė ir
kuklią dovanėlę. Baigiant pagie
dota "Ilgiausių metų". Dėko
damas už linkėjimus, prof. M.
Biržiška pasisakė stengsiąsis pa
rašyti savo atsiminimus iš veik
los dėl Vlniaus bylos.
Tos pačios dienos rytą prof.
M. Biržiška papasakojo apie Va
sario 16-ją vyresniesiems litua
nistikos kursų mokiniams.
Prof. Vaclovas Biržiška tuo
tarpu lieka gyventi pas Deve
nius.
JONAS TAREILA SUKAK
TUVININKAS
75 metų amžiaus žvalus sente
lis Jonas Tareila šiomis dieno
mis atšventė savo šeimos ir bi
čiulių tarpe 55-ją vedybinio gy
venimo sukaktį. Ta proga, ne
laukiant deimantinio jubiliejaus,
apie nuoširdų DIRVOS skaity
toją ir talkininką reikia ką pa
pasakoti ir kitiems DIRVOS
skaitytojams.
Kaimo bernelis, rusų pradinę
mokyklą tebaigęs, 15-os metų
kartu su kitais, vyresniais kai
mo vyrais išvyksta laimės ieško
ti Amerikon. Čia ieško ne tik
darbo, bet ir mokslo nuo pat
Dirba "pradžioje ūkyje,, vė
liau fabrike, kunigo žebrio lei
džiamame "Ryte" kaip rinkėjas,
lietuvių kooperatyvo buhalteriu.
Toliau bando laime prekyboje:
isteigia batų krautuvę, vėliau
mėsinę, po to saliūną ir galiau
siai 1919 metais įsteigia
vaistine. Prie jos ir lieka. Nors
nuo 1933 m. vaistinės savininke
oficialiai yra i o duktė dipl.
farmaceute Elena, tačiau dar
ir šiandien Joijas Tareila oia
I V A
Detroit, Mich., Naujienos
būflu plevesavo. Salėje buvo di
delė tyla, jautėsi iškilminga
nuotaika. Prie- jnusų stalo, be
kitų svečių, buvo ir vienas jūrų
kapitonas.
Generolas nedarė tokio įspū
džio, kokio tikėjomės. Jis dėvėjo
paprastą tamsų kostiumą, kal
bėjo laisvai ir paprastai. Kalbė
damas apie Raud. Kryžiaus dar
bininkų mobilizaciją, jis paste
bėjo, kad jis esąs negarbingai
iš kariuomenės demobilizavęsis.
Jautriai kalbėjo apie Raudo
nojo Kryžiaus reikalus ir talką,
kad, girdi, per paskutines tris
jaučiasi esąs pas save
J. Tareilos vardas žinomas
visiems Amerikos veikėjams,"
ne tik vietoje. Jis ne tik uolus
talkininkas kun. žebrio darbe,
kuriant vietos lietuviškąją pa
rapiją, jis yra SLA organiza
torius, laisvės bonų stoties pir
mininkas LVS ir kitų tautinių
organizacijų veikėjas ir vado
vas, jis ir SLA centro pirmi
ninkas ir vicepirmininkas po 2
kadencija bei nuolatinis dele
gatas seimuose ir suvažiavi
muose.
Nebe toks aktyvus darbe, ne
nutraukia ryšių su visuomene
ir šiandien. Jis tebėra LTS sky
riaus vicepirmininkas, jis rūpi
Įnasi ir tremtiniais. Jo pastango
jau atitraukta apie 30 as
ir išsiųsta daug siuntinių.
Linkime ir mes mielam sukak
tuvininkui geros sveikatos ir nu
pelnytos ramios senatvės.
Komitetas, norėdamas, kad
vakaras turėtų kiek galima di
desnės vertės, pakvietė daly
vauti ko geriausias jėgas. Daly
aus Vincė Januškaitė, buv. Kau
no operos solistė, ir solistas J.
Mačiulis. Literatūrinėje dalyje
dalyvaus aktorius Henrikas Ka
činskas, poetai Bernardas Braz
džionis ir Antanas Gustaitis-
Tokios programos Waterburio
v
atvykimo uoliai mokosi vaka-' dalyvaus ir kalbas pasakys dr.
rinėj mokykloj ir pats. Vėliau
matosi ir mokslo vaisiai ati
tinkamus egzaminus išlaikęs,
gauna teisę vesti vaistinę ir ofi
cialiai vertėjo pareigoms ski
riamas vietos tesme.
•aaiiiai
V. Vr.
Lietuvių Dailės Paroda, atli
kusi savo už&fcvinį New Yorke,
jau keliauja i lietuvių kolonijas.
Pirmasis jos pasirodymas numa
tomas Waterbury, Conn. Jau
daug anksčiau čia buvo susida
ręs komitetas parodai remti. Da
bar tas pats komitetas, papil
dytas dar vigtqp kultūrininkais,
ruošia didelį meno vakarą Wa
terbury, 48 Green St., Lietuvių
Neprigulmingo Politikos "Klubo
svetainėje, vasario 26 dieną.
DIDELĖS LIETUVIŲ ŠVEN
TĖS vasario 16 ir kovo 5.
Nedidelė Los Angeles lietuvių
kolonija sparčiai rengiasi dviems
didelėms lietuyių šventėms, ku
rių pirmoji —^Vasario 16-tosios
minėjimas, o ąptroji lietuvių
šv. Kazimiero parapijos šventė
kovo 5 dieną.
Vasario 16 minėjimas įvyks
vasario 18 difeną Los Angeles
Patriotic Hall salėje. Minėjime
Dean E. McHenry politinių
mokslų profesorius UCLA, dr.
Malleone W. Graham politi
nių mokslų profesorius ir dr.
Norem buv^s Jungtinių Ame
rikos Valstybių pasiuntinys Lie
tuvoje.
Iš lietuvių ipusės kalbės' dr.
J. Bielskis Lietuvos Garbės
Konsulas Los Angeles, V. Trum
pa žurnalistas, ir St. Paltus
advokatas.
Mehinėje programoje daly
vaus šv. Kažirnįero parapijos
choras, vadovaujamas muziko
Skridulio, tautinių šokių grupė,
vadovaujama Zaikienės, solistė
Bartush-Swaggart ir Kauno opto*
A
dienas toji organizacija yra pa
siuntus $500,0000 nukentėju
siems nuo Mississippi potvynių.
Dar priminė, kad Raud. Kryžius
atlieka labai didelį darbą rezer
vuodamas kraują. Ateityje dėl
kraujo nubėgimo ar kitokio
kraujo trukumo žmonių mirtin
gumas turės sumažėti.
Nors gen. Marshall jau civi
lis žmogus, bet jis veikia tik
rai panašiai kariškį. Jis atlan
kąs tris miestus per dieną. Gir
di, ką gi veiksiu visą dieną vie
name mieste. Reikia skubėti ir
ne tiek jums žinių atnešti, kiek
iš jūsų jų pasirinkti.
MALŪNAS LABIAUSIAI
PATIKO
Praėjusį šeštadienį įvykusia
me International Instituto me
tiniame baliuje, įvairių tautų
šokiuose, lietuvių "Malūnas" bu
vo pripažintas geriausiu, žmo
nės pradėjo ploti dar tebešokant
ir griausmingai plojo jam pa
sibaigus. Pranešėjas irgi gražiai
paminėjo. Antrasis lietuvių šo
kis "žiogeliai" žiūrovų nepagavo.
Po lietuvių geriausiai šoko
škotų vaikučiai, šokdami apie
sukryžiuotus kardus, ir armėnas.
Pastarasis, neseniai čia atvy
kęs, šoko solo labai mikliai, su
silaukdamas smarkių plojimų.
DAINŲ IR LITERATŪROS VAKARAS
Apskritai, visos programos šį
met negalima skirti prie įdo
miųjų.
Michigan valstybės guberna
torius Williams vadovavo didžia
jam maršui ir vėliau šoko su
tautiškai pasipuošusiomis pro
gramos dalyvėmis.
Iš lietuvių dalyvavo apie 30
žmonių. Jų 12 buvo šokėjai.
Marija Sims
ir bendrai Connecticut lietuviai
dar nėra mtįtę.
Vincė Jonuškaitė Waterbury
pasirodys pirmą kartą ir jos
čia laukiama su dideliu susido
mėjimu.
Bus reta proga išgirsti ir
kitus lietuvių dainos ir žodžio
meno kūrėjus.
Laukiama atvykstant iš gre
timų kolonijų New Britaino,
New Haveno, Hartfordo, Bridge
porto ir kitiį. M. J.
ATITAISYMAS
Po straipsniu "IŠKILMĖS",
kuriame buvo aprašyti J. Augai
tytės ir G. Leonienės koncerto
įspūdžiai, parašas turėjo būti
ne Juozas šliburis, bet Jonas
šliburis. Už tą klaidą atsipra
šome.
ros solistas Baltrušaitis, kuris
čia neseniai apsigyveno.
įėjimas šį parengimą bus
laisvas be jokio įžangos mo
kesčio. Pačiame parengime bus
kviečiama aukoti Lietuvos lais
vinimo reikalui.
Vasario 19 d. «šv. Kazimiero
parapijos bažnyčioje Vasario 16
tos minėjimo proga bus iškilmin
gos pamaldos.
šį minėjimą rengia ALT Los
Angeles skyrius. Jo pastangas
ręmia visos organiacijos. Lau
kiama, kad minėjime dalyvaus
ir vietinės spaudos atstovai.
Antroji didelė šventė, kuriai
taip pat jau dabar rengiamasi,
tai kovo 5 d. įvyksiančioj i lietu
vių šv. Kazimiero parapijos
šventė. Nor ji dar tolokai, bet
kai kas apie jos programą ga
lima pasakyti jau dabar. Meni
nėje programos dalyje dalyvaus
solistė Korsak, taip pat solistas
Baltrušaitis!.ę po jų ir parapijos
choras.
Taip pat bus gausi loterija ir
bankietas. Šventė rengiama pa
rapijos salėje.
Visai pelnas bus skiriamas
MINĖJIMO BELAUKIANT
Chicago DAILY TRIBUNE
paskelbė, kad senatorius Scottt
Lucas pasakys svarbią kalbą
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 32 m. sukakties minė
jime sekmadienį, vasario 19 d.,
14 vai. Amalgamated centro sa
lėje, 333 S. Ashland Ave. laik
raštis priduria, kad šis susirin
kimas įvyksta 3 dienas po tos
dienos, kurią 1918 metais Lie
tuva deklaravo savo nepriklau
somybę^ nuo Rusijos.
šiame minėjime, kaip skelbia
ma lietuviškoje spaudoje, daly
vaus ir kalbės vienas iš Lietu
vos Nepriklausomybės Akto da
lyvių prof. Mykolas Biržiška, o
meninę programą atliks solistas
A. Brazis ir kiti menininkai.
Chicagos Lietuvių Taryba, šių
sios muzikos ar dainos grandį.
Tai kiekvieną rytą girdima
lietuvių šeimininkių radijo va
landėlė, sekmadieniais J. F. Bu
driko duodama programa, šešta
dieniais J. F. Eudeikio praneši
mai ir kt.
Visa tai, daugiau ar mažiau,
patarnauja lietuvių kalbos ga
jumui palaikyti ir tautinei są
monei stiprinti. Tektų tik pagei
dauti, kad lietuviškosios radijo
naujosios bažnyčios statymo
fondui, šiam reikalui jau su
kelta nemažai pinigų, bet dar
Dabar platinami loterijos bi
lietai, kurie buvo išsiuntinėti
kiekvienam namus. Pirkdami
bent po vieną bilietą loterijai,
o jis kainuoja vos 10 centų,
duosime savo centą tam dideliam
tikslui jau šiandien. O kas duo
da šiandien duoda dvigubai.
šitos dvi didelės viena gry
nai tautinė, kita daugiau religi
nė šventės apvainikuos Los
Angeles lietuvių kolonijos šios
žiemos (be sniego gaila) se
zono parengimus, kurių, reikia
pasakyti, buvo nemažai ir ga
na įvairių. Beveik kiekvieną šeš
tadienį ar sekmadieni tai viena,
tai kita draugija turėjo savo va
karus v- parengimus.
Tenka apgailestauk ftouziko
Kučiūno iš Los Angeles išvyki
mą. Jis. čia nesuradęs galimy
bių tinkamai įsikurti, išvyko
Chicagon. Tai buvo stipri pajė
ga muzikos frieno srityje. Tikė
sime, kad solisto Baltrušaičio
apsigyvenimas Los Angeles už
pildys tą spragą. V. Bakūnaa
mmim*
CHICAGO, Iii!*.
LIETUVIŠKAS ŽODIS
CHICAGO RADIJO BANGOM®
Platų barą gimtojo žodžio ir
tautinės dainos bei muikos sklei
dimo srityje yra užėmęs MAR
GUTIS, prieš eilę metų suorgani
zavęs nuolatinę lietuvių radijo
programą WHFC stoties bango
mis. žinios apie pasaulio ir vi
daus įvykius, pranešimai apie
lietuvių kultūrinį gyvenimą, pas
kaitos, lietuviškoji muzika ir
daina teikiama radijo klausyto
jams 8 kartus per savaitę. Ra
dijo programa pamarginta ko
merciniais skelbimais, kurie JAV
radijo gyvavimui sudaro me
džiaginį pagrindą.
MARGUČIO lietuvių radijo
programos įsteigėjui komp. A.
Vanagaičiui, mirus, vadovavimo
darbą tęsia L. Vanagaitienė, pa
grindinių talkininkų Kazio De
veikio ir Vlado Vijeikio pade
dama. Asmeninė radijo progra
mų tvarkytojų sudėtis labai gra
žiai susiejo ankstyvesniuosius ir
vėlvvesniuosius lietuvius atei
vius. Tas atsispindi ir pačioje
programoje, siekiančioje rasti
"aukso vidurį", visus radijo
klausytojus jungiantį vieną
lietuvišką šeimą.
Be MARGUČIO, radijo klau
sytojai Chicagoje girdi dar visą nedarkomą anglų arba kurią kį*
eilę radijo valandėlių, kurių tu- tą svetimą kalbą. J. P.
rinyįe vyrauja kelių arba kurios
vienos firmos reklaminiai prane-j
Šimai, įpinti žinių, lietuviško-
NAUJAUS
SESSSSSV
N
iškilmių organizatorė, ragina
Chicagos lietuvius šiame minė
jime gausiai dalyvauti ir sutvir
tinti pasiryžimą kovoti ir laimė
ti. Ir suprantama tokiomis
progomis turi būti pademons
truotas mūsų vieningumas Lie
tuvos laisvinimo byloje. Tad ir
truputį nesmagiai nuteikia, kai
parapijų rotatoriniuose "skel
bėjuose" randi pranešimą, kad
Vasario 16 d. vadinamuose
Tremtinių Namuose įvyks Lie
tuvos nepriklausomybės pami
nėjimas "su įdomia programa",
kurį "visi kviečiami dalyvauti".
Ir visa tai vyksta po to, l^ai Chi
cagos Lietuvių Taryba prieš ke
lias savaites paskelbė apie jos
organizuojamą šios didžios die
nos minėjimą.
Ar šitoks barstymasis patar
nauja tikslui J. R.
programos vis tobulėtų turiniiv
ir forma. Jos dar daugiau pa
tarnautų lietuvybės reikalui, jei
ir toliau grynintų lietuvių kalbą
nuo negražių svetimybių. Juk
galima puikiai išsiversti be žo
džių: vachtuot, rakandai, auto
bahnas, fletas, rokuoti, smertis,
šliūbas, dubeltavas, arba be to
kių išsireiškimų, kaip "gyveno
po adresu", "parsiduoda dviejį
pysų forničiora" ir tt. Visa tai
nugirsta tik vienos dięnos pro
gramų (ir tai tik dalies) pasi
klausius.
Be to, skelbiant adresus, ar
nebūtų tikslingiau namų ii te
lefono numerius lietuviškuose
pranešimuose tarti lietuviškai ar
bent jau pakartoti lietuviškai
greta angliškai skelbiamų. Ta!
būtų net gi naudinga patiems
skelbimų davėjams. Juk Chica
gos lietuvių šeima paaugo berne
3,000 naujakurių, kurių žymią!
daliai daug lengviau įsidėti
galvą arba užsirašyti gimtąja
kalba: nugirstą namo arba te
lefono numerį, nei įsidėmėti au
siai dar neįprastus skaičius.
Miela girdėti gryną gimtąją
kalbą, kaip lygiai miela girdiat
LEIDINIAI
.. Neseniai iš spaudos išėjo šios
knygos:
S. Zobarskas,
Mėnesienos sėja
Apysaka. Iliustravo dail. D. Ta
rabildienė. 72 psl. Kaina $1.00.
Runcė Dandierinas,
Šilkai ir vilkai
Dainos vietinės ir sovietinės.
Iliustravo dail. P. Osmolskis.
64 psl. Kaina $1.00.
Metraštis
trūksta apie $10,000, kurie tu- £ed. T. Dr. L. Andriekus, O.F.M.
ri būti sukelti arba grynais pi
nigais arba pasižadėjimais.®
Iliustravo dail. VI. Vijeikis.
Didelio formato 222 psl.
Kaina $2.50.
V. Jonikas
Pakeleiviai
Lyrika. Iliustravo dail. J. Dob
kevičiūtė-Paukštienė. 111 pal*
Kaina $1.00.
L. Dovydėnas
Žmones ant vieškelio
DP gyvenimo literatūriniai vaiz
dai. Iliustruota. 190 psl. Kaiįvk
$1.20.
VI. Šlaitas
Žmogiškosios psalmes
Poezija ll2 psl. Kaina $1.00.
P. Tarulis
Žirgeliai padebesiais
Apysakos. 148 psl. Kaina $1.20.
Užsakyti, siunčiant banknotus,
money order ar čekius, išrašytus
tik šwo adresu:
A I A

BROOKLYN. N. Y.
BROCKTON, MASSACHUSETTS
WATERBURY CONN
LOS ANGELES, CALIFORNIA
BALTIMORE MD.
412 Bedford Ave,
Brooklyn 11, N. Y.

xml | txt