OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, March 09, 1950, Image 5

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1950-03-09/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

Š2:
v 7*
11
v
3. Programas ar
programa?
Šis sen. graikų kalbos žodis
lig šiol bendrinėje kalboje dau
giausia buvo įprastas vartoti
moteriškos, ne vyriškos gimi
nės, būtent programa, ne pro
gramas. Taip reiktų ir toliau
daryti, nes su priesaga -ama
vartojame dar, vis^ eilę kitų
žodžių, pvz. amalgama, fonogra
ma, pidžama, telegrama ir kt.
Plg. dar: kaskada, membrana ir
tt. šitos rūšies svetimybės mūsų
kalboje yra gana plačiai įsiga
lėjusios ir kirčiuojamos tuo pat
būdu, kaip sveikata ir kt.
4. Ar galima išpildyti
programą?
Mūsų kalboj pildyti yra prie
žastinis veiksmažodis, su -dyti
sudarytas iš pilti tuo pat būdu,
kaip guldyti iš gulti, klupdyti
iš klupti, tildyti iš tilti, tvindy
ti iš tvinti ir tt. Taigi pildyti
visų pirma reiškia "daryti, kad
piltų, kad būtų pilna": šeimi
ninkas pripildė stiklines
a a u s k i n i n k a s i i
(pilnus pripylė) aruodus javų
ir tt. Išpildyti mūsų kalboje pir
miausia turėtu reikšti "daryti,
kad kas ką išpiltų", plg. išgul
dyti "daryti, kad išgultų", iš
tirpdyti "daryti, kad ištirptų"
LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ
patogiausia užsisakyti, siunčiant
šiuo adresu:
Mv*
MUSŲ KALBA
Autorius šį pasakojimą skiria
Kremliaus "dievų" apaštalams!
Dvi už
Rašykit užsakymą šiuo adresu:
DIRVA, 6820 Superior Ave.r
e v e a n 3 O i o
Už kiekvienu prie užsakymo pri
dėtą dolerį po keleto dienų paštą
gausite po DVI tas knygeles!,
-e""
ir kt. Išpildyti "to fulfil, to per
form, to accomplish" mūsų kal
boje yra veikiausiai atsirado ne
savaimingai, bet pagal kaimyni
nių kalbų pavyzdžius, plg. rusų
vypolnit', vok. erfuellen ir kt.
Visai lietuviškai, savarankiškai
užuot išpildyti galime vartoti
atlikti, ištesėti, įvykdyti ir kt.,
\r v
BYLA KATALIKU SUSIVIENIJIME
Penki LRKSA nariai per ad
vokatus iškėlė teisme bylą prieš
to susivienijimo- valdybos narius,
kaltindami juos, kad jie netei
sėtai gavę iš susivienijimo at
lyginimų 19 tūkstančių su vir
šum dolerių. Skundėjai reikalau
ja, kad tie pinigai būtų grąžinti
susivienijimo iždą, o atitin
kami valdybos nariai pirmin.
Leonardas šimutis (DRAUGO
redaktorius), Win. T. Kvetkas
sekret., Petras Krasauskas
iždin., ir iždo globėjai J. Venslo
vas bei V. Abromaitis būtų
iš valdybos pašalinti. Didžiausia
pretenzija apie $16,000.00
reiškiama sekretorių, kuris,
tarp ko kita, dar kaltinamas, kad
sekretoriaus pareigas ėjęs tu
rėdamas kitą tarnybą.
Valdyba savo viešame pareiš
kime tvirtina, kad ši byla yra
tik nepatenkintų, valdybą no
rėjusių patekti, bet neišrinktų
kandidatų kerštavimas. Skun
de minimi išmokėjimai esą at
likti visiškai teisėtai. Skundas
esąs jau senas. Jis buvęs ke
liamas 1944, 1946 ir 1948 metų
seimuose, bet visada buvę pri­
Vieną pasilikit
aiu viskas, kas
Redaguojfc
Pranas Skardžius
pvz.: jis gerai atliko, įvykdė
savo priedermę mano prašy
mas buvo įvykdytas valdžios
įsakymai nebuvo vykdomi jie
duotą žodį ištesėjo. Tad artistai
savo vaidmenis (roles) puikiau
siai gali atlikti, ne vien tik iš
pildyti, kaip kad lig šiol spau
dos kalboje dažnai buvo sakoma.
pažinta, kad tie primetimai ne
pamatuoti. Sekretorius kelioli
kos tūkstančių dolerių atlygi
nimą gavęs už jo atliktą sunkų
konversijos darbą, kuris turėjęs
būti atliktas Apdraudos Depar
tamentui reikalaujant. Direkto
rių taryba tą darbą atlikti sek
retoriui pavedusi, paskyrusi jam
atlyginimą, jis tą darbą atlikęs,
Apdraudos Departamentas ir
1948 metų seimas tą darbą pa
tvirtinę. Buvusi laiku daroma
revizija, finansų tvarkymą tik
rinę valdžios atstovai ir viską
radę tvarkoj.
Abi šalys pasisamdė advoka
tus ir prasidės byla. Tuo tarpu
sunku spręsti, ar byla yra tik
rai "rimta, ar tai tik organiza
cijos vidaus šeimyninis nema
lonumas...
Wilkes Barm, Pa., kuryra
tos organizacijos centras, ame
rikietiški laikraščiai plačiai apie
tą bylą rašo. Tai nėra labai pa
geidaujamas lietuvių vardo gar
sinimas. Bylos kėlėjai tuo žy
giu imasi didelės atsakomybės.
J*
a\ t-v. Wi-
•IIimUimiIITTIIITIITTIIITlIUIIIUIl
Vytautas A. Braziulis
AŠ LAIKIAU PAMALDAS
UŽ STALINA
Stačiatikių dvasininko pasakojimas
nr
sau, kitas duokit arba siųskit tiems, kuriems įdo-
I V A
Paukščiai keliauninkai
Paukščių, žinoma ne nami
nių, gyvenimo istoriją sunku
susekti: šiandien jie čia, rytoj
kitur negi sulakstysi paskui
juos!
Daugumui, žinoma, atrodo
o kas mums darbo, kaip tie
paukščiai gyvena! Bet žinoti,
kaip kas pasauly yra, ne tik
įdomu, bet labai dažnai ir svar
bu. Jeigu gamtos niekas nebūty
tyrinėjęs, tai nebūtų buvę ir
jokių išradimų. Gyvenime ne
būtų jokios pažangos. Iš anksto
negalima net žinoti, kuri gam
tos sritis yra reikalingesne iš
tirti. Labai daug yra atsitiki
mų, kad, rodos, iš visiškai ne
naudingų tyrinėjimų iškilo la
bai svarbūs atradimai.
Tyrinėti gamtą reikia didelės
kantrybės. O kantrybė yra pa
tvaresnė ten, kur yra pamėgi
mas. Toki mėgėjai vieni tyri
nėja vieną gamtos sritį, kiti
kitą, jų visų surinktos žinios
yra svarbi medžiaga, iš kurios
kartais išeina netikėtų ir la
bai naudingų išvadų.
Vienas iš tokių pasišventu
sių gamtos mėgėjų tyrinėtojų
yra K. Christofferson, paukš
čių gyveninio tyrinėtojas, gy
venąs ir dirbąs Blany Park,
Mich. Vienoje iš gražiųjų J. Ba
čiūno vasarviečių.
Jis daug metų yra praleidęs
sekdamas paukščius keliaunin
kus. Jis daugelį jų pagauna,
uždeda ant kojų žiedelius su
numeriais (vadinasi, išduoda
paukščiams visai nereikalingus
"pasus") ir paskui renka žinias,
kada ir kur tie paukščiai pa
sirodys. Tuo būdu išaiškinama,
kur paukščiai nukeliauja, kiek
laiko jie gyvena ir t.t.
Pranešime apie 1949 metų
v '1
VA"*
1
-t-.
tyrinėjimus, dr. Christofferson
rašytame J. Bačiūnui, skaitome,
kad Blany Park paukščių seki
mo stotyje pereitais metais ap
žieduota 501 paukštis: 106 dau
giau kaip 1948-ais metais. Iš
viso čia jau esą apžieduota net
14,950 paukščių...
Dr. Christofferson skundžia
si voverėmis. Sako, pats jų pri
sikviečiau, o dabar tiek privi
so pilkų ir juodų —kad jau
man didelę dalį paukščių nu
baido ...
126 rūšių paukščių pereitais
metais praskrido pro Blany Par
ką, sustodami tenai poiląio. Mat,
per paskutinius trejus metus
ežeras esąs nukritęs apie 5
pėdas žemiau. Dėl to pakraš
čiuose susidarė daug pelkių ir
smėlio pakrančių, kurios privi
liojo ištisus būrius paukščių su
stoti.
Jų tarpe pastebėta ir iden
tifikuota visa eilė jau apžieduo
tų paukščių. Kai kurie pasiro
dė po trejų metų, po ketverių,
net po septynerių, o vienas, va
dinamas Purple Finch, grįžo net
po trylikos metų!
Vienu metu nepaprastas vaiz
das buvęs, kai atskridę apie
150 banadų. Spalių 14 dieną
vienai parai buvo sustoję apie
130 baltųjų žąsų.
Pavasarį, kovo 24 d. grįžę dr.
Christofferson seni pažįstami,
kuriems jis jau ir vardus yra
davęs: Mr. ir Mrs. Bomber bei
Mr. ir Mrs. Old Timer. Jie čia
susilaukę šeimos, bet vieną me
džioklės dieną dingę. Sako, gal
tai buvo jų "Waterloo"... Vis
dėlto daktaras dar laukia jų
pasirodant šį pavasarį. O gal
gi...
NAUJAUSI LEIDINIAI
Neseniai iš spaudos išėjo šios
knyges:
B. Brazdžionis
Per pasaulį keliauja
žmogus
Kaina $2.00
Vincas Krėve
Dangaus ir žemes
sūnūs
Kaina $2.50
Dr. J. Balys
lltoriniai padavimai
Kaina $1.25
J. Nevardauskas
Užrūstinti Dievai
Kaina $1.00
Š. Zobarskas,
Mėnesienos sėja
Apysaka. Iliustravo dail. D. Ta
rabildienė. 72 psl. Kaina $1.00.
Užsakymus siųsti šiuo adrau:
A I A
Bill Bland, karo veteranas,
prieš keletą mėnesių buvo atsi
dūręs labai kritiškoje padėtyje.
Jis liko be darbo, žmona buvo
ką tik grįžusi iš džiovininkų sa
natorijos, kur, Raudonojo Kry
žiaus dėka, buvo atsigavusi ir
jos liga buvo sustabdyta. Bet
vyrui netekus darbo, atsirado
pavojus, kad jie gali būti iš
mesti iš buto, nes nebuvo kuo
mokėti nuomą. Dvejetui vaikų
taip pat grėsė pavojus gauti
džiovą, jeigu jie nebūtų tinka
mai maitinami. Tas pats pavo
jus grėsė ir žmonai, jeigu ji
vėl būtų atsidūrusi varge.
Jie kreipėsi Raudonąjį Kry
žių ir reikalai susitvarkė: visų
pirma jiems buvo paskolinta pi
nigų nuomai apmokėti ir šiltiems
drabužiams žiemai įsigyti, buvo
duota atitinkamos pagalbos ir
maitinimui, ypač vaikučių, ap
rūpinti (žiūr. paveiksle).
v
yi-rw-
TfWJFfinf #r(
^t^'-i
j'
Kiekvienas, kas sakysi# esąs
Statistikos surašinėtoju, bet ne
galės pateikti tapatybės korte
lės, bus apgavikas. Jis gali bū
ti areštuotas ir kalinamas už
pasivadinimą Vyriausybės agen
tu.
Amerikos lietuviai, natūrali
zuoti ar ne, yra Jungtinių Val
stybių Statistikos Biuro ragina
mi atsakyti visus klausimus
greitai ir teisingai. Statistikos
surašinėtojui suteikiami duome
nys yra konfidencialūs ir jam
įstatymu draudžiama juos kam
nors atidengti.
Jt.
Viena iš didžiųjų kliūčių, su
kuria smulkus įmonirtinkas su
siduria, yra tai gavimas pati
kimų duomenų apie perkamąją
galią tos apylinkės, kurioje yfra
jo įmonė.
Jungtinių Valstybių Centra
iinis Statistikos Biuras, kuris
Vykdys 17-tą dešimtmetinį gy
ventojų surašymą, pradedant
balandžio 1 d., rinks duomenų
apie asmens ir šeimos pajamas
visame krašte. Vietiniams rajo­
1
4
PREKYBOS DEPARTAMENTO CENTRALISM) STATISTIKOS
BIURO PRANEŠIMAI1
Kai Jungtinių Valstybių Sta
tistikos surašinėtojai pradės ba
landžio 1 d. belsti duris, pir
masis dalykas, kurį jie darys
jums pravėrus duris, bus pri
sistatymas ir įgaliojimų paro
dymai,
šeimininkai, Kunė galėtų įtar
ti atsilankančius per tas ketu
rias savaites, pradedant balan
džio 1 d., galės visada patikrin
ti, ar Statistikos surašinėtojas
yra tikras. Kiekvienas Statis
tikos surašinėtojas turės kor
telę, kuri įrodys jo, kaip Vy
riausybės agento, tapatybę. Jis
taip pat turės tam tikros rū
šies žemėlapį ir kitų popierių,
kurie pašaliečiams, apskritai pa
ėmus, neprieinami.
PENKIŲ DOLERIŲ KELIONĖ
Tremtiniui Vokietiją išsiųs
ta penkine per Angliją grįžta
Ameriką, kad padėtų atvykti
Michiganą 600 lietuvių.
Bronius Kovaitis

Anglijos
atsiuntė laišką SU penkiais do
leriais. Jis rašo
Gerbiamoji DIRVOS
Redakcija!
Ii
jūsų laikraščio, kurį pre­
numeruoju, sužinojau, kad Ame
rikoje renkamos lėšos 600 lie
tuvių ūkininkų kelionei nuo uos
to Michigan valstybę apmo
kėti.
Pats būdamas tremtinys ir
žinodamas visus vargus, kuriuos
tenka išgyventi, o taip pat su
tais 600 lietuvių širdyje pergy
vendamas jų viltis, kad mes,
Raudonasis Kryžius pagelbsti
Raūdoinasis Kryžius kviečia
visus prisidėti aukomis prie jo
darbų. Dabar, iki kovo 20 d.
Clevelande vyksta Raudon. Kry­
j."#/ ^v
-f&^
»rv,
Apie gyventoju surašymą
nams skelbiami rezultatai su
teiks smulkiam įmonininkui ge
riausią progą, kokią jis bet ka
da turėjo, įvertinti perkamąją
galią to rajono, kuriame yra jo
įmonė.
Einančio Statistikos Direkto
riaus pareigas, Philip M. Hau
ser pareiškimu, duomenys apie
pajamas bus skelbiami miestais,
turinčiais 2,500 ar daugiau gy
ventojų, ir apskritimis, miesto
ir užmiesčio ne žemės ūkio
apskričių dalimis ir mažesniais
didesnių miestų statistiniais ra
jonais. Tie rajonai vadinami "su
rašymo plotais" ir kiekvienas
turi vidutiniškai apie 6,000 gy
ventojų.
Tat, pavyzdžiui, asmuo, turfs
įmonę ar manąs tokią atidaryti,
pastudijavęs surašinėjimo pra
nešimus, galėtų įvertinti perka
mąją galią savo miesto, apskri
ties, tam tikrų apskrities dalių
ar surašymo ploto didesniame
mieste. Nustatant taip pat pa
našių įmonių skaičių duotame
plote, galima apskaičiuoti kon
kurenciją, su kuria jis turės su
sidurti rinkoje. (Bus daugiau)
A I U
L£ID£JAI SKELBIA
platinimo vajų
vasario ir kovo mėnesiais
A I U S
redaguos redakcinis kolektfcs*
udarytas iš žymių lietuvių mok
slininkų, rašytojų ir kitų kultū
rininkų. Vyriausias redaktorius
rašytojas Antanas Vaičiulaitis
AIDŲ prenumeratos kaina
metams: "JAV ir Pietų Ameri
koje $5.00 Kanadoje
$ 5.50 kituose kraštuose
$ 6.00. Atskiras numeri3 JAV
50 c. kitur 55 c.
Adresas: AIDAI, K&inebunk
Port, Maine (U.S.A.)
dabar gyvenantieji geresnėse
materialinėse sąlygose, ištiesi
me jiems brolišką pagalbos ran
ką, siunčiu tam tikslui savo men
ką auką 5 dolerius, kuriuos
prieš porą metų, būdamas Vo
kietijoje, gavau iš Amerikos
nuo brolio ir laikiau iki šiai
dienai, kaip atsargą juodesnei
dienai.
Šią menką auką prašau malo
niai persiųsti tai organizaci
jai, kuri rūpinasi minėtų tau
tiečių likimu.
Reiškiu pagarbą ir padėką
Kovaitis
1950 m. vasario 23 d.
Labdaringa penkinė tokiu bū
du po dvejų metų grįžta Amfc
riką pagelbėti kitiems.
žiaus rinkliava. Reikia vien čia
surinkti arti milijono dolerių,
kad Raudonasis Kryžius galčtų
toliau tęsti savo darbą.
-mm
i
S
i&Jtiv

Mr. J. Audėnas
14 Townsend Street
A O V A N O K I I E S
i k a i e S a i n u s a u i t- a a i s v e i k a
412 Bedford Ave,
Brooklyn 11, N. Y

xml | txt