OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, March 09, 1950, Image 6

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1950-03-09/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

Vien tik Clevelande per pra
ėjusius metus 9,532 karo vete
ranai kreipėsi Raudonąjį Kry
žių, prašydami pagalbos išsi
sukti iš šeimos finansinių sun
kumų, susidariusių dėl visokių
gyvenimo aplinkybių, šiame pa
veiksle vienas iš tokių veteranų.
Kad taip būtų galima ir to­
Negalėdamas atsakyti atskirai
visiems, kurie esate mane klau
sę reikale SLA Pildomosios Ta
rybos rinkimų ir kitais svarbiais
SLA reikalais ir negalėdamas
pasinaudoti SLA organu TĖVY
NĖ, kad mums, SLA nariams,
rūpimais klausimais išsiaiškinus
ir pasisakius, aš esu priverstas
naudotis pašaline spauda, kad
atsiliepus jūsų paklausimus,
kurie yra visiems bendri, nes
liečia tuos pačius reikalus:
1. Ar reikalinga ir apsimoka su
organizuoti opoziciją prieš da
bartinę SLA Pildomąją Tary
bą ir išrinkti naują SLA va
dovybę? ir
2. Ar aš sutinku kandidatuoti
SLA iždininko vietą?
Atsakydamas pirmąjį pa
klausimą, pranešu, kad, mano
įsitikinimu, reikalinga ir apsi
moka sudaryti stiprią opoziciją
ir mėginti išrinkti bent du
naujus narius SLA Pildomąją
Tarybą. Aš esu pilnai įsitikinęs,
kad dviejų naujų Pildomosios
Tarybos narių išrinkimas, sutar
tinai dirbant, yra ne tiktai ga
limas, bet ir būtinai reikalingas.
Aš nesutinku, kad būtų nau
dinga, galima ir net reikalinga
perrinkti visą Pildomąją Tary
bą. Perrinkime du, o už dvejų
metų galėsime perrinkti kitus
du ir taip kiekvienais metais.
Taip darydami turėsime ne tik-
RAMOVĖ
nariai ir filisteri*!
praneškite savo adresus:
MARGUTIS
Įsteigė kompozitorius
A. VANAGAITIS
Se^Mtisias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur
nalas.
Kaina metams $2.00
Susipažinti siunčiamas
dovanai.
liau, Clevelande nuo kovo 6 iki
kovo 20 dienos turi būti surink
ta beveik milijonas dolerių Rau
donojo Kryžiaus rinkliavoj. Rin
kėjai aplankys visus ir visi kvie
čiami neatsisakyti aukoti. Rau
donasis Kryžius daugeliui pade
da, bet reikia ir jam padėti tai
daryti.
ATVIRAS LAIŠKAS SLA NARIAMS
tai gerą SLA vadovybę, kuri
galės tinkamai tvarkyti SLA
reikalus narių naudai, bet ir
SLA nariai nesijaus turi ant
savo sprando "diktatorius", ku
rie, užuot rūpinęsi organizaci
jos reikalais jos narių naudai,
rūpinasi visokiais būdais išsi
laikyti savose vietose, kad ir su
gana didokais nuostoliais orga
nizacijos nariams.
Todėl šiais rinkimais padary
kime tai, kas jau seniai buvo
reikalinga padaryti. Antraip
mūsų organizacijos ateitis yra
neaiški.
antrąjį klausimą: "Ar aš
sutinku kandidatuoti SLA iž
dininko vietą", atsakau: "Su
tinku".
Mano manymu, SLA iždinin
kas privalo būti arti prie SLA
centro, kad tinkamai galėtų pa
tarnauti organizacijose reikalų
tvarkymui. Aš tokią galimybę
turiu, nes nuo mano įstaigos iš
Newarko nuvažiuoti SLA cent
ro įstąigą yra tiktai apie 10
mylių ir reikalui esant aš galiu
nuvažiuoti per pusvalandį -už
50 centų kainą.
Dabartinis iždininkas, gyve
nąs už 1,000 mylių, Chicagoje,
nuo SLA centro įstaigos, mūsų
organizacijai per brangiai kaš
tuoja ir net prie geriausių norų
negali greitai suteikti reikalingą
patarnavimą. Labai dažnai atsi
tinka, kad sekretorius, kuris
yra visų SLA reikalų vedėjas,
suserga ar išvažiuoja ilgesniam
laikui su SLA reikalais. Jis, be
to, turi visokių kitokių reikalų.
Dėl tų priežasčių, nors ir su
labai svarbiais bei skubiais rei
kalais, priseina ilgokai palaukti.
Todėl reikia tik stebėtis, kad
didžiausios Amerikos lietuvių
organizacijos biznio reikalai yrą
taip nebizniškai vedami ir na
riams nenaudingai tvarkomi.
Dabar dar nėra vėlu ir todėl
nelaukime, iki vėl gausime IŠ
dabartinės SLA vadovybės pra
nešimą, kad mūsų apdraųdos bus
sumažintos arba mokesčiai pa
kelti.
Dėkoju gerb. šio laikraščio
redakcijai už man suteiktą ga
limybę šiuo atviru laišku atsa
kyti visiems klausiusiems, o ypa
tingai, kada nėra įmanoma kiek
vienam parašyti atskirai (SLA
organu TĖVYNĖ neleidžiama
naudotis).
Reiškiu pagarbu
A. S. Trečiokas*
Buvęs SLA ApŠvletos ir
Finansų Komisijų Narys
i
ATVYKO PROF.M. BIRŽIŠKA
Kovo 4 d. rytą čia atvyko
prof. Mykolas Biržiška su žmo
na. Jie apsigyveno pas savo duk
terį Barauskienę, kuri su savo
šeima Los Angėles yra atvy
kusi jau keletą mėnesių anks
čiau.
Prof. Biržiška Los Angeles
stotyje buvo sutiktas vietos lie
tuvių drougijų atstovų bei ne
mažo būrio pavienių asmenų.
Ponios Batkienės rūpesčiu sto
tį atvyko ir vietos didžiųjų laik
raščių "Los Angeles Times",
"Miror" ir "Los Angeles Exa
miner" korespondentai. Vienas
pirmųjų prof. Biržiškos atvyki
mą atžymėjo "Miror", įdėdamas
tos dienos vakarinėje laidoje
prof. Biržiškos nuotrauką, pa
darytą stotyje, su prierašu, kad
atvykusis DP yra pasirašęs Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo aktą.
LIETUVIŲ NAMAI LOS
ANGELES
Maždaug prieš
metus Los
v
Angeles lietuvių draugija Lie
tuvių Vyrų ir Moterų Tautiš
kas Klubas iškėlė mintį, kad
lietuviams Los Angeles reikia
turėti savo namus, kuriuose bū
tų galima sukoncentruoti visas
lietuviškas draugijas, kurie būtų
lyg ir centru visam lietuviška
jam visuomeniniam veikimui,
ši draugija ėmėsi ir konkrečių
žygių šiai minčiai realizuoti.
Kovo 4 d. šiam namui statyti
bendrovės direktorių taryba su
rengė pobūvį, kurin atsilankė
arti šimto lietuvių įvairių
organizacijų atstovų ir pavienių
asmenų, tiek iš neseniai atvyku
siųjų, tiek iš senesniųjų Los
Angeles gyventojų.
Vakarui pirmininkavęs Rač
kus padarė trumpą apžvalgą,
kas ta kryptimi yra padaryta
Paaiškėjo, kad jau iki šiol pi
nigais arba pasižadėjimais yra
surinkta arti 10,000 dolerių. Pa
tys' stambieji akcininkai yra
Lietuvių Vyrų ir Moterų Tau
tiškas Klubas, davęs tam rei
kalui 1,000 dolerių, SLA vietos
kuopa 1,000 dol., Amerikos
Lietuvių Tautinė Sąjunga
300 dolerių, Tėvynės Mylėtojų
Draugija 100 dol. ir visa ei
lė kitų draugijų.
Iš pavienių asmenų stmbiau-
1
I V A
siais rėmėjais yra: W» B. Ar
chus su 1,100 dol., Lukšys
1,000 dol., Petras Mordus
1,000 dol.'Kurnėta .r— 1,000 dol.
ir visa eilė kitų su mažesnėmis
sumomis (po 500, 300, 250,
100 dol. ir t.t.).
Pažymėtina, kad šis reika
las buvo gyvai paremtas ir nau
jakurių, tremtinių. Nemažas jų
skaičius, dar nespėję tinkamai
"sušilti po Kalifornijos saule",
pasirašė pasižadėjimus pirkti
akcijų už 25 dolerius (vienos
akcijos kaina).
Parengime buvo pasakyta vi
sa eilė kalbų: dr. Dagio, St.
Raštikio, Br. Railos, dr. Biels
kio, Lukšio ir kt., kuriose buvo
pareikšta vienoda mintis, kad
lietuviams čia reikalinga turėti
savo centrą, kuris galėtų ap
jungti visas draugijas ir pa
vienius asmenis, nedarant skir
tumo, kuriai srovei kas priklau
so.
Adv. Petraitis, kuris tvarko
šio reikalo teisinę dalį, pareiš
kė, kad visas reikalas eina gera
kryptimi ir kad bendrovė ne
trukus bus įteisinta, o tada ji
galės pradėti konkrečius žygius
namų statybos reikalu.
šiame parengime- dalyvavo tą
pačią dieną Los Angeles at
vykęs prof. M. Biržiška, kuris
buvo parengimo dalyvių nuošir
džiai pasveikintas. V. Bakūnas
Ačiū Rėmėjams!
Prenumeratos pratęsimo pro
ga DIRVOS spausdinimo prie
monėms pagerinti aukojo šie
skaitytojai:
Tolis Paul, Detroit, Mich., $5.00
Glinski Jos, Chicago, 111. 3.00
Smailis M. F. S., Detroit,
DETROIT, MICH.
Atkelta iš 2-o pusi.
Amerikos Lietuvių Balso radi
jo klubui už aukas. Ypač vietos
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos skyriui, kurie, be skir
tos aukos, surengė kultūrinę
pramogą šios parodos naudai.
Ųž tai dėkoju šio skyriaus pir
mininkui J. Kripui, valdybai ir
rengėjams Mrš. Josephine
Domeika, Mr. Paul Domeika,
Mrs. Marija Sims, Mr. A. Rin
kūnas, Mr. A. Kizis, Mrs. A.
Mase, Mrs. S. Douvan, Mr.
Frank Karp, Mrs. Petrauskas
ir kitiems.
Helen Rauby
Bfcilės Parodai Remti
Komiteto Pirm.
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVEN
TĖS AUKOTOJŲ SĄRAŠAS
Po $25 Pranas Padalskis,
Agnės Abishall
Po $20 —J. A. ir O. Kratage,
J. Tamošiūnas
Po $15 Petras Vedeika, S.
ir V. Urbonas
Po $11 K. Kondrotas
Po $10 Lietuvos Dukterų
Draugija, Socialdemokratų 116
kuopa, SLA 352 kuopa, E.Rau
by, J. šnipaitis, P. Grybas, N. N.,
J. N. Apolskienė
Po $7 P. Mikoliūnas
Po $5 j. ir M. Kasevičiai,
kan. Aleksa, P. Kučinskas, V.
Varneckienė,' Al. Alkevičiūtė,
Aleškaitis, S. ir J. Pilkai, Rud
valiai, S. Stepulionis, J. Beckėr,
J. Pažeraitis, J. Sakalas, J. Shi
res, P. Andry, P. Molis, dr. Eug.
Gurskis, J. Miknis, J. Paškaus
ka-s, K. Ražauskas, K. Senauit, J.
Mikaila, A. Rinkūnas, E. ir A.
Arbačiauskfti, J. Nakas, M. ir
A. Strazdas, agr. Gilvydds, S.
Blaškevičius, Alf. Juška.
Viso aukų surinkta $ 612.00.
RADIJO KLUBO VEIKLA
Radijo choro repeticijos da
bar daromos pirmadieniais 7:30
vai. vak. International Institute,
2431 E. Grand Blvd. Vyrų cho
ras repetuoja toje pat vietoje
šeštadieniais 2 vai. p.p.
Choro reikalais kreipkitės
vedėją Bronių Budriūną, 6113
Hereford, tel. TU 2-6892
Clevelando "kitakalbių" laikraščių redaktoriai pas Ohio gubernatorių Frank J. Lausche. Apie šį pasimatymą DIRVOJE jau
buvo rašyta prieš kelias savaites. Gaila, šį paveikslą to pasimatymo organizatoriai taip ilgai gamino, kad tik dabar, po
šešių savaičių nuo įvykio jis gali pasirodyti laikraštyje.... Paveiksle matomi: (stovinčių eilėje, skaitant iš kaires deši
nę) Howard WTertheimer, Jewish Review and Observer Walter Wielowdowski, Kurjer Polski Joseph Drugociu, America
Roumania Fred Oberacher, Waechter und Anzeiger Vincas Rastenis, Dirva Vatro Grill, slovėnų dienraščio red. K. W.
Zielecki, lenkų savaitraščio red. Zoltah Gombos, Szabadsag, vengrų dienraščio red. (sėdinčių eilėje iš kairės dešinę)
Bob Harwald, Jewish World Sam Bravo, L'Araldo, italų savaitraščio red. gubernatorius Frank J. Lausche George Schnei
der, VolksbUU, vokiečių savaitraščio red. Sanford Herman, skelbimų agentūros atstovai* erganizavfg pasimatymą R.
Raqin, Rodina, rusinu žurnalo redaktorius.
Choras dabar ruošiasi didžiu- padėką.
liam Amerikos Lietuvių Balso
Radijo Klubo pavasariniam kon-
V
-•/&
v
certui, kuris įvyks balandžio 16
d. Ukrainian National Temple.
Radijo Klubo sekretoriui per
sikėlus naują vietą, visais ra
dijo programos reikalais malo
nėkite kreiptis: Ralph J. Volot
ke, 15756 Lesure Ave., Detroit
27, Mich., telef. VE 8-2968.
LAIMĖS VAKARĖLIS
SLRKA Detroito visos trys
kuopos šį sekmadienį kovo 12 d.
Ukrainian National Temple, 4655
Martin prie Michigan, rengia
linksmą laimės vakarėlį. Pra
džia 7 vai. vak.
Bus daug gražių dovanų. Pel
nas skiriamas Susivienijimo
1950 seimo reikalams, kuris
įvyks Detroite liepos 9 -18 d.
MIRIMAI
LoKife įLanauskas, 68 m., daug
metų išgyvenęs Detroite, mirė
vasario 26 d., palaidotas Holy
Cross kapinėse kovo 2 d.
John Dirsa, 65 m., gyv. 4830
Dailey, Detroit, staiga mirė va
sario 25 d., palaidotas Holy
Cross kapinėse kovo 1 d.
Bronislava Tumas, 44 m., gyv.
6462 Seminole, Detroit, mirė ko
vo 1 d., palaidota Mt. Olivet ka
pinėse kovo 4 d. -rjv-
A K O S
Brocktono Montello Tremti
nių Komitetui: Tamošaičiui,
Bliudnikui, Bačiuliui, tremtinių
choro vedėjui Strazdui ir vi
siems choro dalyviams, dr. Bu
dreckui, laidojimo įstaigos savi
ninkui Sakavoniui, Ant. ir FL
Budreckams, V. Indrūnui, V.
Poškienei, R. ir E. Bielkėvičiam,
V. Kripaitienei, J. Špokevičiui,
J. Laurinaičiui, Skeet klubui,
Franklin klubui, Piliečių klubui,
Kazimiero klubui, Anglų kalbos
vakarinių kursų vedėjai Mrs.
Hood, mokytojam ir mokiniams,
Kripaičiui, prekyb. Kuodžiui,
prekyb. Jasukevičiui ir visiems
kitiems, parėmusiems mus mūsų
sunkioje valandoje piniginėmis
aukomis, paaukojusiems gėles,
pareiškusiems užuojautą ir pa
lydėjusiems mūsų mylimą sūnų
Robertą Mandeikį amžino po
ilsio vietą, reiškiame širdingiau-
Marija ir Feliksaf
Mandeikiat
BOSTON, MASS.
i
LIETUVIŲ ŠACHMATININKŲ
LAIMĖJIMAI
Lietuvių šachmatininkų feo*
manda, įsijungusi Bostono Me
tropolitan Chess lygos 1949/50
m. pirmenybes, iki pirmenybių
užbaigos stebino senuosius Bos
tono klubus savo pajėgumu ir
laimėjimais.
Bostono pirmenybės užsibai
gė, išrikiuodamos laimėtojus
tokią eilę:
1. Harvardo universitetas 6-2 ir
partijų 26-14
2. Lietuviai 5V2-2V2 ir partijų
26-14
3. Boylstono klubas 51/2-2Va ir
partijų 26-14
4. Lynn klubas 3-5 ir partijų
141/3-251/2
5. Newton "Y" 0-8 ir partijų
71/2-3214.
Lietuviai per I ir II rato rung
tynes turėjo takias pasekmes:
su Harvardu 3-2 ir 21/4-2
su Boylston 2-3 ir 3-2
su Lynn 4I/2-I/2 ir 2-3
su Newton 5-0 ir 4-1
Boylstpnas (pr. metų Bosto
no meisteris) su Harvardu 2-3
ir 21/2-21/2.
Taigi lietuviams tėnka gart€
būti įveikusiems ir naująjį meis
terį Hardvardo Universitetą.
I ratą lietuviai baigė pirmai
siais, turėdami 3-1 taškų ir par
tijų 141/2-51/2, 2 v. Boylstonas
3-1, partijų 131/2-61/2, 3 v. Har
vardo Univ. 3-1, partijų 13-7.
Antrame rate lietuviai neti
kėtai suklupo prieš Lynno klubą
(negalėjo išstatyti pilnos sudė
ties) ir tas kainavo pirmą vietą.
Lietuvių komandoje žaidė šie
vyrai, kurie pelnė taškų: Taut
vaiša 6, Merkis 6, Keturakis
5, Staknys 2i/, Saudargas
2i/, Kubilius 2, Šimonis -,2
ir Zenkevičius 0.
Pažymėtina, kad Tautvaiša su
Merkiu buvo patys sėkmingiau
si iš pavienių žaidėjų per Lygos
pirmenybes ir užėmė 1-2 vietas
individualėse varžybose su 6
tšk. kiekvienas (iš 8), tuo tarpu
kaip iš amerikiečių buvo sėkmin
giausias W. Watts (Harv. univ.)
surinkęs 4 tšk.
Lietuvių šachmatininku ko
manda gavo padėkos laišką iš
lygos pir-bių direktoriaus Jere
my Coulter už gražų bendravimą
ir pakėlimą šio sezono varžybų
Bostone iki aukšto lygio.
JAV šachmatų Federacijos vi
epirmininkas Montgomery Ma
jor iš Illinois valstijos atsiuntė
labai gražu pasveikinimo laišką
jaunajam Boston lietuvių šach
matininkų klubui sąryšy su iš
kovota puikia padėtim Metropo
litan lygoje. Anksčiau jis pats
yra žaidęs toje lygoje už Har
vardą ir žinąs tos lygos aukštą
žaidimo klasę.
Laiške paminėjo, kad jis1 se
kąs baltiečių laimėjimus ir ži
nąs, kad be Tautvaišos ir "Mer
kio Bostone, Ęanadoje pasižymi
Povilas Vaitonis, o Australijoje
Romanas Arlauskas su lat
viais K. Ozoliu-ir Endzeliniu bei
kt. V •:-r*rr
Harvardo Universiteto koman
dos kapitonas W. Watts rašo:
"... Boylstono klubas buvo stip
rus, kaip visad, bet lietuviu iš
ėjimas viešuma buvo ištiesų
laimingas įvykis Bostono šach
matams".
PAGERBTAS BOSTONO ŠACH
MATŲ MEISTERIS POVILAS
TAUTVAIŠA
Vasario 18 d. So. Bostono lie
tuvių organizacijos pagerbė Bos
tono šachmatų meisterį Povilą
Tautvaišą, įteikdamos jam svei
kinimų ir dovanų. Įspūdingas
kalbas pasakė Lietuvos garbės
konsulas adv. A. šalna, MSC
Ass'n atstovas Mr. F. Sanborn
ir kt.
v
Meisterio Tautvaišos simulta
nas baigėsi 16-2 meisterio nau
dai. K. M.
LIETUVIO atstovas Ameriko
je St. Nasvytis, 4579 W.
157th St., Cleveland, Ohio.
numerata mfnestai 50%
v
-čržSi
'1
«*N
"į1 v
u*
!*ŠhtLs£&-?J

Stud. Ats. Kar. Korp.
A S i u i s
A 5
41 West 82nd Street
New York 24, N. ¥.
6755 So. Western Ave.
Chicago 36, 111.
PADĖKITE PADEDANTIEMS! LOS ANGELES, CALIFORNIA
Mich. 2.00
Arlauskas Katrina, Phila
delphia, Pa. 2.00
Domako P., Detroit, Mich. 2.00
Greivis M., Detroit, Mich. 2.00
Verbela John, Hollywood,
Fla. 2.00
Užkuraitis Ign., Cleveland 1.00
Kalibat P. ,Newark, N. J. 1.00
Miltenis P., Brooklyn, N.Y., 1.00
Nasvytis Step., Cleveland, 1.00
"hutela K., Albion, Pa. 1.00

xml | txt