OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, April 13, 1950, Image 2

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1950-04-13/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

Numatoma, kad apie
mėn. paroda atkeliaus
CHICAGO, ILL.
Chicaga laukia čiurlioniečių
MARGUČIO rengiamas Čiur
lionio ansamblio pasirodymas
Chicagoje kelia didelio susido
mėjimo. Jau balandžio 1 d. bu
vo parduota pusė bilietų, nors
koncertas bus tik balandžio 16
d. O ta pusė siekia 2,000, nes
Civic operoje, kurioje čiurlionie
čtei, Alf. Mikulskio vadovauja
mi, pademonstruos lietuvių dai
nos ir šokio grožį, yra 4,000 vie
tų.
Ne tik rengėjams,, bet ir vi
siems lietuviams būtų miela, jei
šio žymiausio lietuvių tautinės
dainos, muzikos ir šokio repre
zentanto spektaklis sutrauktų
pilną operos salę žiūrovų. Tai
Mtų rekordas lietuviškų pasi
rodymų istorijoje.
Lietuvių vardo kėlimui pa
tarnaus tie, kurie atsives šią
meno šventę ir kitų tautų žiū
rovų.
Bilietai iš anksto gaunami
MARGUČIO raštinėje. 6755 So.
Western Ave. (telef. GRovehill
6-2242). Jų kaina nuo 1 iki
21 -2 dol. J. P.
GYVĖJA TAUTINI VEIKLA
Balandžio 1 d. LTS Chicagos
skyriaus susirinkimui pirminin
kavo pats sąjungos pirmininkas
Ant. Olis. PAVVKįh
Iš skyriaus pirmininko Lin-
kaus pranešimo paaiškėjo, ka^Si!.junKos
skyrius, įsikūręs 19411.V 1.4, sa-
naują skyriaus valdybą iš
rinkti dr. Rudokas, adv. Lapins
kas, adv. Linkus, dr. Biežis ir
Ant. Kalvaitis: kandidatais
Jurkštas ir Gaurilius.
revizijos komisiją išrinkti
dr. Bartkus. Bakšys ir Jurevi
čius.
J'
Olio mintimis, kad svarbiausi
Lietuvių Tautinės Sąjungos už
daviniai kelti lietuvių vardą,
ugdyti lietuvių kultūrą ir viso
mis priemonėmis išlaikyti lietu
vybę Amerikoje, šioje sąjungo
je, jo pareiškimu, yra artimiau
sia vieta buvusiems tautinių or
ganizacijų nariams Lietuvoje,
tačiau jos durys yra atdaros ir
tiems, kurie formaliai nepri
klausė joms Lietuvoje, bet čia
būdami nori dalyvauti Lietuvių
Tautinės Sąjungos veikloje ir
tiki tam darbui, kuris yra Jos
įstatų numatytas.
Ant. Olis pranešė, kad pirmą
kartą Chicagos istorijoje turi
me tris lietuvius kandidatus
svarbias vietas. Respublikonų
partija kandidatų sąrašus Įra
šė J. Brenzą Cook iždininkus
(per jo rankas pereina apie 200
mil. dol., o jo žinioje dirba apie
60 žmonių). A. Lapinską mies
to teisėjus ir A. Petrošių Illi
nois valst. seimelio narius. Ba
landžio 11 d. bus kandidatų no
minacija, o lapkričio mėli. rin
kimai. Svarbu, kad lietuviai mo
kėtų šią progą išnaudoti.
Me
vo senumu yra antras, o gausu-įarnerįkiečių ir tremtinių Lie
mu bene pirmas visoje sąjungo- tuvių Muzikalę salę.
je. Narių skaičius nuo įsikūrimo Programą pradėjo ir baigė
padidėjo apie keturis kartus. įvyru oktetas, kuris atliko ke
Iš viso sušaukti 7 susirinkimai, jetą liaudies dainų. Mūsų Lie
surengta eilė paskaitų ir pobū- tuvos baleto artistai St. Modze
vių. Vienas įdomiausių praneši
mų buvęs prof. M. Biržiškos
kaip prieita prie Vasario 16-to
sios.
Iždininkas Ęudokas ,,pranešė,
kad skyrius tuivjęs 304 dol. pa
jamų ir 249.33 išlaidų.
pastangomis išplatinta per 800 "o garsais, buvo klausomi su
bilietų. 100 dol. pasiųsta gry
nais iš skyriaus lėšu.
I i e i o
Chic-a-l^rtat.
T. Blinstrubas, E. Bartkus ir
kiti kėlė ideologinio ryškumo! prastą entuziazmą.
klausimą. Laiko stoka neleido
šio klausimo giliau išdiskutuoti.
MENO ŠIUPINYS
Amerikos Lietuvių au *nes kajs ^ar ]abai trūko.
26 d. paruoštas
kovo
šiupinys sutelkė dideli
liauskas ir Ks. Kmitaitis su
amerikiete Odette Philips atliko
suomių kompozitoriaus Sibelius
"Liūdną valsą", "Mazurką" iš
Strausso operos Rosalinda ir
kitus baleto šokius.
Jaunas Amerikos lietuvis C.
Realiai paremtas dailės paro- F. Dauber grojo akordeonu. Jo
dos organizavimas. Sk\ riaus jjConcet to in E. P. Deiio ir Or įkazaraSt
nariu, o ypatingai Br. Budtrinojl'lieus pi-aware, išreikšti akorcleo-Į^
paskui baigė savo repertuarą
Leoncavallo Matinatta ir Verdi
Hercogo baladė iš Rigoletto.
Meno šiupinį vainikavo Kauti©
Teatro vaidilos V. Žukauskas ir
K. Vasiliauskas. Jų neišsemia
mas humoras, atvaizduojant DP
gyvenimo santykius su įvairios
rūšies žmonėmis, sukėlė nepa-
Tenka pabrėžti, kad Meno
šiupinys visais atvejais paten-
Pasisakius keliems nariams ir kino visus dalyvius, kuriems re
pačiam s-gos pirmininkui Ant. tai kada pasitaiko proga tai pa
Oliui. diskusijos reziumuotos matyti. Dr. J. J.
Taiiįjvti Kaliniu ir laiškais! Prašykit inl'urmatijų paštu!
8 LOAN ASS'N.
PIGIOS PASKOLOS NAMAMS
TAUPYK SAUGIAI ... mes per II metus visiems išmokėjome
pareikalavimus
TurtaK per 25 milijonus dolerių. Atsargos fondas per 2 V\ milijono
U. S. {«t\ernnient Securities ir grynais pinigais per 12 milijonų
STIPRIAUSIA TAUPYMO STAIGA CHICAGOJE
Feilt'i'al Savings & Loan Insurance Corporation narys
DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4.
Trečiadieniais nuo iki 12 dieną. Ketvirtadieniais nuo S) iki 8 vak.
nepaprastu klausytojų dėmesiu.
Liet. Meno Ansamblis buvo ^1,la,,Amerikos ...
', v -i įBrooklvne surenge mitingą, ku-
''y^tas tautinius sokius pa-L
Lietuvos Operos sol,s-
Detroit,
vng
A. L. BALSO RADIJO KLUBO
KONCERTAS
Pereitą rudenį Radijo Klubo
choras, davęs pirmą koncertą,
vadovaujant muz. B. Budriūnui,
pasirodė gerai. Po koncerto se
nieji lietuviai smagiai diskuta
vo, lygindami su kitais buvusiais
chorais. Ir beveik pripažino, kad
Budriūno vedamas choras pa
J. P. darė didžiausią įspūdį. Gal būt
ir dėl to, kad laisvos Lietuvos
laikais priaugo naujų kompozi
torių, kurie sukūrė nemažai nau
jų, aukštos vertės dainų, kada
M. Petrausko ir St. Šimkaus lai-
.tingesnis
tul
neĮru buv0 jrma
pirma
sis. šiame koncerte bus atlie
kami patys sunkieji kūriniai,
ačios gražiausios dainos.
Pats choras ir spėjo sustip
rėti, papilnėti. Jame dainuoja
keletas solistų ir solisčių. Cho-1 ir 6 vai. vak.
,rti
ga
fireit to
atsigriebimui "literatūros drau
Piliečiu Klube
ė.iai pasi-
tiks] kai renĮf
"iŽKSrsti,
1juv0
las \. Ivanauskas sėkmingai Pa~|sekį0jamas V. Andrulis", štai
.dainavo keletą liaudies dainų, o
r-
ko pe
i kokie reikalai parūpa "literatū
ros draugijai''. ...
Prieš mitingą salę pradėjo
rinktis lietuviai, ir žmonės, pa
mate ateinant V. Andrulj, ėmė
šaukti: "Andruli, važiuok
Maskvą Stalino padų laižyti!"
Rengėjai, jausdami sau nepa
lankią nuotaiką ir matydami
pikietuojančius jų parengimą, iš
anksto suplanavo, kaip susirin
kimo vedimo iš savo rankų ne
paleisti ir niekam iš susirinku
siųjų neleisti kalbėti.
I Mitingą atidariusi K. Petri
kienė po ilgai užtukusio išsi
šnekėjimo, nerenkant prezidiu
mo, pakvietė kalbėti A. Bimbą.
I). M. šolomską, John W. Darr
ir V. Andrulį. Pirmininkaujan
ti laukusi dar vieno jų brigados
apaštalo, S. Spiavko, kuris bu
vo numatytas mitingo kalbėto
ju. Bet pastarasis nepasirodė.
Visi kalbėjusieji kartojo tuos
pačius propagandinius tauška
lus, kaip ir ankstyvesniuose sa
vo parengimuose. Visa tai pri
minė seną Maskvos gramafoną.
Andrulis pasisakė, kad jis ne
žinąs, už ką buvęs areštuotas.
Iš JAV išvažiuoti nenorįs to
dėl, kad čia labai pripratęs, ir
kovojąs prieš deportacija, nes
deportacija gresianti dar keliem
tūkstančiams. (Anot "Laisvės",
deportacija gresianti Andrulio
veislės /įmonėms ...). Iš minios
paprašyta balso, bet bimbininkai
atkirto, kad jų kalbėtoiams bai
gus kalbėti, galėsią teikti klau
simus.
I Tačiau po kalbų klausimams
i vietos nebedavė, V
Tuoj pasiūlytą rezoliucija.
maldaujančią. Andrulį palikti
Amerikoje, skubiai perskaitė ir
pasiūlė pritariantiems šūktelti
"Taip!" Bet minia rėke "Ne!
•.Tik saujelė bimbininkų šaukė
I V A
Mtefc.,
Detroito Amerikos Lietuvių Halso Radijo Klubo choras su dirigentu kompoz. Bronium Budriū
nu. Sis choras, muz. .Budriūno vadovaujamas, duos ant riji savo koncertą balandžio 16 d.
Ukrainian National Temple salėje, Detroite.
ras suskirstytas tris dalis: vy
rų, moterų ir mišrąjį. Visi jie
pasirodys balandžio 16 d.
Šalia choro bus ir solo bei tau
tiniai šokiai. Solo dainuos V.
Stepulionytė, Aid. Molytė ir K.
Stašaitis. Tautiniams šokiams
vadovauja H. Zaganevičienė.
SKAUTAMS DETROITE!
šiomis dienomis Detroite įsi
steigė "Margio" skautų vyčių
būrelis. Visi sk. vyčiai, skau
tai ir jaun. skautai, gyvenantie
ji Detroite, arba norintieji bū
ti skautais, prašomi registruo
tis laišku arba telefonu, nuro
dant vardą, pavardę, amžių, ad
resą ir telefono numerį sekan
čiu adresu: Vyt. Tarvainis, 2763
24th St., Detroit 16. Telefonas
TA 5-7887. Skambinti tarp 4
BROOKLYN, N. Y.
MINIA ŠAUKIA "NE!" BIMBA RAŠO "TAIK"
DIRVOJ jau buvo rašyta, kad
Brooklyne ruoštas bimbininkų
gavus valdžios leidi-
ne
"Taip!" Visą šį kermošišką
triukšmą susirinkimo^ vadovai
užskaitė rezoliucijos priėmimu
ir pasiskubino savo "mitingą"
tuoj uždaryti, neduodami nie
kam iš susirinkusiųjų kalbėti.
Pabūgo, kad tiesos žodis jų pa
sekėjams gali atverti akis. Bim
biški "demokratai" žodžio lais
vę supranta lygiai taip, kaip
ių bosas, diktatorius Stalinas:
laisvė tik jiems, o visi kiti lai
kykite lūpas užčiauptas!
Tačiau dalis susirinkimo da
lyvių ir pikietavusieji, nepritar
pą. Čia jie priėmė rezoliuciją,
kurioj siūlo V. Andrulį ir kitus
raudonuosius deportuoti jų ak
lai peršamą "rojų" ..."
"Laisvė", aprašydama šį mi
tingą, ypač labai puolė naujai
atvykusius lietuvius, kurių iš
tikrųjų šiame mitinge beveik
nebuvo. Tame pačiame "Lais
vės" Nr., be įprastų keiksmažo
džių, najakurius pradėta vadinti
biauriomis kiaulėmis, šitoks his
teriškas bimbininkų karščiavi
MARGUTIS
Naujienm
SUSIRŪPINIMAS AMERIKOS
LIETUVIŲ JAUNIMU
Amerikos Lietuvių Tautinės
Sąjungos 8-jo skyriaus narių
susirinkime, vasario mėn. 28 d.,
tarp kitų reikalų, nutarta im
tis akcijos sulaikyti, arba bent
sulėtinti, Amerikos lietuviškojo
jaunimo nutautėjimą ir jį grą-,
žinti lietuvių eiles. Tuo rei
kalu rūbintis sudaryta komisi
ja su Kaziu Pažemėnu prieša
kyje. Sveikintinas nutarimas!
Pageidautina, kad to žygio im
tųsi ir kitos Amerikos lietuvių
organizacijos.
dami šiai apgaulei ir vengdami la pamilti. Bet deja, jie tų mo
triukšmo, susirinko kitą patai-
i
Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur
nalas.
Kairta metams $2.#0
Gaila ir liūdna, kad įvairiuo
se lietuviškuose susirinkimuose
bei paskaitose tedalyvauja tik
žilos galvos, senieji lietuviai,
prieš keliasdešimt metų atvykę
ir čia įsikūrę. Jie visą lįptuviš
ko jo darbo naštą nešė ant savo
pečių, sukūrė organizacijas ir
spaudą, pristatę namų lietu
viškumo centrų. Bęt jų vaikai
užmiršo, kas jų tėvams tebėra
brangu. Jie nesirūpina lietuviš
kais reikalais ir nebedalyvauja
lietuviškuose susiėjimuose. Net
šeštadieniais lietuviškos mokyk
los užpildomos vien tik tremti
nių vaikų. Vos vienas kitas
tepasitaiko vietinių.
šeštadienio mokyldo® labiau
siai reikalingos čia gimusiems,
kurie ligi šiol neturėjo progos
mokytis lituanistikos dalykų.
Šiose mokyklose jie galėtų iš
mokti gražiai lietuviškai kalbė
ti ir rašyti, pažinti Lietuvą ir
kyklų nelanko. Tai didžiai liūd-
ni reiškiniai. K. P.
masis rodo, kad jų "biznis" ar- .1e yra apie 180 dol. Susirinki
tėja prie bankroto, o naujai mai nutarė centrui išsiųsti 150
atvykusiųjų nekenčia todėl, kad dol., o likusius palikti bėgamie
šie, kaip gyvieji liudininkai, nu
pasakoja tikruosius raudonųjų
maskolių darbus, kuriais biau
risi visas pasaulis.
1
įsteigė kompozitorius
A. VANAGAITIS
Susipažinti siunčiamas
dovanai.
1
i
1„„m, „„nu.
3RAND RAPIDS, Mich.
RENGS KOMUNIZMO TEISMĄ
Kovo 31 d. šv. Jurgio Dr-jos
svetainės salėje įvyko A. L. Ta
rybos visumos susirinkimas, ku
riame buvo aptarta organizaci
niai reikalai.
Iždininkas pranešė, kad kaso­
siems reikalams. Savo praneši
me pažymėjo, kad paskutinės
rinkliavos metu labai dosnūs bu
vo naujakuriai. Savo aukomis
jie pralenkė net seniau gyve
nančius lietuvius.
Vietoj išstojusios sekretorės
Draižienės ALT skyriaus sekre
tore išrinkta naujakurė dail. Be
ta Trumpauskaitė.
Aptartas lietuvių trėmimo
Sibirą minėjimas, kuris įvyks
birželio mėn., ir nutarta arti
miausiu laiku surengti komuniz
mo teismą, šiems parengimams
įvykdyti išrinktas Pr. Turūta,
gabus švenčių ir minėjimų pro
gramų jrppgėjas ir organizato
rius.
1
Atstovas
LIETUVIO atstovas Ameriko
je St. Nasvytis, 4579 W.
157th St., Cleveland, Ohio, Pre
numerata mėnesiui 50c.
WATEBBUHY CONN
LIETUVIŠKI VELYKŲ
MARGUČIAI
Vikt. Liaukus, kuris su. sa
vo medžio drožiniais dalyvavo
Lietuvių Meno Parodoje New
Yorke, perkėlus šią parodą
Waterbury, išstatys naujus, jau
Amerikoje pagamintus finedžio
drožinius.
Bet dabar, pagal lietuviškų
Velykų tradicijas, Vikt. Liau
kus numargino geliąs dešimtis
lietuviškų margučių. Margučiai
išstatyti gražiai dekoruotame
Bajorynų krautuvės prekylan
gyje.
DIRVOS ATSTOVAI
kuriuos galima kreiptis visai# fMRVOS prenumeratos
ir skelbimų reikalais:
Vladas Varneckas, 2157 N. .Main St.
Stepas Kęsgaila, 6882 Beaulieu $t
LIETUVIAI
TREMTYJE
Filmą-dokumentas, rodoma
Bostone-
Šeštadieni, balandžio 15 dieną.
Sekmadienį, balandžio 16 d., 6:30 v. v.
Lietuvių Klubo Salėje
Sekmadieni, balandžio 23 d., 3 vai. p. p.
Lietuvių Klubo Salėje
Waterbury, Ct
LIETUVIŲ DAILĖS PARODOS
I Y S I S K O N E A S
Balandžio 30 d. Juozapo Paraki jo* SaĮ«je
Koncerte dalyvaus
1950 m. balandžio 13 d.
Šiuos lietuviškus margučius
paminėjo ir Waterburio radijas.
E. M.
Naujos žodynas
V. Pėteraičio
"Mažasis lietuviškai angliškas
žodynaš"
(su tartimi), naujai išleistas,
apimąs virš 12,000 žodžių, įriš
tas kietais drobės viršeliais, 418
psl., gaunamas šiuo adresu:
Gabija, 412 Bedford Ave., Bro«
oklyn 11, N. Y.
Kaina $2.00,
St.
Jonas Palšis, 10, Warrel's TerJace, Bramley-Leedfr.
v
Antanina Dambrauskaite ir Stasys Baranauskas

PHILADELPHIA
STANDARD FEDERAL SAVINGS
JUSTIN MACKIEWICH, PRESIDENT & MGR.
4192 Archer Avenue Chicago 32, Illinois
TELEFONAS: Virginia 7- 1141
i k o n e a s u s
Koncertui akomponuos Daily
daitė ir Valevičiūtė. M. Sims
BALTIMORE MD.
6755 S©* Western Ave.
Chicago 36, 111.
So. Boston, Mass.
Brunonas Kalvaitis, 545 East Broadway.
Chicago, 111.
Jonas Paplėnas, 4418 So. Hermitage Ave.
Dayton, Ohio
J. A. Urbonas, 1302 Lamar
Newark, New Jersey
A. S. Trečiokas, 314 Walnut St.
New Yorke Brooklyne
Antanas Sodaitis, 57-56 63rd St., Maspeth, N. Y.
Waterbury, Conn.
Hamilton, Canada
Bronius Vengrys, 227 Brant St.
Montreal, Canada
Toronto, Canada
Jonas Paršeliūnas, 514 Euclid Ave.
Anglijoje
Lawrence-

xml | txt