OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, June 01, 1950, Image 7

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1950-06-01/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

1960 m. birželio 1 d.
1. šių praneSimų blankai va
dinami "Semianual Report of
Immigrant Displaced Persons".
2. Blankų reikia kreiptis as
meniškai artimiausią Immigra
tion and Naturalization Servi
ce įstaigą. Tos įstaigos yra vi
suose didesniuose miestuose. Jų
adreęą galima sužinoti iš seniau
gyvenančių, arba teismo, mies
to savivaldybės ar policijos įstai
gose.
3. Jas turi užpildyti visi trem
tiniai, atvykę pagal DP Bilių.
4. Viena anketa pildoma visai
šeimai, kuri apima: a) šeimos
galvą, b) vyrą arba žmoną, c)
nevedusius, išlaikomus vaikus,
kurie sėsdami laivą buvo 21 m.
amžiaus. Jeigu tremtinys atvyk
damas JAV buvo nevedęs ar
be vaikų, tai anketoje įrašo ži
nias tik apie save. Jeigu dalis
šeimos narių buvo Amerikos pi
liečiai, jų įrašyti nereikia.
5. Kiekvienas, atvykęs Ame
riką pagal DP Imigracijos Įsta
tymą, tokias anketas turi užpil
dyti keturis kartus «per dvejų
metų laiką. Jų įteikimo terminai
yra tokie:
a. Atvykusiems prieš 1948 mė
ty lapkričio 2 d."—
IV. liepos 1 d.
Šiems dabar tenka rašyti jau
paskutinį tokį pranešimą.
fr.Atvykusiems tarp 1948 mė
ty lapkričio 1 d. ir 1949 metų
gegužės 2 dienos:
III. 1950 m. liepos 1,
IV.— 1951 m. sausio 1.
c. Atvykusiems tarp 1949 mė
ly gegužės 1 ir 1949 m. lapkri
čio 2 d.:
II. 1950 m. liepos 1,
III. 1951 m. sausio 1,
IV. 1951 m. liepos 1.
d. Atvykusiems tarp 1949 m.
lapkričio 1 ir 1950 m. gegužės
2 dienos:
I. 1950 m. liepos 1^
II. 1951 m. sausio 1,
III. 1951 m. liepos 1,
IV. 1952 m. sausio 1.
e. Atvykusiems po šių metų
gegužės 1 dieno® (gegužės 2
ar vėliau):
dabar dar nereikia jokio pra
nešimo rašyti. Pirmas praneši­
KAS IR KUR
Ginkluotų pajėgų ir žiedų fes
tivalyje, Chicago e, gegužės 20
d. lietuviai pasirodė įspūdingai.
Parado organizatoriai tai pa
tvirtino žodžiu ir raštu: ''The
Lithuanian contingent was one
of the most colorful in the pa
rade."
Gegužės 14 d. Hamburge įvy
ko Latvių-Lietuvių Vienybės me
tinė konferencija. Konferenci
joje dalyvavo visų Vokietijoje
veikiančių Latvių-Lietuvių Vie
nybės skyrių atstovai.
Latvių-Lietuvių
Vienybės val­
dybos centras ir toliau pasilieka
Vokietijoje, nes penki valdybos
nariai mano ilgiau Vokietijoje
gyventi. Keturi valdybos nariai,
išvykę JAV, veiks kaip Ame
rikos kontinento delegacija. To
kontinento centras bus Clevelan
das, nes čia jau atvyko draugi
jos vicepirmininkas A. Nasvytis
ir artimiausiu laiku atvyksta
generalinis sekretorius Em. Sku
jenieks.
Austrijoje esančios tremtinių
stovyklos taip pat glaudinamos
ir telkiamos emigracijai pato
gesnes vietas.
Latvių-Lietuvių Vfenybis w-liui- Taigi dabar JAV pagal
ganizacija pradeda kurtis ir Au-j Lietuvos kvotą gali įvažiuoti po
etralijoje. Organizaciniais reik&r U9 asmenų kasmet.
Pusmetiniai pranešimai
DP Komisijai
SVARBU VISIEMS, ATVYKUSIEMS PAGAL DP ĮSTATYMĄ
mas turės bfrti paduotas ^1951
metų sausio 1 dieną.
Pranešimas turi būti išsiųstas
paskutinių dviejų savaičių laiko
tarpyje prieš nurodytus
termir
nus, taip, kad jie nurodytu lai
ku jau
būtų
Washingtone.
6. Anketą reikia užpildyti ma
šinėle arba rašalu spausdin
tomis raidėmis.
7. Atsakymai klausimui:
a) Name of Person įrašy
ti pirmą vardą, antrą vard^ ir
gale pavardę.
b) Alien Registration No.
Iš savo svetimšalio registracijos
kortelės nurašyti savo numerį.
c) Age at last birthday
čia reikia rašyti ne gimimo da
tą, bet kiek suėjo metų paskuti
nę gimimo dieną.
d) Date of entry to the Uni
ted States data, kada išlipo
krantą JAV.
e) Place of Present Residence
viršutinėje eilutėje įrašyti
adreso namo numerį ir gatvės
pavadinimą, antroje eilutėje
miesto vardą, pašto zonos nr
ir valstybę (state).
f) Kind or type of jobe or
occupation dabartinį užsiėmi
mą. Laikinai esąs bedarbis, bet
darbo ieškąs, rašo "unemploy
ed", nedirbąs ir darbo neieškąs
rašo "none". Namų šeimininkė
laikoma dirbančia ir atžymima
"houswife". Vaikams per 12 m.
amžiaus, lankantiems mokyklą,
rašoma "student". Vaikams iki
12 m. amžiaus nieko nerašoma.
g) Name and address of Em
ployer Darbdavio (Įmonės)
pavadinimas ir adresas šeimi
ninkės ir amatininkai rašo "self
-employed" mokiniams per 12
m. amž. rašoma mokyklos pava
dinimas ir adresas.
h) Did you receive prevailing
wages? čia yra dvi skiltys:
"yes" ir "no". Jeigu tremtinys
gauna už savo darbą tokį pat
atlyginimą^ kaip ir kiti, jis skil
tyje "yes" rašo "X", jeigu gau
na mažesnį atlyginimą, negu pri
klauso, po "no" rašo "X*'. šei
mininkėms ir mokiniams nieko
nežymima.
šiame puslapyje tėra 7 eilu
tės, t* y. 7-iems asmenims. Jei
gu šeima susideda iš didesnio
lais rūpinasi dr. J.. Normantas,
gyvenąs Melbourne,
Naująją Latvių-Lietuvių Vie
nybės valdybą sudaro: J. Bračs
pirmininkas, nariai: J. Simo
naitis, P. Zundė, N. Namnieks,
B. Maikovskis. Amerikos delega
cijos nariais paskirti: A. Nasvy
tis, O. Liepinš, A. Macelis ir E.
Skujenieks.
Austrijoj esančias tremtinių
stovyklas lanko kun. Razminas
Jis renka žinias, kiek yra lietu
vių, kurie neturi galimybės emi
gruoti.
e Austrijoje tremtinių skaičius
žymiai sumažėjęs, šiuo metu ten
yra: 429 lietuviai, latviai ir
estai, 531 čekas, 455 Čekijos žy
dai, 6 Pabaltijo kraštų žydai,
2,695 vengrai, 978 Vengrijos žy
dai, 1,005 lenkai, 2,092 Lenkijos
žydai, 312 rumunų ir 426 Rumu
nijos žydai, 3,223 jugoslavai,
2,941 ukrainiečiai ir kt. šiuo me
tu IRO Austrijoje globoja dar
19,222 tremtinius.
e čilės valstybė numato
miausiu laiku iš Vokietijos, Ita
lijos ir Austrijos priimti 2,000
tremtinių. Čilė nori gauti dau
giausia įvairių šakų specialistų.
Dalis Lietuvos imigracinės
kvotos JAV yra paimta DP bi-
skaičiaus asmenų, remia atitin
kamai pabraižyti atskirą baltą
lapą ir ten surašyti žinias apie
likusius šeimos narius.
8. Kitame puslapyje prie žo
džio "Statement" yra keturi ke
turkampiai. čia reikia atitinka
mame keturkampyje įdėti kry
žiuką, kad būtų galima matyti,
kelintas čia yra to asmens pra
nešimas. Jei pirmas, tai pirma
me keturkampyje dedamas kry
žiukas, jei antras antrame ir
t,t.
Virš eilutės "Signature" šei
mos galva rašalu pasirašo.
9. Tremtinys, sąmoningai ven
giąs teikti šias žinias, gali būti
baudžiamas iki $500 baudos ir
iki 6-šių mėnesių kalėjimo.
10. Užpildytą blanką reikia
dėti voką ir adresuoti taip:
I I A I
KAMINSKAS Jonas, 84 metų,
mirė sausio 29 d. Brooklyn,
N.Y.
STAKELIŪNAS Jonas, pusam
žis, mirė sausio men. Lawren
ce, Mass.
GRINKEVIČIUS Mykolas mirė
sausio mėn. Lawrence, Mass.
PALK AUSKIENĖ Petronėlė, 75
metų, mirė sausio §1 d. New
Milford, N.J.
KIBURIS Juozas, 51 męjty, mi
rė vasario 2 d. Brooklyn, N.Y.
NAINIS Izidorius, 78 mi
rė kovo 13 d. Donorą, iš
Kauno gub.
GRIGALIŪNAS Barnasis, 61
metų, mirė sausio 26 d. Scrąn
ton, Pa. i-*,
ZICKUS W., 60 metų, mirė va
sario mėn. Pittsburgh, Pa.
KADŽIUS Walter, 57 metų, mi
rė vasario 14 d. Glendale, N.Y.
GARDIENĖ Kotryna, 55 metų,
mirė vasario 16 d. Brooklyn,
N.Y.
KINDERIS Stanislovais,. 6S me
tų, mirė vasario 17 d. Brook
lyn, N.Y.
JAZAVITAS Vladas, 00 metų,
mirė gruodžio 27 d. Norwood,
Mass.*
BARISA Vincas mirė* sausio
mėn. New Britain, Conn., iš
Punsko par.
BELKIENĖ Elžbieta, ($0 metų,
mirė vasario 15 d., Montello,
Mass., Valkininkų par., Pir
čiupio km.
POVILAITIS J., '87 metų, mirė
vasario 7- d. Millinocket, Me.
KURIENĖ Marijona, 65 metų,
mirė vasario 9 d. Millinocket,
Me.
KAČENIENĖ Juozapina nairė
sausio 22 d. Philadelphia, Pa.
KLEBAUSKIENĖ Ona, seno
amžiaus, mirė yąsario 1 d.
Scranton, Pa.
ALEKSEVIČIENĖ JIEVA, 64
metų, mirė sausio 26 d. So.
Boston, Mass., Amerikoje iš
gyvenusi 45 metus.
KINDURIENĖ Ona, 62 metų,
mirė sausio 15 4. Manchester,
N.H.
AUKŠTAKALNIS ANTANAS,
72 metų, mirė sausio 9 d.
Brocktoue, Mass.
CUNYS -JUOZAPAS, pusamžis,
mirė sausio 20 d. $o. Boston,
Mass.
VAflNAGlRIS KLEMENSAS
wire gruodžio 19 d. Wyoming,
Pa.
PETRIKAS ANDRIUS ii»« «.
B®, sausio m$n. Minersville.
Pa.
SENIŪNAS JONAS mirė sausio
13 d. West Pittston, Pa.
KEKSIĘNĖ ONA mirė sausio
$7, jd. Kingston, Jpa*
I V A
PAIEŠKOJIMAI
Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti
CONSULATE GENERAL OF
Stelingaitė Morta, iš Maigų k.,
Viekšnių v.
Sverdlovaitė Zaicev Liolia ir
vyras&aįcev, išvyi^ iš Lietu
vos.
Tamošaitis Vincas, iš Šiaulekai
čių km., žaliosios Geištarų
par., Vilkaviškio apskr.
Urbono Prano, kilusio iš Krio«
kialaukio, Alytaus ap., ir mi
rusio Amerikoje, pusbroliai,
pusseserės ir kiti giminaičiai
prašomi atsiliepti. Velionis bu
vo sūnus Igno Urbono ir Mor
tos Navickaitės Urbonienės.
Užupytės, dukterys mirusio Jo
no Užupio, kilusio iš Menkinių
jkm., Sintautų v., šakių apskr.
Vileišytė Mitkienė Grasilda, iš
Balčiūniškių km., Pumpėnų v.,
Panevėžio apskr.
Vinalis Rupeikaitė Eleonora ir
vyras Vinalis Vincas bei vai
kai.
Višteliūnaitė Veroniką iš Bir
žų, gyv. Buenos Aires, Ar
gentinoje.
Zaicev ir žmona Sverdlovaitė
Liolia, išvykę iš Lietuvos.
Abloževičiūtė Domicėlė-Karolina,
iš Kaimiškio km., Panevėžio
apskr.
Firavičius (Piravičius) Stasys,
iš Peštvėnų km., Seredžiaus
v., Kauno apskr.
Grigaitis Jurgis, iš Gutkaimio
km., Kybartų
Gurevičius Andrius ir Jurgis, iš
Senobūdžio km., Liubavo v.,
Marijampolės apskrii. sūnūs
Miko. W
^fsr^T^*^ t?#T^
Autorius ŠĮ pasakojimą skiria
Kremliaus "dievų" apaštalams!
Dvi už
fJlįt,
Rašykfl užsakymą 3f o© fcdresu:
DIRVA, 6820 Superior, Ave.,
e v e a n 3 O i o
Už kiekvienu prie užsakymo pri
dėtą dolerį po keleto dienų paštu
gausite po DVI tas knygeles!
*~«y
,1
Kalvaitytė Vajųckienė Antani
na ir sūnus Jonas iei duktė
Marcelė, našlė ir veikai Juozo
Valucko.
Krolis Anė, Ema, Fricas, Liud
vikas ir Morta, iš Feotiškių
km., šakių apskr.
Masteika, ii Juodaičių par.,
Ariogalos v.
Milkaitienė Paukštytė Ona ir
jos sesuo Vilkauskienė Marce
lė.
Paukštytis Marcelė Vilkauskie
nė ir jos sesuo Ona Milkaitie
nė.
Pamataitytės Rozalija ir jos se
suo, iš Seredžiaus v., Kauno
apskr.
Sakadauskas Juozas.
Savickaitė Elena, duktė Antano,
gim. Amerikoje, kurį laiką gy
veno Lietuvoje.
Šiaučiūnas Kazimieras, iš Ragai
šių km., Debgikių v., Utenos
apskr.v
Užupis Antanas, iš Vaiguviškių
km., Plokščių v., šakių apskr.
Valuckas Jonas, sesuo Marcelė
ir motina Valuckienė Kalvai
tytė Antanina, vaikai ir našlė
Juozo Valucko.
Vilkauskienė Paukštytė Marce
lė ir jos sesuo Milkaitienė Ona
Žamaitaitis Jokūbas, iš Vainuto
v., Tauragės apskr.
Balukaitė-Jončienė Ona su šei
ma.
Bartkevičiūtė-Gedviiieng Barbo
ra, iš Varnių mst., Telšių aps.
Bublytė (Bublys) Idzelienė
(Idzelis) Barbora, iš Gargž
dų, ir vyras Idzelis Frank.
Gedvilienė-Bartkevičiūtė Barbo
ra, iš Varnių m., Telšių aps.
Idzelienė (Idzelis) Bublytė Bar
bora, iš Gargždų, ir vyras
Idzelis Frank.
Jakimčikas Jonas, iš šakių km.,
Pajevonio v., Vilkaviškio a.
Jončienė-Baliukaitė su šeima.
Kačerauskų Eurebijaus ir Liu-
Kriksčių km., Biržų v.
l'ii
WJ*
II
kurio) atostogaudami lietuviai gali pasijusti
vasaroją .. Palangoj!
Čia priimami ir didesni pobūviai Ideali vieta gegužinėms.
Rezervuodami kambarius atostogoms arba norėdami dau
giau informacijų, rašykite:
cijos giminės prašomi atsiliep
ti.
Kavsevič (Kuosaitis) Petras, iš
Griebčių km., Kybartų v.,
Vil­
kaviškio apskr.
Kuosaitis (Kavsevič) Petras, iš
Griebčių km., Kybartų v., Vil
kaviškio apskr.
Levinskas Juozas, gyvenęs Aly
taus apskr.
Lukoševičius Vincentas, kilęs iš
Tauragės apskr., išvykęs iš
Razmų km., Telšių apskr.
Padagas Pranas.
Pautienius Juozas ir Kazimie
ras, iš Sausininkų km., Barti
ninkų v., Vilkaviškio apskr.
Pelanis (ar Pelanius) Jonas, iš
i
If.
Pelanytė Elžbieta, iš Kriksčių k.,
Biržų v.
Ta or i s Martynas, iš štakyrių
km., Biržų v.
Teresevičius, iš įtyhartų v., Vil
kaviškio apskr.
Naujas žodynas
V. Pėteraičio
"Mažasis lietuviškai angliškas
žodynas"
(su tartimi), naujai išleistas,
apimąs v#irš 12,000 žodžių, įriš
tas kietais drobės viršeliais, 418
psl., gaunamas šiuo adresu:
Gabija, 412 Bedford Ave., Bro
oklyn 11, N. Y.
Kaina $2.00.
Vytautas A. Braziulis
LAIKIAU PAMALDAS
UŽ STALINA
Stačiatikių dvasininko pasakojimas
Vieną pasilikit sau, kitas duokit arba staskit tiems, kuriems |do-
Y\ &&&^
I
ei 'd
a i

PĮsplaced Persons Commission
Statistical Section
Immigr. and Natur. Service
Washington 25, D.C.
LITHUANIA
41 West 82nd Street
New York M. N.
O V A N O K I I E S
A I V A S A V I E
Stony Brook Lodge Tel.: Stony Brook 586
Pr. Lapienė, POB 526, Stony Brook, N,
V V V *1* V V V V V V V V V V
u v i s k a s k a s i k a i e S a i n u s a u i a a i s v e i k a

xml | txt