OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, July 06, 1950, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1950-07-06/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

LIETU VISKAS S A V AITRAŠTIS
BMna kiekvieną ketvirtadieni Cleveland*
Leidžia
Vincas Rastenis
Kaina metams, užsimokant ii anksto:
Jungtinėse Valstybėse $3.00
^Kanadoje __ $4.00 Kitur $4.60
Užsis/ikyti galima kiekvienu metu, nereikia
laukti metų, pusmečio.ar,mėnesio pradžios.
No. 27
S
VISUOMENĖJE
SLA Clevelandą
1952-ais metais SLA seimas
įvyks Clevelande. Clevelandie
čiai nugalėjo chicagiečius san
tykiu maždaug 4:3, nors už Chi
cagą buvo agituojama net ke
lių kalbėtojų ir pati vadovybė
aiškiai rodė savo
Chicagai. Be to, yra pakeista'
SLA konstitucija, kur liečia sei-!1"1™*.
lio menesio įrašyta birželio- lie-
pos men., turint galvoj, kad lie-
sirinkti.
Komisijos išrinktos beveik tos
pačios sudėties, kaip ir anksčiau
buvo. Komisijas pasiūlė komisi-
jų komisija, seimas tik pareiškė
savo sutikimą, Komisijo. yra
tokios':
Įstatų
Montvydas, S. Vitaitis.
Kontrolės St. Gegužis, Bu
činskas, Moėkus.
Apšvietos —, P. Grigaitis, M.
Vaidyla, V. Tysliavienė.
u- i v- v vo miesto sporto ir kriminali
nio laiką. Vietoj gegužes- birže- ...
daug daugiau gali delegatų sU-'dabar
Skundų ir apeliacijų adv.
Kalinauskas, S. Bakanas, J. Bra
zauskas.
Labdaros M. Vinikas, Kat
kevičienė, Grybienė.
Sveikatos dr. Zalatorius,
dr. Pilka, dr. Gussin.
Zor skaitė.
TĖVYNĖS redaktorius M.
L. Vasil, tas pats, kaip ligšiol.
LRKSA seimas
kia savo seimą ateinančią savai
tę Detroite. Sekmadienį, liepos
9 d. Statler viešbutyje (6 v. v.)
bus koncertas. Dalyvaus Bud
riūno vadamas Radijo Choras,
bus pianistų, akordeonistų ir kt.
varžybos ir tt.
fabrikus. Trečiadienio vakarą iš-
rias dienas seimą baigti...
TMD pirm. pasitraukė
Mažo, palyginti, Korėjos pu
siasalio įvykiai sujudino visą
pasaulį. Net ir toji kasdieninė
paianKuma *i i
Amerikos spauda, kuri paprastai
a pakeista*
P"8,8P' uzleldzl* v"»
v v ,. v niams Įvykiams, sią savaitę jau
1
i i i- ipinno puslapio dali skina...
v.
netiesa
Jaunuolių S. C. Būdvytis,I Publikos sostinę Seulą, Atėjo
A. Stankevičius, O. Morak, O.! ^!n*os\ ^en
kilminga vakarienė. dalykas
Seimas numatomas baigti ke-| Susidėjus taip aplinkybėms,
tvirtadienį. Matyti, posėdžius naujos valdybos klausimas ne
čia numatoma vesti greičiau, nes lengvai pasidavė išsprendžiamas,
ir šalia pamaldų, ekskursijų bei Pirmininkauti laikinai apsiėmė
kitų pramogų, tikimasi per ketu-1 A. Devenienė. Vicepirmininku iš
rinktas V. Alseika, sekretorium
paliktas tas pats Kasperaitis iš
Tėvynės Mylėtojų Draugijos
seime, kuris įvyko SLA seimo Mylėtojų Draugijai teks visai
antros dienos vakarą viename iš atvirai susidurti su hamletišku
šalutinių kambarių, dalyvavo klausimu būti
ar
Pereitos savaitės antroje pu
sėj galutinai patvirtintą, kad
raudonieji užėmė pietinės res-
Kątalikų susivienijimas šau- j0 išvykti Japoniją.
Pasklido žinia, kad raudonie-
Pirmadienį katedroje pamal- du^inoma, negalima nei vienos
dos, 11 vai. seimo atidarymas.
jaH
1
...
v

'. j-u įpranesimams is karo lauko ir
pos pradžioje daugumas dirban
politiniams sprendimams, kurių
ciųjų gauna atostogas ir tada *,
u
i i j. ..
lvyksta kasdlen
svarbesnių.
nauj"
$

iv*
mm \i
lr
ŽINIOS IŠ FRONTO
Pirmoji Korėjos karo savaite
ir net antrosios džia raudo
niesjems puolėjams buv0 žymiai
laimingesnė, negu užpultiesiems,
verbahs, dr. Nors pranešimai buvo mainingi
vieną dieną paskelbiamas di
delis užpultųjų pralaimėjimas ir
net visiškas sugniužimas, o kitą
dieną beveik viskas atšaukiama,
kad kas vakar buvo pranešta, tai
ir vis dėlto pagaliau
aišku, kad raudonieji įsiskverbė
jau gana giliai pietinę Korėją.
*r
"liaudies teismai'*.
Netrukus buvo pranešta, kad
raudonieji jau užėmė netoli nuo
Seulo esantį aerodromą, o kiek
vėliau ir uostą, per kurį Seule
buvusios amerikiečių šeimos spė-
TMD ir dabar turinti fondą
apie 5,000 dolerių (surinkti
iš nario mokesčių, kuris yra 2
doleriai metams). Su tokiu fon-
ės
vertingesn
Antradieni vėl bus pamaldos, jnj padidinti tą fondą, reiktų
paskui ekskursija i automobilių
knygos išleisti No
didinti mokestii 0 tai delega
beĮmanomas
tems atrod vjaai ne
Racine, Wise., kuris nebuvo at
vykęs, iždininku A. S. Trečiokas.
Atrodo, kad dabar Tėvynės
apie pora dešimčių SLA seimo
dalyvių, esančių taip pat TMO^jg 14 tasig skyrius
nariais. Vos du ar trys asmenys
buvo specialiai atvykę tą sei- Nashua, N.H., liepos 1 d. įvy
mą. Ligšiolinės valdybos nariai k0 ALTS skyriaus steigiamasis
dalyvavo tik du: W. M. €%ase'susirinkimas. skyriaus valdybą
ir A. Devenienė. išrinkti: pirmininkas Alfon-
Pirmininko sumanymai apie sas Ulčickas, sekretorius Ka
kultūriniams reikalams fondo zimieras Grauslys, iždininkas
sustiprinimą ir specialios kole-j Petras Davulis. Tai jau 14-tasis
gijos sudarymą prie draugijos, Sąjungos skyrius.
kurie turėtų planuoti draugijos
kultūrinės veiklos programą ir
vadovauti jos vy.kdymui, nu Dirmeikis ir Sąjungos tarybos
skambėjo "palubėse", delegatų!narė V. Kielienė iš Worceste
galvų nesiekdami... Kilus klau- rio, Mass.
simams kam, kodėl ir kaip, Naujojo skyriaus vadovybė
pirmininkas silsidėjo planus at- užsibrėžė artimiausiu laiku su
gal kišenę ir pareiškė, kad .dau- ruošti eilę kultūrinių pramogų
giaų jis valdybą neis. i vietos lietuviškajai kolonijai^
nebūpfct,
susirinkimą atsilankė Są
jungos reikalų vedėjas dr. B.
Korėjos fronte raudonieji dar laimi. Pasaulio fronte jie mažumoji
bet spiriasi
ne tiek nuo smūgių, kiek dėl
nusiminimo, kad jie visai neturi
kuo pasipriešinti prieš komunis
tų iš Rusijos atsiųstus tankus,
bombonešius ir naikintuvus.
Amerikos prezidentas tik an
tradienį nutarė siųsti pagalbą
laivyną bei aviaciją. Kol tai bu
vo nutarta ir įvykdyta, komunis
tai spėjo daug pasiekti.
Paskui buvp prainešta, jog
Suwonas dar nepaimtas, pietie
čiai dar nepasidavė, amerikiečių
pagalba ateina, jau atėjo ir vis
kas bus gerai.
Bet vėliau vis dėlto'paaiškėjo,
kad lietus trukdo amerikiečių
lėktuvams gerai pasireikšti, kad
laivai taip pat negali daug padė-
ti. Reikia stipresnių sausumos čių, australų arba net pačių ame
jėgų, reikia pėstininkų. Prezi-|rikiečių... žinoma, tokių daly
dentas Trumanas įsakė siųsti kų atsitinka kiekviename kare.
Trečiadienį, 11 vai. prieš pie
tus Korėjos laiku, arba antra
dienį 2 vai. p.p. mūsų laiku,
pirmą kartą amerikiečių artile
rija paleido šūvius užpuolikų
tankus.
Tuo tarpu dar nėra praneši
mų, kad užpuolikų žygiavimas
būtų jau sustabdytas. Priešin
gai, abejojama, ar pirmieji ne
gausūs amerikiečių daliniai ne
bus apsupti ir skubinamas! nu
siųsti daugiau pajėgų (ir iš Ka
lifornijos išsiųsta nemaža jū
rininku korpo pajėgų mobili
zacijos artimiausiu laiku nenu
matoma)
Amerikiečiai korespondentai,
apibūdindami, kas dedasi Korė­
Amerikoje baigti
'v, i
I'«w»
PASKUTINĖS ŽINIOS,
TRUMPAI KALBANT
visi
pasi­
rengimai, jei tik būtų reikalas,
įvykdyti žmonių mobilizaciją
kariuomenei ir pramonei.
Aliaskoje esanti JAV kariuo
mene yra parengties būklėje.
Laukiama atvykstant naujų ka
riuomenės dalinių.
Netoli Berlyno sovietai vyk
do 25,000 vokiečių "liaudies mi
licijos" manevrus. Dalyvauja
gerai apginkluoti daliniai.
Henri Queuille sudarė Pran
cūzijos vyriausybę. vyriausy
bę neįėjo socialistai.
Švedija, kurios laikysena
praėjusiame kare ir pokario lai
kotarpyje buvo savotiška, nuta
rė remti JTO nutarimą teik
ti pagalbą užpultai pietinei Ko
rėjai.
Ryšium su Korėjos įvykiais
Anglijoj stipriai pabrango kai
kurie maisto produktai. Ame
rikoje pagyvėjo automobilių pir
kimas.
JAV atvykstantiems trem
tiniams jau pradėta taikyti nau
jojo DP imigracijos įstatymo
reikalavimai. Visi turi pasirašy
ti, kad jie nepriklauso^komunis
tų partijai.
1
DIRVA
ji jau užėmė ir pietus nuo ir Amerikos kariuomenę Ko
Seulo esantį miestą Suwoną, kad rėją. šios savaitės pradžioj Ame
pietiečių armija visai susmuko,'rikos kariai jau pradėjo kovą
sausumoj.
Bet Suwonas vią dėlto buvo
paimtas raudonųjų, keturios ar
penkios jų kolonos stūmėsi
pietus ir buvo spėjama, kad vie
na kolona yra nusistūmusi toli
net atvykusių amerikiečių už
pakalį.
šiauriečiai žygiuoja viską ge
rai suplanavę, o pietiečiai ir ame
rikiečiai tik dabar viską planuo
ja ... Susitvarkys, niekas ne
bejoja, kad nugalės, bet kol kas
teks pakelti skaudžių smūgių.
Dėl nepasirengimo susidarė vi
sokių painiavų ir jau yra buvę
atsitikimų, kad sausumos ka
riuomenė esti užpuolama ne prie
šų lėktuvų, bet savųjų: korė jie-
joje, sako, kad kaip oficialiai tą
pasitraukimą be vadintum, rea
liai žiūrint tai yra iiėgimas.
MacArthuro štabas praneša,
kad šiauriečiai stengiasi siųsti
mūšius viską, ką tik jie turi.
Štabo nuomone, šiauriečiai jau
yra perkėlę per Hano upę (į
pietus nuo Seulo) apie tris ar
keturias divizijas.
Numatoma, kad MacArthuras
netrukus bus paskirtas Jungti
nių Tautų Organizacijos kariuo
menės vadu. Tuo būdu JTO ne
tikėtai įsigyja "savo kariuome
nę". Tokios kariuomenės neturė
jimas buvo didžiausia buvusios
Tautų Sąjungos silpnybė.
Rumunijoje eina didelis ko
munistų partijos valymas. Jau
pašalinta iš partijos 192,000 na
rf*
Skelbiama, kad Chicaga jau
turi 3,631,835 gyventojų. Per
10 metų ji padidėjo 235,627 gy
ventojais.
Berlyne ftfasidejusioje Euro
pos valstybių intelektualų ir
mokslininkų konferencijoje at
stovaujami ir lietuviai.
Belgijos karalius Leopoldas,
nesibaigiant ginčams dėl jo grį
žimo Belgijos sostą, ketina gin
čą taip likviduoti: grįš sostą ir
paskelbi, kad karaliaus teises
perleidžia savo sūnui. Po to vėl
iš Belgijos išvyks.
Sovietų Sąjungos įteiktą pro
testą Irano vyriausybei dėl lei
dimo JAV |ibalo bendrovei ieš
koti fiaujų versmių Sovietų Są
jungos pasienyje atmetė. Irano
vyriausybė priminė, kad ji savo
krašte esanti šeimininkė ir da
ranti, ką ji norinti.
Iš Irano ir Turkijos prane
šama, kad tų kraštų pasieniais
pradėtas Sovietų Sąjungos ka
riuomenės telkimas.
wntniH lumu
fw: if 'W^^ 'W^P
i ••"•.••'
Tuo būdu teisiškai Amerikos
kariuomenė skaitosi ne kariau
janti, o tik einanti tarptautinės
policijos pareigas. Tokias pačias
pareigas sutiko eiti ir visa eilė
kitų valstybių.
amerikiečiams pagalbą. Aus
tralija padarė tą patį. Kanada
1950 m. Depo* 6 d. Tel.: EN 1-4486 (35-ti metai 35th year)
Mūsų ūkininkų sodybos, kurias dabar drasko pavergėjai
KARAS RAŠTAIS
Tuo pačiu metu savotiškas i
karas vyksta ir diplomatiniu
keliu.
Jungtinių Tautų. Organizaci
jos Saugumo Taryboje buvo pa
tvirtintas Trumano pasiryžimas
ginti pietinę Korėją nuo užpuo
limo. Priimta rezoliucija, kuria
visi JTO nariai kviečiami tą da
ryti.
STALINO REIKALAVIMAI
Bet Stalinas pasaulio daugu
mos nuomonę nežiūri. Jis jau
pradeda nerimti, nervintis. Jau
organizuoja savo valdomų žmo
nių mitingus, kuriuosė jiems
patiems liepia sakyti prieš Ame
riką kurstančias kalbas. Savo
kontroliuojamuose laikraščiuose
jau pradeda aštriau pulti Ame
riką. Pagaliau jis jau oficialiai
pareikalavo, kad Amerika tuč
tuojau atitrauktų savo kariuo
menę iš Korėjos!
Ir šiaurinės Korėjos komunis
tinė valdžia taip pat įteikė savo
reikalavimus ir protestus Jung
tinių Tautų Organizacijai.
Jungtinių Tautų Organizaci
jos raštinėje dar niekada nebu
vęs gautas toks piktas raštas,
kaip šitas korėjiečių komunistų
rastas, kur puolama Amerika.
Apie kai kuriuos žinomesnius
žmones iš Lietuvos ateina kar
tais ir prieštaraujančių žinių.
Yra atsitikimų, kad apie tą pa
tį asmenį kelis kartus yra atėję
gandų, kad jau miręs, išsiųstas,
likviduotas, paskui pasirodo ki
taip, paskui vėl panašios žinios
kartojamos ir tt.
irgi svarsto, kuo ji gali prisi
dėti.
Trumanas kreipėsi patį Sta
liną, kad jis "patartų" korėjie
čiams komunistams atitraukti
ATSARGIAU NET IR APIE MIRUSIUS!
Kol Lietuva tokioj padėtyj,
kaip dabar, dažnai negali tikrai
pasitikėti iš ten gaunamomis
žiniomis. Tačiau pasitaiko, kad
atėjus žiniai, kad tas ir tas jau
yra miręs, mūsų laikraščiuose
čia apie juos pradedama rašyti
visokių atsiminimų bei nuomo
nių. Jei žmogus jau tikrai ne
begyvena šiame pasaulyje, tai,
žinoma, jam jau negalima pa
kenkti, bet dar galima pakenkti
Keturios dešimtys valstybių,
priklausančių Jungtinių
T^miu
Organizacijai, pareiškė pritari
mą Amerikos užimtai pozicijai.
Anglija pasiuntė -^vo^-laiv^^ai-jura du-trečdaliai visos Jung
tinių Tautų Organizacijos
viso yra 59 nariai).
Tarp ko kita
Nėra abejojimo, kad nei Ame
rika, nei kiti kraštai dabar ne
sitrauks. Ką Stalinas darys to
liau, kai jo reikalavimų nebus
paklausyta
Tai ir yra dabar įdomiausias
klausimas. Nes nuo to labai pa
reis, ar šį kartą dar užteks karo
Korėjoj, ar jau turės prasidėti
"generalinis pasiėmimas", be
kurio, žinoma, vistiek pasaulyje
jokios tvarkos negalės būti.
tokiomis nuomonėmis jo arti
miesiems. Dar blogiau, jeigu ta
žinia apie mirtį yra klaidinga.
Tada nuomonės (kartais gal net
klaidingos) kad tas ir tas da
rė tą ir tą, gali pavirsti tikru
įskundimu.
VASAROS METUI
Kaip ir kitais metais, taip ir
šįmet DIRVA liepos ir rugpiūčio
mėnesiais išleidžiama kiek su­
mažinta, būtent, šešių puslapių.
Išimtis bus tik kitą savaitę, ka­
da DIRVA išeis ne sumažinta,
bet padidinta, dviejų dalių.
«#£. i »i
4/^
'-/"L 't'V
Editor
Tineas Rastenis
K O A
Senas Korėjos pusiasalio var
das yra Chosen. Tai reiškia "Ry
to tyla".
Dėl Korėjos jau ne pirmą kM
tą kariaujama. 1904- 5 metų ka
ras tarp rusų ir japonų taip pat
pat buVo dėl Korėjos. Nemaža
ir lietuvių žuvo tame kare. De
šimts metų anksčiau (1894 5)
dėl Korėjos Japonija kariavo su
Kinija. Iki šio karo pabaigos ifflK
rėja buvo Japonijos valdžioje.
Korėjos plotas yra85,000 kva
dratinių mylių. 1945 metais pa
dalinta dvi okupacines zonas
sovietų ir amerikiečių.
Gyventojų šiaurinėj Korėjoj
tik apie 8 milijonai, o pietinėj
20 milijonų su kaupu. Tačiau
šiaurinė dalis labai turtinga pra
mone, geležies ir anglies kasyk
lomis, elektros jėgainėmis, o pie
tinė daugiausiai ūkininkų krai-
as*
savo kariuomenę iš pietinės Ko
rėjos. Stalinas atsisakė. Jis ap-i Rusai iš šiaurinės Korėjos sa
kaltino Ameriką ir pietiečius, vo kariuomenę atitraukė 1944
kad jie pirmieji užpuolę. Jis getais, tai yra visus metus
pasigyrė, kad jis Korėjos "vi
daus reikalus'' nesikišiąs*. Pata
rė ir kitiems to nedaryti.
anksčiau, negu amerikiečiai iš
pietinės. Bet rusai paliko vien
'44f\C§JB^d4 OĄBs OOS'S
o amerikiečiai tik 500, nors ame
rikiečių daly beveik tris kartus
daugiau gyventojų.
šfaurinčs Korėjos konstitucija:""
Oš yra visai nukopijuota nuo so
vietų. Vadinasi, "liaudies demo
kratijos respublika" ... šiaurinė
dalis turi 95,000 kariuomenės,
apginkluotos sunkiais rusų ir ja-
tas raštas PonU ginklais, jų tarpe apie 100
parašytas rusiškai. Neveltui ten i didžiųjų rusiškų tankų, apie 150
liko tiek daug "patarėjų" ...
Garsusis Trygve Lie po to iš
siuntė Japoniją savo asmeniš
ką atstovą, kuris ten turi su
rinkti žinias, kas darosi Korė
joj, ir jam tas žinias atvežti.
Tas asmeniškas atstovas yra tū
las Katzin.
kovos lėktuvų.
•f fya
1
riįt
"i- '•*.
J#
k
*įĖj
N
Pietfft&r Korėjos respwtjRka
formaliai buvo įsteigta 1948 me
tų rugsėjo 15 dieną sukakus
trejiems metams nuo japonų ka
pituliacijos. Konstitucija kaip
vakarų demokratijų. Kariuome
nės turėjo irgi 96,000, bet ne
turėjo nei artilerijos, nei tankų,
nei lėktuvų...
rifį
Pietinės Korėjos sostinė, yra
Seulas, svarbiausias viso pusia
salio miestas, šiaurinės Korėjos
vyriausybė yra Pyon
gyange.
Seulas prieš penkerius metus
turėjo 1 milijoną gyventojų, da
bar jau buvo išaugęs iki 2 mi
lijonų. Daugumas trobesių ta
čiau šiame mieste yra mediniai
ir stogai šiaudiniai.
Dvi Korėjos atsirado todėl,
kad rusai savo zoną neleido
JTO komisijos, kuri turėjo pri
žiūrėti rinkimus. Rinkimai įvy
ko vien amerikiečių zonoj. Ru
sų zonoj buvo komunistiški "lift
kimai".
Dabar pietinę dalį paskui
tankus seka ir bolševikiški "liau
dies teismai", kurie pirmoj ei
lėj "teisia" pietiečių karininkų,
valdininkų, policijos tarnautojų
šeimas, jeigu jos nesuskubo pa
bėgti.
Tarp pabėgėlių nuo mūšių esą
daug įsimaišę civiliškai apsiren
gusių komunistų, kurie traukia
su pabėgėliais kartu pietus, pa
sirengę šnipinėti ir kelti sąmy
šius bei netvarką.

Ohio Lithuariian Publishing Co.
•820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohie
Redaktorius
Ats. Nr. kaina 6 c. July 6, 1950
Tk# only Lithuanian Newspaper published in Ohio reaching a very large majority of the 100,000 Lithuanians in the State and in Cleveland.
CLEVELAND. 'OHIO
THE FIELD
LITHUANIAN WEEKLY
Published every Thursday in Cleveland 19
Ohio Lithuanian Publishing Co.
6820 Superior Ate. Cleveland S,
Subscription per year in adv«M«
fb the United States $140
In Canada $4.00 Elsewhere $4J0
fcntered at Second-Class matter Decem
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffiee
tinder the act of March 3, 1879.

xml | txt