OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, September 28, 1950, Image 2

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1950-09-28/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

Batto rinkliavoj Chicago su
rinkta 8,868 doleriai. Rinkliavo
je dalyvavo per 480 rinkėjų.
Chicagoje įsteigtas Lietuvių
Kalbos Draugijos skyrius. Sky
riui vadovauja: P. Jonikas pir
mininkas, A. Dundulis pavaduo
tojas ir B. Jameikienė sekre
tor®.
Lietuvoje naujų mokslo metų
pradžia buvo pašvęsta mokslei
viams nuteikti prieš Ameriką.
Baletininkai T. Babuškinaitė
ir
A. Liepinas spalių 22 d.Bosto
ne rengia baleto koncertą.
Rusijoj ir jos užimtuose kraš
tuose kolektyviniai ūkiai didina
mi, jungiant kelis tokius ūkius
vieną. Dabar kolektyvinis ūkis
ten turi būti ne mažesnis kaip
1,600 hektarų. Toks jungimas
vykdomas jau ir Lietuvoje. Ru
sai tuo siekia greičiau suprole
tarinti Lietuvos ūkininkus ir iš
naikinti jų buvusias sodybai.
Neseniai Australiją nuvykę
lietuviai tremtiniai sportininkai
pradeda kilti pirmaujančias vie
tas. štai R. Arlauskas išsikovojo
Piet. Australijos šachmatų meis
terio titulą, Lietuvių sporto klu
bo Vyties krepšininkai irgi lai
mėjo Pietų Australijos meisterio
titulą,
o li&tuvaitė
KAS ir KUR
Snarskytė
(Tęsinys iš pereito numerio)
Laive juodu ieškojo ko nors naujo,
įvairesnio, kas išblaškytų ir atgaivintų
dvasią. Buvo noras kilti ir kilti vis aukš
čiau, pasišalinti nuo visko, kol vėl pa
siilgs žmonių ir gyvenimo. Bevaikščio
dami pakilo net i pačią aukštąją aikšte
lę. Čia matomumas buvo begalinis, nie
kėno nekliudomas. Dažnais gūsiais ui*
griebdavo stipresnis vėjas. Bet jis buvf
malonus, gaivus. Plačiai išplėsdamas
krūtinę tarytum ligonis, traukė Vytau
tas sotų, gryną orą. Visai nelauktai iš
trūko jam žodžiai: "Per pasaulį keliau
ja žmogus..
Jis nutilo ir susimąstė. Pagalvo
jęs kreipėsi žmoną.
Tu girdėjai? Per pasaulį keliau
ja žmogus... Ar supranti, ką visa tai
reiškia? Tikrai, nė pats Brazdžionis
tuomet, kai rašė, gal nenumatė, kad taip
bus. Tada buvo mistika, simboliai,
štai dabar grynoji nuogybė. Taip.,
Per pasaulį keliauja žmogus, bet fizii*
kai, su savo kančia ir aimanom. Keliau­
mergaičių jaunių visos Aus
tralijos teniso meisterės vardą.
Kaip Taft-Hartley Įstatymas jus saugo
Buvęs Lietuvių žinių redakto
rius kun. B. Mikalauskas (šis
laikraštis jau kuris laikas nebe
pasirodo) pareiškė, kad reikia
sujungti Darbininką, Ameriką ir
Lietuvių žinias vieną, nes ki
taip nepajėgia išsilaikyti.
Dr. A. šerkšnas, metus laiko
Brooklyne redagavęs Ameriką,
pradėjo mokytojauti Annhurst
College, Putnam, Conn.
SLA Vykdomoji Taryba spa
lių 15 d. renkasi posėdžio Chi
cagą. Posėdžiai užtruks apie sa
vaitę laiko.
Chicagoje kuriamas Lietuvių
vaikų teatras. Jis darbą jau pra
dėjo rugpiūčio 17 d. Vaidibinel
daliai vadovauja St. Pilka, bale*,
tinei Irena Eidrigevičiūtė,
muzikinei St. Kalvaitis. Sta
toma lietuviška pasaka "Brolių
ieškotoja." Dekoracijas gamina
VI. Vijeikjs. Administracinius
reikalus tvarkys: T. Blinstru
bas, O. Zailskienė, O. Kliorienė,
A. Dundulis ir P. Bagdonas.
Baletininkas S. Velbasis, gy
venąs Chicagoje, darbovietėje
susižeidė ranką ir turėjo būti
nugabentas ligoninę.
hl
Atiduokit sa\o belsą perrinkti senatorltt
Jungtinių Valstybių Senatorium
E U I A N
Visuotiniai rinkimai 1950m. lapkričio 7d'
E O A O
J. švaistas
Vokietijos PLB valdybos pa
tikrintomis žiniomis, rugpiūčio
mėnesį Vakarų Vokietijoje sto
vyklose ir privačiai dar gyve
no 10,207 liatuviai britų nonoj
6477, amerikiečių- 3277 ir
prancūzų 503.
ja ne ieškodamas, bet viską prarasda
mas tėvynę, namus, dažnai šeimą ir
pats save. Ir keliauja ne vienos kurios
tautos žmonės, bet daugelio. Tu girdi,.,
koks kalbų įvairumas ten, žemiau, de
nyje A? Tikrai, kaip babelio bokštą bai
giant statyti. Ir kodėl visa tai? Kas vi
,sus juos gena, blaško? Labai aišku: tik
dėl vieno bandito. Bet koks banditas?
pasiutiškai rafinuotas, pasaulinio mas
to! Teisingai yra pasakęs Dostojevskis
reikia mokėti žudyti, kad tave po to
garbintų ir paminklus statytų. Ir žudy
ti ne vieną, bet milionus! O Raskolni
kovas buvo nužudęs tik vieną šlykščią
palūkanininkę, anot jo, utėlę, iivuž tąą
gavo Sibirą visam gyvenimui...
Ak, ką tu čia! nekantriai
nutraukė Kristina: Vis tas pats ir ta$
pats ir tas,pats. Tušti žodžiai. Bene jie
padės ką nors. Verčiau pasiklausykim,
ką žemiau denyje kalba. Ar girdi?
Vytautas be ypatingo noro palin*
ko priekį ir nukreipė ausis, iš kur
girdėjo lietuviškai šnekant. Saplės atjarn
k
Nuo spalių mėnesio Voice of
America pradės transliacijas lie
tuvių kalba.
Klaipėdoje, kaip skelbia ko
munistinė "Tiesa", per metus
laiko pastatyti tik ketveri namai.
šįmet suėjo 10 metų nuo Ame
rikos Lietuvių Tarybos įstei
gimo.
šilumos kontroliavimo.
Ir atminkit jūs galite
naudoti naujus madelius
ekonomiškiausiai tvarky
damos biudžetą... dėka
GASO, taupiausio kuro!
CZ
I V A
(SŪDRIOS JAUNOS MODERNIOS
MODERNIOS VERDA TfK
tikslią terriperatūrą, reikalingu kiek
vienam patiekalui. .tai
leidžia išvirti tuo f)ūdi£ kW» ..
riuo jūs norite ^taį daryti
nekliudoma
kaitoje pasitiesę antklodes visai ber
niškai voliojosi du jauni vyrai. Vienas
pašaipiai kvatojos ir rodė pagyvenusią
žilstančią porą.
Viskas man aišku, tik vieno ne­
suprantu: ko dabar šitie leisgyviai se
niai brukasi Ameriką? Ar neužteko
jiems vietos Vokietijoj, kad palauktų,
kol pastips?
Bet, mat, koki švarūs, vadina­
si, poniški!
Ot, tad ir yrą.Juk ten nei komi
tetų, nei maisto sandėlių, kaip stovyklo
je, nebus, kur lengvai galėtų prasitrinti.
Nebent senelių prieglaudą. Cha-cha
Cha! Bet ir ten be tūkstančio dolerių ne
įsiprašysi. Aš viską žinau. Man priete
lius rašė. Jaunam, sako, darbo kiek tik
nori ir kur nori. Ligi ęimto dolerių gali
išvaryti pėr savaitę.
Aš manau, kad ir jie susiras ko­
kį darbą, gal tik pigesnį.
Jie? Ką jie susiras -i- yarveiį
panosėj! Ligi penkiasdešimties metų
dar šiaip taip, bet.|^|ąų kaip pievoj
malkų. "y*:/
•—Et, palikim tuos senius!, Loši
dar, ar ne?
"•'—'Losiu.. .'Tik, mat, kad'ir senių
negalima taip palikti,, Juk naštą nusive
žam. Tu supranti Ir ant "ko gi daugiau
guls ta pkšia^ jeig^ne'ant mūsų, vadi­
-^wyjuyiwy» -v.^. ?i"yyTTCT8"'ĮĮijg^g^^B',T^ptiititjP'ĮjįįBiBP^)*^x^l'i*jtfijji]iMt|jgr'Hiy*iį8g
Pakffietima* užsirašyti Lietuviu Naujienas.
k
Sieninis! Kalendorius 1951 m. Free
Skaityk ir garsinkis Lietuvių Naujienose, paveiksluotas
32-jų puslapių mėnesinis žurnalas, (steigtas 1938 m.
Prenumeratos kaina 1 metui $2.00 3 metams $5.00. Adresuok:
LIETUVIU NAUJIENOS

E E V I Z I A
įi.
"The Women's Window"
dalyvauja Louise Winsow
nuo anrad. iki penktad.
2:30 p. p.
WEWS Chanel 5
t'."'
i
GASO
Jos išverda skaniausius pa­
tiekalus, nuostabius valgius ir
moderniai pagamintus! Jos tai
daro lengviau ir mažiau gaišda-
nes A S A S yra greitas! Sku
bos amžiuje GASAS užima pirmą
suolą! Modernioms šeimininkėms jis
leidžia greidžiau išeiti iš virtuvės, duoda
daugiau laiko išeiti kitur, daryti ką kita!
Naudokitės patogumu, turėdamos
nasi, jaunųjų. Tuoj aukos ir rinkliavos.
Bet papūskit jūs man dabar uodegą.
Ten ne stovykloj: niekas, bra, iš manęs
priverstinai neišlups. Gana visokių lab
darių iš svetimo kišeniaus. Ir aš pats
galėčiau toks būti.
Jis išspiovė cigaretės nuorūką ir
pats triukšmingai nusispiovė. Atpakalia
ranka parkelė pakištą kortų kaladę.
Antrasis padalino. Vėl pliekė, plačiai
užsimodami ir pliaukšėdami.
Kristina reikšmingai pasižiūrėjo
savo vyrą. Ji atrodė nervinga.
—Girdėjai?
Šiek tiek...
Na kaip?
Teisybę sako...
Užtat gi! Kad nebūtų teisybė,
reikia ką nors daryti!
Ir darysim...
Taigi, darysim... Vien tik žo
džiai iš tavęs tegirdėti. Bet pamatytum,
kaip tu baisiai atrodai: iš tikrųjų bejė
gis senis. O juk aš tau prieš išvykstant
sakiau: nusidažyk plaukus! Daug pi-,,
giau būtų buvę Vokietijoj. Dabar aš
pati turėsiu tau nudažyti. Ir tučtuojau,
vos tik apsistosim. Ir pietų turėsi riu
jtiesti: mažiausiai kokią dešimtį. Su
pranti? čia be jokių "ne". Juokinga ar
kvaila, tavo manymu, bet neišvengiamą,,
kad galėtum užsidirbti duonos kąsne­
v
1950 ift. rugsėjo 28 d. Nr. 39
r' -.-V. /. v:
Paf»er, Typewriting, Court PHotdgraphi.
JOHNNY KILBANE
yrvVi
10.000
T'.
lį ir šiokią tokią pastogę turėti.
Vytautas tylėjo. Jo kakta apsi
niaukdavo, paskui timpsėjo. Matyti bu
vo, kad smegenyse brukasi su^kios min
tys.
Kristina tiek patylėjusi "vel pradė
jo. Kalbėjo lyg pati sau viena. Jos kai
bos tortas buvo desperatiškas ir grau
u i
žiaurus mums. likimas 'ir ne
žinau, kodėl taip. Kad vaikai būtų likę
gyvi, daug šviesiau atrodytų tas kelias
naują pasaulį. O dabar... Kai Algis,
tai norš prasmingai galvą padėjo kovoj
prieš tuos bolševikus. Bet Danguolė,
Danguolė... Kuo ji užrūstino tas Du
nojaus bangas, kad pareikalavo jos jau
nystės? Kas dabar lankys ir puoš jos
vienišą kapą... Kad aš pati nors kiek
dar sveikesnė būčiau. Padirbu kiek ir
jaučiuos, kaip nuo kryžiaus nuimta.
Pr&kėiktas tas reumatizmas... Atlei
džia kiek ir vėl suka, gniaužo.
Prabilo ir, Vytautas^ savų minčių
kįpstomas: V
O žinaį, kokia,. man Susidarė ..
dabar nuotąika?
akimis
'. Klausausi' ta^įS, įfffij, pafi' pa
galvoju. Ir štai:,į jokį krantą nebeno
rėčiau (dabar išlipti. Ėet kokį darbą ap-
,v( -i. v?-** Ii J" *?*«. iZ t.ufiCv i'ti if.l -./vi• i
v*
A

WE HAVE A JOl fOR YOU «UT f«8I
VOU MUST APPLY FOR MEMBERSHIP AND
BE ACCEPTED »V THE IABOR UNION
BECAUSE WE HAVE A CLOSED SHOP
CONTRACT
YOU CAN START WORK TOMORROW
IF YOU IIKE THE JOB. AND YOUR WORK
IS SATISFACTORY. YOU MUSI JOIN
THE UNION IN THIRTY DAYS. BECAUSE
WE HAVE A UNION
5HOP CONTRACT
XI ROBERT A. TAFT
EAST OHIO GA'S
332 N. 6th St., Philadelphia 6, Pa.
GREETINGS and BEST WISHES
Handwriting Expert
Kxperton, All: Questions qb- Forgeries A#e of Ink,
NATIONAL CITY BANK BLDG.
CH 1-2344 MA 1-7696 Evening WY 1-3666
GREETING to All the LITHUANIAN PEOPLE
Former State Senator, now Candidate ftor
State Representative
Still the Champion of all, regardless of Color or Creed
GREATER Security for Your SAVING
Eeach Saving Account Now Insured up to
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORORATION
Member of li#wrv« gfrstwa
THE CENTRAL BANK COMPANY
26th St. and Broadway loraih, Ohio

xml | txt