OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, December 14, 1950, Image 7

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1950-12-14/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

DIRVA
1950 m. gruodžio 7 d. A n o i a i s Nr 50
Kova dėl lietuvių kalbos
lietuviškoj parapijoj
JAU DAUG KARTŲ Dirvoje buvo kalbėta, kad kai
kuriose vadinamose lietuvių parapijose ir ypač kai
kuriose vadinamose lietuviškose parapinėse mokyklose
bei kitose (irgi kai kuriose!) lietuvišką vardą oficialiai
£r neoficialiai tebeturinčiose. įstaigose yra ne taip, kaip
turėtų būti."
Kaskart, kada apie tai užsimename, susilaukiame
priekaištų. Jeigu įstaiga, kuri pasijunta esanti palies
ta, yra pasaulietiška, tai priminimas apie jos nulietuvė
jimą susilaukia tokių kaltinimų, kaip: "Jūs nesuprantat
Amerikos dvasios", "Jūs nekenčiat Amerikos", "Jūs ne
dėkingi šiam kraštui", "Jūs čia norit įvesti savo tvarką",
"Jūa norit Ameriką paversti Lietuva" ir taip toliau.
Kai kokia katalikų parapija ar įstaiga pasijunta,
kad čia gal ir apie ją kalbama, tai atsiliepimas esti dar pa
prastesnis "Jūs bedieviai, jūs bolševikai, jūs šmeižiat ku
nigus, šmeižiat vienuoles, griaunat tikėjimą, jūsų lūpom
kalba tik šovinizmas ir neapykanta viskam, kas tik ka
talikų veikiama ir panašiai.
Nėra prasmės su tokiais priekaištai® ir ginčytis.
Nes jie atsiranda iš tamsybės, tamsesnės už tamsiausią
lapkričio naktį, ir joki aiškinimai tos tamsybės negalės
praskleisti. Nebent tik pasivėlinusi perkūnija... Ji, per
kūnija, kartais užeina ir labai netikėtu laiku. Šį karty
tokio įvykio-susilaukė Clevela»do li#tuyių kolonija.
v v-:---
PRIEŠ TREJETĄ SAVAIČIŲ pranešėme gan#
nemalonią žinią: kad Clevelande, prie šv. Jurgio parapif
jos bažnyčios durų buvo primuštas mokytojas lituanis
tas, katalikų veikėjas Stasys Barzdukas. Primuštas u$
tai, kad jis tą bažnyčią einantiesiems dalinQ anglų kak
ba parašytus lapelius, kuriuose buvo ramiai ir gražiai
paaiškinta, kad tos parapijos klebonas per anglų kalba
pasakytus pamokslus papasakojo nebūtų dalykų apie
lietuvių tremtinių norus bei siekimus, surištus su jų vai
kų mokymu šioje mokykloje. Skaitytojai turės progos
čia pat susipažinti su to lapelio turiniu anglų kalba bei
jo lietuvišku vertimu.
Tai buvo pirmas iškilimas viešumon tos kovos, kuri
jau Senokai vyksta šioje lietuvių s^jįftoje ir lietuvio kle
bono valdomoje parapijoje.
Dirva šykščiai teinformavo skaitytojus apie tą ko
vą ir apie eilę kjtų keistų reiškinių šioje parapijoje, nors
tai artimiausias ir gausingiausias šaltinis faktų, tinkan
čių paremti nurodymams, kad kai kur kai kas yra tikrai
ne taip, kaip turėtų būti.
Taip elgėmės dėl dviejų priežasčių. Viena ši Cle
Vfclando lietuvių parapija, deja, nėra vienintelė vieta ir
vienintelė parapija, kuria galima panašiai nusiskųsti,
nors, gal čia tie nenormalūs reiškiniai ir ryškesni', nei kur
kitur. Antra nors ir nuoširdžiausiai pritardami pa
stangoms apginti šventas ir neginčytinas lietuvių teises,
kurios čia grubiai niekinamos, stengėmės tiesiogiai nesi
kišti tą reikalą vien todėl, kad ... nepakenktumėm tuo
teisingam ^reikalui. Mat, kai kuriems, savo galva negalvo
jantiems parapiečiams, jei tik pasako, kad čia Dirva pirš
tą pridėjusi, jau atrodo, jog tas reikalas yra blogesnis,
nei pats velnias būtų uodegą įkišęs... Juk faktas, kad
ir dabar viena iš kurstomųjų priemonių, kurios dėka nu
kentėjo St. Barzdukas ir eilė kitų, buvo tokia, kad, girdi,,
reikia sudrausti Dirvos sukurstytus bažnyčios griovė
jus ... Taip, Dirva linki tiems vadinamiems "griovėjams"
pasisekimo, ne kad jie bažnyčią, ne kad parapiją sugriau
tų, bet kad sugriautų tą geležinę uždangą, kuri čia yra
pastatyta kad neįsileistų lietuviškumo dvasios.
Laimėj, pačioje parapijoje yra nė per plauką abe
jojimų nesukeliančių katalikų, kurie nemano, kad katali
kybė reikalauja išsižadėti gimtos kalbos ir vaikus auk
lėti sau patiemi svetimais žmonėmis. Jų teisė ir pareiga
parapijoj išsirūpinti gimtajai lietuvių kalbai ir dvasiai
prideramą vietą. Jie tai daro kantriai ir nepaprastai švel
niai, bet su pasiryžimu, kuriam užtenka jų pačių įsiti
kinimo ir nereikia nei-"šovinistu ..nei "bedievių" organi
zacinės rankos.
Kodėl "šovinistų" "bedievių"? Na, mus
taip vadina tie, kurie mano, kad savo rankose laiko rak
tus dangų... Tas pravardžiavimas mūsų nejaudina,
ag? jis nemažina tos tiesos, kad visi lietuviai už gimtąją
tfcivo kalbą, už viską, kas jiems prigimta lietuviška eina
A K A S E N E I S
nuoširdžiai patariu, kad ..,
JŪSŲ
i a s a i e s U s a k y k i e a n e i e s i v
ir užtikrinu, kad per visus ateinančius metus jie kiek
vieną savaitę prisimins Jus maloniai, su dėkingumu.
Kokia gi kita iš nebrangiųjų dovanų gali susilyginti
su šita dovana!? Juk tai net ne viena, o penkios dešim
tys ir dvi atskiros dovanos, ne tam kartui, o kikevienai
ateinančių metų savaitei!
Tad susiraskite šiame laikraštyje kitą mano
Kalėdų Senelio paveikslą, iškirpkite jį, įrašykite ten
adresą, kam norit siųsti tą dovaną, Įrašykit savo adresą,
pridėkit keturis dolerius ir tuojau išsiųskit šiuo adresui
Dirvos administracija tuojau pradės nurodytu Adresu
siuntinėti Dirvą, o tą mano paveikslą su Jūsų adresu
taip pat nusiųs Jūsų apdovanotajam, kad jis žinotų, kas
jam tą dovaną parūpino ir kad kiekvieną kartą 'gaudamas
Dirvą prisimintų apie Jūsų tuo būdu parodytą drau
giškumą. Jei nežinote, ar tas, ką norite apdovanoti,
pats nėra Dirvos užsisakęs, tai lapelį apdovanojamojo
adreso nerašykite, o surašykite atskirai keletą adresų,
kuriuos norėtųmit taip apdovanoti. Administra£ijtf~'p&»
tikrins, jei pirmasis Dirvą jau turi, tai siųs antram, aty
ba, jei ir antras turi, tai siųs trečiam ar tolimesniam,
kuris iš eilės pirmas bus Dirvos dar neturįs. Admif
nistracija pati užrašys tą adresą ant "dovanų dėžutės".
Be to, siųsdami šią dovaną visi būsite laikomi
Dirvos platinimo talkos dalyviais ir gausite platintojų
tašus, kurie duoda teisę dalyvauti Dirvos platinimo tai*
kos dovanų paskirstyme— tų dovanų, apie kurias yra
plačiau parašyta Dirvos kvietme PRAŠOM TLKON.
taškus, kurie duos teisę dalyvauti Dirvos platinimo tal
kos dovanų laimėjime tų dovanų, apie kurias yrą
plačiau rašoma Dirvos kvietme PRAŠOM TALKON.
vieningai, uolūs ir ne perdaug uolūs katalikai arba net ir
visiškai ne katalikai, ir tai nėra joks šovinizmas.
BET DABAR Ir mes turim laisvas rankas atvi
riau apie tai pakalbėti. Kaip perkūnija per Kalėdas, pra
bilo Lietuvių Žinių redaktorius S. Gabaliauskas: tų pa
čių Lietuvių Žinių, kurios skaitomos kaip ir šios parapi
jos oficiozu, kurioms šios pačios bažnyčios salėje neseniai
buvo rengtas vakaras ir kurioms remti sudarytas speci
alus komitetas, kurias skaityti pats klebonas ragina pa
rapiečius ir kurias jis pats ką tik užsiprenumeravo nei
trejiems metams.
Šie įvykiai žinotini ne tik Clevelando lietuviams,
jie įsidėmėtini visai mūsų lietuvių visuomenei. Apie tai
reikia žinoti ir turėti nuomonę. Todėl paduodame čia
Lietuvių Žinių redaktoriaus viešai paskelbtą susirašinė
jimą, kurį jis skelbia irgi tais pačiais sumetimais.
Kun Vilkutaičio laiškas perimamas iš Lietuvių Ži
nių toks, koks ten paskelbtas. O ten yra prierašas, kad
laiško kalba netaisyta. Iš to laiško matome, kad kun. Vilku
taitis bando įvesti savo cenzūrą spaudai (visai "ameri
kietiškai!), nes jis reikalauja, kad redaktorius nedėti
raštų tų asmenų, kurie neturės specialaus jo leidimo ra
šyti. Tą cenzūra taikoma ypač "profesoriams Dypu
kams", senesnieji visi turį leidimą rašyti...
Dėl Lietuvių Žinių redaktoriaus atsakymo turime
pastebėti tik du dalykus:
Pirmas tas, kad jis klaidinga! kartoja tvirtinimą,
esą tarp kitų ir tautininkų spauda smerkia katalikų lai
komas mokyklas ir kunigus dėl* lietuvių nutautinimo. Tai
netiesa. Smerkiamos tos mokyklos ir tie" kunigai, kurie
tai daro. Ar jų yra tik keletas, kaip. S. Gabaliauskas tvir
tina, ar keliolika tą reiktų dar atidžiai paskaičiuoti.
Jei mes ne visus tokius faktus pirštu prikišamai rodėm,
apsiribodami tik pačių faktų pasmerkimu, tai tą darėm
draugam*
Gerbiamas redaktoriau
gal daugiausiai dėl pirma minėtų priežasčių. Ligšiolinis
patyrimas rodė, kad, jeigu mes pirmiau būtumėm parašę
tą patį, ką dabar S. Gabaliauskas parašė, tai gal net iš tų
pačių Lietuvių Žinių būtumėm susilaukę kunigijos šmei
žikų antspaudo ... Taip manyti yra labai daug pagrindo,
sprendžiant net ir iš neseniai pasirodžiusių ir dabar tebe
kartojamų paties S. Gabaliausko užsipuolimų.
Kai šiandien S. Gabaliauskas smerkiamai prabilo
apie vieną smerktiną pavyzdį, jis drauge prabilo ir apie
risus tokius smerktinus faktus.
Antra S. Gabaliauskas yra sveikintinas už ryž
tingumą taip atvirai paliesti tą opų reikalą, nes niekam
kitam taip netiko atvirai apie tai kalbėti, kaip jam. Šis
žodis duos progos pamatyti, kiek mūsų lietuvių katalikų
bendruomenėje yra mokančių atskirti pelus nuo grūdų,
kiek atviras tiesos žodis randa supratimo ir paramos.
Toliau leidžiame kalbėti šiems savo rūšies doku
mentams.
ŠV. JURGIO PARAPIJOS (CLEVELANDE)
klebono kun. V. Vilkutaičio laiškas
Su geriausiais linkėjimais
Gerb. Klebone,
Kadangi Tamstos laiškas buvo
adresuotas "Lietuvių žinioms",
bet ne man asmeniškai, tai ma
nau nenusikalsiu mandagumui,
jei per tas pačias "L. ž." Tams
tai laišką atsakysiu.
Savo laiške Tamsta, Klebo
ne, ^omplimentuoji mane už ma
no straipsnį lietuvių mokyklų
reikalu. Tame straipsnyje aš
gyniau lietuviškus kunigus ir
seseles mokytojas, nuo vienaša
liškų socialistų- ir tautininkų
spaudoje užsipuolimų, kuriuo
se bendrai buvo pasmerkiamos
visos lietuvių katalikų laikomos
mokyklos, kad jos tik ištauti
nančios lietuvių vaikus ir kaipo
tokios visai nereikalingos ir lie
tuvių neremtinos. Rašydamas
tuo klausimu "L. ž." aiškiai
pabrėžiau, kad didžiuma, iš
skyrus tik kelis, lietuvių ku
nigų ir seselės mokytojos darė
ką galėjo lietuvybei ir katali
kybei per mokyklas palaikyti.
Šia proga, nors man tai ir
labai nemalonu, vardan tei
singumo turiu viešai pareikšti,
kad Tamsta, Klebone, mano
ginamųjų kunigų skaičių neįei
nate, nes Tamsta, esi vienas iš
tų mano straipsnyje minėtų ke
lių, kurie visokiausiais būdais
bandote lietuvių vaikus nutau
tinti.
Aš, Tamstą, pirmą kartą su
sitikau Clevelande, lygiai prieš
10 metų ir kaip ilgametis tos
apylinkės vienintelio lietuvių
katalikų laikraščio redaktorius
turėjau daugybę progų iš ar
čiau Tamstos veiklą stebėti ir
gerai ją pažinti. Mano sąžinė
verčia mane šiandieną atvirai
pareikšti, kad Tamsta, užsispy
rusiai dirbdamas lietuvių vaikų
nutautinimo darbą ir viešai
niekindamas bei smerkdamas
lietuvių katalikų organizuotą
veiklą ir jos vadus, pražudote
daug lietuvių sielų katalikybei.
"Jau laikas išsiaškinti..."
Po tokia antrašte Lietuviu žinios paskelbė čia žemiau perspausdinamuuosius laiškus.
Amerikos kunigam ir musu žmoniem pradeda nufiibost
tokių laikraščių kurie yra perimti svetimos dvasios. Iš širdies
mes, tremtinius priėmė ir, jei ne visi tai bent didžiuma yra dė
kingi, ir pratinasi prie svetimų aplinkybių. Musų tėvai daug dau
giau vargo turėjo čionai ir išmoko mylėt savo naują kraštą. Gaila
kad musų laikraščiai davė save persiimt tremtinių "lyderių" ku
rie nesupranta musų krašto ir nenori suprast. Jų yra musu para-! Pittsburgho Diecezijos Vysku
pijoj tiktai keli. Jų vaikai, ypatingai, gražų įspūdį daro musu pas atsiuntė laikraščiui už jo
mokykloj. Malonu kad jusų laikraštis drysta teisybę skelbt. As katalikišįui liniją, viešą palai
jaučiu kad Amerikos lietuvių tarpe padarys didelį įspūdį, žinau
kad visi musu žmonės parems. Prašau neskelbt šitos parapijos
žinių parašytų "profesorių" Dypukų. Pranešiu korespondentų
vardus vėliau. Senesnieji visi turi leidimą. Malonėkit priimt mąno
prenumeratą ant trijų metų.
.Kun. V. Vilkutaitis
I E U V I U I N I I S U E
redaktoriaus S. Gabaliausko atsakymas.
Leiskite man, paminėti tik ke
letą faktų:
1
Kiek Tamsta, tame kaltas aš
nesiimu spręsti, nes tais lai
kais Clevelande negyvenau.
2) 1941 metais man atvažia
vus Clevelandą, redaguoti laik#
raštį, mano didžiausiam nuste
1) Gyvendamas apie S metus valkata išvadinai, perspėdamas
Clevelande turėjau progos su- žmones, kad jam aukų neduo
eiti daug buvusių Tamstos pa- tų. Senelis prelatas apsiliejęs
rapijiečių, kurie Tamstos labai ašaromis pas mane atėjo re
neapkenčia, dėl anksčiau įvy
kusių šv. Jurgio parapijoje ne
susipratimų, kuriuos net mies
to policija turėjo įsikišti.
bimui, Tamsta, pasiskubinai dar bent tuzino lietuvių kunigų
man pareikšti, kad Clevelando
Perkelta 2-rą pusi.
DIRVOJ GALIMA GAUTI
gražiu lietuviškų
kalėdinių
S V E I K I N I
Dideli, geras popieris,
dailūs spalvoti piešiniai,
gražūs lietuviški Įrašai.
Visi su atitinkamais vok&fe
VIENAS
DEŠIMTS
15 centj§?
tik $ Mffl
i I n
lietuviai katalikai laikraščio ne
reikalingi ir per eilę metų prieš
jj kovojai, pagaliau uždrausda
mas naudoti parapijos salę laik
raščio parengimams ir kursty
damas pavienius katalikus ne
remti vietinio katalikiško laik
raščio, kol tas laikraštis, šitaip
nesvetingai vietos klebono trak
tuojamas, išsikėlė kitą miestą.
Atkėlus "Lietuvių žinias" iš
Clevelando Pittsburghą, šio
miesto lietuvių kunigų didžiu
ma laikraštf gausiai parėmė ir
dar teberemia, o Jo Ekscelencija
minimą.
3) 1942 metais važinėdamas
po Amerikos lietuvių kolonijas
garbingas senelis prelatas Ju
lius Macijauskas (jau miręs)
rinko aukas Los Angeles mieste
kukliai lietuvių bažnytėlei nu
pirkti, kad išgelbėjus katali
kybei, bebaigiančių nuo jos nu
tolti apie 300 lietuvių šekninų.
Jam atvykus Clevelandą ne
tik jo klebonijon nepriemei, ne
leidai aukų rinkti, bet dargi,
sekantį sekmadienį, per pa-
mokslą tą garbingą prelatą
dakciją pasiguosti, dėl tokio
brolio kunigo nekrikščioniško
pasielgimo.
Dievas laimino prelato Ma
cijausko darbuotę ir šiandieną
Los Angeles, Calif, mieste gy
vuoja viena iš stipriausių lie
tuvių katalikę parapijų Ame
rikoje.
4) žinau vardus ir pavardes
HAin 1-57325
ms

e e e 7 1950. Second Section No 50
THE FIELD
i v a e i a u s i a k a i n e o y a n a
I V A 6820 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio.
Lithanian News
2211 Sarah Street
Pittsburgh 3, Pa.
CLEVELAND
GREETINGS cmd BEST WISHES
To Our Frientls vid Patrons
All the tyJat&i Ojau Want
Hot water for all the needs
of your household... at the
temperature you desire.... au
tomatically Brilliant white,
the Bryant is flat-based to eli
minate cleaning underneath,
sturdily constructed for long
service. See it... you'll want it!
GAS FIRED
Automatic Storage
BRYMT
WATER HEATERS
AUTOMATIC DNDERFIRED
INSULATED
BRYANT HEATER DIV.
A. G. E.
2110 EAST 21st STREET

xml | txt