OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, March 15, 1951, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1951-03-15/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Nr. 11 1951 m. kovo 15 d.
CLEVELAND, OHIO
Dviejų dalių Pirmoji dalis
IŠEIS NAUJAS
literatūros žurnalas
"Gabija" Lietuvių Spaudos
Centras Amerikoje kuri lie
tuviškais spaudiniais aprūpina
visus pasaulio lietuvius ir kuri
ką tik išleido Juozo Krumino
romaną "Naktis viršum širdies",
dabar pradeda leisti lietuvių ra
šytojų literatūros žurnalą, kurio
pirmasis numeris išeis balandžio
mėnesį.
žurnalas skiriamas jungti vi
sų srovių literatams. Jį redaguo
ja Stepas Zobarskas. Dar nenu
statytas žurnalo vardas, bet jau
aiškus formatas ir apimtis. Jis
bus panašaus didumo, kaip bu
vo nepriklausomos Lietuvos lai
kais Dienovidis ir turės 48 pus
'lapius. Išeis kas trys mėnesiai.
Ta pati "Gabija" Velykoms
išleidžia Vinco Pietario "Lapės
pasaką". Tai bus pirmoji kny
iš klasikų ciklo mūsų mažie
siems. Tolimesniame plane: Laz
dynų Pelėdos "Motulė paviliojo",
V. Krėvės "Milžinkapis", Valan
čiaus "Vaikų knygeli" ir kt.
Knygas iliustruoja dail. P.
Osmolskis. šiuos leidinius pa
togiausia įsigyti prenumeratos
budu. Jau gauta visa eilė laiškų,
kuriuose tėvai užsako juos sa
vo vaikams, džiaugdamiesi, kad
itio būdu "Gabija" atlieka dide
lį darbą, stiprinant lietuvybę
tremtyje.
Suaugusiems "Gabija" įkūrė
Knygos Bičiulių Draugiją ir iš
leidžia 5 naujas mūsų rašytojų
"knygas. Tas knygas jau galima
Itfssiprenumeruoti, rašant "Gabi
jai": 340 Union Ave., Brooklyn
11, N. Y.
U N I A I S
LAIKRAŠČIUS
Pasitvirtina žinios, kad iš
Bostono netrukus Brooklyną
bus perkeltas Darbininkas, ku
ris bus sujungtas su tenai lei
džiama Amerika ir su Pitts
burgh© Lietuvių žiniomis. Nau
jasis laikraštis bus leidžiamas
|ukart per savaitę, kaip dabar
Darbininkas, ir būsią stengia
masi paversti jį dienraščiu.
Bostono katalikų srovės vei
kėjų dalis nesijaučia dėl to labai
lliiminga, nors ir visi pripažįsta,
jog toks laikraščių sujungimas
daugeliu atžvilgių labai sveikas:
mat Bostonas tada lieka su vie
nu senoviškai socialistišku Ke
leiviu, ir dar neaišku esą, ar ki
tur išeinąs laikraštis sugebėsiąs
sudaryti jam atsvaros ...
Dar daugiau įvairių aiškinimų
tos perspektyvos sukelia Cleve
lande, kur Pittsburbho Lietuvių
Žinios ilgą laiką buvo laikomos
lyg Clevelando "Šv. Jurgio para
pijos oficiozu", bet kurios pas
kutiniu metu stojo griežton opo
zicijon prieš antilietuvišką tos
parapijos vadovybės laikyseną.
Bijomasi, jog kai kas Lietu
vių žinių prijungimą prie to
Brooklyne numatomo leisti laik
raščio neišaiškintų, kaip šiojo
laikraščio uždarymo už "maiš
tavimą". Dabartinis to laikraš
čio redaktorius S. Gabaliaus
kas, kuris šiame "maište" buvo
paėmęs pirmąjį smuiką, sako,
vistiek jau būtų šį pavasarį pa
sitraukęs iš redaktoriaus parei
gų, nes jas Ir prisiėmgs tik iki
mm
Win#
EINA
metai
Kovo 10 dieną suėjo dveji
metai nuo Antano Vanagaičio
mirties. Visi lietuviai, ypač gi
Amerikos lietuvių visuomenė gi
liai apgailestuja jį taip anksti
mirusį, nes kaip tik čia jis dau
gumai yra1 palikę gražiausių
prisiminimų ir giliausių pėdsakų
visiems suprantamu būdu, be
lnksminant, palaikydamas ir lie
tuvių tautinį susipratimą.
Dirbęs kultūrinį darbą, nesu
krovė ir nepaliko turto. To
dėl ir jo kapą tinkamu pamink
klu papuošti gali tik dėkinga lie
tuvių visuomenė, kuri tai ir da
ro. Atitinkamas komitetas pra
neša, kad yra suplaukę nemaža
aukų tam tikslui, su visa eile
graudžiai nuoširdžių pareiškimų,
liudijančių aukotojų prisirišmą
prie jo asmenybės bei jo darbų
didelį vertinimą.
To dėka galėjo būti sudaryta
galimybė pastatyti and Antano
Vanagaičio kapo tinkamą pa
minklą, kuris bus atidarytas
šių metų Kapinių Puošimo Die
ną, tai yra, gegužės 30 dieną,
Chicagoje, šv. Kazimiero kapi­
Jau dveji metai kaip mire
ANTANAS VANAGAITIS
RENGIA LIETUVOS VAIZDU ALBUMĄ
Foto menininkas Vytautas
Augustinas kuris, kaip jau
spaudoje buvo skelbta, rengia
spaudai didelio formato Lietu
vos vaizdų albumą, pereitą sek
madienį buvo pasikvietęs talki
ninkų padėti galutinai išrinkti
tan albuman dėtinas nuotrau
kas. Talkoje dalyvavo architek
tas Aly ta, geografas A. Bendo
rius, dail. P. Osmolskis ir to
albumo leidėjai. Peržiūrėjus "pa-
pavasario, tai yra iki darbyme
tės jo tiesiogiame amate na
mų pirkime-pardavime, o taip
pat ir neseniai netoli nuo Cleve
lando įsigytame ūkyje. Visdėlto
spėjama, kad visa tatai duos
atitinkamiems sluoksniams aiš
kinti, jog kaip tik dėl to "maiš
to" prieš kun. Vilktaičio pasiel
gimus "redaktorius pašalinamas
ir net laikraštis uždaromas".
Planuojant naują jungtinį
katalikų srovės laikraštį Brook
lyne esąs svarstytas klausimas,
kokios linijos bus laikomasi tau
tiniais klausimais. Sako. būsią
leidžiama drąsiau ginti lietuviš
kumo reikalus lietuviškose para
pijose ir prie jų veikiančiose mo
kyklose, bet visdėlto tebesto
vi prieš akis klaustukas: ar tik
rai naujame laikraštyje tokiais
klausimais bus galima atviriau
pakalbėti, ar bus uždėta tokia
pati cenzūra, kokią laiko to
kiais atvejais Chicagos Drau
gas, arba ir tas pats Bostono
Darbininkas, kuris, pavyzdžiui,
apie Clevelando šv. Jurgio pa
rapijoj įvykusį "nepriklausomy
bės minėjimą" paraše, kaip apie
gražiausį lietuviškai patriotinį
įvykį •.
.-•i.
nėse, kur Antanas Vanagaitis*
palaidotas.
Dar ne visos reikiamos lėšos
paminklo statymo išlaidoms ap
mokėti surinktos, todėl komite-v
tas kviečia dar prisidėti, kurie
dėl vienokių ar kitokių kliūčių
ligi šiol neprisirengė to padary
ti. Komiteto adresas yra: 6755
So. Western Ave., Chicago 36,
Illinois,
Vėliau paskelbsime platesnį
komiteto pranešimą apie tai.
šį kartą su liūdesiu prisimena
me, kad jau dveji metai, kaip
nebeturime savo tarpe Antano
Vanagaičio, visiems buvusio mie
lo ir brangaus. Viena iš pirmųjų
pareigų tinkamai pareikšti
regimą pagarbą jam toje vie
toje, kuri tapo jo amžino poil
sio vieta, ir toliau neužmiršti
tinkamai apsaugoti ir tikslingai
naudoti jo dvasinį palikimą, ku
ris vistiek yra vertesnis už viso
kius tūkstančius, kuriuos būtų
galėjęs kam nors palikti, jei ne
būtų savo gyvenimo pašventęs
lietuviškos kibirkštėlės nuolati
niam kurstymui šiame tolimame
nuor juaatoeios žemės krašte.
rengtas nuotraukas, nutarta dar
padaryti papildomų nutraukų iš
kai kurių gyvenimo sričių.
Kadangi dar gegužės mėnesį
ketinama šį albumą išleisti, tai
Vyt. Augustinas dabar dirba la
bai atsidėjęs, šis albumas bus
spausdinamas prabanginiam po
pieriuj, kad būtų ne tik malo
nus tėvynės prisiminimas savie
siems, bet ir graži dovana sve
timtaučiams, kurie žino apie
Lietuvą tik iš mūsų pasakojimų.
V. BACEVIČIAUS
KONCERTAS
Vytauto Bacevičiaus piano re
nors ir nesutraukė tiek publikos,
čitalis Carnegie Hall, New Yor
ke, pereito sekmadienio vakare,
kiek, galbūt, jis tikėjosi, bet
šįkart buvo rekordinis jo kon
certų lankytojų skaičius net
850 žmonių. Klausytojų daugu
ma buvo svetimtaučiai, ypač ne
mažai jaunimo. Bet visdėlto sa
lėje trūko dar poros tūkstančių
žmonių ir tai sudarė ne visai
jaukų įspūdį ne tik pačiam me
nininkui, bet ir publikai.
Programai prasidėjus, nuotai
ka pasitaisė, nes visus žavėjo
gera pianisto technikai nors
daugelis turėjo pamato pasiges
ti ir pasigedo šilimos. New Yor
ko spauda (New York Times,
Tribune ir kt.) pirmadienio lai
doje apie Vyt. Bacevičių atsi
liepia labai palankiai, noris irgi
ne be priekaištų. Tai buvo jau
penktas iš eilės didelis pianisto
pasirodymas, kuriam, matyt, jis
i buvo rūpestingai pasiruošęs.
DIRVA
satfšfi
Pereitą savaitę vienoje Korė
jos fronto vietoje prasidėjęs ki
nų puolimas nepavirto didesne
ofenzyva, kurios buvo tikėtasi.
Tas puolimas bavo atmuštas su
labai dideliais nuostoliais kinų
kariuomenei. O JTO kariuomenė
pamažu vis slenka šiaurę.
Trečiadienį penki pietinių ko
rėjiečių žvalgybiniai daliniai įžy
giavo Seulo miestą, tikriau sa
kant, jo liekanas, be jokio pa
sipriešinimo iš kinų ar šiaurie
čių pusės. Viliau įžygiavo ir
amerikiečiai. Tuo būdu Seulas,
4
Korėjos sostinė jau antrą kartą
atimtas iš komunistų, tikimasi,
kad tai jau paskutinis šiame ka
re šeimininkų pasikeitimas šita
me nepaprastai nukentėjusiame
mieste.
Amerikiečių daliniai dar kelio
se vietose persikėlė pėr Hano
upę ir dabar JTO kariuomenė
jau yra tik apie 18 mylių nuo
38 paralelės, o vietomis net ir
arčiau.
ši padėtis kelia vel naujų spė
liojimų: ar kinai dar kartą pri
siderinę puls, ar, apsigalvoję,
kad šis karas jiems daug nuos-
K
tolingesnis, negu jie tikėjosi, lei
sis taikos derybas, kurias ligi
šiol gana griežtai atmet& .»
Tuo tarpu diplomatiniame
fronte jau antra savaitė Pary
žiuje vyksta kalbų kalbos dėl
keturių didžiųjų konferencijos,
ir jokių aiškesnių rezultatų dar
nepasiekta: ne tik neaišku, ko
kia turėtų būti keturių ministe
rių konferencijos dienotvarkė,
bet vis dar nėra tikra, ar iš viso
tokia konferencija bus.
Bendras įspūdis šios savaitės
pradžioje buvo toks, kad rusai
galų gale dienotvarkės reikale
Pabaltijo moterų Taryba, ku
rią sudaro lietuvių, latvių ir es
čių moterų atstovės, ir kurios
centras šiuo metu yra įsikūręs
New Yorke, kovo 8 dieną mi
nėjo savo 4 metų sukaktį.
ši organizacija, įkurta Vokie
tijoje, siekiant plėsti Pabaltijo
Moterų kultūrinį bendradarbia
vimą ir koordinuoti visų trijų
tautų moterų veiklą, kovojant
dėl savo kraštų išlaisvinimo.
Bt*n estas Bevinas, ligšiolinis Anglijos užsienių reikalų minsteris, kovo 9 dieną dieną su
silaukė 70 metų amžiaus ir atsistatydino iš tų pareigų. Paskutiniu laiku jo sveikata gero
šlubuoja, Ji^ lieka vyriausybes nariu be pareigų. Jo vietą perėmė Herb. Morrisonas (deS.)
SEULAS VĖL PAIMTAS
nusileis ir konferencija įvyks,
nes vis dar manoma, kad Stali
nas šiuo metu nori kiek galima
toliau putęsti rimtesnį susirėmi
mą. Tuo tarpu Gromyko verčiasi
kaltinimais Amerikai ir kitoms
vakarų valstybėms, tuo būdu ir
gi pasitarimus naudodamas lai
kui pagaišinti. tuos kaltinimus
atsiliepė pats prezidentas Tru
manas, atvirai pabrėždamas, jog
vienintelė priežastis Vakarų pa
sauliui ginkluotas yra Maskvos
politika.
Nedidelis bdretts New Yorko
lietuvių pereitą šeštadienį turė
jo progas pasidžiaugti didingu
latvių laikraščia Laiks paren
gimu, kuris įvyko Brooklyno
Academy of Music salėje.
Apie 3,000 vietų turinti patal
pa buvo sausakimšai pripildyta.
Atidarymo žodį pasakė iš Wa
shington© atvykęs Latvijos pa
siuntinys J. Feldmanis. Po to
dainavo oktetas "Tėvija" (trem
tiniams pažįstamas iš Vokieti
jos anglų zonos, o dabar tebe
dirbąs Bostone), ir skambino
pianistas prof. H. Strauss. Ant
rąją koncerto dalį sudarė kanta
ta "Devs, tava zeme deg", ku
riai žodžius yra parašęs A. Eg
litis, o muziką Bruno Skulte.
Tai buvo šios kantatos prem
jera, dalyvaujant Juliard augš
tosios mokyklos simfoniniam or
kestrui ir latvių parapijų jung
tiniam "Daugavas vanagi" vy
rų chorui ir New Yorko evange
likų liuteronų bažnyčios cho
rui (iš viso 100 asmenų), diri
guojant pačiam Brunonui Skul-
PABALTIJO MOTERŲ TARYBA
Dabar ši taryba yra General
Federation of Womens Clubs
narys ir atstovauja pabaltietes
šioje 11 milionų moterų apiman
čioje organizacijoje.
Lietuvių Atstovybės pirmi
ninkė Pabaltijo Moterų Tarybo
je yra adv. Birutė Novickienė,
Pereitą savaitę iš tremties at
vyko Ir Brooklyne įsikūrė dar
viena tos atstovybes nare Irą
na Banaitienė.
ssašsa
PUIKUS LATVIU KONCERTAS
Atsk. Nr
Kariuomenės Europą siun
timo klausimas sprendžiasi pa
lankiai, bet vidaus pajėgų mobi
lizacijos fronte didelų pagerėji
mų dar nėra: dar tik tikimasi
susitarti su darbininkų atsto
vais, bet mėsos pokuotojų uni-
Pranešama, kad senatorius A.
Vandenbergas jau visai arti prie
mirties.
tei. Solo partijas Ir duetus atli
ko latvių operos solistai V.
Scottas, A. Priedniekas Kava
ra ir H. Vlašeka. Be to, prologą
deklamavo latvių dramos aktorė
Milda Zilava, o orkestre solo
griežė jų koncertmeisterė smui
kininkė Norma Auzinia.
Pati kantata susidėjo iš trijų
dalių ir pradžioje vaizdavo "de
gančią žemę" karo ugnies
naikinamą Latviją, toliau
antroje dalyje dangaus pa
galbos meldžiančią latvių tautą,
ir trečioje dalyje latvių tau
tos tikėjimą geresniu tėvynės
rytojumi.
Kaip latviams būdinga, jie
gėlėmis tiesiog užvertė savo me
nininkus ir sukėlė jiems nepa
prastai dideles ovacijas, o po to
dar ilgai nenoręjo išsiskirstyti.
Ypatingai tinkamai buvo de
koruota scena: fone sukryžiuo
tos milžiniškos latvių tautinės
vėliavos, ko galėtų ypač pasimo
kyti daugelis lietuviškų patrio
tinių programų rengėjų, kurie
kažkodėl saviškių vėliavų nely
ginant prisibijo, ir, jei jau jas
panaudoja, tai padeda taip, lyg
norėdami, kad mažai kas tepa
stebėtų.
Ši kantatos premjera, sutrau
kusi daugumoje latvių tremti
nius ne tik iš Didžiojo New Yor
ko, bet ir iš Bostono, Washingto
no ir kitų vietų, buvo pirmoji
tokia didžiulė latvių kultūrinė
programa ir tautinė demonstra-
sekretorė Ligija Dirkienė. cija. Būdinga dar ir tai, kad visą
programą tesudarė tik latvių
tautinė ir latvių kompozitorių
muzika, ir niekas pasaulinės mu
zikos nepasigedo.
CLEVELAND, OHIO
LITERATŪROS
vakaras Brooklyne
Pirmasis šio sezono literatū
ros vakaras, surengtas Ameri*
kos Lietuvių Tautinės Sąjungof
1-jo skyrias, Lietuvių Piliečių
Klubo salėje, sutraukė daug li
teratūros mėgėjų.
Programą pradėjo skyriaus
pirmininkas J. Ginkus trumpji
žodžiu, pabrėždamas, kad ALTS
1-asis skyrius yra numatęs su
rengti visą eilę kultūrinių pra
mogų, kurių tarpe yra ir litera
tūros vakarai.
Programoje dalyvavo šešetas
rašytojų: Nelė Mazalaitė, Kot
rina Grigaitytė Graudušienė
Stepas Zobarskas, Balčiūnienė
Audronė, Paulius Gaubys ir Le
onardas Žitkus. Beto, solistas A.
Vasiliauskas, akompanuojant A.
Mrozinskui, padainavo keletą
dainų. Visi susilaukė tikrai nuo
širdaus publikos dėkingumo.
Programą vedė Juozas Valau*
kas. Vakarą uždarė pirm. Juo
zas Ginkus.
Anksčiau buvo minėta kele
tą kitų rašytojų, sutikusių da
lyvauti šiame literatūros vaka
re, bet vėliau kai kurie pasiskel
bė nedalyvausią, nes tą pač&§
ja visdėlto jau paskyrė kovo 26 I dieną Carnegie Hall įvykstąs pi
dieną pradėti visuotiniam savo [anisto V. Bacevičiaus koncertas,
šakos streikui todėl jie jaučią pareigą tą kon
certą remti ir netraukti nuo jo
publikos. Tas pareiškimas sulfifc
lė įvairių nuomonių. Kai kam su
sidarė įspūdis, jog ALTS sky-r
Tfus"7TGgerai daro, -rengdamas
teratūros vakarą tą pačią dieną
kaip V. Bacevičiaus koncertas.
Tačiau, kaip iš visko matyti,
rengėjai čia nieku nedėti, nes
tas nelemtas sutapimas paaiškė
jo gana vėlai, kai viskas jau bu*
vo paskelbta. Net sutikimą at
šaukusiems rašytojams, atrodo,
tas sutapimas paaiškėjo vėlo
kai kitaip jie iš karto nebūtų
davę sutikimo. Kitas klausimas
ar rengėjai privalė.]"!) litera
tūros vakarą atšaukti V. Bace
vičiaus koncerto labui? Atrodo,
kad rimto pamato irgi nebuvo.
Laikas nevisai sutapo ir buvo
galima norintiems dalyvauti ten
ir ten, o iš kitos pusės lietu
vių literatūros vakaras, tai gry
nai lietuviškas kultūrinis paren
gimas. Tuo tarpu V. Bacevičiaus
tarptautinės piano muzikos kon
certas yra šiaip meno įvykis,
šiuo atveju su lietuviškais inte
resais ne tiek jau daug susijęs.
Žinoma, kiekvieno lietuvio
menininko viešas pasirodymas,
ypač tokiose vietose, kaip New
Yorko Carnegie Hall, yra remti
nas, bet, turint galvoje, kad šiuo
atveju tai nebuvo meno įvykis
tiesiogiai surištas ir su lietuviu
vardo ryškesne propaganda, ir
neužmirštant, kad pats pianistas
savo laiku labai lengvai buvo at
sukęs nugarą lietuviams ir pa
čiai Lietuvos valstybei nelai
mingiausią jai valandą, tai visai
suprantama, kad šio literatūros
vakaro rengėjai nematė parei
gos pasekti kai kurių rašytojų
pavyzdžiu ir padaryti ekstraor
dinarišką koncerto rėmimo de
monstraciją, ypač, kad nesijau
tė jam kuo nors pakenksią, savo
parengimo neatšaukdami.

THE FIELD
a 1 5 1 9 5 N o 1 1
In Two Sections Section One

xml | txt