OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, March 22, 1951, Image 6

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1951-03-22/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

GR E
Et
E S W I S E S
Agnes Klemencic, Sav.
ANNA KASKAS
RENGIA LIETUVIU KULTŪROS FONDO
Ne veltui kartą šiame laik
raštyje teko pranašauti, jog Tė
vynės Mylėtojų Draugijos Lo*
Angeles skyrius, naujosios val
dybos skatinamas, galės duoti
vietos lietuvių visuomenei to
kią, taip sakant, pramogą, ko
kių čio ligi šiol veik nebūdavo:
nei kilbasų, nei kopūstų, o
visdėlto gražu ir įdomu.
Skyrius užsimojo kovo 11 d.
suruošti Los Angeles pirmąji
literatūros ir muzikos vakarą.
Jį suorganizavo stačiai vienas
žmogus, TMD skyriaus nauja
sis pirmininkas Vladas Bakū
nas, vos kelių bendradarbių tal
kininkaujamas. Vietiniai lietu
viai menininkai pakviesti nei
vienas neatsisakė prisidėti.
vakarą susirinko apie 100 žmo
nių, nežiūrint, kad tuo metu
siautė gripo epidemija ir dau
gelis lietuvių sirgo. Keturi as
menys ir iš programos vykdyto
jų negalėjo dalyvauti, jų tarpe
prof. M. Biržiška ir dail. P. Pu
zinas. Apsirgo ir pats pirminin
kas Bakūnas, kurio vietoje va
karo programą pravedė sky
riaus sekretorius K. Barauskas.
Per pustrečios valandos susi
rinkusieji išklausė tikrai mar
gą, Įvairią ir įdomią programą.
O. Biržiškaitė Barauskienė pa
skambino porą čiurlionies pre
liudų, saksafonistas Kreptavi
čius pagrojo lietuvių liaudies
dainų, dr. A. Andrėkus atliko
tris smuiko numerius, solistas
Vladas Baltrušaitis padainavo
tris dainas. Muzikinių numerių
tarpe buvo įmaišyta literatūri^
nė programos dalis. E. Trus
kauskaitė nuotaikingai paskaitė
N. Mazalaitės legendą apie Ka
reivio Grįžimą, Ona Mitkienė
sujaudino klausytojus savo ei
lėraščiais, Br. Raila perskaitė
Pulgio Andriušio naujausią fel
jetoną ''Iškasenos" ir ilgesnę
lietuvių poezijos pynę, ta proga
I V A
Literatūros ir muzikos vakaras Los Angeles
pateikdamas komentarų ir pa
aiškinimų: ištrauką iš Jurgio
Baltrušaičio poemos prologo,
Marijos Sims eilėraštį, dū Hen
riko Radausko eilėraščius iš
naujosios jo knygos "Strėlė
danguje", J. Aisčio Draugystės
dainą, Runcės Dandierino sa
tyrinį eilėraštį ir specialiai šiam
literatūros vakarui prisiųstą
Antano Gustaičio "Pasveikini
mą naujųjų laikų proga".
Priešingai rengėjų nugąsta
vimams, šis literatūros ir muzi
kos vakaras klausytojuose šu­
Chicagos lietuviai -per pasku
tinius dvejus metus turėjo vi
sokių koncertų ir jau prireikė
pa ieškoti naujų jėgų. Tiesa,
naujesnių jėgų atkvietimas nė
ra toks papratas dalykas. Ta
čiau pereitą rudenį Chicagos lie
tuviams buvo atkviestos geriau
sios lietuvių literatūrinės jėgos
iš Bostono. Aną literatūroą va
karą tada organizavo Amerikos
Lietuvių Tautinės Sąjungos Chi
cagos skyrius. Tas pats skyrius
dabar ryžosi atsikviesti vieną iš
geriausių mūsų solistų St.
Liepą iš Bostono, ir iš Blooming
tono garsiąją A. Kaskas,
buvusią Metropolitan Operos so
liste.
Vi
Stasys Liepa naujakurių dau
i geliui puikiai žinomas, bet visiš
kai dar nepažįstamas seniesiems
'chicagiečiams. O Anna Kaskas
priešingai ^pažįstama ir karš
iai garbinama senųjų, bet reta
kieno girdėta iš naujakurių.
Vasario mėnesį Anna Kaskas
dainavo Margučio pokylyje, bet
ten tegalėjo būti ribotas svečių
skaičius ir daugelis vistiek netu
jrėjo progos išgirsti A. Kaskas
dainos. O toji daina buvo tikrai
i
žavinga. Chicagos lietuviai, ypač
I
NEPAPRASTAS KONCERTAS
Akompanuoja ALEKSANDRAS
E V E A N E
Sekmadienį, balandžio 1 d.
6:00 vai. vak.
PO KONCERTO BALIUS
IKI 2:00 VAL.
kele visuotinf pasitenkinimą. Ne
vienas pareiškė, jog norėtų dau
giau tokių parengimų, nes jau
tėsi įdomiau ir dvasioje turtin
giau, negu per šiaip jau vaka
rus, kur daugiausia puotauja
ma ir šokama. Net poezijos da
lis, šiaip sunkiai mėgiama, bu
vo pilnai suprasta ir priimta su
pasigerėjimu. Su tokio pobūdžio
parengimais TMD tikrai pasi
rinko labai gerą kelią ir pilnai
pateisina Draugijos užsibrėžtus
uždavinius. *t£vynainis
KASKAS IR LIEPA DAINUOS CHICAGOJE
naujakuriai, pageidavo, kad jos
koncertas galėtų įvykti tokioje
vietoje, kur galėtų keli tūkstan
čiai išgirsti. Deja, tokios didelės
salės nepavyko gauti. Visdėlto
gauta gera Sokol salė, su 1,500
vietų. Toje salėje ir bus A. Kas
kas bei St. Liepos koncertas
balandžio 15 dien:j.
Bilietų koncertą jau galima
gauti Margutyje ir pas platinto
jus. Tikimasi, kad, kaip literatū
ros vakaras, taip ir šis koncer
tas susilauks didelio chicagiečių
susidomėjimo ir taip pat bus
maloniai bei ilgai minimas.
IPOLITAS NAURAGIS
KUCIŪNAS
I LI ET AI po$3.00'
DIRVOS
1951 m. kovo 22 1. Nr, lt.
E S W I S E S
BELSKIS F00Ų MARKET
E S W I S E S
IPOLITAS NAURAGIS
Bosas, iš Lietuvos Valstybės Operos
$2.00' $1.00
P. P. MULIOLIO įstaigoje, 6606 Superior Ave.,
Spaudos kioske, ar užsakius telefonu CL1-0531
Balandžio 1- PUBLIC AUDITORIUM KASOJ
H—i—.—-—L——
75

IN S and ES WISHES
Y O K -C E V E A N I N
2323 CHESTER AVENUS tai 1-7393
To Our Friends and Patrons
STUDNEY'S GULF SERVICE
STATION
WE GIVE THE FINEST SERVICE IN TOWN
SUPERIOR AVE. (Corner of East 66th St.)
E S W I S E S
For a Pleasant Holiday
ELECTRO PROCESSING COMPANY
PLATING AND SURFACE TREATING
4615 SUPERIOR AVENUĖ EX 1-1154
E E I N S a n E S W I S E S
To Our Friends and Patrons
MAR-KET COAL COMPANY
1261 MARQUETTE AVENUE EN 1-3300
Mezzosopranas, iš Metropolitan Operos
E V E A N O S K Y I U S
PUBLIC AUDITORIUM BALL ROOM
ANNA KASKAS ir
Greetings and Best Wishes
To Our Friends and Patrons
SOUTH EUCLID ICE &
BEVERAGE CO.
COMPLETE LINE OF ALL
BEVERAGES
1438 GREEN ROAD
EV 1-2998
PHARMACY
O I A Y E E I N S
To Our Friends and Patrons
PHYSICIANS AND SURGEONS
PRESCRIPTION SPECIALISTS
FTM Delivery—free Parking Joseph T. Matousek, Pres.
10110 EUCLID AVENUE CEdar 1-0060
To Our Friends' and Patrons
WE CARRY THE FINEST FOODS AT THE
LOWEST PRICES
5809 WHITE AVENUE EX 1-1297
To Our Friends and Patrons
GAS EQUIPMENT COMPANY
11902 WOODLAND AVENUE CEdar 1-3722
E E I N S a n E S W I S E S
To Our Friends and Patrons
ROBBINS HARDWARE CO.
SEE US FOR ALL YOUR GARDEN TOOLS
Carrying a Complete Line of Hardware Supplies
6501 LORAIN AVENUE AT 1-8147
redakcijoje, 6820 Superior Avenue,

xml | txt