OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, March 22, 1951, Image 7

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1951-03-22/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

LAUKIAME NEPAPRASTOJO
KONCERTO
Praneširpai apie Atvelykyje
būsimą koncertą sukėlė visuoti
nį susidomėjimą. Per pačias Ve
lykas, išskyrus Vyčių rengia
mus šokius lietuvių salėje, jokių
žymesnių viešų parengimų nenu
matoma, todėl apie Atvelykį jau
kalbama daugiau, negu apie pa
čias Velykas, kurios šįmet to
kios ankstyvos, tad lyg ir dar
nepasiilgti®
Gudresnieji jau pasiskubino
ir bilietus koncertą įsigyti. Už
tą patį pinigą jie turės geresnes
vietas, negu tie, kurie ilgai kal
ba, ilgai rengiasi ir paskutinę
minutę naudojasi tik tuo, kas
i&ę nuo vikresniųjų ...
STEIGS SKAUTŲ GLOBOS
KOMITETĄ
Pereitą sekmadienį lietuvių
salėje įvyko iškilminga skautų
sueiga, kurioje keli jaunieji da
iri" įžodį ir kurioje įvesdintas
BERNIUKAMS
"Dick Tracy"
Skrybėlė^
1,95
Priedo "Dick Tracy" au
tomatinė kartono šaudyk'
lė, šaunanti gumos juosta
Šauni velykipšs skrybėlė, papuošta, kaip dėvi
garsusis "Dick Tracy". Viąų pageidaujamų
stflių ir sji&lvų..
p/LlliKESE
naujas draugininkas Dučmanas.
V. Kizlaitis yra paskirtas aukš
tesniosios vadovybės vietininku.
Po sueigos iškilmių įvyko pobū
vis, kurioje skautai ligšioliniam
draugininkui V. Kizlaičiui įtei
kė dovaną lietuvišką kryžių,
ir kurioje buvo pasidalinta min
timis apie skautų veikimą ir su
jų tėvais. Nusistatyta suorgani
zuoti skautų tėvų komtetą skau
tų veiklai globoti.
Numatoma pasitarti tuo
Mūsų specialybe
virtuvių, vonių, arkų ir
spalvotų langų
PERTAISYMAS
Taip pat popieriuojame arba
dažome kambarius
Priimami užsak. paštu Ir telefonu
šaukit CHerry 1-3000
Vaikams ir kūdikiams grynos vilnos flaneles
BALFO 68 SK. POBŪVIS
pereitą šeštadienį gana gerai pa
sisekė. Susirinko nemažai sve
čių ir gauta kelios dešimtys do
lerių pelno. Tas pelnas paskirtas
apmokėti skyriaus surinktų
drabužių į' centrą persiuntimui.
Paltai ir paltai su kepuraitėm
N A U I E N A
rei­
kalu pasitarti fr su mergaičių
vadovybe.
NAKTIS VIRŠUM
ŠIRDIES
Apysaka, vaizduojanti dviejų žmo
nių, vyro ir moters, jausmų kon
fliktų niuansus, dvasinius apsi
sprendimus ir tragiškų įvykių pa
sekmes. 141 psl., kaina $1.50. Kny
gos Bičiulių Klubo nariai, įmokėję
$5.00 metinį mokestį, šią knygą
gauna už $1.00, taip pat gauna
naujausias Jurgio Savickio, Nelės
Mazalaitės, Jurgio Jankaus, Liudo
Dovydėno ir kitų žymiųjų autorių
grožinės literatūros knygas. Rašy
kitės Knygos Bičiulių Klubo na
rius ir metinį $5.00 mokestį siųs
kite šiuo adresu:
E S W I S E S
KŪDIKIAMS DYDŽio 2 IKI 4
(su vilnonėmis kepuraitėmis)
VAIKAMS DYDŽIO 3 IKI 6
Grynos vilnos flaneliniai paltai
ir paltai su kepuraitėmis vai
kams ir kūdikiams. Pasirinki
mas iš įvairių stilių, visi su šau
niais apvadais. Kūdikių paltu
kai'su priderintom kepuraitėm.
Priimami užsak. paitu ir telefonu
šaukit CHerry 1-3000
Baa^pftfat Infya^' & Kiddies' Dept.
f'JN
Bernukams "Fruit-of-the-LooH"
Pusdrobes
BALTI MARŠKINIAI
6 iki 14 Vz
Dydztfel:
AS
2-
Berniukams "Fruit of
the Loom" gražaus kir
pimo pusdrobiniai balti
marškiniai. Atvira ar nor
mali "No-Wilt" apykaklė.
Sanforizuoti*.
"FRUIT-OF-THE-LOOMM
*PRANCUZ. MARŠKINIAI
Berniukams "Fruit-of-the-Loom" pus
drobes balti ir spalvoti marškiniai,
Prancūziški rankogaliai ir susegimai.
Bydžiai nuo 6 iki
(Didžiausias susitraukimoB 1%)
LAIKIAU PAMALDAS UŽ
S A I N
Įdomus stačiatikių dvisiškio
pasipasakojimas. 60 puslapių
Galima užsisakyti Dirvoje, siun
knygele. Kaina 50 centų
Čiant 50c pašto ženklais, arba
$1.00 už dvi
Popieriuotojas
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo
pagražinimo suteikiama
nemokamai.
Lietuvių Bankas visiems linki
6983
LAIKYKITĖS SAVO KLUBE!
Lietuvių Klube, 6835 Supę*
rior Ave., klubo nariams ir sve
čiams penktadienių vakarais esti
bulvinių blynų ir žuvies vaka
rienė ir šokiai su gera muzika
žemutinėje Lietuvių Salės patai
poje.
K AU N A S
Batų taisymo
dirbtuve
Savininkas
Kazys Ivanauskas
lietuvis naujakuris
LINKSMŲ VELYKŲ NUO
Visokių rūšių elektriniai prietaisai, radijo
•kei televizijos imtuvai, šaldytuvai, skal
bieamos mašinos, kilimų valytojai.
Prašom telefonuoti arba apsilankyti pas mus:
621 EAST 128ih STRĘET CLEVELAND 8, O.
GLenville 1-8610
Žemos kainos visą kovo mėnesį
TAI TIKRAI ĮMANOMA!
Swingus pianu skambinsit po 20 pamokų
NETIKĖSIT, KOL NEPABANDYSIT
Dėl bandomųjų pamokų skambinkit MAin 1-6424
Jokių mokesčių, jokių įsipareigojimų Jūs tam niekad ne perseni
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys
virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
ŽEMOS KAINOS MALONUS PATARNAVIMAS
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams
įietuviškoje krautuvėje
V E Y K O S
JAU 6is CIA!
Dabar pats laikas ateiti čia ir išsirinkti aprangą
jūsų vaikams. Turim labai dailiai pagamintos
čia pirkdami galite sutaupyti pinigų!
GERIAUSIOS RŪŠIES KŪDIKIŲ APRANGOS
PASIRINKIMAS
ROSEI/AND SHOPPE
IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI
Kada jūsų namai arba f*»
Kandai tampa sunaikinti arba
sugadinti ugnies, kreipkitės i
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi
310, ko visada reikalauja ap
draudos kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius.
P. J. KERŠIS
Clevelandiečių pasirinkimas
DAUGIAU KAIP PER 50 METŲ
MONCRIEF
gILDYM0
$ 10.000
čia ir šeitidtoiriais (aubatomis)
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą#
garantuojama. Kreipkitės mane telefonu arba asmeniškai.
Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515
S Dabar jau turime didesnj rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- |į
rodėlių ir visokių graždaikčįu, už nupigintą kainą. SI
S
Why
Pay More
z
SISTEMOS
Tai yra malonus ir linksmas laikas tiems, kurie yra
laisvi nuo kasdieninių rūpesčių.
O kad pasiliuosuotumet nuo jų, stenkitės turėti san
taupų Lietuvių Banke, tada jausitės, kad reikalui ištikus
neteks rūpintis, ir juasitės laisvi ir laimingi, pavasario
"v
laikas bus linksmesnis ir malonesnis.
Čia santaupos (depozitai) yra apsaugotos JAV val
džios per Federal Insurance Corporation, kiekviena at
skira taupymo sąskaita iki
A S A
s
ALIEJUS
AKGL1&
y
Medina, Ohio
A V A S A I S
atidaryta iki 1 vai. p. p.
KERSIS
OFISO TELEE.: MAin.i-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521?
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
WM. DEBESIS
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio
Persikelė naują didesnę ir gražesnę krautuvę S
i
7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė
Aldona Wilkelis Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas
—HAMMOND VARGONAI PER SERMENIS—
JAKUBS & SON
FUNERAL HOME
Vlsinamas oras Jūsų patogumui
Delia E. Jakubs & William J. Jakubs
License" uo i laidotuvių direktoriai ir balsamuotętjfd

Mes duodam ir iškeičfam Eagle Stamps
K. ŠTAUPAS
16908 Endora Rd. KE 1-8794
The MAY GO'S BASEMENT
Besement Bays' Furnishings Dept.
V U O Z A S K U I N A S
O A I A
340 Union Avenue,
Brooklyn 11, N. Y.
To Our Friends and Patrons
JOHNNY & PAT
TEXACO SERVICE STATION
We Still Give the Finest Service
$029 SUPERIOR AVENUE
EN 1-9M3
JONAS G.
O E
i e u v i s
Narni} Maliavotojas
495 East 123rd St.
Telef.: POtomac 1-6899
I N K S V E Y K
The Superior Savings fir Loan Ass'n
6712 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio
KtJLBIS ELECTRICAL APPLIANCES
1463 Addison Rd.
(prie Wade Park)
E O S K A I N O S
S U E U S I S U I O
301 Euclid Arcade MAin 1-6424
SUOPIS FURNITURE
6921 Wade Park EX 1-0911
Superior Avi., Cleveland, Ohi
MRS. ROSE KtrNsrnš MRS: ROSE BALTRUS
EX I-5224
RKO Keith's 105tlr
Kovo 21 24 "I'd Climb the
Highest Mountain" sa $usan
Hayward.
Kovo 25 27 "The Enfor
cer" su Humphrey Bogart.
609-12 Society for Saving Bid.
Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PENINSULA 2521
THE SUPERIOR SAVINGS
AND LOAN ASS'N.
6712 Superior Ave. HE 1-2498
e v e a n O i o
CLEVELAND TRUST
PERSONAL LOANS
ARE LOW-COST
EASY TO ARRANGE
THE HENRY FURNACE CO.,
609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio
WM. DEBBS PAINTING CO.
I J. SAMAS JEWELER
Wilkefis Funeral Home
6202 SUPERIOR AVE, HEndersofl 1-9292
25 metai simp^tą^o ir rimt© patarnavimo
6621 Edna Avenue ENdicott 1-1768

xml | txt