OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, July 12, 1951, Image 7

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1951-07-12/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

1mm?
i
i
Nr. 28 1951 m. liepos 12 d.
LIETUVIŲ KULTŪRINIŲ
DARŽELIŲ DRAUGIJOS
SUSIRINKIMAS
Pirmadienį, liepos 16 dM 8:00
vai. vak. Lietuvių salėje šaukia
mas Lietuvių Kult. Darželių
D-jos susirinkimas. Bus pasita
rimas liepos 22 d. šventės rei
kalu,
šiuo metu Darželių S-goje
(beflrai pergyvenamas ne vi
sai normalus laikotarpis: nese
niai mirė ilgue metus buvęs pir
mininkas. Jo pareigas laikinai
eina garbės pirmininkas. Mote
Hi sekcija jau persitvarkė savo
vadovybę ir mums ypač malonu
pažymėti, kad Clevelando Kult.
Darž. S-gos moterų sekcijos pir
mininke dabar išrinkta lietuvių
grupės atstovė Ona Micheličienė
(ligi šiol pirmininkavo žydų gru
pės atstovė). Ji dabar imasi ini
ciatyvis šaukti ir ateinančio pir
madienio susirinkimą, kadangi
lietuvių grupės pirmininkas J.
Brazauskas šiuo metu serga ir
tebėra ligoninėje.
PATVIRTINTAS NAUJAS
SKAUTŲ VIETININKAS
Birželio 12 dieną įvykusiame
Clevelando skautų vienetų vadų
ir skautininkų susirinkime skau
tų vietininku Clevelande išrink
tas skautin. Z. Dučmanas. Bir
želio 30 d. Vyr. Skautininko raš
tu jis tose pareigose patvirtin
tas. Vietininlio adresas: '1447
East 65 St.
3 ŠEIMŲ NAMAS
su baldais, geroj vietoj. Be to,
atskirai parduodami geri langai.
J. Petrošius, 3741 E. 93 St.
IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI
Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba
sugadinti ugnies, kreipkitės
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi
mo, ko visada reikalauja ap
draudos kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius.
P. J. KERŠIS
Mūsų specialybe
virtuvių, vonių, arkų ir
spalvotų langų
PERTAISYMAS
Taip pat popieriuojame arba
dažome kambarius
K. ŠTAUPAS
TEISININKŲ NUTARIMAI
Šį sekmadienį įvykusiame Liet.
Teis. D-jos Užs. Clevelando sky
riaus susirinkime nutarta siū
lyti, kad draugijos centro orga
nai būtų renkami iš Chicago e
gyvenančių liet. teisininkų tar
po ir kad rinkimai būtų atlie
kami visuotiniu balsavimu sky
riuose bei tų balsavimų duome
nys skyriuose patikrinti būtų
pranešti rinkimų komisijai. Taip
pat nutarta įsijungti sergan
čių bei šiaip paramos reikalingų
liet. teisininkų šelpimo darbą,
kurį jau 19 mėnesių veikliai
vykdo Chicagos skyrius. Tam
tikslui susirinkusieji nutarė
skirti bent po 1 dolerį kas mė
nuo ir čia pat jau sudėjo 36 do
lerius (kai kurie sumokėjo už
visą pusmetį iš karto). Susirin
kime nedalyvavusieji savo auką
gali įteikti skyriaus iždininkui
V. Rasteniui Dirvos redakcijoje,
čia pat galima sumokėti ir nario
mokestį, kurio dydis nustatytas
25 centai mėnesiui (skaitant nuo
liepos 1 d.). Narių mokesčiai bus
naudojami skyriaus administra
cinėms išlaidoms. Numatyta ne
trukus surengti viešų paskaitų
ir neviešų pokalbių teisininkams
įdomiais klausimais vien narių
tarpe.
SLA ir TARYBOS GiEGUžĮNĖS
pereitą sekmadieni, nors ir buvo
palankus oras, turėjo tenkintis
per pus padalinta publika: abie
jose svečių skaičius siekė po po
rą šimtų, bet dalis apsilankė
ten ir ten. Abieji rengėjai ap
gailestavo neapsižiūrėjimą, kad
toki du parengimai sutapo tą
pačią dieną. SLA gegužinę ap
lankė pittsburghiečiai Pov.
Dargis, SLA centro vicepirmi
ninkas, kuris gegužinės viešoje
kalboje dalyviams pareiškė pa
sveikinimą, jo brolis Jonas Dar
gis ir J. Virbalis. SLA geguži
nėje daugiau buvo vyresniųjų,
Tarybos daugiau naujakurių
jaunimo.
LANKĖSI STOšKIENĖ SU1
SESERIA
Šiomis dienomis Cleve^nde
lankėsi Petronė Stoškienė, gar
siosios dainininkės Polinos Stoš
kiūtės motina ir jos sesuo Juli
ja Styles. Lydimos dabar Cleve
lande viešinčio floridiečio J. Ver
belos jos apsilankė Dirvos re
dakcijoje ir dalyvavo Algirdo
Samo N. Mikelionytės vestu
vėse.
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenjfs
virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
ŽEMOS KAINOS MALONUS PATARNAVIMAS
JIEŠKAU KAMBARIO
su visu išlaikymu. Prašau pra#
nešti: Jo. Suveikis, 646 E. 9f
St., Cleveland 8, Ohio.
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams
lietuviškoje krautuvėje
Y-*'
ŠAMO MIKELIONYTĖS
VESTUVĖS
sutraukė svečių bene daugiau,
kaip abi sekmadienio gegužinės,
drauge suėmus. Ir dienos metu,
10 vai. šeštadienį šliubo metu
Naujosios parapijos bažnyčia
buvo pilna, kaip šventadienio pa
maldose (giedojo solistas ir
čiurlioniečių vyrų choras), o po
kilyje, kuris įvyko slovėnų sa
lėje dalyvavo apie 500 svečių.
Jaunieji ir jų tėvai susilaukę
tokio didelio draugiškumo pa
reiškimo, atrodė tuo tikrai nu
džiuginti. Pokylio nuotaika buvo
labai gyva ir visi nuoširdžiai
sveikino naują jaunosios lietu
vių kartos šeimą.
Filmų aiškinimas ir įvairūs
didinimai iš negatyvų. Galite
gauti geriausių Kodak filmų.
Kreiptis: B. Gaidžiūnas,
6820 Superior Ave. (Dirva)
nuo 7 vai. iki 5 vai. p. p. ir
1234 East 89 St. nuo 6 v. vak.
Naujas žodynas
V. Pėteraičio
"Mažasis lietuviškai angliškas
žodynas"
Kaina $2.00.
Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps
THE MAY CO'S
Vaikiški naujoviškai dry
žuoti eglute austi med-
kai
1.00
Mėlynos ar raudonos vyraujančios
spalvos šie mėgiami naujoviškai dry
žuoti eglute austi medvilniniai spor
tiniai švarkai yra didelis priedas prie
kiekvieno jaunuolio vasarinio gaffde
ribo. flydžiai nuo 3 iki 6.
Vaikiškos 25 c. vertes
baltos megztos medvilni
nės kelnaitės
6 uz $1
Gero darbo medvilninės megztos kel
naitės vaikams baltos. Dydžiai
4-6-8. Visos puikios rūšies.
raukto krepo pižamos
1.B9
Susegamo stiliaus 3-jų dalių pižamos
su 2 porom kelnių. Spalvingas, nau
joviškas žaismingas spaudinys. Dy
džiai tik 1 ir 2.
i V A
Geriausia vaikams dovana
vaikų mėnesinis žurnalas-
JjH
Kaina: Amerikoje. $3.00 kitur—$340
Pinigus ir užsakymus siųskit*!
EGLUTĖ, P. D. Box 22,
Monteiio Station, Brockton 68, Mass.
1 N
Mėlynas paukštis (Parakeet),
baltais sparnais, juodais ruožais
ant sparnų, ilga uodega. Jei pas
ką užklydo, prašom pranešti:
0
vilniniai sportiniai švar* Specialus pirkinys!
Tot 3-jų dalių medviliu s»s. "Baby
2 uz $1
Dryžiuoti ar ištisinės spal
vos šie linksmų ir ryškių
spalvų yra puikūs mažie
siems. Dydžiai nuo 3 iki 6.
Truputi ydingi.
1.19 sanforizuotos
boksinės kelnės
r*vv: :r i-
ir
1.99 "Babjf Mitži"
VASARINES
Suknelės
.25
1
Lengvos vasarines medžią-
9
APLANKYKIME AKRONĄ
Akrono lietuviai paskutiniu
laiku dažnai lankosi Clevelando
lietuvių parengimuose. Liepos
22 dieną rengiama lietuvių ge
gužinė Akrone (Falkon Lake
Carton Rd., sukant iš Akrono
Main St. Extention). Akronie
čiai labai nuoširdžiai kviečia
clevelandiškius pas juos apsi
lankyti.
RKO Keith's 105th
Liepos 13 d. specialus vidur
nakčio vaiduoklių vaidinimas.
Pradžia lygiai 12 vai. naktį. Vi
sos vietos po 55 c.
Cool
LIEPOS IŠPARDAVIMAS!
apranga
Mitzi"
firmos projektuota* suknę-
lės puoš jūsų mergaitę kaip
lėlę! Kaikurios atviromis nu­
garomis. Dydžiai nuo 9 mė­
nesių iki 18 m6n.
Vaikiški 69 ir 89
Dįiadingi polo
marškiniai
88c
Vasarinių spalvų
boksines kelnės
su elastinga juos
ta mažoms mergaitėms ir
berniukams. Dy&Mai: -nuo 8
iki 6.
KŪDIKIŲ APRANGOS
REIKMENYS
Enterprise aliumininiai bonkų stelirizuotojai,
telpa 7 bonkos 3.00
Nazareth medvilnės marškiniai 1 ty-$1
Vasariniai be rankovių švark., dydž. 2-6 2 už $1
Rubeno švarkeliai be rankovių 2 už $1
Tot dvigubo storio treningo kelnės, 2 iki 6 29c
Beacono vystyklai, 30Ą40" 1 -r—?
Pepperell priimamieji vystyklai, 27Ą36" .. 2 UŽ $1
Užtraukiami plastikiniai matracų užvalkalai —1.99
Skalbiama kėdutės paduškaitė 1-69
3-jų dalių autuvo komplektas,' gr. vilnos 2-99.
Flaneliniai kimono ar suknelės 59c
Beacon dirbt, satino vystyklai, 36x50*' 1.99
Plonos Filipiniškos baltos suknutės 1.00
Plono dirbt, šilko satino komforto kampl. 5.15
Paukštakinės spalvos kelnaitės, 27Ą27" dydžio tūz. 2-99
Cųfity ir Chix kelnaitės, 21x40", antrarūšės tūz.^fg
1
KIRPĖJĄ DOVYDAUSKĄ
prašo atsiliepti
Schuyler St., Amsterdam, N. Y.
Kas žino jo adresą, prašom pra
nešti.
JONAS G.
POLTER
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo
pagražinimo suteikiama
nemokamai.
•, ,.
JĮ,
Valaitis, 22
i e u v i s
Namų Maliavotojas
Popieriuotojas
Clevelandiečių pasirinkimas
DAUGIAU KAIP PER 50 METŲ
MONCRIEF
ŠILDYMO SISTEMOS
PIRMASIS WS1 METU PUSMETIS
JAU BAIGIASI!
Laikas daryti apyskaitą ir pradėti kitą pusmetį.
O geriausias pusmečio pradėjimas yra pradėjimas taupyti
Lietuvių Banke. Čia kiek jnešite iki liepos (July) 10
dienos, už tiek nuošimčiai bus skaitomi nuo liepos 1 dienos.
Lietuvių Banke santaupos yra apsaugotos JAV val
džios per Federal Insurance Corporation, kiekviena at
skira taupymo sąskaita iki 7
$10.000
čia ir Šeštadieniais (subatomis) atidaryta iki 1 vai. p. p.
KERSIS
6to-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA-. PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir
parantuojarna. Kreipkitės mane telefonu arba asmeniškai.
Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515
WiM. DEBESIS
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio
I SAMAS
j| Dabar jau tarime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą.
U
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė
Aldona Wilkeiis Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—
*f£sinamas oras Jūsų patogumui
Delia E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotoįsi
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763
•»«»$£»'«TV -V*
v
independence!
išpildymai
JEWELER
Persikėle naują did?snę ir gražesnę krautuvę
5
X*"&tsk-.f.y•,į$\:V
-._»• '.*=••.,
A S A S
A N I S
ALIEJUS
7
•.ft'.
a.

609-12 Society for Saving Bid.
Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PENINSULA 2521
16908 Endora Rd. KE 1-8794
6921 Wade Park
SUOPIS FURNITURE
EX 1-0911
6713 Edna Ave HE 1-2076.
Liepos 14-17 Rawhyde su Ty
ronne Pover ir Suzanne Hay
ward.
E E I N S a n E S W I S E S
To Our Friends and Patrons
EDWARD PLUMBING & HEATING Co
1577 Chardon Rd. EV. 1-3018
BASEMENT.
U£MHyinai paštu ar telefonu CHerry 1-3000
Basement Kiddie's and Infants Department
495 East 123rd St.
Telef.: POtomac 1-6899
THE HENRY FURNACE CO., Medina, Ohio
THE SUPERIOR SAVINGS
AND LOAN ASS'N.
6712 Superior Ave. HE 1-2498
e v e a n O i o
WM. DEE ES PAINTING CO.
Wilkeiis Funeral Home
6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 1-9292
JAKUBS & SON
FUNERAL HOME
Savings will always
be important to the
man who wants to
look into the future
w i a e e i n o
security and personal
Savers a/ways welcome
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre

xml | txt