OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, November 22, 1951, Image 7

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1951-11-22/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

*ar
*s.
v
«.*'
i V„
k.
Nr. 47 įaSl Japkričio 22 d.
MINDAUGO KRIKŠTO
sukakties minėjimas (vyks 25 d.
Šia tvarka:
10 vai. iškilmingos pamaldos
Šv. Jono katedroj (1007 Superior
Ave.). Jas laikys ir pamokslą
pasakys katedros rektorius
msgr. R. Walsh. Giedos Čiurlio
nio ansamblis, vadovaujamas
inuz. Alf. Mikulskio.
Tuoj po pamiJd minėjimas
akademija šv. Jono kolegijos
salėje (Cathedral Sq.). Paskai
tą skaitys istorikas Dr. Antanas
Kučas, Scrantono universiteto
profesorius. Meninę programą
atliks dainininkai J. Krištolaity
t§ ir J. Kazėnas. Deklamuos ak
toriui J. Gatautis ir J. Stempu
žis.
Įgjimas nemokamas.
ŠEŠTADIENI
SLA 14 kuopos šeimyninis va
karas lietuvių salėje. Pradžia 7
vai. vak.
0
SUTUOKTUVĖS
Šį šeštadieni, lapkričio 24 d., 9
vai. 30 min. šv. Jurgio bažny
čioje įvyksta Malvinos Rudaity
tės ir Jono Švarco* sutuoktuvės.
-Apeigų metu giedos Aldona
StempuŽien& ,-K
MENO VAKARĄ
rengia Dainos choras, sekmadie
nį, lapkričio 25 d., Naujosios Pa
rapijos salėje. Bus solo, duetai,
deklamacijos ir kitos pramogos.
Didžiausią programos dalį iš
pildys Šio choro dainininkės va
dovaujamos Pr. Pesiui.
po koncerto bufetas ir šokjai,
griežiant Nemanio orKefetrui.
Pradžia 5:00 vai. Įėjimas 75 c.
Pelnas N. Parapijos bažnyčios
statybai.
y
VIEŠA PASLTIHTK
Liet. Teisininkų Dr-jos Cle
vilando skyrius gruodžio 2 d.,
14:30 vai. lietuvių salėje rengia
viešą paskaitą. Paskaitą skaitys
adv. Julius Smetona, tema "Tei
sės mokymas ir praktika Ameri-
$LA 136 KUOPOS VAKARAS
bus advento išvakarėse, gruo
džio 1 d., lietuvių salėje. Pradžia
7 vai. vak. Programoje dalyvaus
ganiausias Clevelando lietuvių
Bainos choras ir solistė N. Bra
alulienė, be to, bus deklamacijų
ir let. Bilietai po 75 c.
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ
įsigyti galima "Dirvos" redakci
joje ir Spaudos Kioske, kuris
atdaras šv. Jurgio parapijos sa
lėje kiekvieną sekmadienį nuo
10 iki 1 valandos. Spaudos Kios
ke galima užsisakyti ir visus
lietuviškus laikraščius bei žur
nalus arba pratęsti jų prenume
ratą.
i
maaamm
'r'
•,-y
n-
Fotografas meisteris
(pabaltietis)
turėjęs studijas Rygoje ir Berlyne specialiai kino
žvaigždėms ir portretams
Atdara kasdien nuo 1% iki 8 vai. vak.
Ankščiausia kokybę geriausias patarnavimas visiems
naujiesiems amerikiečiais
DROSUčiUI METŲ
Clevelandiečiui senosios lietu
vių kartos veikėjui M. Drosučiui
suėjo 60 metų amžiaus. Girdėti,
kad jo atkviesti tremtiniai ruo
šia pagerbimą.
TREMTINIŲ DR-J0&
SUSIRINKIMAS
įvyks gruodžio mėn. 9 d. 11:30
vai. Lietuvių salėje. Bus svars
toma persiorganizavimas Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę ir
kiti klausimai.
CLEVELANDAS DIEPHOLZUI
Diepholzo Vasario 16 d. gim
nazijai remti komisija Clevelan
de gavo 25 dolerius iš Amerikos
Lietuvių Tautinės Sąjungos Cle
velando skyriaus.
Komisija išsiunt§ Vokietiją
vėl 200 dolerių minėtai gimnazi
jai aukų. šiais metais jau iš
siųsta 800 dolerių.
Komisija daro visas pas tan
gas, kad iki Naujų Metų galėtų
surinkti bent iki .1000 dolerių
aukų.
Todėl artinfiausin laika, bus
išsiuntinėta aukuotojams aukų
knygutės už š. m. paskutinį ket
vertį. Gavę knygutes malonėki
te su auka grąžinti komisijai
iki gruodžio mėn. pabaigos.
VOKIETIJOJE
LIETUVIAMS LIGONIMS
Kalėdų proga A. Muliolienė ir
J. Stuogienė sudėjo bei iš pa
žįstamų parinko ir išsiuntė pi
nigų bei maisto siuntinių. Tris
siuntinius paaukojo Vladislava
Šukienę po vieną-— Em. Pra
plajuskienė, Vincenta Johanso
nienė ir Blalnche Pepper. Pini
gais aukojo: A. Muliolienė
$10.—, Juozas Dumbaras $8.—
P. Muliolis, J. O'Bell, S. J. Ša
mas, Delia Jakubauskienė po
$5.— ir dar 10 asm. suaukojo
$15.—.
PIGIAI PARDUODAMAS
pečius ir virtuvinis stalai. ^Kreip
tis po 5.00 vai. p. p. Telefoną
UT I-ZM
IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI
Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba
sugadinti ugnies, kreipkitės
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi*
mo, ko visada reikalauja ap
draudos kompanijos pirm, jne
gu išmoka už nuostolius.
P. J. KERŠIS
AvėnĮi*
telefonas 1?Y 1-5456
VW„ "»y
1 Hl~
šį sekmadienį, Clevelando lie
tuvių salėje rengiamas aktoriaus
ir operetės dainininko Petro Ma
želio benefisinis vakaras koii
fctrtas.
Petras Maželis yra dar jau
nas, Lietuvoje pagarsėti nespė
jęs menininkas. Mokęsis daina
vimo Kauno konservatorijoje
(jo mokytojai buvo E. Vittingas,
P. Oleka, A. Kutkus), lankęs
dramos studiją, mokęsis ir bale
to (klasikinio mokytoja Ole
kienė, moderniojo Nasvyty
tė), scenoje jis pasirodė Kaune,
1941 metais, pradėjus savaran
kiai veikti operetei. KaunėMki
1944 metų jis spėjo pasirodyti
solisto rolėse šiose operetėse:
Linksmoji našlė, Grovas Luk
semburgas, Lengvoji kavalerija,
širdis ir rankos.
Įvykiai sceninę karjerą nu
traukė. 1944 m. rugpjūčio 20 d.
P. Maželis Kretingoje vokiečių
buvo sugautas, ir draugė su
daugeliu kitų išgabentas Vo
kietiją prie darbų. Karui pasi
baigus, P. Maželis atsidūrė tarp
kitų tremtinių stovykloje ties
Kasselio miestu, čia jis drauge
su A. Liepinu ir kitais, suor
ganizavo "Laisvės Teatrą", ku
riuo Kasselio stovykla ne tik
sau džiaugėsi, bet ir didžiavosi
"paskolindama" jį daugeliui ki
tų stovyklų. Jis turėjo progos
pasirodyti net Kasselio miesto
dideliame teatre. Jo dalyviai šo
kėjai dalyvaudavo Kasselio ope
ros spektakliuose. P. Maželis čia
buvo Ir organizatorius, ir auto
rius, teko jam čia ir režisuoti, ir,
dekoracijas gaminti, dainuoti,
vaidinti, šokti... Kartu mokėsi
ir dainavimo paa prof.'A. Ber
ger b^i prof. A. \fcon Stoch.
Prasicfėjus emigracijai, šiai
dalbas Vėl turėjo nutrūkti. 1949jj
metais Pi Maželis ?-jau čiurlio
niečių. šėijpoje, atsirado Cleve
•l&nd#^ ša||i ialy&v^Jio
Čiurlionio- ansamblyje, kur eina
ir režisoriaus pareigas, fcuorga-
pAS MATYTINA
CLEVELANDE
Nuo šio antradienio mieste
pradėta rodyti pagarsėjusi ir
daug milionų dol. kaštavusi fil
mą pgl. H. Sienkevičiaus roma
ną "Quo Vadis". Ji ir reklamuo
jama daugiau už kitas. Ar rek-^
lama atitinka jos kokybę, teks
pasisakyti vėliau. Ji bus rodo
ma miesto centre bent apie porą
mėn. šiuo metu daugiau vertin
gų filmų mieste nematyti
nebent "Imperatoriaus lakštin
gala" L. Mali teatre ji atrodo,
savaitės pabaigoje pakeis re
tą filminio meno išimtį "Hofma
no pasakas" anglų meistriš*
kai nufilmuotą operą. Hannos
teatre (E.* 15, gt.) šią savaitę
baigiamos Broadwayaus teatro
gastrolės iš New Yorko su Ame
rikoje ir kitur pagarsėjusia kov
bojų operete "Oklahannsa", ir nuo
pirmadienio jos vietą užima ki
ta New Yorko teatro trupė su
filmų artistu Edv. Robinsonu ir
lietuviams žinomoje A. Koestle
rio apysakoje-i-dramoje "Tam
sa vidudieny".-Naujas premjeras
stato trys Play HouSę teatrai ir
negrų Karamu teatras, šiame
pastarajame pažymėtinas veng
rų Molnaro pjesės "Liliom" pa
statymas. Koncertų pasauly pa
žymėtini G. Szell diriguojami
simfoninės muzikos koncertai
Severance Hall šį ketvirtadie
nį ir šeštadienį šalia vicjlenčelįs
to L. Rose pasirodymo Dvorako
koncerte su orkestru, bus išpil
domi ir Vagnerio kūriniai
uvertiūra iš "Tannhauserio" ir
preliudas "Nuernbergo Meis
tersingerius". Iš kitų meno ap
raiškų Clevelande dar minėtinas
mongolų šokėjos Tei Ko pasiro
dymas Muziejuje penktadienio
vakarą ir sekmadienį popiet.
'?!'i
4
1 A
PUIS -MUS CUMMMS
nizavo (ALT Sąjungos globoje)
jaunimo teatrą "Rūtą", kurio
pirmas gražus pasirodymas įvy
ko 1950 metų gegužės 7 d.,
B. Voveraitės "žirgonės ir Gai
lės" pastatymu. Šiuo metu P.
Maželis rengia naują "Rūtos"
teatro premjerą M. Venclaus
ko pasaką "Burtininko pinklė
se". ši premjera numatoma 1952
A DEK A
.Visifims draugams ir pažįsta
miems uz atsilankymą vestu
ves ir suteiktas proga dova
nas, iiuoširdžiai dėkojame.
v
Cleveland, "Ohiof
H?-
zk
5^
"P
-t:
O
m. sausio 27 d. Be to, šiuo metu
P. Maželis režisuoja Grušo "Tė
vą".
šio sekmadienio koncerte
drauge su P. Maželiu dalyvauja
ir Kauno operetės solistė S. Ru
dokienė, kurios partnerių P. Ma
želiui, pradedant savo sceninę
karjerą, teko būti visoje eilėje
Kauno operetės vaidinimų.
IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
gerai i? sąžiningai šeimai, gali
būti ir vaikas. Kreiptis šiuo ad
resu:
IŠNUOMOJAMA KRAUTUVĖ
su trimis kambariais. Duodama
šiluma ir karštas vanduo. Kreip
tis telefonu: VU 3-4630.
DZSOViNMAS
žiemos
skalbimo prcblemcs
v y i Džiovinkite skalbinius moderniu elektriniu būdu
ir užmirškite apie orą!
Čia nereikia laukti saulėtos dienos, ^reikia, kabi
nėti ir nuiminėti skalbinius, nereikia užimti vietą bute
virvėmis su iškabintais skalbiniais.
Jūs dedat skalbinius elektrinį džiovintuvą, nusta
tote ratuką ir jūsų c^rbas atliktas... per minutes,
ne per valandas!
Turėkite gerai išdžiovintus skalbinius per žiemą,
faupykit laiką, darbą ir pinigus. Įsitaisykit elektrinį
džiovintuvą dabar.
"TEN O'CLOCK TUNES"
^•rduodama pBnktai dienas per savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio
Rytais 10-tą WICA ir WGAR Vakarais 10-tą —. WHK
MĖGIAMIAUSI KURINIAI
GARSIAUSIOS 2VA1C2DBS
v .j|r
0Wį
":-X
¥t'
u
SSSSt^mšfiš
butas su baldais viąu apsta
tymu. Viena marba dviems žino*
nėms.
1375 E. 82nd St. (48)
Mūsų
specialybį
virtuvių, vonių, arkų
S u
Sf-, hi a.
1
m.
j' i
ŠĖĘt
IŠNUOMOJAMAS
1r
spalvotų langų
PERTAISYMAS
taip pat popieriuojame arba
dažome kambarius
JŪS PERKAT RŪPESČIŲ NEKELIANTĮ ŠILDYKI
RŪPESČIŲ
NEKELIANTĮ ŠILDYMĄ
O N I E
SILPYMO IR ORO VSS1N1MO SISTEMA
GASAS ALIEJUS ANGLIS
'V
KALĖDOS
Daug žmonių laukia linksmų Kalėdų. Bet ne visi jau
sis linksmi. Tik būdami sveiki, turėdami savo pastogę ir
sutaupų sulaukę Kalėdų, galės jaustis laimingi ir būti
linksmi.
Kalėdos yrą paraginimas taupyti. Taupydamas
visada jausis laimingu.
Lengvai prieinama taupymo'vieta LIETUVIŲ BAN
KAS.
į/-.
Taupymas yrfi*-Federal Insurance Corp. JAV val
džios saugumo užtikrintas.
Parbo valandos nuo 9:30 iki 3:00 vai.
Trečiadieniais iki 12:00, šeštadieniais iki 1:09 vii
KEttSIS
609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio
OFISO TELEF.: MAin '1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės mane, gausia pipia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą
garantuojama. Kreipkitės mane telefonu arba asmeniškai.
Pilnai padengta apdrauda UTab 1-4515
V/M. DE33S PAINT2išG CO.
WM. DEBESIS
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir is Lauko
7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio
55^ Ji J.
iZy-Z JSjS ii ?.
I SAM.AS
Persikel# naują didesnę
JEWELER
ir
gražesnę krautuvę
9
Hibar jau iurime didesni rinkinį Deimantu, Žiedų, Laik
rodėliu ir visokiu graždaikčiu, už nupigintą kainą.
RJ k r*?
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė
AlJona Wilkelis Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
2§ metai simpatingo ir rimto patarnaviiao
6621 Edna Avenue ENdicott 1
17^
v»v
$p*
v
įv
i
AW*
"...
&
i#-
•s\l
I
2:'
A.''1

DABAR CLEVELANDE
9400 Euclid
609-12 Society for Saving Bid
Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PENINSULA 2521
RKO Keith's 105th
Lapkričio 21 27 jd. /'The
Desert Fox" su James Mason,
Jessica Tfuwty į.
'Dana ft Vytas |)oinaševičiai,
7809 Myron AVenere,
i
.'1
Mrs. K. Dogim, 1600 E. 26 St.
A i u s A n i S E I Y I E I N I E E S
O A I O N I N E N A I O N
K. ŠTAUPAS
16908 Endora Rd. KE 1-8794
THE SUPERIOR SAVINGS
AND LOAN ASS N.
6712T Superior Ave. HE 1-2498
e v e a n O i
HM)7 Superior Ave. Greta Ezella Theatre
6202 SUPERIOR AVE. KEnderson 1-9292
JAKUBS & SON
FUNERAL HOME
Delia E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių, direktoriai Ir balsamuotojai

xml | txt