OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, November 22, 1951, Image 8

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1951-11-22/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

'm
-IC'V
1918 m. lapkričio 23-ją dieną
Vilniuje buvo pasirašytas ir iš
leistas Krašto Apsaugos Minis
terijos pirmasis Lietuvos Ka
riuomenės įsakymas. Tuo pra
sidėjo oficialusis kariuomenės
kūrimas ir plėtimas.
Ką Lietuvos kariuomenė reiš
kė Nepriklausomybės kovose,
mums visiems gerai žinoma. To
se kovose netekome apie 4C00
vyrų, iš jų apie 2300 užmuštu,
kiti sužeisti mirė arba liko gy
venti invalidais. Nepriklausomy
bės kovos pareikalavo mūsų
tarpo geriausių krašto sūnų.
Mes niekad nepamiršime tų did
vyrių, kaip Juozapavičius, Luk
šys, Eimutis ir kiti. Jų pavyz
dys, paliko mūsų tautai auksi
nėmis raidėmis įrašytas isto
riją.
Dar daug kovos dalyvių ,tų
pirmųjų savanorių, ir šiandien
gyvena mūsų tarpe. Jie, netekę
sveikatos, kaip buvę kovų lauke
sužeisti liko amžini invalidai.
Jie turėjo laimės išlikti gyvi, ta
čiau jų gyvenimas sunkus ir ne
pavydėtinas.
Jų yra likę Vokietijoje, jų
yra ir J. A. Valstybėse. Kai ku
rie nešioja kūne dar iki šio lai
ko šovinių skeveldrų ir žaizdos
dažnai atsikartodamos atsi
veria. Atrodo nesunku suprasti
tokių žmonių gyvenimas, o ypač
tremties metu.
Invalidų reikalu mažai tesirū­
Nominacijos nėra lemiamas
dalykas, o tik pirmasis rinkimų
nusiteikimų bandymas. Jau da
bar ryšku, kad labiausiai "ata
kuojama" vieta yra iždininko,
toliau iždo globėjų ir ... pir
mininko.
Pirmininko sektoriuje sąmy
šio įnešė S. Gegužio pareiškimas,
paskelbtas "Tėvynėje". Jis pa
skelbė, kad nenorįs būti kandi
datu. Tai davė progos iškilti
klausimui ar negalima skelb
ti ir tų asmenų pareiškimų, ku
rie nori ar bent sutinka būti
kandidatais
Esąs nusistatymas, kad "Tė
vynė", nors ir SLA reikalams
skirtas laikraštis, svarbiausiu
SLA reikalu, tai yra, vadovybės
rinkimų reikalu tyli. Sakoma,
jog negera būtų susivienijimo
laikraštyje atidaryti lauką rinki
minei kovai. Bet informacija, ki
tų nuomone, visdėlto reikalinga.
Kitaip esamos vadovybės na
riai yra statomi privilegijuoton
padėtin prieš kitus galimus kan
didatus. Juos visi žino, o apie
kitus, kurie galėtų būti kandi
datais, daugelis narių nežino.
S. Gegužio pranešimo paskel
bimas, kaikurių nuomone, jau
pralaužė tą "geležinę uždangą"
nieko nesakyti apie kandida
tus. Esą, jei galima kam nors
pasisakyti, kad jis nekandida­
Mirus
DIRVA
Iš SLA nominacijų fronto
Aeuakcijos ir administracijos adresas DIRVA, 6620 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio. Telefonas: ENdicott
Redaktorius Vincas RASTENIS (buto telefonas: UTah 1-6747) Redaktorius Balys GA1D21UNAS (buto telefonas: GArfield 1 -7406)"
LAPKRIČIO
piname. Bent šios šventės pro
ga ties tuo reikalu stabtelkime
ir atkreipkime dėmesį tuos ne
laiminguosius. Dažnai spaudoje
randame raginimų. Daugiausiai
.susirūpinęs gerb. generolas Na
nuoširdus, tėviškas invalidų rei
gius Nagevičius. Jis tikrai
kalu. Kaip Lietuvoje taip ir
tremtyje nenustoja rūpinęsis,
tačiau mes jo balsą ligi šipl ma
žai teišgirdome. Todėl bent at
skirų švenčių proga, o ypač ka
riuomenės sukaktį minint šiuo
reikalu susirūpinkime.
Mes, kariai, turime Kar. Ra
movę. Pirmas žingsnis mums
įsipareigoti parinkti aukų in
validams. Visuomenė jautri ir
dosni neabejoju, kad parems.
Clevelando Kar. Ramovės sky
rius šia proga ėmėsi iniciatyvos
ir aukų vajų invalidams baigia.
Turiu su džiaugsmu pažymėti,
tuoja, tai galima pasisakyti ir
tiems, kurie kandidatuoja. New
Yorke įvykusių susirinkimų me
tu buvo jau kalbama, kad įdomų
bandymą daro A. S. Trečiokas.
Jis, esą, parašęs "Tėvynei" pra
nešimą, kuriame, panašiai kaip
ir
S.
I
jo šeimai ir artimiesiems liūdesio valandoje
nuoširdžią užuojautą reiškia
Gegužis, atsako SLA narių
jam adresuotus paklausimus, tik
atsako ne neigiamai, o teigia
mai. Jis rašąs: ačių už dėmesį,
taip, aš sutinku kandidatuoti
SLA iždininko vietą...
Dabar susidomėjus laukiama,
ar šitoks pareiškimas bus "Tė
vynėje" paskelbtas, ar ne?
iždo globėjų vietą, sako, šį
kartą jau stipriai žygiuoja A.
Devenienė. Turinti stiprią narių
paramą ne tik artimose, bet ir
daugelyje tolimesnių kuopų.
O dėl pirmininko vietos, tai,
i nors S. Gegužis ir pasiskelbė ne
turįs noro kandidatuoti, visdėl
to jau kai kurios balsavusios
kuopos stipriai už jį pabalsavo.
Ką tai reiškia? Aiškinama taip,
kad, stipriau už jį nominacijose
pabalsavus, gal dar būsią galima
su juo ir susikalbėti. O jei ir ne,
tai, sako, tegul žino dabartinė
vadovybė, kad jau laukiame pa
keitimo ... šūkis "Vistiek no
minuokim Geguži!" plačiai pa-
sklidęs ir daugelyje kitų kuopų,
kurios rengiasi balsuoti tik gruo
I džio mėnesį.
PETRUI KLEINAIČIUI,
Collinsviil&B lietuvių choras
-mir-,
23
-ioji
Tani Korp. šventė Chicagoj
Lietuvių Tautinių Korporacijų pe Lietuvos Konsulas Chicagoje
sambūris Chicagoje, lapkričio 11 Dr. P. Daužvardis, prof. D. Kri
d. Evergreen Golfo Klubo patal
pose minėjo Korp! Neo-Lithua
nia 29-rių ir paties sambūrio
dvejų metų sukaktį.
šventėje dalyvavo per 120
akademikų ir jų svečių, jų tar-
kad darbas vyksta labai gerai.
Visuomenė noriai remia, tik pra
šo konkrečių žinių kur ir kiek
invalidų yra. Padaryti žygiai ir
visuomenė bus informuota. Su
rinktos aukos invalidams bus
įteiktos 23-čios lapkričio proga.
Tai vienas mūsų vajus Cleve
lande. Bet mes Kar. Ramovės
skyrius turime visur, mūsų pa
vyzdžiu turėtų pasekti ir kiti.
(Turime žinių, kad jau daugely
je vietų panašiai daroma. Red.).
Minėdami lapkričio 23-ją, bu
dėkime kantriai su įsitikini
mu laukdami momento grįžti
savon Tėvynėn. Plėskime Kar.,
Ramovės veiklą, rūpinkimės ka
ro invalidais, neduokime užgesti
Kario dvasiai, nes išauš rytojus
su naujais uždaviniais ir parei
gomis, kurioms turime būti pa
sirengę.
Ats. r. A. Jonaitis.
viekas ir Dr. St. Biežis su ponio
mis, Antanas Olis, Korp! Neo
Lithuania mecenatas inž. Urbo
nas ir draugiškų korporacijų bei
organizacijų atstovai.
Sambūrio pirmininkas inž. Jo
nas Jurkūnas savo kalboje per
žvelgė tautinės lietuvių studen
tijos organizavimosi pradinin
kės Korp! Neo-Lithuania ir vi
sos tautinių korporacijų šeimos
augimą Kauno, Klaipėdos, Dot
nuvos, Vilniaus universitetuose
bei aukštuose mokyklose ir vė
liau tremtyje.
Lietuvos konsulas Chicagoje
Dr. P. Daužvardis, pabrėžė kiek
vieno lietuvio pareigą Lietuvos
valstybės buvimą visur skelbti
ir ją palaikyti savo pozityviais
darbais.
Toliau sambūrį sveikino Prof.
D. Krivickas Profesorių S-gos
vardu ir kaip Vilniaus Universi
teto Prorektorius Studentų rei
kalams, Dr. S. Biežis savo ir
S.L.A. vardu, Vilkas studen
tų skautų, Dr. Budrys Fr^
ternitas Lituanica, Dr. J. Valai
tis šviesos sambūrio, Mašio
tas Atgimimo sąjūdžio, P.
Linkus A.L.T. S-gos Chica
gos skyriaus ir VI. Vi eikis
Laisvės kovotojų bei Dirvos re
dakcijos vardu. Gauta eilė svei
kinimų raštu ir telegramomis:
A. Olis, kuris tik vėliau asmeniš
kai galėjo atvykti, New Yorko
sambūris, B. Gaidžiūnas, Cleve
lando neo-lithuanai, J. Valys iš
Australijos, Pr. Sutkus iš USA
Armijos ir kt.
Savo šventės proga sambiyris
priėmė sveikinimus Korp. Neo
Lithuania Garbės Nariui Minis
teriui B. K. Balučiui, Diplomati
jos šefui Ministeriui St. Lozo
raičiui, Ministeriui Pov. žadei
kiui, VLIK-o pirmininkui Prel.
M. Krupavičiui ir A.L.T. S-gos
pirmininkui Dr. Colney.
Meninę dalį atliko buv. Korp!
Filiae Lithuania pirmininkė ope
ros solistė Sofija Adomaitienė.
Ji padainavo keletą operų arijų*
ir lietuviškų dainų. Akompanavo
Prof. VI. Jakubėnas.
Toliau sekė bendra vakarienė
ir pobūvis. P. Trehiys
••S
Mr
I V
Didelių naujenybių pereitos
savaitės pabaigoje įvykusiame
Amerikos Lietuvių Tarybos su
važiavime neįvyko. Posėdžiai
buvo, galima sakyti, grynai ru
tiniški: atidarymas, pavedimas
Vykd. Komitetui eiti ir suvažia
vimo prezidiumo pareigas, svei
kinimai, pranešimai, pranešimai,
pranešimai, rezoliucijos, organi
zacijų pareiškimai, kokį savo
delegacijų sąstatą palieka Tary
boje bei jos vadovybėje ir
viskas.
Didelis laimėjimą#
Iš sekretoriaus pranešimo la
biausiai pažymėtinas dalykas
(jau anksčiau spaudoje praneš
tas), tai teigiami vaisiai iš žygių
prieš tarptautinio nusikaltimų
kodekso projektą, kuris tapo iš
imtas iš Jungtinių Tautų posė
džių dienotvarkės. Tame projek
te tarp kita ko numatyta draus
ti "kurstyti ir remti revoliuci
nius sąjūdžius kitose valstybė
se".
Aišku, bolševikai tuo pasinau
dotų. Galėtų būti pripažinta ne
leistina ne tik veikla tokių or
ganizacijų, kaip Laisvosios Eu
ropos Komitetas, bet, turbūt, net
ir Voice of America turėtų už
sidaryti, nes greičiausiai tatai
būtų išaiškinta, kaip "revoliu
cijos kurstymas komunistų val
domuose kraštuose". Komunis
tai, žinoma, savo propagandą ir
revoliucinę veiklą tęstų, nes
Maskva sakytųsi iš savo pusės
to visai nekurstaxt& ir neremian
ti...
Taryba pirmutinė pradėjo žy
gius prieš tą klastingai sureda
guotą kodeksą. Paskui prisidėjo
prie to ir lenkai. Kova, bent tuo
tarpu, gražiai laimėta ir Tary
bai, kaip sakoma, už tai pripa
žintas kreditas iš daugelio įstai
gų bei iš didžiosios spaudos.
Pajamų išlaidų
statistika
Iždininko- pranešimas ir'šįmet
visų pirma buvo patiektas tik
statistikos forma: pajamų sta
tistika pagal mėnesius, statisti
ka pagal valstybes, išlaidų sta
tistika irgi pagal mėnesius (ku
rį mėnesį kiek). Tik ši statistika
Tarybos nariams išdalinta ran
kas. žinoma, tai visai nereikalin
gas popierio eikvojimas.
Klausiamas, iždininkas žodžiu
šį kartą paskelbė ir išlaidų pa
skirstymą rūšimis, nurodyda
mas, kiek išleista Informacijos
Centro išlaikymui, kiek Vliko
paramai, kiek Tarybos sekreto
riatui, kiek telefonui, paštui, raš
tinės reikmenims, kelionėms, ak
cijai įvairiais reikalais, repre
zentacijai ir t.t.
Iždo globėjai nepadarė pa
stabų, kad tos išlaidos kurioje
nors vietoje būtų buvusios ne
tikslingos, ar be būtino reikalo
perdidelės. Tačiau, žinoma, Ta
rybos nariams nebuvo progos
įsitikinti, ar iždo globėjai šiuo
atžvilgiu išlaidas svarstė, ar ne.
Atrodo, kad vargu jie gilinosi
tą klausimą, kadangi pasisakė,
jog Tarybos apyskaitą jiems
pasisekę patikrinti per maždaug
4 valandas. O kadangi jie, kaip
iš pranešimo buvo matyti, tikrai
rūpestingai apyskaitą tikrino
aritmetikos ir parašų savo vieto
se buvimo atžvilgiais, tai supran
tama, kad jie negalėjo įsigilinti
apyskaitos esmę. Tą paliudija
būdinga smulkmena, būtent
klausimas
Kas apmokėjo Šimučio
Grigaičio telegramą?
Nežinia, ar iždo globėjai do
mėjosi tuo klausimu ar ne, bet
jie savo pranešime apie tai nie
ko nepažymėjo. To, tarp kitų
dalyku, buvo paklaustą posėdy
je.
V šv
ALT suvažiavimas „VETO"
Pirmininkas šimutis atsakė,
kad jam pačiam nuostabu, kaip
iždininko M. Vaidylos ranka ne
sudrebėjo pasirašant tą čekį, ta
čiau esąs faktas, kad toji tele
grama apmokėta iš Tarybos iž
do ir, esą, jeigu Tarybos nariai
manytų, kad tai netvarkoj, tai
jis su P. Grigaičiu esą pasiren
gę tuos 8 dolerius sil centais
tuojau atmokėti...
Per posėdžio dalyvių ir sve
čių veidus nuslinko šypsena ir
niekas nesiūlė reikalauti iš jų tų
aštuonių dolerių, tik pasigirdo
pusbalsiu pastabos* "aišku, to
užtenka..."
Iš tikrųjų čia ne taip jau nuo
stabu, kaip nesudrebėjo M. Vai
dylos ranka pasirašant tą če
kį, bet nuostabu, kaip nesudre
jo "Draugo" ir "Naujienų" skil
tys, kuriose pakartojant buvo
tvirtinama, kad šimučio Gri
gaičio telegrama Vliko pirminin
kui M. Krupavičiui buvo jų pri
vati telegrama, kad "gėdos ne
turintieji melagiai ir intrigan
tai" gali prasimanyti tokius da
lykus, jog šimutis su Grigai
čiu čia Tarybos vardą panaudo
jo ir t.t., ir t.t.
"Veto" katalikų srovės
vardu
Šis savotiškas Tarybos posė
džių momentas pabaigoje susi
laukė dar būdingesnio papildy
mo.
Po vadovybės pranešimų ir at
sakymų paklausimus, diskusi
jos dėl tų pranešimų buvo ati
dėtos kitai dienai, nes buvo jau
vėlu. Kitą dieną pirmininkas
tuojau pradėjo dienotvarkę va
ryti toliau, apie diskusijas nebe
užsimindamas. (Apie tuose pra
nešimuose minėtus klausimus
pakalbėsime kitą kartą).
Pagaliau, visiems praneši
mams ir kitiems intarpams pa
sibaigus (čia buvo suvažiavimui
perstatyta net iš Californijos
atvykusi Los Angeles lietuvių
veikėja Ona Račkienė, buv. Vli
ko ir Vykd. Tarybos narys J.
Makauskis, naujas Metropolitan
solistas pirmas iš lietuvių
vyrų dainininkų tas meno augš
tumas patekęs Algirdas Brazys
ir kt.), kviečiama rezoliucijų ko
misija, kuri tačiau dar nepasi
ruošusi.
Iškeliamas klausimas kurgi
diskusijos, įvertinančios pareitų
metų veikimą, kur ateinančių
metų darbų planas, sąmata, kur
Tarybos narių pasiūlymai, pa
geidavimai? Juk visa tai turėtų
būti medžiaga rezoliucijų komi
sijai. Be viso to rezoliucijų
komisija neturi kuo pasiremti.
Kaip ji gali atspėti suvažiavimo
valią?
Ne, sako pirmininkas, kas tu
ri kokių sumanymų, pasiūlymų
neškit rezoliucijų komisijai.
Posėdyje kalbėti tuo reikalu bal
sas neduodamas...
Po kiek laiko V. Rastenis pra
neša, kad rezoliucijų komisija
grąžino jam jo patiektus pasiū
lymus, nes, nežinodama plenumo
nusistatymo, negalinti to pasiū
lyti rezoliucijos forma ... Tada
jis gauna balsą ir, kalbėdamas
Tautinės Sąjungos delegacijos
Taryboje vardu, pareiškia:
Vliko atstovas prof. J. Ka­
minskas pirmame posėdyje pa
geidavo, kad Taryba ne tiktai
finansiškai, bet ir savo patari*
mais remtų Vliko darbą. Pataf
rimus, kai visa Taryba neposė
džiauja, Vlikui jau yra bandę
net telegrafu duoti kai kurie
paskiri asmenys iš Tarybos vir
šūnių. Dabar, kai visi esam su
sirinkę, būtų tinkama proga pa
reikšti tikrai autentiškus visos
Tarybos patarimus svarbiais
klausimais, kurie visuomenėje
plačiai diskutuojami, ypač dėlto
pagarsėjusio susitarimo.
Atrodo neginčytina, kad sklan
desnis Vliko ir diplomatų ben
dradarbiavimas yra tikrai rei
kalingas. Kaip diplomatai savo
jtarpe tvarkosi, kas tarp jų yra
šefas, viršininkas ar pirminin
kas, Tarybai nėra svarbu. Jau
pasiektasis susitarimas yra bent
šioka tokia p&žanga bendradar
biavimo patobulinime. Antras
dalykas, kuris, atrodo, lietuvių
visuomenės būtų sutiktas su
pasitenkinimu, tai Mažosios Lie
tuvos Tarybos atstovo Vliką
įtraukimas. Todėl siūloma pri
imti tokia rezoliucija:
"Amerikos Lietuvių Taryba
pageidauja, kad Vyriausiasis
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas, vardan laisvojoj pasaulio
daly esamų lietuvių tautos jė
gų didesnės konsolidacijos,
priimtų dėmesin šiuos patari
mus:
1. patvirtinti' ir vykdyti Vli
ko delegacijos ir Lietuvos dip
lomatų susitarimą dėl sklan
desnio bendradarbiavimo ir
siekti to susitarimo tolimes
nio išplėtimo
2. teigiamai išspręsti Mažo
sios Lietuvos Tarybos atstovo
I Vliką įtraukimo klausimą.
Be to, Tarybos nariams yra
patiektas Mažosios Lietuvos Ta
rybos atstovo memorandumas, iš
kurio matyti, kad Mažosios Lie
tuvos Taryba turi neužtarnautų
sunkumų jos veiklos finansavi
mo srityje. Tuo remiantis siūlo
ma tokia rezloiucija:
"Amerikos Lietuvlę Tary
ba paveda Vykd. Komitetui
Mažosios Lietuvos Tarybos
veiklai skiriamą paramą tiekti
tiesiog tos Tarybos dispozici
jon".
Restoranas Tautos Narnose
Restoranas Tautos Namuose
ir idealistų kova su besibraunan
čiomis Lietuvos viešąjį gyveni
mą negerovėmis buvo vykusiai
pavaizduota Detroite lapkričio
11 d. ALKOS kolektyvo suvai
dintame naujame V. Alanto vei
kale "Ragučio Šaltinėlis". Au
toriaus puikiai išvystyta intri
ga neleido žiūrovui atitraukti
dėmesio nuo scenos per visą
vaidinimo laiką. Tik veikalo pa
baiga palieka žiūrovą truputį
nustebusį, laukiantį stipresnio
efekto.
Veikalą režisavo Š. Pusdešris.
Jis vaidino ir bravoro savininko
rolę. E. Petraitytei pavyko in
trigantės sekretorės rolė. A. Gu
bilas Tautos Namų statyto
jas jautėsi laisvai ir natūraliai.
Gražių momentų pertiekė ir G.
Griciūtė, Alės Račiūnaitės rolė
je. Iš jos ateityje galima tikėtis
stiprios pajėgos, tik gal kiek ki
tokiose rolėse. Kitus veikėjus
vaizdavo V. Ogilvis, K. Gricius,
J. Kriščiūnas, N. Zajančkaus
kas, J. Vitas, K. Balys, A. Ras
tenytė ir R. Mingėla. Kuklios,
bet skoningos veikalo dekoraci
jos paruoštos V. Ogilvio.
Kaip mėgėjų grupės pasta
tymą, šį vaidinimą tenka laikyti
puikiai pavykusiu. Tai patvirti
na ir labai gausiai susirinkusio!
publikos ovacijos.
ALKA pradeda ruoštis ir nau-
jam vaidinimui, vaizduojančiam
tikimasi pastatyti šį pavasarį.
MELSKIMĖS TIK
LIETUVIŠKAI,
TUŠČIAS
dabartinį Lietuvos gyvenimą. Jį pakviesti senatorių Ferguson'ą
pasidalinti savo mintimis su lie
tuviškos radijo valandėlės klau
sytojais. šiame reikale tarpinin
kauja teis. Uvickpf. .Z. V. R.
nes lietuvių kalba mums yra
Dievo dovana, kurią numesti ir
melstis kita kalba būtų nuodė
mė, pareiškė prof. K. Pakš- "Dirvos" 45 nr. koresponden
tas praėjusį sekmadienį Detroi- tas iš Detroito pažymėjo mans
te įvykusiame ateitininkų s-gos (dr. V. Misiulis) šeštadieninėj,
40 metų minėjime. "Ir svarbiau- Lietuvių Mokyklos. Komiteto
sia, saugokime savo vaikus, kad pirmininku. Turiu pastebėti, kad
jie neišmoktų poterių kita kai-
a
ba, kaip lietuviškai, na iš bėdos ninku, bet nei to komiteto nariu,
dar ir lotyniškai", tęsė paskaiti- Tėvų Komiteto pirmininku yr*
ninkas, palydėtas karštomis su- p. Vladas u k u i o n i s.
s i rink u šiųjų ovacijomis* Dr. Vincas Misiulis
.jsT
darybos pirmininkas tai pa^
reiškė, kad finansinė paratna te-»
ra tiekiama per Vliką ir niekairi
be Vliko sutikimo ji negali būti
perduodama. To susitarimo Ta
ryba negalinti keisti. O dėl pir
moj rezoliucijoj paminėtų da
lykų, tai Katalikę Federacija
tuos klausimus svarsčiusi, nusi*
stačiusi visai priešingai, negu
toje rezoliucijoje siūloma, ši gru
pė nuo to savo nusistatymo ne
sitrauks nei žingsnio, todėl ši
rezoliucija neturi jokių perspek
tyvų būti Taryboje vieningai
priimta, tai ir diskusijos dėl jos
neturėtų prasmės...
Tuo (o gal ir kitu?) klausimu
dar bandžiusi išsitarti A, De
venienė balso nebegavo ir buvo
pereita prie kitų rezoliucijų
sveikinimų priėmimo ... *v.„
Tai buvo faktiškai antras
"veto" iš tų pačių lūpų. Tiesa,
pirmu atveju, dėl bendruomenės
tai buvo lyg ir "preventyvinis
veto". Ten L. šimutis pranešė
Katalikų Federacijos teigiamą
nusistatymą, nurodydamas, kad
jei bus kitokių nusistatymų, tai
Taryba negalės bepriimti nuta
rimo ir tuo atvejų nebūtų pras
mės diskutuoti. Bet anuo klau
simu iš esmės visi buvo vienodo
nusistatymo, tad nutarimas ga
lėjo būti priimtas, šiuo atveju,
pareiškus Katalikų Federacijos
kitokį nusistatymą, negu pasiū
lyta rezoliucija, Taryba liko ne
pasisakiusi, nepasisakiusios liko
ir kitos
grupės.
i. W ji" fci
(Mūsų korespondento pranešimas iš Detroito)
i i
,w
?W
7 .' i*
fc..V
/a.
-i!'
V.'fc't
w.
Jus, kulne čia atvykę, savo
darbu, žiniomis ir pastangomis
kraunate tui*tus Amerikai, at
siminkite, kad ne jūs,-bet Ame
rika turi būti jums už tai dė
kinga. Stenkimės, kad kodau
giau iš mūsų liktų gerais lietu
viais ir kad grįžę tėvynėn su
tvirtintumėm praretėjusias mū
sų gretas ragino prof. K#
Pakštas. ..
t.,, vv •&. f*''
4
A^TAWAI'=-'-
P. Vaičiūno komediją, pama
tysime šį šeštadienį buv. lietu
vių salėj Balfo rengiamame va
kare. Vakaro pradžia 6 vai. Po
vaitttąuBG jokiai. Vr
,*•
Lapkričio 22 d!enį*!!$tttvftj
karių sąjunga "Ramovė" ruošia
kariuomenės šventės minėjimą,
10 vai. pamaldos šv. Antano
bažnyčioje. 11 vai. minėjimas
buv. lietuvių salės patalpose, v
Minėjimo metu kalbės geli. J.
Černius ir kpp. Ruseckas. Minė
jimo metu bus rinkliava laisvės
kovų invalidams.
Kaimyninio Windsor© lietuvių
bendruomenė kariuomenės šven
tės minėjimą rengia lapkričio
22 d. Ta proga bus vaidinimas
-r "V. Kudirka".
-0
ALB radio valandėlės 'fftetti
netolimoje
ateityje numatoma
NE V. MJSIULIS, O
KUKUČIONIS
ne tik nesu komiteto pirmi-
K
V
'J
.3
v
-los*".*

THE FIELD

xml | txt