OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, November 29, 1951, Image 6

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1951-11-29/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

Už Eisenhower pasisako ir
du kartus buvęs kkandidatas
(lt)44 ir 1948) respublikonas
Dewey, New Yorko gubernato
rius. Politikos žinovai sako, De
wey nori užkirsti kelią Taftui
nominacijas laimėti, įsiūbavus
Eisenhowerio kandidatūrai, kon
vencija suskaldyti taip, kad pas
kui neliktu kitos iSiėties, kaip
vėl nominuoti patį Dewey. Nors
partijose priimta niekad dau
giau nenominuoti to paties kan
didato, kuris kartą rinkimus
pralaimėjo, bet Dewey frakci
jai pavyko tas nuostatas sulau
žyti ir jis buvo nomonuotas du
kartu. Savo 1948 metų padary
tomis klaidomis esąs pasimokęs
ir norėtu laimėti prezidento rin
kimus 1952 metais.
'•LIETUTOS KUNIGAIKŠTIS"
DIVORSAVO AMERIKIETĘ
SENIAU IR DABAR
K.
S.
TĄFTAS AR EISENHOWER?
Nors Amerikos prezidento rin
kimai dar "už kalnų" bus
tik 1952 metais lapkričio pirmą
antradienį, jau dabar visuome
nės vadai, spauda ir partijos la
bai susirūpinusios tais rinki
mais, ir jau atsiranda kandida
tai. Kai gen Eisenhower buvo
parvykęs pasitarimams pas pre
zidentą, ir jo rėmėjai ir partijos
(ir Trumanas) rūpinosi patirti
ar Eisenhower kandidatuotų.
Jis nepasakė nieko, tik pareiš
kė, kad nėra nieko įgaliojęs dirb
ti už jo kandidatūros rėmimą.
Su Eisenhoweriu ta bėda, kad
jis net nežino, jei ir norėtų, ko
kioje partijoje kandidatuoti.
Griežtai partijos akimis žiū
rint, jo nenorėtų nei viena nei
kita, nes jis niekur nėra pasi
reiškęs tikroje spalvoje.
Iš Eisenhowerio pusės žiūrint,
jis, jausdamasis žymiu šio laiko
tarpio šalies žmogum, jei ir no
rėtų būti išrinktas prezidentu,
pageidautų, kad jam tikrai pri
žadėtų nominacijas ir išrinkimą.
Šiaip gi, spraustis kandidatus
ir paskui pralaimėti, ne jo laips
niui vertos pastangos. Panašiais
sumetimais ir gen. MacArthur
nesikėsina pasipiršti preziden
tus, nors jis yra aiškus respub
likonas ir šiai partijai labai rei-
Ohio senatorius Robert A.
Taft, iš Cincinnati, anksti pra
dėjo vajų laimėti respublikonų
partijos nominacijas. Jis bei jo
rėmėjai tiki, jeigu bus nominuo
tas, bus ir išrinktas.
Dažnai pasitaiko, jog ir labai
iškilusios kandidatūros pralaimi.
Kitos grupės taip susiorganizuo
ja, kad ir žymiausius, pirmaei
lius asmenis, nustumia šalį,
nominuoja kokį vadinamą "juo
dą arklį" (dažnai visai šlu
bą). Dėl tokiu kombinacijų Ame
rika yra turėjus visai netikusių
prezidentų.
Paryžiuje, tarp daugybės iš
KARPIUS
Jau išėjo iš spaudos PLB VOKIETIJOS KRAŠ
TO VALDYBOS LEIDYKLOS išleista knyga
geriausia kalėdinė dovana
Rusijos pabėgusių caro laikų
didžiūnų, gyvena priiicas Igor
Trubeckoj, kuris save vadina
Lietuvos kunigaikščiu. Jo var
das spaudoje jau kėlintą kartą
pasirodo perskyrų proga su ame
rikietė milionierė, Barbara Hut
ton, proga. Jis buvo ketvirtąs
tos milionierės vyras.
Rusų kunigaikščių Trubeckų
vardas Lietuvos istorijoje netu
rėjo reikšmės, bet šis, matomai
susipažinęs su Lietuvos istorija,
nutarė išvesti savo kilmę iš Lie
tuvos kunigaikščių. Jam malo
niau vadintis Lietuvos kunigaik
ščiu, kadangi imperialistinės Ru
sijos kunigaikščių pilnas Pary
žius ...
Jeigu šis Trubeckoj-galėjo ap
sivesti su Amerikos milioniere,
be abejo jis nebuvo tų nuskuru
sių Rusijos kunigaikščių eilėje.
Barbara Hlitton, iš savo pusės,
turi ypatingą pamėgimą santy
kiauti su Europos tituluotais vy
rais. Dabartinis jos artimas mei
lužis, sakoma, jaunas vokietis,
baronas.
Amerikoje neperseniai buvo
pagarsėjusios kelių lietuvaičių
vedybos su Amerikos vyrais mi
lijonieriais, nors jos nėra jokios
kunigaikštytės, tik paprastos
"vargdienės mergaitės".
Garsiausias romansas buvo
Jievutės Paulekiūtės iš Chicagos,
su ^ymiaiisio pasaulinio miliio
",naus anūk Winthrop liocko
feller. Jie, tačiau, sulaukę sū
naus, persiskyrė.
Kitos dvi lietuvaitės, taip pat
neseniai ištekėjusios už milijo
nierių, yra Paulina Kučionytė,
iš Beverly, Mass., kur ją pamilo
dirbtuvės savininko anūkas, mi
lijonierius Edward H. Winslow.
Virginia Nickiūtė, Chicagietė,
ištekėjo už milijonieriaus Thor
ne Donnelly, kurio tėvas yra di
delės knygų leidyklos savininkas
ir sūnui užrašė apie $6,000,000
turto.
CHICAGIEČIAI, ĮSIDĖMĖKITE
DR. ANTANAS
RUDOKAS, O. D.
tikrina akis, pritaiko akinius,
keičia stiklus
4701 S. Damen Ave.,
(47-sios ir Damen kampas)
Priima: 6-9 v. v.
trečiad. tik susitariu. Tel. YA 7-738
DIRVĄ UŽSISAKYTI
galima ir šiandien, nėra reika*
laukti nei metų, nes mėnesi
pabaigos!
V A S A K O S
Iš lietuvių pasakų lobyno parinko ir skaityti paruošė
A. GIEDRIUS, iliustravo dail. J. KAMINSKAS. Knyga
kietais viršeliais, 150 pusL, didelio formato, su plačiu au
toriaus įvadu apie lietuviškas pasakas. Kaina $1,90
Be to, leidykloje dar galima gauti:
1. LIETUVIŲ KALBOS VADOVAS, Prof. P. Skardžius ir kt. $4,50
2. PRINCAS IR ELGETA, Mark Twain, apysaka 1,20
3. NORMUOTOS ŠYPSĖNOS, Brazvilius, feljetonai 0,25
PAT^opo^: pilp^p'č'ai 0 75
J: .i.!:-, iluiiiy..
5
li.,
6. TĖVELIŲ PASAKOS, A. Giedrius 0,25
7. VILKAS MEŠKERIOTOJAS, Pr. Imsrys, eil. pasaka 0,25
C. TOLUMOS, F. Kirša, eilėraščiai 0,75
9. DAILI SAULUTĖ, Kolba, spalvuoti piešiniai vaikams 0,50
10. PO RŪSČIUOJU DANGUM, L. Šeštokienė, novelės 0,25
11. Lietuviu k. gramatikos, geografijos, istorijos, gamtos m.
ir skaičiavimo vadovėliai po 0,50
Platintojams nuolaida. Kreiptis: Litauisches Zentralkomitte, Ve lag
(20a) Hannover, Hėgelstr. 7, Germany ir pas vietos platintojus.
„-amta 0
PLB Vokietijos Krašto Valdybos
e i y k a
ST.*J0ZORAieiO
PAAIŠKINIMAS
"Laisvoji Lietuva" Nr. 20 ra
šoma
"Laisvosios Lietuvos" spalių
mėnesio 19 dienos numery yra
atspausdintas p. Jono Mašioto
straipsnis "Pasaka be galo", ku
riame, be kita ko, pasakyta štai
kas.
"Jei p. V. Sidzikauskas, bū
damas 'Laisvos Europos' lie
tuvių atstovu, asmeniškai ne
virškina St. Lozoraičio dėl jam
padarytų skriaudų dar Nepri
klausomoje Lietuvoje, negra
žiu būdu, iškėlus jam menkos
vertės, Tautą ir Valstybę že
minančią bylą ir ja pasinau
dojęs, išstūmęs jį iš mūsų
užsienio politikos veiklos ir
diplomatijos, yra surantama".
Tokiu būdu p. Sidzikausko lai
kysena liečiančiais mane politi
kos klausimais rišama su mano
tariamu elgesiu jo byloje. To
dėl manau esant naudinga pri
minti tikrąją dalykų eigą, palie
kant nuošaliai kitas bylos ypa
tybes.
Aš nebuvau iškėlęs p. Sidzi
kauskui jokios bylos ir šiaip ne
buvau prisidėjęs prie jos iškėli
mo. Kvota, kurios pasekmėje bu
vo padarytas teismo tardymas
ir p. Sidzikauskas patrauktas
teismo atsakomybėn, buvo pra
dėta ir pabaigta esant užsienio
reikalu ministeriui mano pirm
rr me
tu buvau patarėju pasiuntiny
bėje prie šv. Sosto.
Lygiu būdu ne aš paleidau p.
Sidzikauską iš užsienio reikalų
ministerijos tarnybos. Jis buvo
paleistas, kai jam buvo iškelta
baudžiamoji byla. Tai įvyko taip
pat prieš paskiriant mane už
sienio reikalų ministeriu. Aš ta
da buvau politikos departamento
direktorium ir valdininkų atlei
dimas nebuvo mano kompeten
cijoj.
Suprantamas dalykas, kad šis
faktų išdėstymas nereiškia mi
nisterijos ar kitų įstaigų veiks
mų kritikos.
P. J. Mašiotas teisingai sako
savo straipsny, kad asmeninius
dalykus nedera painioti su Lie
tuvos reikalais.
St. Lozoraitis
Roma, 1951.XI.il.
PAIEŠKOJIMAI
AšIPAUSKAS Antanas, iš
Mockabūdžių ar Galioriškės k.,
Vilkaviškio apskr.
FRESDORFAS Gustavas, iš
Sintautų, šakių apskr.
JABLONSKIENĖ PRIAL
GAUSKAITĖ Stanislava.
KELETKAITĖ Aleksandra, iš
Pirkšlių k., Raudondvario vl.,
Kauno apskr.
LENSBERGAS Jonas iš Šiau
lių apskr.
MATUZEVIČIUS Julius, iš
Kuprių k., gyvenęs Vabalninke.
NEŠKEVIČIUS Petras, iš Ki
doliškių k., Marijampolės apskr.
NORVAIŠA Antanas, iš Rū
daičių k., Laukuvos v., Raseinių
apskr.
PRIALGAUSKAITĖ JAB
LONSKIENĖ Stanislava.
REICHERTAS Georgas, iš
Sintautų, šakių apskr.
ŠPEDERIS Francas, iš Pava
sijų k., šakių apskr.
TRAKYMAS Ignasius.
VAIčIULIONYTĖ, sesuo
Pranciškos VELONIšKIENĖS,
gyvenusi apie Mahanoy City,
Pa., kilusi gal iš Kalvarijos, Ma
rijampolės apskr.
VALAITIS Juozas, iŠ Kidulių
vl., saki4 apskr. gyvenęs oac
Paule, Brazilijoje.
WEIDMAN Adolfas Os
valdas, iš Bulavėnų, Raseinių ap.
Jieškomieji ar apie juos turin
tieji bet kurių žinių prašomi at
siliepti Lietuvos Generaliniam
Konsului šiuo adresu:
Hęw
¥«rk 84 N. Y.
*JĮ'
Kituose laikraščiuose
"DARBININKO" RĖDOS
."Darbminko,, redakcija Nr.
59 skundžiasi:
"Bet yra Bostone i£ nepaten
kintųjų "Darbininku". Tai ta
grupelė žmonių, kurie jau iš pat
pradžių dėjo visas pastangas,
kad tėvai pranciškonai Bostone
i neįsikurtų ir "Darbininko" čia
neleistų. Dabar jie varo priešiš
ką "Darbininkui" akciją, viso
mis progomis žmones a k a 1
i n e a jo neskaityti, nes
greitu laiku bus išleistas pats
geriausias Amerikoje vietos laik
raštis. šios akcijos centre, yra
vienas slapyvarde prisidengęs
asmuo, žinomas jau iš Lietuvos
ir tremties. Kas dar jo gerai ne
pažįsta, pasitiki, bet gali skau
džiai apsivilti. žinoma, tai jų
reikalas. Nesuprantama tik elg
sena kaikurių atsakingų prieš
katalikišką visuomenę asmenų,
kurie ardo katalikų pastangas
Amerikoje turėti stiprų ir įta
kingą savaitraštį, o ne kelis
skurstančius laikraštukus. Kam
tai išeina naudą, aišku. Bet
kad tokia elgsena kertama vei
dą patiems katalikams, įsitikins
greit ir jie patys, jei to dar ne
mato.
šiuo atveju dar nekeliame
aikštėn pavardžių, kurios eina
per žmonių lūpas, bet teks ir
jas paminėti, jei pikti gandai
apie "Darbininką" bus ir toliau
skleidžiami."
BEMiR
r* -i
w
n o
-kA.
MUSŲ
dar lig šiol nėra galutinai nu
sistojęs bu v. ukmergiškio bajo
ro ir Vilniaus apygardos mokyk
lų vizitatoriaus pavadinimas:
vieni jį vadina Bauža, Baužas
(žr. Liet. Rašytojų kalendorius
39 psl., Naujienos Nr. 263), kiti
Bohušas (žr. Pr. Naujokaitis,
Liet. Literatūra 35 psl.), treti
dar kitaip jo pavardę kreivalio
ja. Tad kaip iš tikrųjų jis tu
rėtų būti vadinamas? Būdamas
Lietuvos bajoras ir lenkų kul
tūros žmogus, jis ir savo pa
vardę visų pirma yra turėjęs
lenkišką Bogusz (gudiškai ta
riama Bohuš), kuri pažįstama ir
kitoms slavų kalboms, pvz. rus.
Boguš, čekų Bohuš ir kt. šios pa
vardės šaknis bog- yra plačiai
vartojama slaviškuose varduose,
pvz.: lenk. Bogodan, Bogumil,
Boguslow, Boguchwai, ček. Bo
hobud, Bohuvlast, Bohdan, Bo
hurad, Bohuąud, serb. Bogdan,
Bogoljub, rus. Boguslav, Bogo
molov, toliau lenk. Bogun, Bo
guta, Božęta, ček. Božena, Bo
hut, Božek, BoheS ir kt. Iš šios
šaknies slavų kalbose dar yra
sudaryta visa eilė tolimesnių
darinių, pvz. lenk. bogaty "tur
tingas", ček. ubohy "grynas, ne­
COWWU^,n«WS^WSl°W
1
BAUŽAS IR BOHUŠAS
literatūrinėje kalboje
turtingas" ir kt, Manoma, kad
slavų bog- yra paskolintas iš
sen. indų iranėnų, kurių protė
viai senų senovėje bus gyvenę
dabartinėje pietinėje Rusijoje
pig. sen. indų bhaga- "dalis, lai
mė malonė turtingas, malonin
gas viešpats, globėjas", avest.
baga- "dalia, likimas, laimė
viešpats, dievas" ir kt. Baltų, jų
tarpe ir lietuvių, kalbose šio žo
džio nėra iš senovės paveldėto
jį sutinkame tik vėlyvesniuose
skoliniuose bagotas "turtingas",
ubagas "beturtis, elgeta" ir kt.
Kaip iš slavų Bogdan yra atsi
i radęs mūsų Bagdonas, taip iš
lenk.Bogusz yra kilęs Bagužas
(kirčiuojamas pirmame skieme
nyje priesaga -usz cja yra pa
keistą -užas tuo pat būdu, kaip
ir žodyje arkužas "popieriaus
lakštas" iš lenk. arkuSz). Dabar
tinis Baužas yra sulietuvinta iš
Bagužas, arba gali būti atsira
dusi iš gudiškos lyties Bohuš,
kurio priebalsis galėjo būti
vėliau išmestas plg. žem. naika
"bizūnas" iš gud. nahąika, pai
belis iš gud. pohibel, arielka iš
gud. harelka ir kt. Pavardė Bau
žas neturi nieko bendro su būd
vardžiu baužas "beragis, buo
las, šmulas", kuris toliau yra
'J
i TE NUMBER.O
V, eį,
'V* t.~ ,' iffe
i .i
4
V*
s. ,•"' _/
1951 lapkričio 29 Nr. 48
Redaguoji
Pranas Skardžiui
susijęs su buožfc "burbuolė drū«
tesniu galu lazda spragilas
bezmėnas", buožulas "burbuolė
varpo širdis", bužulas "bumbu
las" ir kt.
Mūsų literatūrinėje kalboje
pirmiausia vartotinas Bagužas
(su šakniniu kirčiu), kurį jau
nuo seniau pažįsta klaipėdiečiai
lietuviai ir kt.
Bohušas
skambai
perdaug gudiškai, o Baužas, at
rodo, tėra tik paprastas perdir
binys.
"M. KALBOS"
SKAITYTOJAMS
Kas iš savo tarmės pažįsta
žodį manta "gerybė, turtas", ma
loniai prašom pranešti "Mūsų
kalbos" *redaktoriui Dirvos ad
resu. Iš raštų ar iš kitur pažįs
tama manta nereikalinga. Moks
liniam reikalui svarbu yra žino
ti, kur šis žodis nuo seniau bu
vo vartojamas. Už suteiktas au
tentiškas žinias rašomo straips
nio autorius bus didžiai dėkin
gas ir kuo galėdamas atsilygins.
Ar prenumeruoji
geriausiai informuotą
savaitraštį
Dirvą?

Chicago 9, 111.
šeštad. 10 t. r. 6 v.
CONSULATE GENERAL OI
LITHUANIA
41 West 82nd Street
sh.cri too only v/e-oro
'afog tSio price to only
imagine! This powerful 17-inch G-E Black-Daylitt,
TV iei in Genuine Mahogany Veneer (not metal
or plastic), with custom-built matching base—at a
history-making price. You can count on a stand
out picture wherever you live—in a crowded city—
or in a far-away area. Only a few of these bar
Qain sets at this price—if you want on* act oawl
S U O I S U N I U E
6921 W«de Park Art. EX 1-0911

xml | txt