OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, December 13, 1951, Image 2

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1951-12-13/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

..4.
U'
'M
iVenecuelos lietuviu bendruo
menes centro valdybą sudaro:
Vladas Venskus pirmininkas,
Jurgi\ Bieliūnas vicepirmi
ninkas, Antanas Diržys se
kretorius, Petras Neniškis iž
dininkas ir Kostas Lepšys
narys.
J. J. Bachunas (Tabor Farm,
Sodus,* Mich.) išleido knyg-ą
"Balutis". Tai mūsų pasiunti
nio Anglijoje Broniaus Kazio
Balučio gyvenimas ir darbai.
Knygai įžangą parašė Mykolas
Biržiška, o pats J. J. Bačiūnas
leidėjo žodį. Knyga 128 psl. ir
joje labai daug svarios medžia
gos. Kaina 1,50 dol. Gaunama ir
Dirvos redakcijoje.
I**, TV'.
-a "e ]r ešeriai ntvyftęs i§
Vokietijos, jau užsakė Zelandi
ją ir Vokietiją Dirvą savo pa
žįstamiems.
Lietuviams marijonams Ame.
rikoje, Marijonų kongregacijos
Tarybos nutarimu, vadovaus
provinciolas kun. Valentinas At
kočius. Jam paskirta visa eilė
a v a u o o jų u
Gruodžio m€n. 7 id. So. Bos
tone, Mass/ rtiirė advokatas
J. Bagočius.
^Viikas savo laikraščiui leisti
paskyrė 28,000 markių. Redak
cijos komisijoj du katalikiškų
grupių veikėjai (kun. Šidlauskas
ir Pauliukonis) ir tautininkų J.
Grigolaitis.
Socialdemokratus Vlike, iš ei
lės išemigravus J. Kanynskui ir
J. Skorubskui, dabar atstovaus
J. Glemža, buvęs Pienocentro di
rektorius.
Brooklyno siuvėju lokalas Nr.
(Tęsinys iš pereito nr.)
Aš neišsigandau. O ne, nieku gy
vu. Labai įtikinanti prielaida atėjo
man j'galvą, būtent, kad kuris nors iš
mano draugų atėjo pas mane. Duri
ninkas, dėlto įspėtas man išeinant, bus
pasakęs, kad aš tuojau pareisiu, ir pa
skolinęs raktą. Viena sekunde visos
mano grįžimo aplinkybės atėjo man
galvą: greitas mano įleidimas ir tiktai
privertos mano kambario durys.
Savo bičiulį, kurio aš mačiau tik
plaukuą ir kuris, manęs belaukdamas
buvo prieš ugnį užmigęs, ėjau pažadin
ti. Aš puikiai jį mačiau: viena ranka
nukabusi dešinę, kojos viena ant ki
tos sukryžiuotos galva, truputį pasvi
-P^elio rmse rodė ji stip*
i K s to1rs būtų klau
siau pats save. Kambaryje, be to, gali
ma buvo truputį matyti. Ištiesiau ran
norėdamas paliesti jo petį!..
Ranka atsimušė medinę kėdės
lj/Ten nieko nebuvo. Fotelis tuščias.
Koks šiurpas! Aš pašokau atbu
las, tarytum priešais mane būtų atai^
radęs baisus pavojus.
Paskui apsigręžiau, jausdamas kaį^
ką už savo nugaros. Paskui tuoj^tt
If
'"h:*
1
DIRVA
TSFIBf
Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas
Ohio Lietuvių Leidybos Bendrovės,
6820 Superior Ave., Cleveland 3,
Ohio. Telefonas: ENdicott 1-4486. Iš
eina kiekviena ketvirtadieni. Redakto
riai: V. Rastenis, B. Gaidžiūnas.
Įregistruota kaip antros klasės
siunta 1915 mėty gruodžio 6 d., Cle
velande pagal 1879 m. kovo 3 dienos
įstatymą.
Prenumerata metams iš anksto:
Jungtinėse Amerikos Valstybėse
$4.00, Kanadoje $4.50, kitur
$5.50.
KAS ir KUR
54 RenatČs gydymui paaukojo
300 dolerių. Iš viso tam reikalui
jau surinkta 923 dol. 30 ct.
Įvairiais kanalais ateinančios
žinios iš Lietuvos praneša, kad
šių metų rudenį vėl įvykdytas
masinis žmonių išvežimas.
A. Steponavičienės, Chicagoje,
mergaičių choras, nesulaukda
mas reikiamos visuomenės pa
ramos, ruošiasi darbą užbaigti.
Redakcija gavo paminėti. A.
Giedriaus" parinktų ir jaunimui
skaityti paruoštų pasakų rinki
nį "Tėvų pasakos". Ta knyga iš
leista Vokietijoje. Iliustruota J.
Kaminsko. Knyga išleista sko
ningai, kietais viršeliais, 150
pusi.
Kalėdinių lietuviškų atvirukų,
pieštų dailininkų B. Vilkutaity
tės Gedvilienės, I. Davydo
vaitės, V. Adamkevičiaus ir P.
Osmolskio, išleido "Gabija". 16
atvirukų komplektas kainuoja 1
dol. Galima užsakyti šiuo adre
su: Gabija, 340 Union Ave.,
Brooklyn 11, N. Y.
Petrė Orintaitė parašė lyrinę
poemą "Tafilė nuo Kražantės".
Knyga, kurią iliustravo dail. B.
Vilkutaitytė Gedvilienė, ati
duota spaudai.
Prof. J. Žilevičiaus 60 m. am
žiaus sukakties proga jam pa
gerbti Newarke, N. J., sausio 20
d. ruošiama dainų šventė, kurio
je dalyvaus septyni chorai. Pa
skaitą apie lietuvių muzikinės
kultūros raidą ir sukaktuvinin
ką skaitys prof. K. V. Banaitis.
Brooklyno tautinių šokių gru
pė, vad. J. Matulaitienės, pa
kviesta dalyvauti tarptautinia
me šokių festivalyje, kurį ruo-
i s
djįįį
Pro mano akinius |J
Patarčiau mesti itą nMtrslhČ
jimą" Amerikos keistenybių ...
Geriau fanibukas kaip
"lietuviška" birbynė ...
Buhalteriškai griebia tik­
rinti KF kompetencijos ribas ...
Štai tik keletas pastabų, ku
rias yra gavęs šių eilučių au
torius. Ne tik spaudoje, bet ir
laiškuose. Diskusijos, ginčai su
kitokių nuomonių reiškėjais už
imtų daugiau vietos, todėl au
torius, džiaugdamasis, kad iš
keltos mintys nenueina vėjais,
bet ir skaitytojų tarpe sukelia
kiek dėmesio, čia norėtų vieną
kitą mintį patikslinti, paryškin
ti, papildyti, norėtų bandyti at
sakyti vieną kitą ryškesnį
priekaištą. Ligšiol 15 straipsnių
seriją pradėjus fanibukais, jie,
atrodo, bus susilaukę ir dau
giausia atgarsio.
Fanibukas ar Mifeynfc?
Tik fanibukas tvirtina K.
S. Karpius (Dirva, 42 nr.), nes
jį ant grindų sugulę vaikai ra
miai "studijuos", o birbindam1'
birbynę jie gadins tik suaugu
siųjų nervus ... Gali būti, kad
taip, bet gerb. Karpius viena
pamiršta kas svarbiau ar
CHICAGIEČIAI, ĮSIDĖMĖKITE
DR. ANTANAS
RUDOKAS, O. D.
tikrina akis, pritaiko akinius,
keičia stiklus
4701 S. Damen Ave^
i
(47-sios ir Damen kampas)
Priima: 6-9 v. v.
trečiad. tik susitarus. Tel. YA 7-7381
"Gabija" išleido naują Nelės
Mazailaitės knygą "Mėnuo, va
dinamas medaus", šios apysa
kos, turinčios 220 psl., kaina
$2.50. Viršelį knygai piešė dail.
B. Vilkutaitytė Gedvilienė.
Vertė Vacyę Kavaliauskas
pat užėjęs kažkoks noras vėl pažiūrėti
fotelį dar kartą privertė mane apsi
sukti. Aš stovėjau, drebėdamas iš bai
mės, gatavas kristi, ir jokia mintis ne
atėjo man galvą.
Bet aš esu šaltakraujis vyras, ir
tuojau grįžo mano protas. Aš galvo
jau: "Haliucinacija, ir viskas". Aš mąs£*
čiau apie šį reiškinį. Tokiais momen-1
tais mintys ateina greitai.
Haliucinacija neginčijamas fak
tas. Juk mano protas visą laiką yra
buvęs šviesus, veikiąs taisyklingai ir
logiškai. Nėra buvę jokių proto sutri
kimų. Tiktai suklydusios mano akys
suklaidino ir mano mintis. Akys tu
rėjo viziją, vieną iš tų vizijų, kurios
naivius žmones verčia tikėti stebuk
lais. Tai nervinis optinio prietaiso su
trikimas turbūt dėl mažo kraujo ant
plūdžio ant smegenų, ir nieko daugiau.
Užsidegiau žvakę. Lenkdamasis
rįprie ugnies, pastebėjau, kad aš drebu,
ir staiga pašokau taip, lyg kas būtų
mane palietęs iš užpakalio.
Tikrai, aš nebuvau visiškai ramus,
žengiau kelis žingsnius, kalbėjau
..garsiai, niūniavau kažkokį refreną.
Paskui dukart apsukau durų raktą
I V A
Tarp Mrlpės ir antrosios žmonos
laikinai paerzinti tfVų nervus,
ar pastatyti pavojų savo vai
kų ateities gyvenimą?
Esmėje, tie fanibukai nekal
tas padaras, bet, jei jų prisi
skaitę vaikai griebiasi revolve
rių, apiplėšimų imitavimo ir vė
liau neretaį atsiduria gatvės
plėšikų vaidmeny, ar tektų tuo
pasidžiaugti? žinoma, ne visas
jaunimas išaugs sužalotas, bet
kad fanibukų daroma įtaka yra
pavojinga aišku ir todėl čia
reikalinga ypač budri mūsų tė
vų ir pedagogų talka. Tas pats
Karpius (Vienybė, 44 nr.) pa
taria naujakuriams tik stebėti
ir stebėtis Amerikoje matomais
dalykais, bet nesipiktinti ir ne
bandyti juos keisti. Esą, geriau
jau mesti tą "blusinėjimą", ypač
kad čia seniau gyvenantiems
viskas neatrodo taip jau keista.
čia p. Karpius bus iškėlęs ir
keistus ir drauge būdingus se
natn krašto gyventojui sampro
tavimus. Ne, gerbiamasis, nie
kas iš naujai atvykusių neban
do keisti čia esančių dalykų, nie
kas net jais nesipiktina, bet tik
konstatuoja, ką pastebi, gal kar.
tais stebėdami kiek ir stebisi.
naują pasaulį atkeliavęs žmo
gus negali nęstebėtl ir nedaryti
savo išvadų.
Nairieii ateiviai rali kartaic
ir s»klysti, bet neabejotina, kad
jų įspūdžiai galės išryškinti
daugelį dalykų, kuriuos senieji
žiūri pro pirštus. Tai būtų lygiai
tas pats, kai lankėtės Lietuvoje
ar kituose Europos miestuose,
ar nekreipėt' dėmesio įvairius
skirtingus gyvenimo bruožus?
Tad, neatrodo, kad būtų tikslu
smerkti naujai atvykusių norą
iškelti šviežiai įgytuosius įspū
džius. Atviručiai, tie įspūdžiai,
spaudoje ar "knygose paskelbti,
turėtų būti surašomi nieko ne
delsiant, nes. po keleto metų
tikrai jau gili būti per vėlu.
Be to, niekas ir nebando keisti
tą amerikinį gyvenimą. Negi
galima pavadinti griovimo dar
bu kurios no# srities neigiamų
jų pusių iškalimą? štfci, kad ir
tie*"
užpuolimai gatvėje.
Daug teigiamo čia nerastume,
bet kelti tuos reiškinius tenka,
nes tai būdingi amerikinės tik
rovės dalykai. Tylėti? Ar būtų
prasmės, jei patys amerikiečiai
ir pasijutau truputį ramesnis. Bent nie
kas negalės įeitį.
Vėl atsisėdau ir ilgai galvojau apie
lį reiškinį. Paskui atsiguliau ir užpū
čiau lempą.
Kelias minutes viskas buvo gerai,
gulėjau aukštielninkas, visiškai ramiai.
Paskui atėjo mintis pažiūrėti savo
kambarį, ir aš apsiverčiau ant šono.
Židinyje buvo nedaugiau kaip dvi
ar trys žarijos, kurios kaip tik apšvietė
fotelio kojas, ir man pasirodė, kad aš
vėl pamačiau žmogų, sėdintį fotelyje.
Vikriu judesiu uždegiau degtuką.
Buvau suklydęs nieko nebemačiau.
Tačiau atsikėliau ir stengiausi už
migti. Vos tik užsnūdau, kaip sapne
aiškiai, tarytum realybėje, pamačiau
visą to vakaro sceną. Išsigandęs išbu
dau ir, uždegęs šviesą, pasilikau lovoje,
net nedrįsdamas mėginti vėl užmigti.
Du kartus vis dėlto aš užsnūdau ir
du kartu pamačiau tą patį Maniau,
kad pamišau.
Pradėjus švisti, jaučiausi gerai !r
snūduriavau lipi vidurdienio.
Baigta, tikrai baigta. TurėjftH
karščio, košmarą, pagaliau buvau su
sirgęs, ar ką? Vis dėlto jaučiausi lš
bai kvailai.
Tą dieną buvau labai linksmas. Pie
tavau kabarete, ėjau spektaklį, pas
kui drožiau namo. Tik štai, artėjant
prie namų, mane paėmė keistas neri
mas. Aš bijojau vėl pamatyti jį. Ne
jo
bijojau, he
jo
esimo, kuriuo
V. ALSEIKA
visoje eilėje tAiygų ir straipsnių
susijaudinę kelia gatvės pasi
reiškimus (p^Terror jįa- the
streets).
Pagal surinktus duomenis,
per 10 šių metų mėnesių Cleve
lando gatvėse buvo užpulta 150
moterų, atseit tiek kartų pa
vyko išaiškinti (žiūr. Cleveland
News, spalio 30 d.), žinote, kiek
atsidūrė kalėjime iš per 100 už
puolikų? Tik penki. Iš 31 suim
tojo pusė buvo jaunesni kaip
18 m. Ką visa tai reiškia? Nak
timis plėšikai siaučia be baus
mės baimės, nes policijos ap
sauga aiškiai nepakankama.
Jaunamečių dalyvavimas ne tik
moterų, bet ir bankų, benzino
stočių, krautuvių apiplėšimuose
ar kiek nekvepia fanibukų ir iš
viso menko auklėjimo įtaka?
Gatvės auklėjimas yra pats
pavojingiausias. Mūsų manymu,
tektų smerkti tie tėvai, kurie
savo vaikus lengvabūdiškai pa
lieka džiaugtis gatvės malonu
mais. Ne tik draugų įtaka, ne
tik fanibukai ir lengva ranka
pasirenkamos filmos čia gali at
nešti nepataisomos žalos. Pavo
jinga ir pati gatvė. Dabar tėvai
bei pedagogai dar galėtų įžvelg
ti tuos gatvės pavojus, bet lai
kui slenkant ir jie jau tvirtins,
kad nieko čia nesą keiste ir vis
kas OK.
žiūrėkit ne savo, lietuviško
mis akimis, seikėkit to krašto
saikais, kur gyvenat, tai dar
viena, tik iš dalies teisinga K.
S. Karpiaus pastaba. Bent šiuo
metu, gerbiamasis, mes negali
me ne savomis akimis vertinti
Amerikoje pastebimų reiškinių.
Tiesa, mes dažnai žvelgiame ir
europietiškomis akimis. Lietuvos
ryšiai su Europa ir mūsų pri
verstinas buvimas 5-6 metus
Vokietijoje, Prancūzijoje ir kt.,
suprantama, negalėjo mums ne
palikti atitinkamų pėdsakų. Bet,
dar kartą sutikime, lietuviškos
europietiškos akys geriau
įžvelgs naująjį gyvenimą kaip
storu metų sluogsniu apdengti
brolių amerikiečių akiniai. Kitas
dalykas, kad daug kas Ameri
koje tenka seikėti amerikiniais
saikais ir čia daug kas mūsų šį
dėsnį pamiršta. Esame krašte,
kur skirtingi papročiai, pažiūros
įvairius reiškinius ir skirtin
gas žmonių galvojimo būdas.
aš vi­
siškai netikėjau, bet savo akių suklydi
iuri mane paims.
Daugiau negu valahdą vaikščiojam
Šaligatviu pirmyn ir atgal. Paskui man
pasirodė, kad tai perdaug kvaila, ir aš
pasukau namo. Aš taip drebėjau, kad
negalėjau nei laiptais lipti. Kelias mi-#
nutes stovėjau priešais savo buto duris.
Po to staiga sutelkiau savo drąsą ir
valią. Įkišau raktą ir su žvake ranko
je žengiau pirmyn, kojos smugiu atsi
dariau privertas savo kambario duris
ir mečiau klaikų žvilgsnį židinį. Nieko
nepamačiau. Ach!..
Koks palengvėjimas! Koks džiaugs
mas! Koks išsilaisvinimas! Vaikščio
jau po kambarį linksmu veidu. Bet aš
nesijaučiau ramus. Aš vis atsigręž
davau užpakalį. Pakampių šešėlinį
k$lė mano neramumą.
Miegojau blogai nuolat buvau
pažadinamas įsivaizduoto triukšmo.
Bet jo aš nemačiau/ Ne. Jau baigta!
Nuo tos dienos naktį aš vienas bi
jau. Aš jį jaučiu šalia savęs, aplin
kui save. Jis daugiau man jau nebe
pasirodė. O ne! Pagaliau ir nesvar
bu, nes aš juo netikiu, kadangi žinau,
kad jo nėra!
Tačiau jis mane kankina, ries aš
apie jį nuolatos galvoju. Viena ran
ka kabojo dešinėje pusėje, galva palin
kusi kairę, kaip miegančio žmogaus.
Pagaliau, mano Dieve, užteks apie tai!
Aš nebenoriu apie jį daugiau galvoti.
Taei&u kds per apsėdimas? Kodėl
COMPANY
HUSHA
Stebėkime tą gyvenimą ir kel
kime jo gerąsias ir neigiamąsias
puses. Bet kokie kraštutinumai
visai čia nevietoje. Ir šių eilučių
autorius savo "kolumnoje" ne
taip jau retai iškelia ir teigia
mųjų dalykų įvairiose srityse ir
jas numato ryškinti ir vėliau.
Jis nemano atsisakyti ir nuo
Kultūrinio JAV gyvenimo ap
raiškų (literatūra, teatras ir
pan.) palietimo, kaip kai kas
pageidautų. Būtų keista, jei ne
reikštumėm susidomėjimo dva
siniu gyvenimu tame krašte,
kur tenka ilgiau gyventi.
Tamsta puoli mūsų kultūros
institucijas, buhalteriškai imie
si tikrinti jų kompetencijos ri
bas tai jau pastabos iš naujai
atvykusių. Nerasdamas reikalo
eiti platesnes diskusijas, au
torius ir toliau laikosi pažiūros,
kad toms institucijoms tektų
griežčiau laikytis savo tiesio
ginės paskirties gairių. To iš jų
ir laukia mūsų visuomenė. Įvai
rios pakraipos spauda atsiliepė
ir kitais paliestais klausimais.
Pvz. antrosios žmonos reikalu...
Viena čia pabrėžtina auto
riaus uždavinys buvo tik iškelti
šią opią temą ir ją nušviesti dau
giau teisiniu požiūriu. Jei šioji
tema sulaukė atgarsio, belieka
tik džiaugtis. Reiškia, tai klau
simas, kurį tenka ne tik kelti,
bet ir jį plačiau panagrinėti.
1951 gruodžio 13 d. Nr. 50
•.
I N N
Co.
Taip, aš galiu kalbėti, save dain
ty bet aš negaliu vienas likti namie,
ri%s ten yra jis. Aš jo daugiau jau ne
bepamatysiu, tai aš žinau. Jis man
daugiau jau nebepasirodys, tai jau
baigta. Bet visdėlto jis yra, yra ma
no mintyse. Jis yra nematomas, bet
tatai nekliudo jam būti. Jis yra už
durų uždarytoje spintoje, po lova, kiek
viename tamsiame kamęe, kiekviename
šešėlyje. Jei aš pažiūriu už durų, jei
atidarau spintą, jei nuleidžiu šviesą po
lova, jei apšviečiu tamsius kampus, jo
nebėra. Tačiau tada aš jį jaučiu
savo nugaros. Aš apsisuku, būdamas
visdėlto tikras, kad jo nepamatysiu,
kad iš viso aš jo daugiau nebematysiu,
bet jis va nei kiek nemažiau yra už
manęs.
Tai kvaila, bet tai žiauria. Ką? fe*
nieko aš negaliu padaryti. ,,
Jei mes būtume dviese, ag jaučiu
taip, tikrai jaučiu, kad jo nebebūtų, neš
jis yra tik todėl, kad aš esu vienas.
VJentik todėl, kad aš esu vienas.
•"(Pabaiga)
iah'Ąi.iit.
Local 39
C.
MASTERS, BUS. MG&
m©, frau jos haliucinacijos ir baimės,
toks jo pastovumas? Jo kojos buvo
visiškai prie ugnies!
Jis mane persekioja Tai kvaila,
bet taip yra. Kas jis? Aš gerai ži
nau, kad jis neegzistuoja, kad nieko
nėra. Jis yra tik mano baimėje, mano
išgąstyje. Na, užteks... -c


..Lithuanian Weekly, published by
Ohio Lithuanian Publishing Company,
68(20 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio.
Phone ENdicott 1-4486. Issued in
Cleveland every Thursday. Editors:
Vincas Rastenis, Balys Gaidžiūnas.
[Entered as Second-Class matter
December 6th, 1915, at Cleveland
aifider the act of March 3,1879.
ijBubscription per year in advance:
in: the United States $4.00 in Ca
nada $4.50, elsewhere $5.50.
GUY DE MAUPASSANT
Chicago 9. J1L ,.t.
šeštad. 10 v. r. 6 v. v.
šia The Cosmopolitan (buv.
Greenwich Folk Dance Group).
i Greetings and Best Wishes
A. GORDOrt FURNITURE
1729 Superior Avenue
PR 1-2622
BEST WISHES
IV) Our Friends and Patrons
REPAIR SERVICE CO*'
Over 30 Years of Washing
Machine Service on All Makes
13508 BARTLETT AVENUE
LO 1-6195
BEST WISHES
To Our Many Friends '"N
And Patrons
SERVICE STATION
ATLANTIC GAS
10635 ST. CLAIR AVE.
Liberty 1-9775
BEST WISHES
To All Our Friends
Leonard Electric
3907 Perkins Avenue
HEnderson 1-8736
Greetings and Best Wishei'
TV) Our Many Friends
ELECTRICAL
WORKERS
3043 Superior Ave.
MAin 1-5023

xml | txt