OCR Interpretation


Dirva = Field. [volume] (Cleveland, Ohio) 1915-current, December 20, 1951, Image 4

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035604/1951-12-20/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

1
*.
•it
f.l?
•$$
I
i'j
^įž.»
ter
»t 4
S,**
J"
I
I
NEGRŲ IŠLAISVINIMO
AKTAS
SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS
Nors prezidentas Abraomas
Lincoln išleido negrų vergijos
panaikinimo proklamaciją sau
sio 1, 1863, kongresas oficialiai
vergijos panaikinimo įstatymą,
kaip tryliką priedą prie konsti
tucijos, priėmė tik gruodžio 18,
1865 metais. Tada prezidentas
Lincoln jatl buvo nužudytas, ir
jau buvo baigęsis pietinių ir
šiaurinių valstijų pilietinis ka
ras, prasidėjęs liepos pradžioje
-1863 metais. Karą laimėjo šiau
rinės valstijos, kurios. piiJaikė
Lincolno' politiką.
Lincoln buvo nušautas Wa
shingtone, Ford teatre, laike
vaidinimo, balandžio 14,1865 m.
Jį nužudė vienas aktorius,
Booth, kuris tą naktį raitas pa
spruko. Vėliau jis buvq sugautas
ir pakartas.
Galima paminėti, kad negrai,
sulaukę išlaisvinimo, kai jiems
pasakė, kad gali pasirinkti ko
kią tik nori pavardę, ir kai jie
sužinoję, kad gali vadintis net
prezidentų pavardėmis, jie rin
kosi ne tifek Lincolno, jų išlais
vintojo pavardę, kiek Washing
tono, Adams, Jetfersono ir kitų
ankstesnių pietinių valstijų pi
liečių prezidentų pavardes. Ir
šiandien negrų Washingtonu
Amerikoje yra daug daugiau ne
gu baltųjų.
PAŽVELGUS PRAEIT&*
1889, gruodž 22 Jono šliu
po sumanymu, Baltimorėje įvy
ko veikėjų suvažiavimas, kur
buvo įkurta Lietuvių Mokslo
Draugija Knygoms Leisti.
1902, gruodž. 15 Mk»ė žino
mas rašytojas poetas, Jonas
Mačys Kėkštas, buvęs Vieny
bes Lietuvninkų redaktorius.
1915, gruodž. Per visą me
tą ėjo tarimasis suvienyti visus
tris, Lietuvai gelbėti įkurtus
Amerikos lietuvių fondus. Kata
likai bandė visus įjungti savo
Tautos Tarybą, nesutikdami įsi
leisti po lygų skaičių atstovų iš
tautininkų ir socialistų srovių.
Pagaliau socialistai visai atsi
sakė dėtis, kad tautininkai ir
katalikai juos nenustelbtų.
1918,
gTuodž.
Judge
JAMES T. CASSIDY
U N I I A O U
V I S I E S
VISOKIS APDRAUDOS PATARNAVIMAS
15 Katalikų
'spauda vėl pradėjo pulti tauti
ninkus, aiškiai norėdama suar
dyti sudarytą bendrą Pildomąjį
Komitetą, kuris veikė Lietuvos
reikalais.
Gruodž. 1918 Vajuje Lie
tuvos politikai, tautininkų Lie
tuvos Nepriklausomybės Fondą
suplaukė virš $20.000.
1919 gruodž. 18, Atvykus
Lietuvos Finansinei Misijai, Jo
no Vileišio vadovaujamai, New
Yorke, įvyko veikėjų suvažiavi
mas, Įsteigta Lietuvos Laisvės
Paskolai komitetas.
1920 gruodž. 15 Kun. Jonas
žilius pranešė, kad Lietuvos šau
liams vėl pasiųsta $18,837 Ame
rikoje surinktų aukų.
1921, gruodž. 13 Veikėjas
A. Striupas padirbdino Lietuvos
vėliavą ir paskyrė tai kolonijai,
kuri surinks daugiausia aukų
Lietuvos šauliams. Dar Jonui
Vileišiui esant Amerikoje, šau
liams surinkta $70,878. Vėliavą
laimėjo Newarko kolonija, su
rinkusi $9,372.
Gruodž. 9, 1922 Chicagoje
įsteigta Lietuvių biznierių
Chamber of Commerce. Pirmi
ninkas J. J. Elijošiuč, sekr.
rašytojas Hertmatavičius, iždi
ninkas Lietuvos žydas P.
Shiff.
1925, gruodž. 15 Išvažiavo
Lietuvon kun. S. Kiškis ir stud.
A. Tylenis, surinkę ateitinin
kams $12,000.
1925, grudž. Per ištisus
metus ėjo atkaklios kovos su
komunistais, kurie kėsinosi už
grobti SLA.
Pasaulio sostine? Ligšiol ja
buvo laikomas tik Paryžius ir
ne tik dėl savo politinės reikš
mės. Ar New Yorkas jau virto
Paryžiaus pakaitalu? Ar pasidi
džiavimo verta prancūzų sosti
nė jau turėtų eiti antrąjį pla-
Ne tik politika ir propaganda
yra įsirėžusi šio miesto veide.
Šalia Paryžiaus sunku šiuo metu
rasti pasauly miestą, kur taip
gyvai kunkuliuotų kultūrinis va
karų pasaulio gyvenimas, čia
vyksta didelės svarbos kultūri
nių institucijų konferencijos
(pav. Unesco), susirenka žymių
pasaulinių kongresų dalyviai.
Visus JAV miestus New Yor
kas pralenkia savo meninių įvy
kių gausumu tik vieną sa
vaitę galėsite pamatyti Tosca
nini, išgirsti Menuhino smuiką
ar kurį nors kitą pasaulinio
masto solistą bei pamatyti Met
ropolitan operos spektaklį su
mums maloniai skambančia
Brazio pavarde, šio miesto pra
našumą iškelia ir teatralinė
veikla Times Square ir
Broadway aplinkoje veikią apie
30 dramos teatrų parodo ne tik
pamėgtus lengvo turinio muzi
kinius spektaklius, bet ir ne
vieną Shaw, Šekspyro ar Maug
ham dramą. Vaidina patys ge
riausi ne tik Amerikos aktoriai,
bet pasirodo ir Europos pajė
gos. Publikos pakanka, nes jei
pav. rimtosios dramos statomos
po 3-5 mėn., tai amerikiečio šir
dį ir jausmus pagauną "South
Pacific" melodingieji garsai su
geba išsilaikyti po metus ir
daugiau ir nebandyk kasoje
%W^:
'?T*
'Hf •.
I V A
Ar pažįsti šį kraštą?
III—I I I II~ I _0 —n_ __ II _|||-|_||
Jungtinių Valstybių miestai
Ar New Yorkas lygintinas
(fspūdžių vietoje)
Htw York City ... didžiausias
pasaulio didmiestis. Miestas,
kuris šių dienų pasauly vaidina
nepaprastai didelį vaidmenį ne
tik ten susekamais nusikalti
mais ar madų salonuose paga
mintais moterų rūbais. Savo
J.Tautų posėdžiais, kai jie vyks
ta šiame mieste kolose, New
Yorkas tampa ir politiniu pa
saulio centru.
ną? Ar amerikiečių didmiestis, dideli jų skaičiai čia kuria
savo, kaip miesto ypatumais,
bus nustūmęs šešėlį Paryžių?
Ar iš tikrųjų l^ew Yorkas tu
rėtų sudaryti Amerikos pasidi
džiavimo objektą? Štai visa eilė
klausimų, su kuriais nejučiomis
gauti bilietą ir nebūtinai tik i
tą spektaklį...
Ne tik šis'iniesto spinduliavi
mas politikos ir meno srityse
daugelį verčia pagalvoti kaip
būtų gera gyventi New Yor
ke! Panašumą su Paryžium ra
sime dar vienoje srity tai jo
tarptautinis pobūdis. Tik šiame
mieste tremtiniai gali jaustis
labiau "namie", tarp sau lygiu
žmonių, bet ne kaip vietinių
dėmesį ar net neapykantą keliąs
elementas. Vaikščiokit gatvėmis
ir stebėsitės, kiek daug jose iš
girsite įvairiausių kalbų ir kiek
daug laikraščių įvairiomis kal
bomis mirguliuoja kioskuose.
Viso pasaulio ateiviai pirmoje
eilėje buriasi New Yorke ir
susidūrė autorius, neseniai ap- i&isvoje ateivius priglaudusioje
lankęs šį miestą. Jau šeštą kar-. §aiy# Vietiniai lietuviai net nu
tą dvejų metų būvyje teko lan-
si, tiek šiame mieste daug (mi
lionai) italų ir žydų tautybės
žmonių, kad atvykusios antrojo
pasaulinio aukos visai dingsta
toje tarptautinėje jūroje, čia
nėra sąvokos DP, čia visi lygūs
Netenka abejoti, kad ypač po straipsnių. Esą, jei New
antrojo pasaulinio karo New yorke kas spaudoje užpultų tuos
Yorko reikšmė pasauly bus žy-. j^p
miai išaugusi. šį miestą vis t0kįe
te50 patyrę, kad kituose mies-
s
kytis šiame dangorėžių mieste tuose tremtinius žiūrima kaip
ir tik šį kartą įkyriai teko jieš- vilkus, kaip kitos planetos
koti atsakymo augščiau pa- žmones ar kad amerikiečių spau
tiektus klausimus. doje pasirodo prieš juos nukreip-
\w\
Model
Imagine
lĘa" fm- wyf Įį», wiįį» «A*«
[email protected]
fc*"'
&.
.,
"?/.,'
*y
gtų duoti darbo, tai
ar ven
monai net tų pačių mi-
ar
dažniau žvelgia ne tik vakarų jjonų žydų tučtuojau būtų iš
pasaulio gyventojai, bet jame
vykstančius dalykus nuolat se
ka ir kraštai iš už geležinės už
dangos. Ne tik politikos srity,
ne tik tais mėnesiais, kai čia po
sėdžiauja Jungtinės Tautos ir
skęsta kalbų jūroje ... Miestas
yra virtęs ir dideliu prieškomu
nistinės veiklos centru ne
kur kitur kaip New Yorke yra
susibūrę visų komunistų paverg
tų tautų egziliniai centrai, tik
iš šio miesto spinduliuoja pa
saulį radijo bangomis tų tautų
pranešimai ir raginimai ištverti.
New Yorke vyksta ir didžiau
sios Amerikoje manifestacijos
prieš komunizmą ir šalia to pa
sireiškia ir sovietinių šalininkų
bandymai labiau iškišti "taikos"
propagandą. Pačioje miesto šir
dy, vos 3 minutės nuo Times
Square, Stanley kine jūs galė
site netrukdomai žiūrėti naujas
ir perdėm propagandines sovie
tines filmas su nemažiau agita
cinėmis kronikomis ir stebėtis
angliškai kalbančių žiūrovų plo
jimais Stalinui pasirodžius ekra
ne ...
/t/' /f
ing
a
tra#«)*
a
Radio
today 1
A
mylios statyba atsiėjusi po 26
mil. dol., sumokėjęs vos 10 ct.
gali požeminiu padaryti 266 my
lių kelionę, ilgesnį kelią kaip li
gi Washingtono ... Miesto gy
ventojai per metus sunaudoja
per 1 bil. svarų mėsos, 257,000
sv. sviesto, apie 200 mil. tuzinų
kiaušinių. Esama per 103,o0o
krautuvių viena jų 66 gyven
tojams. Tikintieji turi 3181 baž
nyčią, o ligoninių yra 223. Vi
sam miesto plote yra 668 teat
rai ir kinai ir juose telpa per
800,000 žmonių, šalia jų dar ra
sime 1315 naktinių klubų ir ka
oaretų. Nejudomojo turto verte
mieste siekia beveik 16 bil. dol.
New Yorkas pasaulinis dan
gorėžių centras, čia rasime pa
statų augštesnių kaip 500 pėaij.
daugiau kaip visame pasauly.
ihe Empire State Building dan
gorėžį nuo jo atidarymo dienos
1931 m. aplankė jau per 3 mil.
žmonių stebėti miestą dieną
ar naktį iš jo 1,250 pėdų augščio
iš tikrųjų yra nepamirštamai
vaizdas. Tik iš šio augščio gali
geriausiai pastebėti miesto sta
tybos pobūdį ir čia pastebėsi
nemažus skirtingumus su Pa
ryžium.
Viena aišku nors New Yor
kas daug kuo primena Paryžių,
bet ir jis daug kuo skiriasi.
Daug kas didingo yra Amerikos
didmiesty, mus stebins šio am
žiaus technikos pasiekimai pa
statuose, susisiekime ir kt. ra
sime ir gražių stilingų bažnyčių
(šv. Patriko katedra), mus do
mins miesto ir jo gyventojų tem
pas, pagaliau modernizmo dva
sia ir iš viso žmogaus genijaus
išraiškos įvairiose srityse, ypač
technikoje. Tačiau čia nerasime
miesto dvasios, kuri atsispindė
tų kiekviename užkampy, ne
rasime tiek istorijos, kultūros
mesti už visuomenės ribų. Tad
šiuo požiūriu miestas tikrai pri
mena Paryžių. Dėl šių bruožų
jis galėtų būti laikomas ir ant- paminklų kaip Paryžiuje. Svar
rojo pasaulinio karo aukų pa-jbiausia visus prancūzų sos
saulio sostine. i tinės lankytojus pagauna kaž-
Daūg kuo stebina šis miestas.' koks neapčiuopiamas "charme",
Daug kam ji'š kelia ir daug sen- kuris jus lydės yisur ir jį pa
timentų. Gal daugiausia italams stebėsite kiekvienu metu. Tai
ir olandams. Prancūzų karaliaus miestas, kurį nejučiomis įsimy
Pranciškaus I tarnyboje buvęs li. New Yorkas? Tai lyg ir mote
italas Giovanni da Verrazzano ris, kuri tave neabejotinai su
buvo pirmasis europietis išlipęs domins, tačiau kurios įsimylėti
New Yorko įlankoje 1524 m., negalėsi. Jis lankytoją domins
o olandai 1623 m. pradėję kraš- ir drauge atbaidys savo šaltu
to kolonizavimą. Viskas čia di- mu, jis trauks savo technikos
džiausia, ilgiausia, giliausia... patrauklumais, bet drauge ir
štai dar keletas įdomesnių sta- piktins šio* meto žmogaus de
tistinių duomenų: mieste kai- generuotos dvasios atsispindė
bama 83 kalbomis, telefonų yra imu. Kiekvienu atveju, tai nors
per 3 mil., esama per 18,000 res- ir ne Paryžius vakarų pusrutuly,
tcranų ir valgyklų laikomų 37 bet miestas, kuris savo svoriu
tautybių žmonių, vienos požemi- vis labiau iškyla miestų šeimo
nio geležinkelio linijos vienos je laisvame pasauly. V. A..
Choice
new G-E
of
:6
cofoir
24-95
We
y
.J,
.i
A V E A O
'v fe'"
Geriausi linkėjimai visiems draugams ir remėjaats
linksmų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga
U A N S A K E
it*'*.-
"", y r*-."•'•
1951 gruodžio 20 d. Nr. 51
-i-
y
r^ (I
,»Šj

GREETINGS and BEST WISHES
To My Many Friends
GREETINGS and BEST WISHES
THE McKEE PLUMBING SUPPLY CO.
Wholesale Distributors
BRIGGS KOHLER PLUMBING FIXTURES
3580 EAST 93 ST. BR 1-5600
I N K S U K A E U
GEORGE J. VESPRANI
11906 SOIKA AVENUE
Res.: WA 1-275S Office ME. 1-5997
BEST WISHES
To Our Many Friends and Patrons
B. GOODMAN FRUIT & VEGETBLE
MARKET
THE FINEST FRUITS AT THE LOWEST PRICES
7916 St. Clair Ave. HE 1-3877
SPOTLIGHTS
a radio with
Dial Beam
beam of light that "spots"
each station as you dial! It's
a
G-E advantage that makes easy,,
accurate tuning a cinch! This
streamlined beauty performs
beautifully, too, with rich mel
low tone. It's smart to replace
your old radio
\yth
6921 Wade Park A¥i*
SUOPIS FURNITURE
Congo brown,
alabaster ivory,
Persian red
EX 1-0911
BEST WISHES
To Our Friends and Patrons
2342 EAST 9th STREET MA 1-8644
GREETINGS and BEST WISHES
HARWILL CREAM COMPANY
CLEVELAND'S FINEST l€£ CREAM
1200 WEST 9th STREET SU 1-6688
GREETINGS and BEST WISHES
RECENT FURNITURE MFC. CO.
NEW FURNITURE MADE-TO-ORDER
Custom Re-upholstering and Re-styling
6404 EUCLID AVENUE EN 1-0940
BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS
RALPH STEWART BUICK COMPANY
12500 ST. CLAIR AYE. UL 1-2200
HOLIDAY GREETINGS
NEWMAN PONTIAC MOTORS, INC.
11628 EUCLID AVENUE RA 1-9493
Mmt Wisfeas To Our Many Fri
C. C. ROBINSON REAL ESTATE CO.
10005 CEDAR AVENUE CE 1-2996
Best Wishes To Our Many Friends
SUPERIOR HARDWARE & PAINT CO.
Bouse Furnishings—Plumbing and Electric Supplies
6412 SUPERIOR AVE. HE 1-0833
Norman Moss-—-Mgr.
Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons
STUDNEY'S GULF SERVICE
STATION
WE GIVE THE FINEST SERVICE IN TOWN
SUPERIOR AVE. (Corner of East 66th
BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS
MILLER'S HARDWARE STORE
Carry a Complete Line of Hardware Supplies
7026 WADE PARK AVE. EX 1-4126
16135 ST. CLAIR AVENUE «L 1-2188
Mr. and Mrs. Juozas Degutis, savininkai
19550 So. Lake Shore Blvd. Clevefaftd
BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS
A. B. H. AUTO SERVICE
STUDEBAKER SALES AND SERVICE
BODY, FENDER AND REPAIR WORK
280 BROADWAY BEDFORD, O-
Bedford 2-2300
Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons
S A K E S A N Y
We'SeiVe the Finest Choice Wine Liquor ieer
3760 LEE ROAD WA 1-9849

xml | txt