OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, March 22, 1918, Image 3

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-03-22/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

TTJES, (). Aurel Pisc, 409 South Pine Street.
ERIE MALLEABLE
IRON COMP.
ERIE, PA.
(62-64)
ERIE MALLEABLE
IRON COMP.
ERIE, PA,
Street. Cleveland, Ohio.
(No. G2—66).
loan Oprea, 775 Frenklin Street,
Detroit, Mich., U. S. A.
(No. 60—63).
martie, la d-nul Peter Lilaff
lin 4 "»6 Farnsvvorth Ave.,
la
rancy-'s Office 2194, W. Jeffer-:
sfni Ave. la ora 2 p. m.
la
722 Fran-
din str., la ora 5, seara.
MICHIGAN SUGAR COMPANY
SIGINAW, MICH. o
(60-64). o
o I o
ALLIANC E, OHIO. V. X. Băilă,Cuglărie, 735 Ash Si
GEORGE MOTOAŞCĂ, PROP.
5218 DETROIT AVE. .:. CLEVELAND, OHIO
UNDERTAKER
969 Russell Str., Detroit, Mich, i
A E E S A E E E A U I A
IIAIDET SHOE STORE
i 4809 ST. CLAIR (STOP 49), CLEVELAND, OHIO.
Phono: Central (.'!(f)-W.
SiO»OHOHOKOKO»OWOaCKOHO».O».O»O30?O3aCJXO».O«O3«OHO«(OI«OKO«OaOn
DETROIT.

(îCSVKtANO. OHTO, VWERi
De ale
Societăţilor.
Societatea „Ludoşana" din Ni
les,
Ohio.
Convoacă pe toţi
membrii săi a lua parte la şe
dinţa extra ordinara, caro se va
ţinea în ziua de Duminecă, 24
Martie 1918, la orele 0 dimineaţa.
Tot odată avem şi darea de sea
ma de .'} luni. Fie care membru
care nu va lua parte va fi pe
depsit. eonform statutelor. Toţi
acei fraţi membrii care n'au luat
"War Stamps să vină să ia.
(iNo. 63—66).
Prezidiul.
Societatea „Drapelul Romîn''
din Struthers, Ohio.
pe toţi membrii sai a
Convoacă
lua parte
la adunarea generală lunară, ca
re va avea loc Dumineca, 24
Martie 1018 în hala Societăţii
din 25 Liberty Street, la orele
3.HO p. m. La ordinea zilei vor
fi mai multe chestii iipportantr
de rezolvat, între .•cari va fi şi
darea de seama dela petrecerea
din 16 1. e. Deci fie care membru
este rugat a lua parte la această
adunare ca să fie pe deplin satis
făcut eu toate ce se vor decide şi
mai cu seamă despre darea de
seamă mai sus amintita. Absenţe
le nemotivate se vor pedepsi
conform statutelor.
Prezidiul.
Societatea „Voluntarii Romîni
ei" din Philadelphia, Pa.,
aduce
la cunoştinţa membrilor săi, pre
cum
şi
a
a cclor interesaţi pentru
se înscrie ca membrii noi în
Societatea noastră, că îşi va ţinea
şedinţa liniară Duminecă, 31
Martie 1018, la orele 3 p.
m.,
şedinţă.
în
bala Societăţii din 704 N. .'?-rd
Street. Toţi fraţii membrii sunt
rugaţi
a
nu lipsi de la această
Prezidiul.
Filiala No. 1 a Societăţei „Mi
hai Viteazul" din Steubenville
Ohio.
Convoacă pe toţi meni
Inii săi din ioc şi jur a lua par
te la şedinţa generală lunară, ca
re se va ţinea Duminecă în 2
Martie 1018, în localul d-lui fie
orge Duţiu din Welles Street No
44:, la orele 0.30 a. m. Toţi fra
ţii membrii sunt rugaţi a fi pre
zenţi la această şedinţă. Absen
tele
ne
motivate se vor pedepsi
eon form statutelor.
Prezidiul.
——o
A V I Z
Societatea rcmînă de ajutor şi
cultură „Voluntarii Rominiei''
din Philadelphia, Pa., aduce la
cunoştinţa tuturor surorilor So
cietăţi, Cluburi şi Parochii. că pe
ziua de JOI.
4
IULIE 1918 îşi
va face sfinţirea steagurilor So
cietăţii, cu care ocaziune se vor
organiza .mari serbări naţionale.
Rugăm a se lua notă despre
aceasta şi pe ziua sus arătata să
nu se aranjeze alte serbări de
felul acesta.
PtezidisL
UN MARE FOLOS PENTRU
K0MÎNII DIN CLEVELAND.
La librăria „Edgewater" din
Detroit Avenue eolţ eu W 75-t.h
Str., s'a format în seara de 11
Martie
o
clasă de limba engleză
pentru străini. Pînă acum sunt
17 elevi şi vin regulat la orele
7.30 seara.
Printre ei «unt
62—67).'
mulţi
Romîni.
Ori care alt "Romîn doreşte să
înveţe gratis limba engleză, poa
te veni la acest isvor de cultură
unde este primit eu plăcere
tratat cu o
deosebită «tenţie.
(No.
In numele Societăţii
Bomînă"
din
si
n
O N V O A E
Societatea romînă de ajutor şi
cultură „Steaua Romînă" din In
dianapolis, Tnd, convoacă pe toţ
membrii săi a lua parte la şedin
ţa ordinară, care se va ţinea în
Dumineca primă a lunei Aprilie
La ordinea zilei sunt mai multe
chestii foarte importante de re
zolvat, şi care frate membru nu
şi-a plătit dolarul pentru drapel
este rugat a şi-1 achita, căci în
cel mai scurt timp trebue să fie
banii toţi colectaţi. Care nu-1 va
plăti pînă la adunare, suntem si
liţi să-1 luăm în restanţă. Tot o
dată sunt rugate şi membrele So
cietăţii „Steaua Romînă" ca la
prima adunare să se (prezinte la
localul Societăţii pentru a depune
jurămîntul conform hotărîrei de
la a du ii a rea trecută.
22'«&ft*KE 1918.
spe-
De doctorul A. Lappner, Detroit,
Mich.
Mă voiu mărgini în acest arti
col, ca să deschid ochii poporului
cum mulţi au căzut victimă, şi
cum alţii vor cădea, cînd cad în
gtiiarele acestor specialişti, cari
se anunţă în diferite jurnale .sau
cireulări că sunt specialişti în
boli lumeşti, sau boli cronice,
sau boli ttfide sîngole este înveni
nat.
Prin specialist se înţelege ace
la care îşi devotează timpul nu
mai la o branşă a medicineî. Cu
alte cuvinte cînd se ocupă nu
mai cu boli de och, sau numai
cu boli de gît şi nas, sau cu bo
lile peptului, etc.
însă ca cineva
să' ajungă
aşa
un specialist, ar trebui să mai
meargă, să ia încă un curs după
e a devenit graduat în medicină.
Acest curs se numeşte post-gra
duate, şi pentru asta se cere ca
pearză mulţi ani, să lucreze
ub
direcţia unui maro profesor,
$i pe lîngă asta să fie conectat cu
un spital, care îl admite să prac
iseze specialitatea lui acolo,
aci un spital cu renume nu va
uimite pe ori şi cine ca să prac
ijac acolo pînă nu dovedeşte că
^fe chiar un om de ştiinţă, că
^tc capabil pentru specialitatea,
are el pretinde, că ştie, cu un
uvînt, trebue să dovedească «a
ste un (SPECIALIST.
Legile aci în diferite state ale
Statelor Unite sunt tare slabe şi
parte a. profesiunei medicale,
işa numiţii şarlatani medicali, cu
scopul ca să atragă populaţiunea
n cursa lor, se anunţă că sunt
peeialişti în boli cronice, sau
loli
lumeşti, sau boli, unde sili
cele este .înveninat. Dar vă rog
să cercetaţi mai de aproape, de
xemplu,
la state medical society,
are este recunoscută de stat, da
vre-unul din aceşti specialişti,
u făcut lucrări ştiinţifice în a
eastă specialitate, dacă într'ade
/ăr aceşti aşa numiţi specialişti
iu se ocupă şi eu alte branşe ale
nedicinei, adecă dacă nu practieă
nedieina în genere ca ori şi care
ilt. doctor.
Eu vă deci a® te
mod
franc, că
u cît am învăţat medicina în
Romînia şi în P»erlin, am vizitat
icoiile medicale posgraduate în
Ww York şi n'am auzit, de spe
ialităţi în boli cronice.
Vă spun pe onoarea mea ea
lici acei zişii specialişti în boli
ronice ştiu că spun o minciună
mare cînd zic că sunt specialişti
ii bolile acestea. 8i cînd aceşti
arlatani zic că dacă nimenea nu
v'a vindecat de aceste boli cro
nice apoi ei vă vindecă, apoi am
să vă declar că şi aceasta este o
ninciună.
Conform
legilor,
cînd
cineva
se
uiunţă că e specialist în boli ilu
neşti, e vinovat, şi poate să-şi
pearză dreptul de a practica me
icina. Aceste anunţuri de obi
cin sunt publicate în jurnale
ari nu sunt englezeşti. $i ca să
înşele lumea, se anunţă în foile
nglezeşti, ca specialist în boli
ronice. Aceştia sub forma acea
ta atrage pe bietul care suferă,
sau pe acei cari au închipuirea
sufere. Odată ce a ajuns în
inimile -lor, e ca şi cum ar cădea
îiitr'un lanţ de pungaşi de buzu
nar (pick Pokets). Cum majori
tiitea medicilor nu pot vorbi lim
bile străine, au angajaţi interpre
ters cari vorbesc ruseşte, romî
neşte, şi care pe lîngă datoria d?
servi ca traducător, mai arc
şi acela de a şti cum să scoată
mai mulţi bani din buzunarul
victimei. Aceşti agenţi ai medici
lor specialişti, vă va declara, că
ei au fost. bolnavi de boli cro
nice, şi că acest doctor,
3a care
ei lucrează, 1-a vindecat.
Dar cînd pacientul întreabă pe
agentul ce spune doctorul mă
va vindeca? Doctorul întreabă
pe agentul dacă putem suge dela
el vre-o cîte va sute de dolari
Agentul de obiceiu chiamă
doctorul „Profesor" ca să -facă
o impresie asupra bolnavului
cu un profesor dacă vrei să ai
a face trebuieşti să cheltuieşti
bani.
Aceşti
„Steaua
Indianapolis, Tnd.
Prezidiul.
«peeialişti, M! recbman
dă că ei pot. vedea în corpul o
mului cu un fel de maşină elec
trică tot ce sfc petrece şi tot. ce
suferă. îŞi de multe ori nu între
buinţează decît o maşină electri
că „High frequency" cari pro
duc nişte raze cari se aseamănă
eu razele Rentgen, sau razele
şi pentru care face întunerec ca
să facă o impresie asupra bolna
ini§ui^e#^fit%iaodut acesta să pon­
tă scoate dela cl vre-o 25 dolari.
Dar prin aceste raze nu se poate
vedea nimica şi victima e satis
făcută că doctorul o să vaza ce
are în corpul lui, sau sîngole Ini.
Dar vindecat nu este, căci după
ce a mers la el vre-o 10 săptămîni
se convinge că nu s'a făcut bine,
bine înţeles după ce a perdut
vre-o eîteva sute de dolari. A
vem specialişti în a vedea ce su
feră omul, dar aceştia sunt oa
meni de ştiinţă-cari şi-au perdut
-mult timp să înveţe, să facă o
dia-gnosă. .Mulţi chirurgi mari a
pelează la ei, să ajute să facă o
diagnosă cu razele în X. Cu a
este raze practicate de un ex
ert, poate da informaţinni ope
atorului, de exemplu dacă se
răseşte o bueat&yde os al capului
are apasă pe creeri produeîud
lureri de cap sau epilepsie («vîr
olire cu spuma la gura).
Presupunem că unul din neno
ocire a căpătat sifilis, sau o ra
ia sifilitică. Apoi e vai de capul
ui cînd cade în mîinile fîeestor
ipecialişti.. Dar l-aş sfătui mai In
ie să se ducă la ori ee spital sau
a Board of Health, căci este în
nteresul statului ea aceşti paci
nţi să vie la ei, şi asta, pentru 2
motive: Primul are interes să îni
M»dece răspîndirea boalei, şi al
Voilea ar avea interesul să-i dea
uira cel ])uţin 5 ani pentru a-l
ace capabil să s« însoare, pentru
i nu produce popii sifilitici. Da
oria unui medic conştincios este
le a da aceste îndrumări, şi dacă
ventual un aşa bolnav cînd e
levoit să plece într'un alt oraş
iă-i dea. un fel de scrisoare cu
îarc să se presinte la un medic,
înde este reşedinţa cea nouă.
icntru a şti ce i-s'a făcut înainte,
n ce trebue să i-se facă pe ur
mă! Şi este de datorie a medicu
ui conştinţios «ă povăţn iască
ic acel bolnav, ea să-şi examine
ze sîngele lui, la fie care 6 luni
nentru a se convinge dacă este
'indeeat perfect, în caz de
are
ntenţia a se însura.
Cînd cineva declară că este
fpecialist în boli lumeşti, să ştiţi
?ă este un mincinos. Ori care
medic graduat, este în stare să
ea consultaţii şi în boli lumeşti,
închipuiţi-vă că cineva capătă
in ulcer sifilitic pe organele ge
îitale, credeţi că numai acei cari
-e anunţă că sunt specialişti .în
bolile lumeşti, este capabil să
vindece de sifilis? Ori ce medic
a fi în stare, să aplice trata
ment local, ori ce medic are să
vă trimită la un laboratoriu care
•îă constate dacă într'adevăr sîn
*ele este sifilitic sau nu, şi ori
e medic va fi în stare să dea o
injecţie care se chiamă 606 şi ca
*e se fabrică astăzi în Statele U
lite sub controlul guvernului A
meriean şi care se numeşte Ars
fenamine, care este aceeaşi com
losiţie chemică ca şi 606, care se
•mporta din (iermania. Dar aş
vrea să văd pe aceşti aşa numiţii
specialişti, sunt ei capabili să fa
ţă examenul sîngelui pentru sifi
is dună direcţia descoperitorului
acestui fel de examen şi care se
chiamă în limba medicală „Re
acţia lui Wasserman" Presupu
nem că nn sifilitic are boala asta,
ijunşă la măduva spinărei, care
îi dă boala care se chiamă în
limba medicală Tabes dorsal*',
să vedem ce o să facă aceşti spe
cialişti de boli cronice sau lu
meşti, cu un asemenea bolnav?
Căci aceste cazuri întră în speci
alitatea lor. II vor trimite la spi
tal la adevăraţii specialişti, cari
sunt Sifiligrafişti, şi îi va da de
idrejitul în măduva spinărei 606,
şi care este o operaţie delicată,
grea şi eu multe procedeuri. Şi
cum din nenorocire majoritatea
populaţiei romîneşti nu pot vor
bi englezeşte, sunt seduşi de a
ceşti agenţi cari sunt din nenoro
cire şi romîni, în plasma de pa
ianjen al acestor oficii medicale,
unde cel puţin dacă ar căpăta cel
puţin îndrumări pentru a capata
tratamentul raţional, dîndu-i în
acclaşi timp sfaturi pentru a îm
pedeca ivirea de complicaţii, ar
fi cel puţin folositor pentru bol
nav.
CUM S'AR PUTEA ÎNDREPTA
SITUAŢIA. ACEASTA?
-Slavă Domnului Romînii sunt
mai mult sau mai puţin bine or
ganizaţi mai în fie care oraş au
cîte 3 sau 4 organizaţiuni eu scop
de ajutor în caz de boală. în a
ceastă direcţie societăţile au fă
cut foarte puţin. Singurul lucru
ce au făcut e că angajază doctori,
care are îndatorirea să exami
neze membrii noi, şi deşi medicul
oficial al Societăţii, bolnavul în
caz de boală consultă pe ori ce
medic vrea el, cheltuind să zicem
pe săptămînă 7 pînă la 8 dolari,
pentru consultaţiuni şi medica
mente. €u «ite cuvinte beneficiul
1
99
De ce
sau
clinică^
rale.
Do 4 inch lat, cu două caturami $2.50
Do 4
pînă una alta acele 3
4
Societăţi n'ar face o poli­
(T)
v spen sa
ry),
/j inch Int cu cată rănii $2.75
Street.
de 8 dolari el îL priuic^tc, il
cheltuieşte
cu
unde să
capete tratament şi consultaţiuni
gratuite, chiar dacă din nenoroci
re capătă şi boli venerice? Xu es
te îndreptăţit la beneficiu în ca
zul acesta, însă ea membru al
rniunei ar avea avantajul de a
se bucura de tratament foarte
ieftin. Crearea unui spital pen
fru populaţia romîneaseă este tot
aşa de importantă
ca
şi crearea
de biserici. Am avut ocasie să
văd că avem oameni buni, cu ini
mă, cari dăruiesc mulţi dolari
pentru scopuri religioase, de c'e
oare
n'ar
contribui şi pentru «pi-
Şi cum aci guvernul romîn
^re legătură de-adreptul cu bise
rica, oare cu timpul n'are să
subvenţioneze cu suportare de
«pitale romîneşti?
Dom nul minis­
tru al Rominiei sunt sijrur că s'ar
interesa de
aşa.
instituţiuni,
Y )UNGST AVN, O. (îcorge Pintoa, Librărie, 264 E. Iuliu Mania".
Fnmt
LA URSU"
HB
doctorul şi medi­
camentele.
I)e ce acele sau 4 Societăţi
cari aparţin Uniunei u'ar face
un mic spital eu 25 paturi, de
exemplu, unde membrii să fie
îngrijiţi. în caz cînd au o boală,
care cere să stea în pat
mai
cu seamă că Domnialui este un
Chirurg cu faimă cunosmut chiar
de cîţiva chirurgi americani.
Ar fi bine ca societăţile TTni
unei, să încurajeze pe tinerii noş
tri romîni să studieze medicina,
la nevoie să ajute pe acei, cari
n'au mijloace. îŞi Domnul profe
sor îXegulescu a apelat la Socie
tăţile Fniunei pentru ajutorul u
nui student, care studiază în
Chicago, şi greu să luptă cu dife
rite obstacole, pentru a ajunge la
ţînta de a deveni primul romîn
yraduat în medicină aci în Ame
rica. Dar cum zice latinul „Pri
înum vivere deinde philosophare"
dc romîneşte ar fi mai întîi să
aibă cu ce trăi şi apoi să înveţe.
Şi ca acest student sunt mulţi,
cari ar vrea să studieze, dar 1111
sunt încurajaţi nici de părinţi,
nici de prieteni. în New York
^e găsesc german hospitals,
french hdspitals, italian baspitals.
l)e ce să nu se auza de Roumanian
hospitals? Făptuirea unor acte a
şa de nobile, ar încuraja pe mulţi
să' se unească în număr şi ii
mare, ca membrii noi pe lingă so
cietăţile deja existente.
MlCAr
UBUCITA
CĂ U A
LABORI PENTRU FABRICA
NOASTRĂ. PLĂŢILE CELE
MAI BUNE. VENIŢI LA:
A
pe fratele meu Zosim
Peieu din
comuna Viştea de sus, •comitatul
Făgăraşului. Nu ştiu de dînsul
din Martie 1916, e prisonier la
Ruşi din Octomvrie 1915 din o
rasul Nyjni Novgorod. Am pri
mit ultima scrisoare. Deci rog pe
toţi fraţii pritoniţri «»ri ştiu
U
CE Al MAI DRAG, SANATATEA SAU BANII??
EU CRED CĂ ÎŢI SUNT DRAGI AMBELE LUCRURI. DACĂ E AŞA, AICI ÎŢI RECOMANDĂM UN
OBIECT FOLOSITOR, CARE ÎŢI PĂSTREAZĂ ATÎT SĂNĂTATEA CÎT ŞI BANII.
ACEST ŞERPAR A VINDECAT PE MULŢI DE DURERI DE MIJLOC ŞI A SCĂPAT MULTORA AVE
REA ÎNTREAGĂ DE FURTURI, ARDERE SAU ALTE NENOROCIRI. PENTRU CE SĂ NU AI ŞI D-TA?
PRETURILE SUNT URMĂTOARELE:
LUCRĂTORI LA TOCILE DE
ZI ŞI DE NOAPTE. PLĂTIM
FOARTE BINE. VENIŢI LA:
sia şi Ttalia care ştiu
Toate vin făcute din piele curată de calitate foarte bună şi dacă nu-ţi va plăcea poţi să ni-1 trimiţi înapoi.
SE MAI AFLĂ SPRE V1NZARE LA URMĂTORII NEGUSTORI:
1
1
MAXSF1KLI), (). Yi\. Lulu, (Jrocorio, '27'.) X. Main Str. TIlOIJIMO, W. VA. I. K.kIu, (iiocoi 'k1.
va dt^pir»- duisul a-nii scrie şi lc
voiu fi recunoscător.
Alexandru Peicu, 1331 W. 54-th
CĂUTĂM NEGUSTORI CARI SE VÎNDĂ ŞI ÎN ALTE ORAŞE ŞI LE FACEM PREŢURI MAI IEFTINE.
OF COMAXDA TRIMITE SI BANII SI MASl'HA Ml.JLDCT'LUI PE ADRESA:
(62-64)
cTTTÎ
cu
loan
Oprea, pe feciorii
mei eu
numele loan Oprea din comuna
Prostea Mare, lîngă Mediaş. RogiH
pe toţi fraţii prisoneri din
Ru­
cumva a-
dresa lor să bine voiaseă a-mi
serie, sau chiar dînşii daca ce
tesc aceste rîndnri să-mi scrie
imediat,
cu
le voi fi recunoscător,
CĂUTĂM LUCRĂTORI LA SPE
CLE DE ZAHĂR.
Lucrători de toate naţionali-!
ăţile pot ca să capete de Iu
•ru la sfecle de zahăr Sn
statul!
Michigan.
Xoi plătim
$20.00, $22.00
caşuri dimineaţa,
S E A U
unul
ce
ş{
H24.00 pe un acru. Casă gratuită
u drumul pînă acolo. Vorbeşte
u representantul nostru
care va
î\ în următoarele locuri:
în Detroit, Mich.:
Duminecă,
9
la
John Fe-
^oloja's Barber Shop,
Peter
sau mai mulţi tovarăşi
care
De 5 inch lat cu 3 că ţăranii $3.0 U
Do inch lat cn 4 cătărămi $!.:)()
CANTON, OHIO. Simion Popa, la hala Sociotăţoi „1 r.
VASILE LICA UZI
SINGURUL NOTAR PUBLIC ROMÎN ÎN
Sfaturi legale, Contracte, Vorbiri în Court. Adresaţi-vă la
434 E. FERRY, AVE., DETROIT, MICH.
IVli .Market 4! 14.
GIMEA MATERIALULUI SAU
i
voesc a investi ceva bani în 21
patenturi de mare valoare, spre I
ta te mai mare. Pentru doritorii
din Detroit, Micii., care mă
cu
nosc în persoană se va
face o
deosebire.
sporitonif de
afla informaţinni
să se adreseze la:
Alex. Miclea, 986 Jos Campau
Ave., Detroit, Mich.
(No.
53—63).
DE VÎNZARB.
O eiifflări^ eu '.i Al lei, uzată nu
mai 5 hini, in bnnă stare cu cele
trebuincioase, şi aşezată 1*
o po
ziţie bună.
Pentru informaţinni fi adre
sa. la administraţia ziarului
„A
merica'4.
(No. 68—65).
o
L. SYLKOWSKI
Fraţii Romîni din Detroit, cînd
au lipsă de Automobile sau Street
ear pentru înmormîntări, cununii
sau paradă. Serviciu cinstit cu
preţuri moderate. Oficiul des
chis ziua şi noaptea. Locuinţa lîn
biserica rom. Sf. Gheorghe. Te
lefon
o
o
o
Rtdge Om. (4)
1
QOOOOCXXXXXXXJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOO
TAXA LA MICA PUBLICITATE
Caut, perdut, anunţuri de nunţi, botezuri, serbări, etc.
1 cent cuvîntul. Plata se face înainte, odată cu trimite
rea publicaţiei, numai Societăţilor din Uniune li se publi
că înainte şi în urmă li se trimite bilul de plată.
ADMINISTRAŢIA ZIARULUI „AMERICA"
cxxxxyjooexxxjooaDoooocoooccooctxxxxyDococxxxxyDcoQoooooc
250 EAST MAIN STREET ALLIANCE, OHIO.
în luna Martie şi Aprilie papucii de bărbaţi, femei, fete şi copii
«unt
cu preţuri foarte reduse. încălţăminte de prima clasă. Xoi vindem
mai eftin ca ori cine.
Nu
tfRANA, SA SE TRIMITĂ LA
PÂffîHX 9.
r.
uitaţi firma noastră. (4—22j3)
4* 4»^4? & 4» 4? 4» 4? 4* HH? 4*
4* 4? Hh 4* 4» 4» 4* 4» 4» 4» 4» 4
ÎNDRUMARE.
Toate darurile trimise în natură, hra
nă, îmbrăcăminte, încălţăminte, materia
le sanitare, pentru ajutorarea fraţilor no
ştri din Romînia, să se trimită fa adresa
Comitetul Femeilor Romîne, 262 W. 37th
Street, New York, N. Y.
O LISTĂ DE OBIECTELE TRIMISE, ÎN CARE SA SE ARA
TE CE
S'A TRIMIS
SI ÎN CE
CANTITATE, NUMĂRUL,
ZIARULUI „ROMÎNUL", CA SĂ SE PUBLICE PE AMBELE
ZIARE.
KOHOHOaOHOHOHOHOHOHOSOKOaOaOSOSOaOSOSOSOSOSOaOSGKOaO»
MUZICA DESTEAPTA-TE ROMANE
Compusă din 14 persoane cari cîntă cele mai frumoase
cîntece naţionale şi Americane, atît la petrecerile Socie
tăţilor şi a Parocliiilor cît si la Cununii si Botezuri. La
caz (le lipsă venim şi 7 persoane. Cea mni bună şi cea
mai veche muzică. Scrieţi sau telefonaţi la (1-4)
SIMION DUC A I
A E I A
CEL MAI RASPANDIT ZIAR.
Cu începere de la 1 August ziarul „AMERICA" a de
venit cel mai răspîndit ziar din toate ziarele romîneşti
din Statele Unite.
Ziarul „AMERICA" are peite 13,000 de abonaţi, afa
ră de cititorii cari cumpără, ziarul cu numărul.
Ziarul „AMERICA" fiind cel mai răspîndit ziar, a
devenit mijlocul cel mai bun de reclamă pentru ori ce ne
gustor romîn.
i Rezervaţi-vă un loc pentru un anunţ în ziarul „AME­
RICA", dacă voiţi se fiţi cunoscuţi şi voiţi se progresaţi.
Reclama este sufletul comerţului. Americanii progre-
sează pentru că fac reclamă. Să nu vă aşteptaţi ca de la
primul număr sau măcar de la prima lună să aveţi un
rezultat satisfăcător, pe deplin.
Semînţa semănată nu dă roade a doua zi.
Nu întîrziaţi de a semăna. Cu cît întîrziaţi cu atît mai!
tîrziu veţi culege roadele. Nu veţi semăna, nu veţi avea
roadă.
Negustorul necunoscut să nu se aştepte la isbîndă!
-XV?
te
LUN­
GREUTATEA ARTICOLELOR
DF
REDACŢIA NOASTRĂ SAU
A

xml | txt