OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, March 26, 1918, Image 3

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-03-26/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Societatea „Hora Unirii" din
highland Park, Mich.
LONDRA, 125 Martie. Mi-
şsaNsli mi-o .trimită şi le ţoi ii
CORPORATION
Penobscot Buildings
DE1ROIT, MICH.
W 4809 ST. CLAIE (STOP 49), CLEVELAND, OHIO.
Phone: Central 6365-W.
BOKK)B080BOXK)BOH08C)BOS08080&0£OBOBO&09tO]SfOB(^8CHXOBOBOS£)H
1245 SOUTH MAIN STREET, AKRON, OHIO.
BECK & HURLEY
BECK & HURLEY
125 SO. CAPITAL AVE.INDIANAPOLIS, IND.
Main 1094. New 94. (1)
ooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx»
gnianiEiMiMmaaaiziaiann^
AMERICAN
•XKOTJTi Oil OB hvauux OB
«Aim, OA: SBOfOBI,
TAXŢIXKX rXHTKU tOCUTlŢI Şl FA.
KOOHH, KTATUTM, HTTITĂU, AJOTŢD-

w
w*
•f"
Mi*
ft
i,
rti
K'"
"4*
*1
sftV
4.,
(f- .v
A fi
Ţ,:
fel-
1
'4
S?"
bk91
v ly-
OLKVBLAHD, OHIO, MAB
Societatea „Armonia" din St.
*ouis, Mo. Convoacă pe toţi
lliembrii săi lua parte la( şedin
ţa lunară, care se va ţinea Du
fhinecă la 31 Martie 1918, în ha
|a Sirbilor din al 8-lea şi Barry
fŞtreet, la orele 2 p. m.
o V O A
Societatea roinîna de ajutor şi
Cultură ,,U. K. Ard. & Trans",
trii
w
fci*
v vk
eZ}'
,r
.4$
'i
v- «,
y
r*.
•iV
*-X
A
rin aceasta convoacă pe toţi meni
săi din loc şi jur a lua parte lă
Adunarea generală de 3 luni, care
ifca* avea loc Duminnecă în 31 Mar
tie, în hala Alexandru şi Sam, Ja
^rele 8.30 a. m. Pe lîn^ă programul
regulat vafi şi dareade/seama pe
^8 luni.
.** Tot odată himt rugate filialele
Ko. 1 şi 2 a trimite delegaţi, fiind
că sunt mai multe cauze de adus
înainte. Deci conform art. XI, lite
ta h) din statutele locale, toţi mem
brii sunt strict obligaţi a lua parte
la această adunare.
N. 13. Sunt bine veniţi la acea
stă adunarea toţi fraţii Romîni ca
4te doresc a să înscrie ca membrii în
jţiociet. noastră şi vor fi primiţi cu
ifcea mai rnare dragosteţ.»
i| Fraţi Romîni numai staţi nepă
i$ători faţă de Societăţile noastre
ţlroinmeşti, ci veniţi şi vă înscrieţi ca
fluembrii la această şedinţă.
In numele Societăţii „U. R. Ard.
:i& Transilvăneana"
Vieenţiu G. ZăfianVprbftâmic.
jjj^— lliv Cuxyam, secretar,
o
A v i i
•.'
aceasta informăm publi­
cul roiuin că George Thomas nu
Jmai este în legătură cu compania
-jTlie MclKuuild Niles,Realty Co.
|F. 6. McClasfcey, vice preşedinte
şi manager.
!(#0. 66-68).
NOII
Convoa­
că pe toţi membrii săi a lua parte
adunarea generală do trei
luni, care va avea loc Duminecă,
^81 Martie .1918, la orele 1.30 p.
flft., în localul d-lui Cligor Radu
•din 134 Manchester Ave., High
land Park, Mich.
.•r
La,ordinea zilei va fi darea'de
Seamă de trei luni şi alte puncte
^foarte importante de rezolvat.
Icci toţi fraţii membrii sunt ru
gaţi cu insistenţă a lua parte la
•ceasta şedinţă. Absenţele nemo
tivate se vdr pedepsi conform sta
tutelor.^
t- Prezidiul.
..
1
o
7V
I I A I E
i Societatea romînă de ajutor şi
cultură „Treicoloru-l şi Indepen
denţa Romînă44 „Coliseum Co."
din Gary, fiul., închiriază (ren
tcază) prin licitaţiuue edificiul
întreg al halei corporaţiunei, în
ziua de 7 Aprilie 11H8. Li.citaţiu
nea se va ţinea în hala bisericci
roinîne, din Madison Street Ia,o
rele 2 p. m.
('ine doreşte informaiţiuni' m-i'
UletaUaţe, să se adreseze prezidiu
^lui:
Nicolae Vaaile, 1624 Adanu Str.,
Gary, Iad.
Direcţiunea.
i.
A V I Z
Societatea romînă de ajutor şi
culturi „Voluntarii Rominiei"
din Phflade^Bhia, Pa., aduce la
cunoştinţa tuturor surorilor So
cietăţi, Cluburi şi Parochii, o& pe
iua de 301, 4 IULIE 1918 Sşi
va face sfinţirea steaguri]** So
cietăţii, cu care ocaitane ae vor
organiza mari serbări naţionale.
Rugăm a se lua not&.detpre
aoeasta şi pe ziua sas arătată st
nu se «ranjese alte sev^M dt
fşlul acesta.
(So. 6»-«6).j
/r',,
i
MmMM.
r,
A v i
nam
coltart „V. ». Jtrd. *rwu."
din AHteoca, ttbi .M NMn
a aduce
la
cunoştinţa tuturor
surorilor Societăţi. Cluburi şi pa.
rochii, precqm şi tuturor W»e vo
itorilor şi sjwUiaifcorUof ţm
o& a statorit aranjarea uniţ pi»
treceri tnişmoali tea^m 4
dans pe 6
roagă
a

se
cere
iittl
Pifea-
.Hi*
NAŢIUKBA.CUX1 TSSKJJrt
SPXBANŢBU LUI KA1SBB.
IM: William T. Bill.
(Bupă,^kţurday
Prezidiul.
Evening
Jus pe marginile tranşeelor ce-
lor mai apropiate de inamic, e I
un £ei, 4e. ridicătură lată de opt I
inches şi înaltă de două urme,
pe care sta,u trăgătorii cînd
care
sunt de pază sau, cînd deschid
•focul. (Numeroase $i dese mici
alcovuri în pereţii tranşeelor,
cari par făcute ipentru a fi puse
în ele „icoane'' sau imagini de
sfinţi, sunt pline de granade de
mînă şi cu cartuşc de rezervă.
Tin loc în loc sunt tăbliţe cu in-
Tranşeele sunt.
pline
meni, însă telefoanele ce stau as
cunse în pereţi
!la
iîritortochiate,
?i *ţny*jr
A"* V ţ'V» «\-V
zis «îmbindu-mi cu prietenie:
„Ce-ţi e cu viaţa! Acest om viae
tocmai de la laşi ea să vază
tranşeele, iar noi cei din tran
şee ardem de dorinţa 4e a vedea
laşul!"
(Va urma).
r&zboi şi cu alţi, probabil des-
pre situaţiunâa de pe frontul de
vest.
POŞTA REDACŢIEI.
I
mu,1citori
scripţiuni cari anunţă ce pedeap- aceea. Am publicat ştirea în
să aşteaptă pe cel ce intră 'n
z'ar
fie care doi
tri paşi, pot aduce rezerve în cî
teva secunde. In anumite locuri
mai apărate de vedere, ip68turi]ţje
de observaţie sunt înaintate peş
te tranşee. Acesjte posturi au o
lărgime de eîte opt sau zece ur
me şi sAitt prevăzute cu mitrali
ere -montate ori igata de montat.
La fie care din ele este cîte o
sentinelă cu coif de oţel, vecinic
la pîndă, pîndind, pîndind, pîn-jpăci germane
dind, cu arma scoasă peste para
pet şi. cu trăgaciul pe piedeca
a doua ipîndeşte să vadă un
semn de viaţă de la inamic. Da
că vede un cap trage foc, şi apoi
toate celelalte sentinele fac la fel,
şi aceasta pentru ca inamicul să
nu ştie de unde-a venit prima
împuşcătură. 'Fie care post este
înscenat cu crengi şi frunze, aşa
Republica Statelor
pămîntul nimănui (No Man's mai bună ţară de pe suprafaţa
Land), erau sute de ochi prusi- hpamintului, şi acei ce n'o iubesc
eni cari tpîiideau să prindă vre-o îndeajuns încît să lucreze pentru
mişcare în partea noastră, cu o
atenţie tot atît de încordată ca
şi aceea cu care noi priveam spre
tranşeele lor invizibile. Pe cînd
vizitam primul post de observa
re, în tovărăşia căpitanului a
eărui companie «ra de servici —Jşcărei muncitorimei Americane
un tînăr de geniu care se mîn- Nu puteţi vorbi despre pace eu
drea cu oamenii sai întocmai ca muncitorii Americani nu puteţi
un pictor cu primul său tablou discuta cu noi despre pace a
de artă, din neprudenţă am cum nu puteţi vorbi de loc cu
început să vorbim cam tare eu noi. Noi luptăm în acest timp.
întotdeauna am vorbit prea mult n Ori că dfărîmaţi voi autocraţia
Din tranşeul din şpatc ieşi un Kaiscr-ului vostru, ori o vom sfă
ţncsager şi ne aduse o scrisoare rîma noi în locul vostru.
prin care colonelul ne înştinţa Muncitorii din Ameriea au să
să ne punem la adăpost ne-am servească un mare interes, o cau
mutat Ta un alt ţtost, şi astfel ză dreaptă s'o apere şi o mare şi
am scăpat de •confetilc zeukii importantă faptă s'o îndeplineas
Mars o granată de mînă că. Ce le este lor de însemnătate
pe ari Prusicnii ni-le trimitea îi este de mare însemnătate atît
drept eadou însoţit de felicitări- Americei, cît şi lumi întregi
lc lor. Nimeni n?a fost rănit, şi
mulţumesc pentru „plăcuta sen-1 SCRISORI DE LA PRISONERI
zaţie44. Caut pe trei veri ai mei: Vasi
Pe cînd stamjii nemişcare, eu le Roşea, George. Roşea şi Nico
privirea aţintită înainte, am sor-1 lac Cîmpeanu. Toţi sunt din co
bit o bucată din opera cîntată 1^ muna iBodu, comitatul Braşov
un biplan care a înţrerupt mono- Rog pe fraţii Romîni cari ştiu
tona viaţă de tranşee a unui om. adresa dînşilor să-mi comunice
La o curbătură' a trcraşeului, sau dînşii dacă vor ceti aceste
un soldat Romîn sta ascuns după rînduri să-ani scrie, şi dacă au
un copac marc şi făcea olbserva-1 putinţa să-mi trimită şi ceva aju
ţii speciale. 'îmi făcea impresia tor băncsc. Eu mă află prizoner
scenelor cu Indienii din istorisi- în Italia la următoarea adresă:
rile lui Cooper. Se repezea îna- Comorod loan, Prigionieri de gu
Inte cu. iuţeala unui iepure, se I era, Caswma Umbyta
^itea, jos şi asculta. apoi se a-| Italia,
unca ca fulgerul înapoi şi se fă
cea nevăzut în Septul 6opacului 1 O E U O A E B.
în ai sta puţin şi ieşea din nou, I tfiu Eustachc Hă'bian, din Daia
făcea sărituri"
1
Domnilor Nicolae Bîscă în War-
r®n»
avfm
no^
•»*, •.
*,
O
E I N I
Post). Inistrul de război Baker a oon-
i /TrTZr«v ferit astăzi un ceas cu primul
(Urmare
ministru Lloyd George în Dow-
ning St. Asemenea a oonferit
cu Lord Derby, ministrul de
9* Dumitru D. Bătu,
Dhio:
La scrisorile d-tră
onoare a vă răspunde că
nu
unde şi cine caută
pentru farmă cu pla-
®9a
€lim
am
tranşfce fără masca de gaz şi tot *re telegramele „Presei Unite"
astfel dînd instrucţii oamenilor I Res^ul, este al d-tră. Ar fi bine
despre ce trebue să facă în ca-J"8^ vă-adresaţi la primăriile ora
zuri de alarmă. şelor d-tră şi de acolo vi-să va
primit-o prin
iu I Pe unele locuri, ser
viciul acesta este făcut de Post
masterul din oraş. Vă felicităm
pentru ideia bună.
ACESTA E RĂSROIUL MUNCI
TORILO$.
că nu poate fi deosebit dintr'o I să cunoaştem nici sentiment, u
adevărată pădure naturală. Tot
aşa arată şi tranşeele germane.
M'am dus cel puţin la douăspre
zece posturi de observaţie ca să
pot ipri'vi linia inamicului din di
ferite puncte. Numai o singură
dată, timp de o clipă, am putut
zări un semn care ii trăda pre
zenţa. Cu greu iţi puteai închi
jpui că la douăzeci de Yards pe
ste gardurile de »îrmă ale Romî
nilor şi încă la cîţiva paşi peste
Acesta este răsboiut muncito
rilor. Nici un alt element din po
porul acestei ţări, ori din celelal
te ţări, nu va avea să sufere mai
mult ca muncitorimea după urma
unei victorii germane unei,
Ce înţeleg Germanii p*in •CU
vintele „o pace puternică*' o „pa
ce germană", a fost exprimat
mai înainte de generalul von
Liebert, un fruntaş al partidului
conservator prusac.
,Pentru noi e numai un sin
gur principiu de urmat, şi nu
vom recunoaşte altul. Noi ţinem
că puterea ~e justiţie. Nu trebue
manitate ori consideraţie, şi nici
milă. Noi trebue să avem Belgia
şi nordul Franţei. Franţa treibue
să fie făcută să plătească pînă
i-se va scurge tot sîngele. Trebue
să avem o pace tare."
D-nul G^miper a vorbit bine
cînd a- zis-In numele muncitorilor
Americani
v
Unite nu
e perfectă ea are in perfecţiile fi
inţei omeneşti însă este cea
ea, să lupte pentru ea, şi sa
moar» pentru ea, nu sunt vred
nici de privilegiul de a trăi în
ca.
„Eu îi spun Kaiscr-ului, spun
poporului german, în numele mi-
f)U- Romînă, comitatul Alba Iulia
nea 'benoclul la ochi Şi pfcrnea să I fost în America în 1907, şi mem
cerceteze văşduhul. 'Nu i?ti\i cît
timp va ff jucat acel vesel joc
de „dea-ascuusele" şi „dea-anoar
tea", eăei pe cînd plecasem spre
dreapta, către un^ loc nnde pîră
iau nişte focuri de mitraliere,
îmi ţineam o ureche întoarsă spre
el, ţi mă toi aşteptam *'and nn
iReetul oamenilor
nici nu M^siiqkc^eap
iniaW'y 'ItQttni'
bru al Societăţii „Carmen Silva4.'
rog pe fraţii Romîni să-mi tri:
mită nişte haine de îmbrăcămin
te căci am rămas gol mă aflu
prisoner in Rusia şi numai Dum
nezeu ştie cum o duc pe aici prin
munţii Urali.
Am nişte fraţi în America, car
în anul 1912 se aflau în Cleve
land. îNumele lor este Ieronim
Simion şi (Raventea Hătbian. Rog
Romîni cari le ştiu^ a-
IM»
jgntnv
DiA&B. X» MUMĂ ŞI MULŢU
MITĂ PUBLICA.
Societatea romînă de ajutor şi
cultură „Mihaiu Viteazul" din
Follansbee, W. Va., a avut o pe
trecere ca dans în seara zilei de
16 Martie 1918, la care a avut
un rezultat foarte mulţumitor, a
tît din punct d» vedere moral,
cît şi material. Iv
Deci pe această cale Societatea
,yMihai Viteazul" îşi ţine de da
torinţă ca ui totdeauna a aduce
cele mai şiycere şi călduroase
mulţumir^ fiiturpr acelo^r buni
fraţi ţlomini'^i îiiombrii cari pe
lîngă taka ile intraro' ău contri
buit şi cu'Sufira solvişi după cum
urmează:
y-
Ioan Alba şf\soţia ^1 •, Petru
Iancu $1 Opriş loan ^1 Nicolae
Samoilă şi soţia ,+1 Leopold
Glej $1 loan Hociotă $1 loan
Ciolane! -11 Nicolae Suci ^1
Mihail Gavril $1 Constantin 'Bă
ia $1 Petru Mici ea $1 Nicolae
C. Rusu şi soţia $1 loan Birău
$1 Iosif I. Medveş $1 loan Bo
ian -$1 preşedintele soc. loan
Butică şi soţia $2 secretarul soc.
Dionisie Muscă i|l casierul soc.
loan tStanciu $2 vice preşedinte
le soc. loan Codrea şi familia $1
secretarul financiar al soc. Dio
nisie Alba $î controlorul de re
gistre alifooto. Nicolae Rusu $1
directorul filialei No. 1 din Steu
)enville, Oh-io Iosif Medveş $1
casierul filialei George Duţu tj»l
seceretarul filialei VasiJe Rohan
4
Stefan,Nist-or $1 Soc. „Glo
ria Romînă", Weirton, W. Va.
$2 membrii soc. ,,Gloria Romi
nă": George A Bîrsan ^1 Iosif
Trînbiţaş ^1 Savu Neagu «j»l
Axente Neagu $1: George Gliibe
dea şi soţia .$1 Filiala învierea
No. 2 din Follansbee, W. Va. $1
membrii fii. învierea: iNicolae
Draia $1 Aron Cean $1 loan
Rişcuţa Sam Bădan $1 loan
Ghindea $1 Vasile Grigoriu, bru
tar în Weirton, "W. Va. #2 loan
Moga $1 loan Duţu şi soţia ^1
Nicolae Popa $1 Petru Luipescu
şi soţia $1 Adam Costari $1.
titrate în total $108.75
Eşite în total .Vi $75.45
Vii
Venit (hirat '.. I...... .. $33.30
Deci pe aeea#tă eale aducem
sincerile noastre' mulţumite tu
turor fraţilor Romîni care au
participat M-* aAe&stă petrecere
şi-i_ rugăm ca şi pe viitor să ne
dea tot. acelaşi sprijin 'bîiie voi
tor al d-lor.
în numle Societăţii „Mihai Vi
teazul" din Follansbee, W. Va.
loan M. Butică. preşedinte
re
Dionisie Muscă, secretar
MlCAr
IBLiCITi
DE VÎNZARE.
Buceric şi Groceric roniineas
ca, unde lucrează 3 persoane, în
tre 3 fabrici, cu numele: Weste
Rezerve, -Trumibul şi Brahilu
singura 'bucerie şi grocerie se află
de vînzare. Doritorii să vină
persoană la faţa locului, sau să
se adreseze la:
Nicolae Baba, 25 Rever Street,
(No. €6—70 .'
ÎN ATENŢIUNEA ROMÎNI
LOR DIN DETROIT, MICH
Corporaţia de automobile
AIR-O-FLEX nu a autorizat
pe nimeni ca se vînză acţiunile
ei mai mult ca cu $5.00 bucata
Este adevărat că valoarea unei
acţiuni este de $10.00 şi le vom
vinde cu $10.00 atunci cînd pri
ma emisiune de 12,000 de acţii
vor fi vîndute, dar de prezen
să nu plătiţi la nimeni mai mul
de $5.00 acţiunea, pînă nu ve
niţi ca să vorbiţi ia oficiul nos
tru dih 570 Penobscot Building
Mai avem acţiuni cu $5.00 şi la
cumpărare primiţi şi certifica
tul. Nu putem vinde unei per
soane mai puţţn oţ 6 acţiuni şi
nici mai multoa 1,000.
Romînii «ari looulesc prin
te oraşe pot ciimpăra acţiuni
prin poştă. Scrieţi în limba ro
mînă sau engleză la
AIR-O-FLEX AUTOMOBILE
670
7
(65-69)
DE VÎNZARE.
proprietate, constătătoare dhi
Ştor, Restaurant, Hotel şi Saloon
în conecţie & Pool Room, toate
aunt sub un eop«ţ^ şi aparţin
proprietarului
din New&rlj^
toate i^eeste
luacţioaeasS
forsea
De prezent
(buaines)
merg
măsură- '':'f
foarte bine. Sunt situate în faţa
fabricei „The American Bottle
Co.". Poziţia cea mai bună, Xfirst
change). Se vinde din cauza mu
tărei în statul Florida.
Mary G. Forsea, 138 Le R07 Str.
Newark, Ohio.
(No. 1 3
5—6
Ap.).
'V- o
DE VÎNZARE.
Un restaurant cu toate cele
trebuincioase,
111
centrul Romî-
nilor, chiar lîngă fabrici, se faec
bussines foarte bun. 11 vînd din
cauză că plec din oraş. Puteţi
veni în persoană sau scrieţi. Nu
perdeţi o ocazie aşa bună ea a
ceasta.
Adresa ţi-va la:
Alex. Giunea, Alliance, Ohio, N.
719 O, S» 4831.
(No. G5—67).
o
UN MARE FOLOS PENTRU
ROMÎNH DIN CLEVELAND.
La librăria „Edgewater" din
Detroit Avenue eolţ cu W 75-th
Str., s'a format în seara de 11
Martie o clasă de limba engleză
pentru străini. Pînă acum sunt
17 elevi şi vin regulat la orele
7.30 seara. Printre ei sunt mulţi
Romîni.
Ori care
alt
O A U
pş fratele meu Zosim Peicu din
comuna Viştea de sus, comitatul
Făgăraşului. Nu ştiu de dînsul
din Martie 1916, e prisonier la
Ruşi din Octomvrie 1915 din o
raşul Nyjni Novgorod. Am pri
mit ultima scrisoare. Deci rog pe
toţi fraţii prisonieri cari ştiu ce
va despre dnîsul a-mi scrie şi le
voiu fi recunoscător.
Alexandru Peicu, 1331 W. 54-th
Street, Cleveland,
(No. 62—66).
A U
eu loan Oprea, pe feciorii mei eu
numele loan Oprea din comuna
Proştea Mare, lîngă Mediaş. Rog
pe toţi fraţii prisoneri din Ru
sia şi Italia care ştiu cumva a
dresa lor să bine voiască a-mi
scrie, sau chiar dînşii dacă ce
tesc aceste rînduri să-mi scrie
imediat, eu le voi fi recunoscător,
loan Oprea, 71% FrenkUn fttreet,
Detroit, lCdL, U. S. A.
(No. 64—71)»!
S:
Dl
Romîn doreşte să
înveţe gratis limba engleză, poa
te veni la acest isvor de cultură,
unde este primit cu plăcere şi
tratat cu o deosebită atenţie.
(No.
62—67).
19
ac
•v
V V"
APEL DIN PARTEA GUVERNULUI D-TALL
DEPARTAMENTUL VISTIERIEL
ofrin»tWe**MtTOtFi. as wAsanroToir.1K itMiiftt
CĂTRE CLUBURI, SOCtETAŢI, ORGANIZAŢII, BISERICI, ETC.
DOMNILOR:
Guvernul D-tră, ca sa aducă larni victorios sfîrşit acest război pentrn onoarea şi dreptu
rile Americei şi pentru libertatea lumei, este întimpinat de trebuinţa de a căuta bani din nou,
şi, avîndu-se aceasta în vedere, s'a anunţat
al
treilea împrumut al Libertăţii.
Campania pentru acest împrumut se va începe în ziua de 6 Aprilie, prima aniversare
întrărei noastre în război.
Americanii de origină streină, atît individual cît şi prin organizaţiile lor, ca Cluburi, So
cietăţi, Biserici, etc., au sprijinit primele două împrumuturi ale Libertăţei într'o formă care
pentru mine a fost un nesecat isvor de mulţumire sufletească.
Sunt convins că al treilea împrumut al Libertăţei va avea sprijinul lor din nou, fără
deosebire de credinţă, sex, vîrstă, loc de naştere sau viţă de neam.
Pentru ca acest împrumut se aibă succesul dorit, vor trebui făcute sforţări organizate
şi metodice. De aceia, înrolarea tuturor corpurilor organizate în această campanie este de cea
mai mare importanţă. Iţ^dăjduesc cu încredere că Guveţnul va primi acest ajutor într'o
n
f-
Îl
s 1 ,€t
11
DEPARTAMENTUL VISTIERIEI.
ORGANIZAŢIA ÎMPRUMUTULUI DE RĂZBOI
OFICIUL DIRECTORULUI PUBLICITĂŢII WASHINGTON, 16 MARTIE l«li
CAM CLUBURI, S0CIETM1, ORGANIZATU, BISERICI £TC. DIN STATELE 111l DIN AMERICA.
DOMNILOR:
Referitor la cererea de mai sus a guvernului D-Voastră, cerere făcută de Ministrul de
Finanţe al Statelor Unite, W. 6. McAdoo, şi avînd credinţa că veţi da atenţie acestei chemări
şi veţi da dovezi de patriotismul, lealitatea şi cumpătarea D-Voastră, cer cu respect ca orga
nizaţiunile ori bisericile D-Voastră să ia imediat paşii necesari, organizîndu-se cum va fi mai
bine pentru campania celui de al treilea împrumut al Libertăţii.
Un comitet special, fie cel mai dinainte denumit sau un altul denumit acum fără întîr
sftere, trebue să se întrunească imediat şi se facă planuri pentru sforţări complete şi sistematice.
Toate instrucţiunile şi materialul necesar pentru înlesnirea lucrului acestor comitete
printre membrii organizaţiunilor lor, vă vor fi trimise.
Compusă din 14 persoane cari cîntă cele mai frumoase
cîntece naţionale şi Americane, atît la petrecerile Socie
tăţilor şi a Parochiilor cît şi la Cununii şi Botezuri. La
caz de lipsă venim şi 7 persoane. Cea mai bună şi cea
mai veche muzică. Scrieţi sau telefonaţi la (1-4)
SIMIONDUCA
0-L S. SEKICKI
un Sîrb, dar bun prieten al Romînilor. Cine-1 cercetează
rămîne satisfăcut. Mergeţi la: (1,13 Mai)
iiyi^i^^r^^rr8\ir7î\irrSNiry8virr8\ir7^ir^ii^^r^^Tti^r7s\i^ir^i^'ii^Vir7^r?* i
UNDERTAKER, DIRECŢIE DE ÎNMORM1NTARE.
Cea mai veche şi mai cunoscută firmă a Romînilor din
Indianapolis, Ind., este
institutul Tipografic
AL ZIARULUI
U MABI ft KOI, BHJRB 1»
anrnmr
uuvmt. obi ob loooubi
V: U ATUra SB ABTA
DEVIZA
iUcrari CMţtiiMloatii
jXlMUI IB ^pţl
u
i#•&&&&
a
ATELIERULUI ESTE:
1
A
'vîiii
Sî'.V"
J-7lJ'if)^
yi
s/:
v
mi­
w,'#.
(Semnat) W. O. McADOd
Secretarul TesaarnlaL
Al D-voastră cu respect
FRANK R. WILSON, Directorul Publicităţii.
MUZICA DESTEAPTA-TE ROMANE
Hi,
V.i"*
4
'l
(-,
$ A
4.1
-V 't
"hi
4 9
A
•i v u i-
ti
.• îîţ.

xml | txt