OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, March 28, 1918, Image 2

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-03-28/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

O U A N I A N A I Y
omoiAL
STATES AND CANADA
CLEVELAND AND EUROPA .....
tntwred al Cleveland, Ohio, Post Office
second class mail
OlAL AND CULTURAL SOCIKTDSS OT AMSSIOA.
PUBLISHED DAILY EXCEPT SlftîDAY, BY
UNION OF ROUMANIAN SOCIETIES PUBL. 00., INC
ltO6-07 DETROIT AVE., CLKVXLAHO, 0®0
TELEPHONE: CUT. LORAIN 420-R.
Mi*
MfilTOE MANAGER: C. R. PA8CU
8D1T0R: IULIUS E. V. lOANOVICt.
BUSINESS MANAGER: NICK NESTOR
sud de Van
€!iid b&rbatu-i octHlirţ,.. 1*^
îloamiift Albert Wageiikiiecht
din Canton, Ohio în «tare să
THE DETROIT AVENUE SAVINGS
AND TRUST COMPANY
A n A S O K $ 2 0 0 0 0 0
E O I A V E N U E A W E S 6 5 S E E
1245 SOUTH MAIN STREET, AKBON, OHIO.
de G. Ti N. LIBRI
Bell Phone 1469. ,, (3-6)
*1V4
THE BENNETT BROWN HARDWARE CO.
BELL PHONE 1644.

^Wi
viîMf
fj "•.
LA* V
.y.ii
j,*'
.fit
fr%
Ri

•pHM&âifi
sr
ICftlTSD
i V'
u«ufletească
w
&*£*
.v -r
r-s- ^-.. V
,v
-y"*
A E I A
obgah
or
S U S I I O N
A înţeles privirea mea şi zise:
„Te uiţi mirat la mine. Să-mi dai voie aă-ţ* «pun CĂ şi ©ti
sunt mirat tie schimbarea pe care o văd la D-ta. Numai eşti apă
j$torul aprig al intereselor noastre de altă dată."
•^SSN intrijrat ?i l'o^mti^bat
„De unde ţi-ai format ])ărerea aceasta? Prin ce am ţîăxîătmt
*ca să nii spui eă am părăsit interesele organizaţiunei noastre şi
**lc muncitorilor în general?"
„Cu reclama cea mare pe care ai făcut-o în jurul şi în fa
voarea lepădării preoţilor noştri ortodoxi de Mitropolia din
Bibiiu şi alipirea lor de Mitropolia din Bucureşti."
„Ce are aface una cu alta. Organizaţiunea noastnă nu este
confesională. Noi n'am j)rivit chestiunea din punctul de vedere
religios ci naţional şi trădătorului Mangra trebuia dat o palmă
usturătoare, ceea-ce s'a şi făcut. Am fost de mult pentru aceas
tl manifestaţie naţională şi de acea am sprijinit-o. Atîta tot."
7 «Da, dar prin aceasta le-aţi dat o armă puternică preoţilor.
Acum se cred mari şi tari, zicîml că poporul i-a urmat şi deci
a'au îndeplinit cele susţinute de ei că sunt conducatprii,i'irc$ti
ai poporului." v
„Te înşeli. I5î suini numai |»ă»t4)rii sufleteşti, şi mimai ai
acelora cari se lasă păstoriţi de ei. în ţara asta poporul nu re
cunoaşte conducători fireşti. Conducători fireşti sunt numai
Regii şi împăraţii cari nu sunt aleşi de popor şi în ţara asta
^JHî-a ferit D-zeu de ei. Da D-le."
„Aşa ar fi, dar vezi că d-lor profită de ocazie. Dnţja au înce
feut să afirme că ei ne conduc."
„Cum? Prin ce cale? Nu trebue şft asculţi ce spuiie un svă
păiat dintre ci, care dacă am avea o autoritate superioară bise
ricească, ar fi tras la răspundere pentru purtările lui incorecte.
Nu ascult eu de el, dur o mai spun şi alţii. N 'ai trnzit cînd
vnil domn din personalul Legaţiunei Romînea zis unui preot, că
„îi pare bine că vede că poporul asculta de preoţi şi ei sunt con
ducătorii lui", ce i-a respuns? Ai fost acolo lîngă mine. N'a zis
că, „Aşa-i. Că aşa au fost preoţii romini şi In Transilvania şi
a sunt şi aici? Că ei conduc popomi?"
„Ba da, am auzit."
j^Atunci de ce n'ai protestat?'**''"'
'4&
'l „Pentru căiiu era nici timpul şi nici locul. O se vină vremea
f*§ ne spunem cuvîntul în privinţa aceasta, şi U vom spune tare
1 ca să se auză de toţi. Altceva?"
„Da, cu unirea pe care o projovădtiieşth Nu crezî că făcîn
»^dli-se unirea, poporul o se fie legat de mîiui şi de picioare
v „Nu. Prin o unire în felul cum a fost propusă de miile po
v porul uu perde nimic din drepturile lui. Nu este vorba dc o
unire a orgaaizaţiuuilor muncitoreşti economice cu organizaţia
t*ile religioase. La aşa ceva nici uu visăm. Kste vorba de o uţiire
Prietenul a rămas mulţuiBtt cu respUnsaî pe care i i'am dat
V şi mu crezut oă dc-ocarodată mu nu viu pe calea publică eu acute
lănKiriri. L'ara aocotit ca uu mx 'wufat şi dar cu
'-înşii'ttiri retgmf&JkHm trecut li.dneer, ea
îiC rf' .Vi'.' Ix- '..- I :--rW.i
ri'V: -l. --4if V.^.
•N-iV.'V
V-
V-t
thk roumahian bbnsr-
Mâi rispîndit siar romînesc din Statele Unite şi Oaaada
AP ARB WB OARE ZI AFARA DE DUMINECA.
O I E
E A N U
mattr*
Fie care cu al lui, si ia locul iui.
Zilele trecute un membru vecliiu şi conştient al organiza
tiuuei noastre venind la Redacţia noastră, după ce am discutat
'asupra unor evenimente ale zilei, cînd era gata de plecare îmi
jBpune:
„D-le Pascu, te rog un lucru: Pînă acum ai fost un uprijini
•8© fii tot aşa şi mai departe, atîta vreme cît vei trăi, şi dacă vei
&e fii tot aşa şi mai eparte, atîta vreme cît vei trăi, şi dacă vei
fi sau nu vei fi între noi."
Cuvintele lui, şi mai cu seama modul cum s'a exprimat
*(«u oare care îngrijorare şi cu o pornire sinceră) m'au pus în
.mirare. Am înţeles că mă bănuieşte sau că deja este convins că
îniu călcat pe principiile mele pe cari le-am profesat, nu numai
.de cînd sunt la acest ziar, dar şi pe timpul cînd colaboram la
ziarul „Homînul" şi pe timpul cînd am fost în ţară (după re
•tragerea mea din partidul socialist, odată cu retragerea mai
multor fruntaşi, dintre cari cea mai mare parte au ocupat şi
»Ocupă şi astăzi poziţiuni însemnate în serviciul ţărei), şi in 'aiu
uitat la el întrebător, fără să-i ţăspund vre-un cuvînt.
$4.00
$5.00
bkotukj
O lămurire
v
în năzuinţi şi idealuri naţionale. Ca să mă lămurcsc
mai bine o conlucrare a tuturor elementelor romîneşti în aceiaşi
fiirecţie, cu ţiu program determinat, şi prin care uu se» ştirbeşte
^u nimic drepturile pojionilui muncitor. O ademenea unire îusâ
nu se va putea faee de cît prin tmirea tuturor instituţiunilor şi
-elementelor din ambele confesiuni, căci altfel n'am ajunge la
nici un rezultat jfractic. Ar fi tot două tabere ca şi astăzi şi In
-loc ca să înceteze antagonismul, vrajba, poate ar lua proporţii şi
vmai luări." "Jx'i.J-
1 v
'•f
sssss*
v
s
99
n j1
fc
,\k
J?V'
$
Luaţi .scama că st' apicpie ziua
Libertăţii şi dacă ţineţi la liber
tate se fiţi cît se poate de liberali
ii cumpărarea bonurilor 'de la
taprumutul Libertăţii, căci nu
mai astfel se va păstra libertăţile
iin ţara asta.
V
Iutrebăin pe Neamţul. £•&& are
•unoştiuţă dfc Notarul Weis din
comuna Hoinorod. 0,rsiiu^lâ
"ntrebarc deocamdată. "'v
-i v
Socialişti puşi la racoatt.
Mb
40ţ
n
f'
Maturul corp (Senatul toatelor
Unite) a" revenit la sentimente
mai bune de cînd au reluat Nem
ţii ofensiva. Azi dacă La Follette
ar deschide gura se facă vre-o
critică filo germană ar ii aruncat
afară ,pe fereşti. •.
Un domn al cărui temepera
:uent caracter, principii etc. etc.
şi etcetera se schimbă după băta
ia vîntului are o deosebită predi
'ecţie de a face colecţie din Foaia
Ro-borului, pe care o păstrează ea
pe nişte, moaşte şfinte.
Fisical, nu ne ajută cantitatea
hranei ^pe care o mincâm, ci caii'
Mtatea pe care e în stare s'o mis-
luie
stomacul. Intelectual,' nu
cantitatea materialului ipe care îl
•etim, ci cantitatea care o price
pe mintea şi care se lipseşte de
sufletul nostru.
Oare ee «s'a făcut domnii acein
în a eăror cimpoi sufla Nfttimţiil.
Citul vezi că uu prieten se in
teresează prea mult de interesele
tale şi le neglijează pe ale lui.
nu-1 lăsa să se îndese în sufletul
tăti. Vom qpune de altă dată
de e«.
INFORMATIUNI
Ilar-
vev A. Ileddcn şi feciorul sau Ejl
gar, ambii socialişti din Jackson,
Mich, au fost furaţi în dimineaţa
zilei dc 26 Martie a. e. de 12 persoa
ne mascate cari veniseră" cu două
automobile după dînşii. Ambii so
cialişti ţinuseră c|te o vorbire so
cialfetit 1nfbeată în care lnaserîi lat
ră I'ui ala guvernul american pen
tru intrarea acestei ţări în război.
Dînşii au fost duşi departe în cîmp,
unde au fost văpsiţi eu cerneală ro
şie şi au fost admoniaţi să nu se
mai întoarcă la locuinţele dînşilor
din Jackson.
i' "fc
Un caz dc mnor xt eînri dr ntt
sfare.
Poliţia din (•leveland, O.
cercetînd cazul de omor al doam
nei Leslie O'Kelly, a arestat 5 ne
?ri în legătură cu acel omor şi alte
•cazuri de jaf întîmplatc în Cleve*
laud, O. iu tiiu,pul diu uruw.
Tor să îhchtd'i cuba retur tfc. v—
De acum, oraşul Chicago, In. voie
şte să 'şi ia adio dela cabareturi
Femeile uşuratice din societatea ce
lor fără de nume nu vor mai umbla
dealungul meselor pe jumătate goa
le şi nu vor mai surîde aşa graţios!
ca alte daţi şi nici ochii lor văpsiţi
nu vor mai băj?a fcrbinţeli îfr sîn
gele celor ce simţeau un furnicar''
în apropierea lor. Nu vor mai fi ni
ci dansuri libere de ,,fox trot" şi!
nu vor mai fi nici alte multe bună^.,
tăţi. SaWuerii din Chicago, în bu^
nă înţelegere cu berăriile, au deci*
că pentru binele şi viitorul ambehîr
partide vor abzice de a mai ţinea
cabareturi. Iar astăzi este întrodus
înaintea senatorilor orăşeneşti pla-'
nul de a închide toate cabaretnrile,
care plan probaşi va fi votat. Din
parte» noastră nu adaiifrăm decît
că prin inchidcrea lor să înehide
cea mai scandaloasă rubrică a aec
lui oraş şi femeile uşuratice vor.
Fi silite să plece sau să cerce a 'şi
eîştiga esifjteuţa in mod cinstit.
odată cu capul să te dai şi d-ta.de partea popilor."
acea ca să cad în
j^piîle democratice pe
ca«m făcut îut^ouiţ
ft v.
'V'
i
4% 4 "4 •, i î'fV'
îE%
ifcttsaiett
înciă
0
raită y bl&vieaitilor a$iipra
far mărilor Amffîâani'
Nevill, de 18 ani, a fost împuşcat
de 7 ori, iar doi bandiţi mexicani şi
o femeie au fost ucişi cu prilejul u*
nei raite pe care bandiţii mexicani
au făcut'o asupra farmei de sud a
lui Nevill, la o depărtare dcf43 mi
le
în
Horn,
?l-a
,l
Turcii doresc Crimea.
$ă caută juraţi.f)
am venit cu arieste lămuriri astăzi, şi nu atunci cînd îmi puse
sem în gînd.
Nu vreau n& platiess^ ^i»upi^ mea utei o bănuială. Bemînul
nostra are tot dreptul să fie bănuitor. Prea mulţi i-au speculat
buna credinţă. Prea mulţi, în cari şi-a pus încrederea, şi-au
schimbat principiile peste noapte. Din păcate sau din fericire
(judece fie care cum va o*ede) nu sunt plămădit din acelaş
aluat.
Aii Imbătrînit luptfnd pentroi uu ideal: LutiH'narea poporu
!u| şi fndiminarea lui spre orizonturi largi. Spre libertate şi
ttlMijiefpare politică şi ecn*$şrcă, dar n'am aj«^s încă la
y
a
Tex.
Vor tam toate ornamentele ăe
pe uniforma soldaţilor.
& i»1
p.
Gle&U
Desena­
torii de haine militare din New
York au primit înştiinţare din Wa
shington, D. C. că în interesul eco
nomiei, de aci încolo să elimineze
toate podoabele superflue de pe
uniforma soldaţilor. Cu lăpădarea
acestor ornamente vor fi în stare
pe dc altă parte ca să pregătească
şi uniformele mai iute.
«Jy v *5-
Au dat drumul nidştnftor îc re
crutare.
Ziarul „Daily Mail"
din Londra, scrie că acolo s'a decis
ca să dea drumul cît să poate de
iute maşinăriilor de recrutare a s»l
daţilor şi că soldaţii încrestaţi pen
tru a fi chemaţi la serviţiul activ,
vor fi chemaţi la arme cu mult mai
iute decît cum să credea. Guvernul
are lipsă de soldaţi şi va lua măsu
rile «ele ibal serioaq^ţltt lipsă.
W
Un foc primejdios.
Marţi di­
mineaţa a luat fpc garajul privat
din colţul locuinţei directorului de
finanţe din Cleveland, Nell's, la
numărul 8909. Detroit Ave. Ou pri
lejul acesta întreg garajul a că
zut pradă flăcărilor şi pc lîngă a
ceea a fost primejduită şi viaţa lui
Clyde Berry, femeiă-sa şi trei co
pii ai lor. Clyde locuia deasupra ga
rajului şi nu a ştiut nimica pînă
cînd a fost admoniat dc un poliţist,
care
deşteptat din somn. Causa
focului nu să ştie. Paguba sâ ur
că la 2.000 dolari. Pompierii au lup
tat în van timp de trei oare cu flă
cările.
Baptiştii adtim1 ftmă dc rfizboi.
Din Columbus, O. să raportează
cu data de 26 l. c. că baptiştii din
Ohio au decis să adune suma de
100.000 dolari pentru lucrările de
război cu prilejul sfintelor Paşti. A
proape o treime din această sumă a
fost subscrisă de baptiştii din Co
lumbus iw dccuţsuUulfti dfc Lutti ce
tre«p.
Ca­
davrele a 10 băieţi-belgieni, cari au
fost aduşi îndărăt dela front, unde
au fost siliţi să muncească pentru
Germani, au fost înmormîntate Ia
Erninghem, după cura anuuţau te
legramele din zilele trecute trimise
legaţiuiici belgiei^ diu JWilgduiţgtvn
p. C.
r-
i
Au ars trei locuinţe de vară.
Trei din locuinţele d& vară de pe
insula „liipr" din portul oraşului
Sandusky, O. au fost arse dc un foc
dc origină necunoscută.
listă spe-
cială cu nume pentru compunerea
unui juriu care să judece pc mem
brii organizaţiunei ..I. W. W." a
restaţi in acel oraş pentru violarea
legii de spionaj, a fost pusă spre
vedere şi aprobare publică în coşul
tribunalului federal din Chicago.
Să caută 150 juraţi. Sunf. 150 acu
zaţi. Pertractarea va începe Lunia
următoare. fî
Iată dc cc
A &}
profesat plnă|
acea care a
de sub ea, a
w
îîajr cînd
fi
dea .o buuă- povaţă multor fete
şi femei din America aceasta ma
re, care rîvnesc după căsătorii
cu socialiştii ori care suut chiar
măritate după socialişti. Bărba
tul dînsei a fost conda»mMat *pen
tru. agitaţii socialiste contra legii
de recrutare şi a fost închis ipe
timp de un an. Pe lîngă celelalte
multe neajunsuri cu care, ca o
martiră, are să lupte% Madam
Wagenknecht, a fost şi acela că
a fost scoasa afară din casă pen
tru că a expirat termenul de în
chinare. Acuma stă cu familia
întreagă pe drumuri, suferind
din pricina prostiei bărbatului.
O-MAiRE EXPLOSITSNE ÎN
JERSEY CITY, N. J.
iNEW YORK, 27 Martie. ^'A-_
stăzi a fost extimată (preţuită)'
la 2,000,000 dolari paguba carc a
fost pricinuită cu prilejul cxtplo
siunii magaziilor Jarvis din Jer
sey City, cxplosiune care a daţi
foc edificiilor învecinate. în ex
plosiunca care a zguduit întreagă
insula Manhattan, nu a fost ucis
nimenea numai cîţiva au primit
răni şi tăieturi dela bucăţile a-"1
runcate prin cxplosiune.
în magazii au fost înmagazi-*
naţi articoli' militari.
S'a dat o aspră poruncă pe»-!
tru ca pc viitor să nu mai fie în
magazinate materii explosive în
magaziile dc pe teritorul oraşu
lni. '''v'U
Autorităţile "federale
Cu ipreţul itnni bond de ^50.00
se ]ot cumpăra cuţite de tranşee
pentru o companie de infanterie,
ori 23 de graliate de mînă, ori 14
granate de puşcă, ori 37 cutii de
instrumente surgicale de ataşat
la centiroanele oamenilor- înro^
'aţi, ori 10 cutii de* instrumente
surgicalc cari se ataşa/ă la centi
roanele ofiţerilor.
Un bon de «M0(f'tiâUmbritei fi
echipa un soldAt., ori îl va hră
ni pe timp de opt 'îaui, sau Vii
cumpăra cinei puşti sau treizeci
dc granate de puşcă ori 43 de
granate de. aruncat cu mina, ori
25 funţi de .eter,, ori 145 pungi
pentru apă ca!d% 4)$ 2,(JD0ţ de
ace surgicalc. ..
Un bon de $100 împreună cu
un altul de $50, va îmbrăca şi e
e^ja un soldat de infanterie
pentru serviciul peste ocean, ori
va hrăni
uii
a n
s
K
Prinţul' de Wales a vizitat solda
ţii americani.
Principele de "Wa­
les a vizitat zilele trecute Clubul o
fiţeriloF americani, dela front, un
de a fost primit foarte căldunwţ.
Ziare­
le turceşti, după cum spune o tele
gramă din Amsterdam, arată că pe
baza dreptului dc liberă hotărîre.
Crimea va trebui anexată Turciei,
tocmai aşa cum provinţiile Baltice,
pe baca aceluiaşi drept au fost,ane
xate Germaniei.
soldat p^ timp ti®
Două bonuri de cite $100 vor
cumpăra un cal pentru cavalerie,
artilerie
aaft
ciuri.
Trei bonuri a flOO unul, va
îmbrăca uu soldat şi-l va hrăni
in Franţa timp de un an, or va
•umpăra o motocicletă pentru
compania de mitraliere.
Patru bonuri de eîte $100 von
cumpăra un ajvarat pentru eia
minarea eu razele X.
Un bon-de tfcoOO .va: procura bi
ciclete pentru compania de car
tier a unui regiment.
COPFISPONDENTA PARTÎCU
LARA DIN NEWARK, O.
Oraşul nostru care are o bise
rică romînă ortodoxă dc mai
mulţi ani a fost de mult lipsit de
un preot şi Koiiiînii au avut mul
te de suferit cînd aveau trebuin
ţă de servicii religioase. Erau si
liţi se aducă preot de Ja mari de
părtări şi cu iriari cheltuieli ca
sâ le facă serviciile de lipsă.
Astăzi avem şi noi preotul no
stru stabil^ pe părintele Filaret
Gţieorghin, preot din Romînia.
care a servit mai mulţi ani în
Canada şi' cite va luni în Cinci
nnati, Ohio. Adresa părintelui
Filaret Gheorghin eat£i P*l0
m.
UftIHSKl).
'"V!,»
ti?
l.cfc*
-.4
k"
orăşe­
neşti au început investigarea, lu
crînd în jurul suspiţiunii că a
genţii gcr.mani sunt responsabili
pentru exiplosiune.'
o -i
CE SE POATE FACE CU Mr
NH DE PE BONURI
Socotelile de mai jos dait tr -1
deie definită despre ce se poate
cumpăra cu banii d-tale pe care-i
împrui^uţi guvernului în schim
bul obligaţiei de stat numită Li
berty-Bond.
1
Jl
ipkfwc.-
ii
îv-
,• -v.
Afară de această noutate carc
intereKea^ă ^pe. Rom Inii din loc şi
jur, vă mai comunicăm că în ziua
de 17 Martie 1918 a avut loc bo
tezul i- copilului d-lui 'P. Oliima.
cunoscut comerciant fRomlii din
aeest oraş.
Cu acest ipriloj, părintele fila
ret ?heorghiu a donat $10.00
pentru Crucea 'Hoţie Romînă şi
d-nul Pantiîimon Cliima a donat
4(20.00, tot fientjru acel^ fond, ea-,
s^ati şi vărsat şi depus ltf'
ZT*
aft&ţi |ăţÎAtale Fi^
f««e*Şe
d5
Nife-a
Aii,#
n
I
A APARUT
if
Se.
'f
V
V!
Mty.i
&
In decursul anului trecut, ne
am trudit din toate puterile spre
&
4fi
de vre-un serviciu prietinilor
lîoştri, statului nostru şi ţării îioasfre.
părut de folos a spori capitalul nos­
tru principal la $200,000.00 cu o responsabi
litiite a acţionarilor de $400,000.00.
Ne simjim că această sumă ne va înlesni să te
servim cu mult mai bine în toate trebuinţele de
Bancă ale D-tale. i
IDENTIFICA TE OU ACEASTA
ÎVTfiKKICĂ ŞI CONSERVATIVA BAKCĂ.
8-L. S. SEKKKI
un Sîrb, dar bun prieten al Romînilor. Cine-1 cercetează
rămîne satisfăcut. Mergeţi lai
TABLA MATERIEI MAI ÎNSEMNATĂ: Marsilicza franceză,
Voluntarul francez, Deşteaptâ-te Romîne, Treceţi Batali^ne liomino,
Carpaţii, Pe al nostru Steag, Gornistul, Biruitori, Soldaţi, Hora de la",^
Sil istra, Ilora Cadrilaterului, liuga Mamei, Ce te legeni Codrule, Mîn
druliţa de la munte, La noi, La oglindă,. Numai una, Gaudeamus şi,.
alte multe cîntece foarte frumoasă, este o cărticică foarte bogată şi con
ţine 68 de pagini. Preţul este foarte modern, numai cu 50c. Se poato
procura
de la Librăria lui
v. i'
CAPITALUL
NOSTRU
PRINCIPAL
,V: (1,13 Mai)
5
rrsSi r7^i r/avi
r7a\i ryâFti r?^ci rTaĂ' rTavi rv^vi
r7^i
,v^' rTaA-i r?sSi FaSi :7
aT
frumoasa 'M cîntecele ostaşului cules0)
ARME
carte
GEORGE PINTEA (1-iJ)'
264 E. Front Str., ori P. O. Box 419, Youngstown, Ohio
ţxîooaooooooooo
Al DURERE DE DINŢI?
Dacă suferi de durer ede dinţi sau măsele, nu uita pe
renumitul Dr. A. B. WALLACE. Dînsul e cel mai vechiu
Dentist în Farrell. Lucrul vestitului Dentist e garantat.
Orele de oficiu: 9—12 a. m. 1—5 p. m. şi 7-^8 p. m.
DE. A. B. WALLACE, Dentist
Oficiul asupra dc Poştă, Broadway Str.. Farrell, Pa.
W3^HOOCBC«O^BOaOiSOOOBO«©K»C)TOtK»IOBa»KWOBOnO«eOI»CWC*
QOtK^SOSOSOnOnC^SCKOQOXC^KOXOSOBOKOiCOBOSOXK^SOSOSIOMOnOMQVţ)
615 E. Main Str., Alliance, O., vis-a-vis dc oficiul de tramvaie*
Se capătă toate uneltele de grădină şi fărmari tot felul dc fe
rării pentru maşini cuţite, ferestreauă, /sape, maşini de tăiat
iarbă, toate ce se ţin dc ferărie. (3)
PRIMUL OATIS DANTISt:
Pune dinţi şi măsele după ultifr
tima modă. Serviciul ccl mai ex«
celcnt în scoaterea dinţilor şi 4
măselelor făr ădurere.
Preţuri resonabile. Cercaţi «pr|-- *.
convingere. (3)
PHILADELPHIA DENTISţ^
9 S. Hovard Str., Akron, O.
Doschis în toate zilele dc la 8 a.t w^%§.
pînă la 8 p. m. Duminica închid
V-,
LUMINA CEA MAI CURATĂ.
LUKIHA SiBOTKIOA IŢI PASTKXAZA OASA
CASA 0CRATA ŞI LUKIKOAfA, EA NIT PKODUOE
FU* SA0 ABVKIOAXE BA-ţl DBOOLOKBZX ŞtB
tu db
ra ţsfcsţn 8ao ţmtsxut va
PÎJIIITÎ W OASA D-TAUEdSMA FSMTSU LU-
&
i-
i
-?4
/i
vM
ii
M.
.-j
1*.
yţif
it
v
îi
i
s,
-h|

£\îp 1-
y-%c'
casa.
1
$
.1»
I'.'W'
Kr
â'*
4?
1
'î*

xml | txt