OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, March 28, 1918, Image 3

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-03-28/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

iooietotWk „Albina" din New
Caatla, Pa.
Soc. „O&l&ţiana" P. Box. 219, L.
V. Moldovan, E. Youngstown, O.
o
FOC MARS ÎN HABJtISBUftG,
Preşedinte Constantin Stanciu,
vice preşedinte David Sissea, «&»
Preşedinte General.
17 South Liberty Ave.
TEMPLAR MOTOR CO.
THE TEMPLAR MOTOR CORPORATION
LA AUTOMOBILE.
Guardian BldgCleveland, O.
BRODY & CO. 1
O NOUTATE IN ALLIANCE.
THE BOSTON STORE, ALLIANCE, OHIO.
.. MAIN STREET
BOSTON STORE
«THE ALLIANCE BANK COMP.î

fdincaluni
jft
p-
k
"j-K
,f
b'i
x,r
&
Lit.
^ysL
&
pr
l,s
fe'
E*,
•,«
£s&
$
$
'i
V
*.
-.ii
&
y.
s%
&
:s
i
v
ţ»*
Si
•feţi
¥c
t,
ole veland,ohio,
De ale
Societatea „Sentinela Romină''
-din Fort Wayne, Ind.
Convoa­
că pe toţi membrii săi a lua par
te la adunarea generală de 3
luni, care va avea loe Duminecă,
S 31 Martie 1918, în hala 'Societăţii
4gj din 97 Greder Street, la orele
9.30 a. w. precis. Toţi membrii
jfaunt rugaţi cu insistenţă a ltia
parte la această şedinţă. La or-
zilei va fi darea de seamă
de 3 şi alegerea de secretar
scripturistic din cauză că fostul
^secretar a tplrăsit oraşul nostru.
Ij Tot odată sunt rugaţi toţii mem
brii aparţinători Societăţii noas
$# tre c'a pe ziua sus numită să-şi
ţk achite ţoţi taxele restante, atît
ilj cotele lunare, cit şi taxele colec
tive, ca să ne putem da o dare
de seamă corectă.
Prezidiul.
Convoacă pe toţi
«f membrii săi a lua parte la adu
narea generală lunară, care s*
I$va ţinea, Duminecă, 31 Martie
^Î X918, la orele 2 p. m. în hala So
I* cictăţii din 1020 So. Jefferson.
Printre alte puncte însemnate
||t$o ffeaolvat va li: şi îimisia se
cretarului financiar ,N. £tan şi
.'alegerea altuia în.locul dinsului.
Asemenea va fi şi dimisia admi
^nistratorului A. Ţ.unea. Sunt ru
rugaţi toţi fraţii membrii a, lua la
^cunoştinţă aceasta şi şă se pre
zinte toţi la* această adunare.
Prezidiul.
Societatea „loan I. C. Brătia
4 nu" din Manafield. Ohio.
€on-
voacă pe toţi membrii săi din loc
^|şi jur a lua parte la şedinţa go
V'Miorală lunară, care se va ţinea
1*111 ziua de 31 Martie, în hala p^
-prie a Societăţii din Louis Ave
No. 118. Toţi fraţii membrii sunt
^rugaţi a să prezenta la această
şedinţă fiind că avem mai multe
chestiuni importante de rezolvat.
^4 Tot odată rugăm pe fie care frâ
nte membru care este in restanţă
cu cotele lunare să şi-le achite.
«Alte convocări speciale nu se mai
'trimit la nimenea. Absenţele ne
motivate se vor pedepsi conform
statutelor.
v Prezidiul.
a
u
Societatea „Woodrow Wilson"
^din Lansing, Mich.
Convoacă
spe toţi membrii săi a lua parte
*la. adunarea lunară, care se va
Aţinea Duminecă, 31 Martie 1918.
'Ia orele 2 p. m., în casele dom
•, *nului Nicolae Cristea din 620
Maxsencort Street. La ordinea zi
lei sunt multe de»J)ateri şi toto
Relată va fi şi darea de seamă pe
j3 luni trecute. Rugăm pe toţi
^fraţii membrii să se prezinte eu
toţii la sus numita adunare. Ab
senţele ne motivate se vor pedep
«i conform statutelor.
k
Prezidiul.
Societatea „Ţara altului" die
iNew Philadelphia, Ohio.
Con
voacă pe toţi membrii săi a lue
**-Aparte lâ şedinţa lunară, care se
va ţinea Duminecă, 31 Martir
1918, în localul Societăţii. Fiim?
ţr-mai multe ehestii importante
rezolvat între cari va fi şi darea
-Sdc seamă pe trei luni trecute, toţ
fraţii membrii sunt cu insistenţă
vrugaţi a lua parte la această şe
•i diuţă. Absenţele ne motivate se
*vor pedepsi conform statutelor.
Prezidiul.
o
1
O N V O A E
Societatea Romînă de ajutor ş'
cultură ^Plugarul Romîn" din
Youngstown, Ohio prin aceasta
convoacă pe -toţi membrii săi a
lua parte la adunarea general»
de 3 luni, care se va ţinea Dumi
necă, 31 Martie 1918, la orelr
*1.30 p. m., în -hala Societăţii din
643 Poland Ave. La această adu-
nare se va da darea de seamă
despre mersul Societăţii pe 3 luni
trecute din „partea d-lor eontro
lori şi se va licitk şi cortinele
care sunt deja ispavite şi ae va
I închide şi lieitaţia. Toţi aceia
cari doresc a licita la aceste cor
tine frumoase sunt rugaţi a lua
parte. Asemenea sunt rqgaţi
domnii Nick Vineu şi -George
Banbu a lua iparte la această adu
i'
nare spre a-şi prezenta documen
tele că pentru ce au fost trimişi
t- ac^să din armata, la caz contrar
vor fi excluşi din Societate. Toţi
fraţii membri sunt rugaţi
«parte
la aceasta
a
lua
adunare. A-bşen-
ţele «e" iB^osfti^ate yor pe^cjwi
confofl» iitWutelor.'
fn mumele Societăţii „Plugarul
Roiam4' din Youngstown, Ofeio:
j(Ko.
WntiâivL
ijiu. ,i., iflujiu,,'... ia'
W^'^f-wM
XyA**
.«mmrnam
ŞIJU-
Neamul Ronvinese «u data de
27 'NoemVrie stil vechiu 1917, pe
care l-am primit §îmibăta trecu
tă, publică un articol scris de
celebrul Appony în ziarul Peşti
Naplo. lată conţinutul acelui arv
tieol:
APPOSNYI ŞI ŞCOALA ROMt
NEASGA.
,^Hă mir de nemulţumita ce
a trezit-o ordinul de a se î&chide
şcolile romaneşti. în fond, cu nu
fac decît să merg pe urmele lui
Tisza aceste lucruri sunt dintre
cele în care nu pot fi deosebiri
de (principiu între partidele ma
ghiare. Tisza n'a zis prea mult
cînd a afirmat că (printre profe
sorii romîni sunt mulţi a căror
credinţă nu e sigură. Aycm do
vezi hotăritoare că cele două Bi
serici romîneşti, cu toată buna
lor voinţă, n'au izbutit a păstra
la profesorii lor spiritul de alipi
re faţă de statui maghiar, în mă
sura care trebue neapărat cerută,
mai ales în comitatele de hotar,
din punctul de vedere al siguran
ţei patriei.
„Trebue să creăm un h^jtar ma
îfliiar .între patria noăsitră şi in
fluenţele ce vin din regatul Ro
mâniei. Nn pot desvălui încă ni
mic din amănuntele acestui plan,
dar pot spune numai că, fără
a voi să întru în luptil cu Romî
nii noştri şi cu tendinţele de a
se (folosi de limba lor, voiu face
tot ce-mi impune datoria ca să
asigur în aşezăm iutei e noastre
şcolare un spirit incontestabil de
alipire faţă de statul maghiar.
„Şcolile ortodoxe şi unite nu
vor mai primi nici un subsidiu
de la stat. Limba dc învăţamînt
va fi cea maghiară/*:
Iată o declaraţie a lui We
kerle:
WEKERLE ŞI TRĂDĂTORII.
Wekerle a declarat ce urmează:
„Pămîntul tretbue să rămîie în
mîinile noastre (ale Maghiari
lor), căci acel care iposedă pă
mîntul, are şi statul. E dc nevoie
să ifacem împărţirea ipămînturi
lor: nu numai a marilor proprie
tăţi din anume oraşe (sic) sau
din anume comune, dar şi a tbu
u^rUor^. cyru, suiU în miinile sta
tului şi care aparţin trădătorilor
patriei.
în Ce priveşte pe doritorii de
viaţă naţională ne maghiarjţ:
„Tendinţele care sc manifestea
ză ân anumite cercuri politice a
ustriace trebue să fie elasate în
tre visuri îtitîiu pentru că ace
ste visuri n'au nici o rădăcină
pe teri torul coroanei sfîntulut
Ştefan, şi ne vom îngriji nici să
n'aibă, şi, pe urmă, pentru că
aceste visuri n'au nici un sprijin
în cercurile eompetente, în cer
curile eele mai sus puse şi în
alte cercuri politico austriace."
(Şi Neamul Romînesc, marele
naţionalist Nicolae Iorga, nu în
soţeşte articolul-eu aici^un co
mentar.
încă de la acea dată, se vede
că marele Român numai poate
vorbi aşa cum vorbea odată. Că
poate i-8'a impus să-şi )fhmă frîu
gurei să nu spună cc-i simte ini
ma lui mare şi românească, sau o
prudenţă chibzuită *şi înţeleaptă,
nu inspirată de frică sau de cal
cule meşohiue, ci din interese su
perioare ale ţării, 1-a făcut sâ
tacă sc nu veştejească fărădele
gile cari se anunţă în aceste do
uă ştiri.
Noi, cari suntem In largul nos
tru, şi credem eă prin vrednicia
şi ajutorul pe care îl vom da a
cesteî ţări ca să sdrobeaseă duş
manul* comun -vom,fi şi în viitor
tot in „largul nostru" înfierăm
cu toată energia măsurile de 'des
naţionalizare şi de despoiarea a
verilor neamului nostru dc-acasă,
cari prin o simplă denunţare din
partea unui Ungur sunt trecuţi
în rîndttrile TRĂDĂTORILOR.
Deschidcţi ochii Romîne şi vezi
cc tc-aşteaptă cînd vei merge a
casă, 'dacă aliaţii din pricina ne*
pasărei noastre şi a altora ca noi
nu vor putea eîştiga răsboiul.
O O V O O i
4
Societatea romînă de ajutof şi
cultură „Cuza Vodă" din Massi
lţon, Ohio, convoacă pe toţi mem
brii săi a lua parte 4a şedinţa ge
nerală de 6 luni, care se va ţinea
Dumineci, 31 Martie 1918, la o
relc .1 m., Sn hala Societăţii
din Col. Sights. La ordinea silei
vor. fi mai piuite chairtii impor
tante de rezolvat |n oare va li şi
dftrtea de «eamă/de ţa. petrecerea
4in 16 J. e. iDtfy ta Ufa»
alegerea noilor .funcţionari pejf
l»«i.
9 f*e?b.
de seamă de pe 6 'lunile trecute.
Deci fie care membru e rugat a
lua parte la această şedinţă ca să
fie pe deţplin satisfăcut cu toate
cele ce se vor decide, şi mai cu
seamă la darea de seamă, atît de
la petrecere, cât şi la acea de pe
6 lunile trecute. Absenţele nemo
tivate se vor pedepsi pentru mem
brii cu 50 eenţi, funţionarii eu
$1.00.
în numele Societăţii „Cuza Vo
d&" din Massillon, Ohio:
Prezidiul.
(No. 67—70). i
I
i. l-nu
Trimiteţi la adresa:
v
.•1
O N V O A E
'Srocictatea romînă „Oălăţiana"
ipentru ajutorul orfanilor din co
muna Galaţi, comitatul Făgăraş,
roagă pe toţi membrii din loc şi
jur a lua parte la adunarea gene
rală care va avea loc Duminecă.
31 Martie 1918, în hala Societă
ţii „Sămînătorul Romîn" din 39
9-th Str. (East Youngstown, Ohio,
la orele 1.30 p. m. La ordinea zi
lei sunt mai multe chestii impor
tante de rezolvat. Deci prin acea
sta rugăm pe Gălăţenii noştri ca
re locuie&c iii oraşe mai îndepăr
tate şi anume pe cei din Detroit.
Indiana, Clinton şi Massillon, ca
re sunt in restanţă să bine voia
scă a trimite taxa, ca să putem
fi în rînd cu mersul Societăţii.
Aducem la cunoştinţa tuturor
Gălăţcnilor că pînă în prezent
suntem înscrişi 60 de membrii,
din care face parte şi doamna
Rafira Şarlia. Tot odată rugăm
pe consătenii noştri din Detroit,
Mich, a urma fraţilor G- Cismaş
şi Traian Sţiniguţă. Trimiteţi
fraţilor obolul vostru la fel cu
ceialalţi consăteni şi nu mai staţi
ne păsători, căci astfel faceţi o
faptă nobilă şi de mare laudă îna
intea lui Dumnezeu. Haideţi fra
ţilor cu toţii să dăm o mînă dc
ajutor acelor copii orfani peste
care .bîntuic vîntul eu urgie de
atîţia ani.
'Spre orientarea celor care nu
sunt înscrişi: Taxa dc înscriere
dc la $5 în sus, iar taxa lunară
este dc 50 cenţi, începînd dela 1
Iunie 1917.
PA.
HA'RRIiSIMjRG, pa., 27 Martie.
O pogubă care să urcă la
100,000 dolari a rezultat din un
foc care a distrus un garaj oră
şenesc azi dimineaţă la 5.30. Au
fost distruse 50 automobile.
o
FONDUL PENTRU ORFANI ŞI
INVALIZI
Cu ski* de 10 Martie Romîn ii
ain comuna Paloş răsleţiţi prin
oraşele americane, s'au întrunit
la Strasburg, Ohio şi au înfiinţat
Asociaţiunea' Paloşană pentru
fond de orfani şi invalizi/
După mai multe desbateri, pen
trucă au fost două propuneri şi
anume:
Prima făcută de d-nul George
G. Forsea din Martins Ferry, O.,
ca mai întîi toţi consătenii să se
înscrie ca membrii în Societatea
„Fraţi .în Unire", societate de
ajutor şi afacere comunală, şi
în urmă să se înfiinţeze fondul
orfanal.
A doua a fost propunerea d-lui
Augustin Sissea, ca fie care con
sătean să i-se lasă mînă liberă
dacă voieşte să se înscrie în so
cietate, ori s se înfiinţeze fondul
orfanal şi cu totul independent
de societate, şi fondul s fie ad
ministrat de societatea Fraţi în
Unire, de funcţionarii săi, sub
scutul Charterului său, dar să
fie un' formular de statut sepa
rat referitor la fondul orfanilor,
ceea ce ^membrii societăţii nu au
voit.
l&'a înfiinţat asociaţiunea cu to
tul separată şi cu învoirea ma
jorităţii.
Ca taxă de înscriere s'a hotă rit
suma de $10.00 sau mai mult.
Deci mai la vale dăm numele
fondatorilor şi tot odată şi care
şiau plătit taţa' de înscriere:
Tanase C. Rusu $10 loan O.
Ciocanea $10 Nicolae Somiolă
$10 Nick G. Codrea $10 Qligore
Codrea $10 Ilie Ardclea $10
Augustin Sissea $25 George U
liţă $10 David tButică $10 Gy
orge Forsea $10 loan Sissea $2o
Constantin Staiwjiu $10 Ioau
•Băia $10 Nick Stanciu $10
tţick
G. "Codrea $10 loan Itu
$10 Ioan Dumitru $10. Deci to
tal
dela 17
membrii fondatori
Următorii au fost aleşi ca func
ţionari pentru conducerea Asoci
aţiunei:
O A
cretar loan ItU, casier loan Du
mitru.
Membrii de îiicredere
Banii s'au depus în Banca din
Strasburg, Ohio pe numele aso
ciaţiunei, casierului şi cei 4 mem
brii de încredere.
Fratele Augustin Sisea, loan
Sissea şi Marian N. Marian au
promis că cheltuielile cu chartc
rul le ^plătesc d-lor ceea ce s'a şi
apelat pentru charter, restul con
plectărei membrilor din comitet
au rămas să se complecteze la
proxima adunare care va avea
loc în curînd tot la Strasburg, O.
Membrii fondatori pot fi toţi a
ceia care pînă I9 1 Iunie trimit
suma de $10 sau mai mult, suma
hotrîtă de adUidfcea generală.
Pînă la 1 Iunie va fi şi formu
larul de statute gata şi să pot
pune toţi cu numele ca membrii
fondatori.
Deci sunt rugaţi toţi consăte
nii cari din unele cauze nu au
putut lua parte şi care au luat
tparte să uite această cauză uma
nitară pentru acei nenorociţi or
fani şi schilavi invalizi.
Puteţi ca să trimiteţi suma de
bani la adresa casierului:
loan Dumitru, P. O. Box 324.
Strasburg, Ohio.
Constantin Stanciu, preş.
loan Itu, secretar.
o
DARE DE SEAMA
ŞI
•pmim
R', V-Y'-TV' V*V
MULŢU-
UITĂ PUBLICA.
Domnul Sailă şi Doamna Lu
crcţia Rusan din comuna Tibru.
comitatul Albei Inferioare, avînd
botezul fieci d-lor Sîmbătă în 16
Martie 1918, în .hala Societăţii
„Ulpia Traiană" din 1133 Penna
Ave, Erie, Pa., la care au luat
parte mulţi prieteni şi cunoscuţi,
pc această cale le aducem cele
mai sincere ale noastre mulţumiri
•pentru sprijinul care ni-l-a dat
cu această ocaziune, şi le dorim
tuturor spor şi înaintare.
Iată lista donatorilor, cari au
dăruit pe mica noastră fică Ma
riţa, după cum urmează:
Traian Sasu $20 Silviu Floria
şi soţia $10 Avram Cosma $2
Nicolae iBărdaş $10 loan Bur
cuta $10 Mitru Pleşa $5 Todor
Mărginean $12 George Lupşan
$5 Constantin Oprion şi soţia
$5 Vasile iBalca şi soţia $5 Si
mion P.irvu şi soţia $5 Vasile
Floria şi fe0ţia $5 loan Dan şi so
ţia $5 Petru Păcurar şi soţia $5
George Breazu $5 Luca Andron
$5 'Nick Adam $5 Ilie Suciu
$5 Nick Murrtsa $5 Mthailă
Muntean $5 Traian Stanciu $5
Trifan Ruis $5 loan Ardelian $5
Benedic Bîrzu'$5 Alipice Stan
$5 Todor Dumitru $5 Nick
Ghişe şi soţia $5 loan V'lad $5
Jacob Iacşa $5 loan Păcurar şi
aoţia $5 loan iPîrvu şi soţia $4
Sam Stif şi soţia $4 George To
duţu $4 Florian Ioldoş $3 loan
Pap $3 loan Trula $3 Emilian
Ittu'$3 Petru Adap $3 Mihailă
Tecatc $3 Florian Hada $2 Ni
colae M.. Murăşan $2 Vasilic
Muntean $2 Vasile Ardelean $2
Todor Bran $2.50 $*ick Stif $2
loan Coman $2 Aaghel Burba
$2 €o«tanti« Crkţeâ $2 Antone
i
CĂTRE TOATE SOCIETATILE APARTI
NATO ARE UNIUNEI S. R. A.
în silele acestea se complectează rapoartele ce s'au primit
la presidiol general, cu privire la activitatea societăţilor pentru
cumpărarea de Liberty Bonds, la primul şi al doilea împrumut.
Totalul sumelor se va publica în parte pentru fie care So
cietate. La încheiere se va da totalul sumelor înscrise din în
treaga noastră Organizaţie.
Datoria fie cărei Societăţi este, ca pe dată efe va cetî su
mele ce o privesc direct, precum şi a întregei Organizaţiuni, să
o arate la gazetele locale (engleze), dînd mai multe amănunte
dacă se cere, cari vor publica cu plăcere ori ce adevăr li se va
spune, în aceia ce priveşte membrii $i Organizaţiunea noastră,
în sprijinul ce l'am dat, pentru sdrobirea Viperei care începe
să ameninţe întreaga lume.
Deşi a trecut un timp considerabil de la termenul arătat
în Circularul trecut, în această privinţă, unele din Societăţi,
nici pînă azi nu şi-au trimis raportul. Pe aceste le provoc ca cel
mult în cinci (5) zile de la publicarea acestui Circular, să-mi
trimită rapoartele, spre a ne putea complecta angajamentul
luat cînd am fost la Ministerul de Finanţe din Washington, D. C.
Societăţile cari nu au trimis încă Rapoartele, sunt urmă
toarele: „Vulturul", „Transilvăneana'', „U. R. Ard. & Transil
văneană", „Carol I-iu", „Transilvania", „Horea, Cloşca şi Cri
şan", „Carpatina", „Ulpia Traiană", „Steaua Romînă", „S-ta.
Maria", „Murăşana", „Biruinţa", „Ţara Oltului", „Ardelea
na", „Prinţul Carol" din Columbus, O., „Dragostea Romînă",
„Plugarul Romîn", „Sămînătorul Romîn", „Ilie Martin Săliş
teanul", „Dr. Iuliu Maniu", „Învingerea Romînă", „Bucovi
neană şi Sătmăreana'', „Voluntarii Romîniei''.
In buna speranţă că toate se vor conforma acestui Circular,
precum şi terminului indicat, rămîn cu stimă şi dragoste fră
ţească. IOAN PACURAR,
au
fost
aleşi următorii:
George Forsea, Ilie Arctelea,
Nicolae G. Codrea, George Uliţă.
Man $2 Benedic Onichie $2 Va
silie Diacu $2 loan Tecşa $1
Sofron Stan $1 Vasile Palcau
$1 ^tloan Haiducu $1 Trifan
Truţa $1 loan Stan $1 Ilie Ji
da $1.50 Mary Adam $1 Lati
Lascu $1 Zafira Verde $1 Va
sile Galdevicean $1 Vasile Koria
$1 Ilie Iuliuţu $2 loan Roca $1
loan Hosu $1 George Sahti $1
Valeria Bolea $1 Hila Balteş $1
Mihailă Luca $1 Vasile Stif $1
Siinion Dragomir $1 loan Luca
42 Simion Rusan 50c Toma
Rusan $5 Angliei Bena $1.50
loan Brumar $5. Suma totală
$273.50.
Deci pe această cale mulţumim
călduros tuturor acelora care au
participat la această petrecere.
Sailă şi Lucreţia Rusan.
DARE "DE SEAMA ŞI MULŢU
MITA PUBLICA*
Societatea romînă de ajittot şî
cultură Dîmboviţa din Sparows
Point, ŞL, D., a avut o petrecere
cu dans în seara zilei de 9 Mar
tie 1918, la care a avut un rezul
tat foarte mulţumitor, atît din
punct de vedere moral, cit şi
material.
Deci pe această cale aducem
cele mai sincere mulţumiri tutu
ror participanţilor eari au luat
parte la această petrecere.
Tot odată aducem mare mulţu
mită fraţilor Sîrbi care au luat
parte
Î11
rato
număr foarte frumos de
aproape 50 de spersoane.
Asemenea aducem cele mai sin
cere mulţumite d-nei Emilia Roş
covii pentru oboseala care a fă
cut-o pentru Societatea noastră
ca petrecerea sa aibă o bună re
uşită.
Aducem sincerile noaatre mul
ţumiri tuturor acelor fraţi şi
buni Romîni, cari pe lîngă tiche
tul de intrare au mai contribuit
şi cu suprasolviri după cum ur
mează
Petru Văjiea $2 ,Nicolae Bug
ner $1 G. Molnariu $1 V. Czvct
covic $1 Rista Mii ies $1 Marko
Otuscoics $1 Miliovi Stojkovi
{1 Vasile Costea $1 Mieke Pe
intinczki $1 Gavrilă Baucu $1
iSononovics $1 Grago Pisa
-evics $1 Evo. Pisascvics 50c
loan Kutil 25c Traian Orăşean
25c Iulian Magina $1 Andreiu
Neagoi 50c loan Jebelcan $1:
George Velţean $1 Ioczo Tcrjics
50c iNikaul Dinav 25c Alexan
Iru Bemlil $2 Nicolae Greavu
jîl.50 John Kreshan $1 Rujia
Jebelean $1.
Intrate în tota| »$173.80
Eşite în total
4MPV.
v
"fi-, WM A FT/V
Venit curat ...!......... $46.90
Deci pe această cale aducem
încă odată cele mai sincere mul
ţumiri tutufor mărinimoşilor
do­•
natori pentru sprijinul bine
voi­•
tor pe care ni-l-au dat, şi-i rugăm
ca şi pe viitor să ne dea tot ace
laşi sprijin bine voitor al d-lor.
tn numele Societăţii „Dîmbo
viţa" din Sparows Point, M, D.:
Nicolae Oprişu. preşedinte.
Nicolae S. Bcurner, secretar
stab
mia utniDif
ALUtANCS 8-: t-t OHT
Ambala telefoane.
(3)
OOQOQQQQQQQOQPQPQOOOOOQQQO
4.
i
$154.90
CUMPARATI
DE LA
Acţiuni cu CD 1 yf •S'W'k
Acţiuni cu
preţul d«
Fie care bărbat ori femele are ocaziunea a investa banii săi în.
marea industrie, a cărei conducere este în mîna unor oameni apţi'
şi energici. în această industrie ai norocul să-ţi măreşti profitul.
VA OFERĂ OPORTUNITATEA ca să curiipăraţi o parte din
capitalul ei (stock) în ori ce lună, de la 5 acţiuni în sus. Aceastfţ ţ"
Companie este una din cele mai renumite, la care conducere are"
un om inteligent şi cu experienţă. Deci aceste AUTOMOBILE
vor fi unele din cele mai bune şi viitorul va face ca sa aveţi un
mare profit incontestabil.
O INSTITUŢIUNE PROGRESIVA.
Templar Motor Co. va deveni o instituţiune progresivă. Au
tomobilele vin direct din fabrică în producţie regulată. Templar
Motor ia succes în timpul de faţă, a face un contract cu guvernul
pentru furnizarea de automobile în sumă de peste cîte-va milioa
ne Dolari. Afară de aceasta mai are o mulţime de comenzi.
MARI PROFITURI VI SE OFERĂ IN ACŢIUNILE
Tabela de mai jos va arăta cum $100.00 investaţi la o compa
nie cu succes cum a cres uit. Templar Motor este una care
ceput acuma şi va ajunge egal cu una din aceste.
$100.00 investaţi în IIupp Motor Car Coa crescut ti
$16,50j0'.00 în timp 8 ani
$100.00 investaţi în Chalmers Motor Co.,a crescut tii
$1,615.00 în timp de 8 am.
plOO.OO invesiaţi în Grant Motor Car ($#. a crescuţi
$164.00 în timp dc 2 luni.
"ţlOO.OO investaţi în Itco Motor Car Co., a crescut
$4,601.00 în timp de 12 ani.
100.00 investaţi în Ford Motor Car Co. au crescut l&
$250,000.00 în timp de 12 ani.
flOO.OO investaţi în General Motor Co., au crescut la
$712.00 în timp de 7 ani.
$100 investaţi în Paige-Detroit Moţor Co., au crescut la
$1,800.00 în timp de 8 ani.
$100.00 investaţi în Willys Overland Co., au crescut la
$1,462.00 în timp de 9 ani.
$100.00 investaţi în Chandler Motor Car Co., au cres
cut la $3,300.00 în timp de 3 ani. (3-6)
VINDERE DIN STOCK CU $13.00 ACŢIUNEA»
Tăiaţi acest cupon şi trimiteţi-1 la noi.
THE TEMPLAR MOTOR CORPORATION
DOMNULE:
Alăturat găsiţi Bfimâ $ pentru acţiuni dfe
stock de la Templar Motor Corporation. No. 11
Numele .......
Adresa
Cele mai bune ghete pentru bărbaţi, dame şi băieţi.
Agenţia de ghete W. L. Douglas $3.00, $3.50, $4.00, $4.50
şi $5.00 perechea. Cele mai bune din lumea întreagă.
251 EAST FEDERAL STR., YOUNGSTOWN, OHIO.
(66-71)
Veniţi cu toţii şi vedeţi Biliardele cari s'au pus în hala unde So*. „U.R.
Ard. & Trans." ţine şedinţele. Aci cu adevărat poţi să-ţi petreci un ceas
sau două. Pe lingă distracţie găseşti diferite ţigări, ţigarete şi băuturi
răcoritoare. Avem odăi elegante pentru dormit cu ziua sau CU luna.
Deschis ziua şi noaptea. (3)
A E A N U & S A
ASH & WEBB STR. (lîngă Salonul Salcă), ALLIANCE, O.
Frumoasele Noutăţi di Sf. Paşti.
în special pentru Dame şi Copii cu preţurile cele mai efti
ne ce se găsesc în oraşul Alliance, O. Cumpăraţi tot ce
vă trebuie de sfintele Paşti de la prăvălia
Sfc-au sosit acuma diferite modeluri de costume, par
disiuri de primăvară, atît de mătase cît şi de lînă, pentru
Dame şi Domnişoare. Asemenea avem un mare asorti
ment de pălării garnisite, după moda de Paşti.
Pentru băieţi avem haine, baltoane şi tot ce vă trebue
pentru îmbrăcăminte.
Veniţi, nu pierdeţi ocazia cu preţuri astfel de popu
lare cumpăraţi tot ce aveţi trebuinţă pentru îmbrăcămin
te în acest seson. (1-3-5)
AL TREILEA FLOOR. 2JJAŢI ELEVATORUL.
ALLIANCE, OHIO
ALLIANCE, OHIO.
(Fondată la 1872)
Una din cele mai vechi şi mai
mari Bănci In Statul Ohio.
RESURSE $3,500,000.00 $
Depositaţibanii voştri la aoeas-^
tă Bancă, unde sunteţi asigura
ţi prin inspecţiile oe i le faea
guvernul
DAM 4 LA SUTA INTERES
DepoattuU Bteflit
îV
i
•i-C
''V*
"ft
a
Ocitjyci tKjf
în­
îi
IM
Ar -A
Y'x-
*?r*
l'i 4
i
•1
'/J ^5
I
1-4
i-*$•

xml | txt