OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, April 02, 1918, Image 2

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-04-02/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

I O U A N I A N A I Y i
jra*
OFFICIAL ORGAN OF THE ROUMANIAN BENZFI
OUL AND CULTURAL SOCIETIES 07 AMERICA.
E
v fUBLlSDED DAILY EXCEPT SUNDAY, BY
tax raion
UNIT«D STATES AND CANADA
CLEVELAND AND EUItOPA .. .i
mcond class mail matter
SOCIETIES PUBL. OO„
1706-07 DETROIT AVE., CLEVELAND, OHIO.
TELEPHONE: CUT. LORAIN 420-B.
EDITOR MANAGER: C. It. PASCO
hV v ^mDlTOR: IULIUS E. V. lOANOViCt.
BUSINESS MANAGER: NICK NESTOR
MANHATTAN TAILORS
I THE BOSTON STORE, ALLIANCE, OHIO.
I MAIN STREET
4809 ST. CLAIR (STOP 49), CLEVELAND, OHIO.
Phone: Central 6365-W.
JOSEPH G. VASCACK
I 238 K. BOAKDMAN STREET
BECK & HURLEY
BECK & HURLEY
SO. CAPITAL AVE. INDIANAPOLIS, IND.
Main 1094. New 94. (1)

^r
îv
fi-:
^,8,
|V?"
|k'!
'îy-
4 i
k
3*
5-
i£«**fy ,
ţâf%
4
.jgl,' ••i
i i w
f:. AMERICA
mai răspîndit ziar rominesc din Statele Unite şi Canada
AP ABE ÎN FIE CARE ZI AFARĂ DE DUMINECA.
OF
ROUMANIAN
«ii j. ——Li_^=»j= -jaq—: 'iiurm
S U S I I O N
ffntered of Cleveland, Ohiot Post Offxc•
O I E
1".
Daca cercetăm cu deamînuntul evenimentele mai impor
tante din războiul actual, vedem cele mai mari şi mai smge
roase lupte au tost date în ajunul sau chiar în ziua celor mai
însemnate şi mai mari serba tori ale creştinismului, în preajma
sau în ziua Crăciunului ori a Invierei, şi provocatorul acestor
hipte a fost Kaiserul, care după ori ce ispravă a soldaţilor săi
îndobitociţi în disciplina severă militară, telegrafiază în dreap
ta şi în stîn^a că „cu ajutorul lui Dumnezeu*' sabia germană a
tşit învingătoare.
l'n fariseism mai ipocrit şi mai fâţărit n'a fost Iii stare se
facă nici Macliiavel, ale cărui potlogării au rămas celebre.
A invoca numele lui Dumnezeu cu ori ce prilej cînd ai făcut
0 isbîndă care a costat mii de vieţi A te lăuda şi a te bate pe
pept că eşti bun creştin şi a nu ţine seamă de zilele cele mai m
seninate şi mai sfinte ale creştinismului, de ziua naşterii Mân
tuitorului şi de ziua Invierei Lui, înseamnă că eşti fariseul fa
riseilor, ipocritul ipocriţilor şi făţarnicul faţa nicilor.
E drept, că «Iacă în ziua de Crăciun sau de Paşti ţi «'a aprins
'casa trebue să o aperi de foc dacă au venit tîlharii să te [je
fuiască trebue să-ţi aperi avutul sau dacă au venit să te uci
\:ă, trebue să-ţi aperi viaţa că dacă în apărarea ta ucizi tîlljia
•rf rii nu păcătuieşti dar să mergi să dai foc la casa cuiva,
mergi să-i jefuieşti averea sau să-1 ucizi, faci un păcat
•moarte aşa de mare că nu-ţi este iertat să te lauzi cu ajutorul
lui Dumnezeu şi nici să nădăjduiesti sau să gîndeşti la mila
îşi îndurarea Iui.
1
Asemenea mişeii nu-i iertat facă un eroştin, care
'cunoştinţa binelui şi al răului nici în alte zile, dar încă
preajma sau în ziua celor mai mari praznice ale creştinismului.
!n aceste zile, tot creştinul, fie cît de păcătos, îşi îiullţă
sufletul către Atotputernicul Dumnezeu ca să-i ierte păcatele
«ăvîrşite. Caută să se împace cu toţi pe cari i-a vătămat cu
ceva, şi dacă an este în stare împace ei, mtîmymik cu
Dumnezeu.
Se ştie, nu se poate tăgădui, că de la începutul începutului
Kaiserul a sărit şi a aprins casa vecinului Ivaiscrul a sărit
isă-i jefuiască avutul Kaiserul a sărit să-1 ucidă, să-1 nimi
cească deci n'are scuza că este în legitimă apărare. Se ştie
că în preajma tuturor sărbătorilor celor mari şi sfinte ale
creştinilor, Kaiserul a provocat cele mai sîngeroase măceluri.
01 mai înverşunaţi duşmani ai creştinismului, Sultanul Soli
jnaii şi Mohamet n'au fost aiît de pagini si haini la suflet ca
Kaiserul şi eliorotele lui de priuţi şi generali germani, cari în
b«este zile sfinte şi înălţătoare pe suflete mîiiă cu biciul de la
fspnte în gtira tunurilor cete de creştini, ca pe urma lor să ră
mină mii şi'iiiii tb văduve, de oriikiu şi tk pâriuti ci* jalcu Iu
suflet. a'
•J'I •-»*,, v »i v r«
Kaiserul şi Dumnezeuf Kai.serul şi rt'eştjnîsm? Ttîtf
fMutru Dumnezeu să nu ne .prostească nimeni, nici chiar Ma
jeatatea Sa Kaiserul,
Am spus-o si altă dată că cei mari, bogaţii şi glii tu iţii fă
ţ&resc credinţa în Dumnezeu. Că Dumnezeul lor e Viţelul de
Aur, şi Legea şi Dreptul, e forţa de cari dispun, dar Kaiserul
şi chorota lui de prinţi şi generali au întrecut pe toţi cei 1'alţi.
Făţă rnicia lor este atît de îndrăzneaţă, că ori şi-au pierdut min
ţile sau că se simt aşa de tari şi puternici peste însuşi poporul
lor, că îşi bat joc de el în bună voie, fără teamă că vor Xi luaţi
li răspundere pentru fariseismul şi fărădelegile lor,
Telegramele de război aduc ştirea că peste patrtt' stttfe de
Ulii de vieţi au pierit în groznicul măcel pus la cale de Kaise
rul 111 preajma zilei învierii lumei creştine diu occident. Jert
fiţi de Kaiser pentru Dumnezeul lui.
Telegramele de război de aseară aduc vestea, că pe tere
ilul recapturat de Francezi zac mormane de cadavre. Jertfa
Kaiserului pentru ziua Invierei.
^a#it de la răsărit (păgîni încă)
AII-
|Jart»rf în aur, tămîie şi smirnă- Magii din occident crcştiiii,
Httpă 1918 «iiii#fîi:aduc jertfe vieţi omeneşti,
Acum 1880 ani, încă în era păgînismului întunecat, în ziua
palmierilor calea Domnului a fost aşternută cu verdeaţă şi cu
fiori anul acesta In era creştinismului civilizat, în ziua Pal
«Oierilor, calea Domnului a fost aşternută cu leduri omeneşti.
brumoasă şi înălţătoare concepţia are Kaiserul despre
creştinism? Dar, oare jwporul german, popor creştin, este
Atît
de întunecat la minte că nu ^ede că jx^ste el domneşte cel
mm odios şi mai făţarnic tu au şi păgîn din cîţi a înregistrat
Ce 'fac preoţii, episcopii şi cardinalii germani SuA în
«frvicM. creştine sau al Kaiserului Servesc jMjKtn-
toţi, de
la cl mai
'-'a
MS
f%, "\r ''W-
91
nW
mo
i. i in 11 ili.s^flaWMwaawca^ilWMs::
E A N U
Fariseism
făţarnic.
HOI
$5.00
sa
de
are
în
adus &îfttuHorului
mic fi pînăju eef wăk
•fS:
rV*
•v •&'
sV
Un om batrîn tot ca «oeiaşi
grijă «aută să ascunza ignoranţa
ca uuui tîjuăr.
Cuid veţi vedea că 9 femek
poartă haine care i-se potriveşte
pe corp ea jmlea t'i, fiţi siguri ca
este mulţumită cu fi^ura cu eti
re a înzestrat-o firea.
Cu toatq că aia «arătat mai
multe ofi lii poşta redacţiei «ă
Carneţel ..unui l'ersvcutat de
Soarta este o povestire originală
care pÎJiă acum n'a fost tipărită
in volum, cetitorii noştri ne per
secută în fie care zi să le trimi
tem un volum că plătesc ori cît
ani cere şi dacă nu avem să-1
procurăm de unde ştim. Din pâ
ini ut. din iarbă verde cum s'ar
,v'
Kaiser-ul a pornit nona ofensi
vă la punctul cel mai apropiat
le Paris cu girul ca de Paşti sa
niănînce ouă roşie în -el. Pastele
1 trceut. şi Kaiwer-ul «a mincat un
rahat ca întotdeauna, tranşee.
Nimic nu-1 face un bărbat
mai nenorocit de eît o femeie
despre a cărei credinţă nu-i si
«fur afară de caşul dacă fe
meia este dibace şi ştie să-1 «si
gure credinţa ei.
OM^i' lucruri si^^ «wri vin
primăvara sunt: Verdeaţa, iubi
rea şi boboaii de raţă, dar, la
toamnă se mmiănă bobocii.
l)aeă nevestele oamenilor ar
respnnde la fie care întrebare şi
eerere a bărbaţilor cu un da gen
til, ori cît de caraghioasă ai* fi
viaţa, fiţi siguri că bărbaţii s'ar
«Tecle 111 al şfipţele cer .şi secţiile
tribunalelor de divorţ Σr trebui
'iichisc.
INFORMATIUNI
0 fwttă reff ist
rare.— Ziua de 5,
Iunie.a. c. are să fie de nou o regi
strar© a tuturor feciorilor, cari de
la data rezist rării de anul trecut
au ajuns la vîrsta de 21 ani. Ziua
do 5 Iunie a fost hotărîtâ.ca ziuă a
îiiversară a rezist rării din trecut.
Planul de lejfe pentru această reffi
strare a fost votat deja de dietă şi
acuma este pe masa senatului Sta
telor Unite, de unde în curînd va
trece ca lege la Preşedintei®, ca
semneze numele sub el.
Fostul Ţar al Rusiei va fi mutat
ht Vraî. în fine chiar şi guver
nul Bolşevikist s'a decis ca să mu
te pe fostul Ţar al tuturor Huşilor,
în Ural. Pînă acum /nea nu s'a sta
bilit definitiv ziua care va fi fixa
tă pentru transferarea lui.
Căsutorm „Slacker'*-ului llar
laml II. Morrow, de 23 ani, din Chi
cago, 111., a fost deţinut în Sau
Francisco. Cal., împreună cu dom
nişoara Grace Lilla Col free din
New York. Dînsa este numai de lî)
primăveri. Au fost duşi îndată în
aintea matrieuhmtului civil, care
i-a împreunat, pentru ca după acea
să fie despreunaţi de autorităţile
federale, cari au arestat pe mire pe
baza că era un desertor dinaintea
legii d$a#eutare.
iS
A
Urcări tic plăţi cu duiumul.
începîml cu ziua de 15 April, toţi
muncitorii din serviciul fabricilor
de oţel ale firmei, „United States
Steel Corporation*' şi filialele sale,
vor primi urcare de plăţi cu 15
cenţi la dolar. De această urcare
de plăţi se vor bucura deocamdată
numai 268,000 bărbaţi şi ea for
mează o cheltuială de $45,000,000
mai mult ea pînă aci. Dujfă cum sa
ştie însă, totdeauna, îndată după
urcările d* plăţi ale marelui trust
al oţelului, au venit $i celelalte fab
rici mai miei cu urcări. Aşa să cre
de că şi de data aceasta au să urce
plăţile şi celelalte fabrici
NUMEW LUI DUMNEZEU CU GURA TA SPURCATA 81
PĂOtNĂ? OPREŞTE-TB CALAULE, ŞI MACAR IN ZILE
LE ACESTE MARI, SFINTE ŞI INALŢAT0ARE DE SU?
LBTR PENTRU TOT CREŞTINUL, NUMAI MtNA LA
^IWOARE CA PE VOT PE ACEI CAţI SUNT FĂP
TURĂ LUI DUMNEZEU CA ŞI TINE."
Ija este teamă eă vor cădea jertfă urgiei Kaiseruluil
Ei bine, cază. Oază dacă sunt creştini şi urmaşii apostolilor şi
iriîntuiască^poporul de un nebun, de un pagîu, care nuipai în
deridere şi în bătaie de joc izmeneşte numele lui Dumnezeu.
Va.za jertfă, nu urgiei Kaiserului, dar a ideii mari şi sfin
te creştinismului, şi aceasta c|t mai curîud, căci altfel ror
cădea jertfă urgiei sau nepăsării poporului. Ori vor fi spinzi*
*mAt cu «ătăii de azi jp^^qpoFiilui, ori va treM
«6 ae pe
w» l|IVyp|M|H|K ŞI fi
Shipyardtifile -vor urca de ase
meni plăţile şi plăţile muncito
rilor de la shipyanturi vor fi peste
tot locul la fel.
De altă parte 1,626,000 muncito
ri dela căile ferate ale Statelor Uni
te, aşteaptă o urcare de plăţi, care
va fi de 200,000,000 dolari pentru
toţi.
Ce frumos pentru cei ce pot a
vansa şi trăi fără năcazuri şi certe
zilnice în munca lor. Şi cu cîtă dra
goste şi zel să munccşte pe astfel de
locuri. v"
Şi a părăsit familia de 6 memb
rica să între în ar mala. Ernest
Swatkins, din Meridan, Conn., şi-a
părăsit serviciul său destul de bun,
precum şi femeia şi 5 copii ai săi,
dintre cari unul este numai de 2
ani şi cel mai bătrîn este de 14 ani,
pentru ea să între în armata eng
leză. întreaga familie i-a urat drum
bun la plecare. Guvernul englez a
asigurat familia cu 80 dolari pe
lună pentru durata absenţei tată
lui.
rfin
Un cadavru aflat. Ltf Fforon
^e,, TU., a fost aflat cadavrul Iui
Wade Coleman, de 80 ani, ilin
Riggston, 111. Cu toate, că a stat
trei luni de zile în apa rîului Illi
nois, cadavrul a fost foarte bine
conservat şi ideidi^kare^
a
cută foarte uşor*
Oraşul Los A nffclcs e uscat.
Cele 125 saloane din oraşul Los An
geles, Cal., au fost închise pentru
totdeauna în seara de 30 Martie a.
c.k cînd aeel oraş a devenit „us
eat".
Răsplata. Preotul bisericei bap
tiste din W jnusor, .Vt., Clarence
II. Waldron, a t'ost condamnat la
15 ani robie împreunată cu muncă
silnică şi a fost espedat în peninten
ţiarul federal din Atlanta, Ga,,
pentru că a încercat să obstruieze
legea de asentarc îiitkaauîwl f-wiu»
rii să nu registreze.
Mort pe uftiw unui mcident.
T. E. Mather, de 68 ani din Salem,
O., a murit în spitalul diu Allian
ce,
O., pe urma unui accident 111
care automobilul său s'a ciocnit la
Sebring, ()., cu 1111 tren
ri al liniei Pennsylvania*
Concedieri. —Conform unei şti
ri oficioase ce vine din New Castle
(Anglia) 20,000 muncitori buni şi
bine dresaţi dela şantierele navale
ale Angliei vor fi concediaţi din
serviciul activ al armatei engleze
pentru ca să lucreze în şantierele
navale engleze la construirea de
vapoară de război.
•14 "''Vi
Schimbare de nume. Oraşul
Berlin din statul Michigan^ pe ur
ina hotărîrei senatorilor orăşeneşti
îşi va schimba numele în Pershing.
&0e TTalilfix, &, «tu
şul în care s'a întîmplat zgudui
toarea nenoroîirc din iarna trecu
tă, ne trimite o nouS ştire tristă.
Ife data asta s'a aprins hotelul
$Vr
w
5

1
Zestrea natricu)antîtlut âm'Cle
veland O. Judecătorul de pace
din Cleveland, 0., însrreiiiat cu îm
preunarea tinerilor părechi, care
vin înaintea dînsului ca să scoată
licenţele pentru căsătorie povestea
mai zilele trecute că dîusul, în un
mod destul de ingenios, cinsteşte
pe fie care mireasă cu cîte o marcă
de cumpătare. Taxa unei licenţe a
cuma este numai 80 cenţi. Lumea
însă este obicinuită să plătească do
larul. Prcsupunînd că mirele plă
teşte dolarul, atunci judecătorul îi
mai cere încă 5 cenţi. Din aceştia
le dă, pentru 80 cenţi licenţa şi de
25 cenţi dă miresei o marcă de cum
pătare, ca'Bestrewn iiiua cununiei.
f, **,
iiMU
„King Edward" şi focul a pricinuit
o pagubă de 30 000 dolari.
...
O raitâ. Poliţia din Lorain,
0. condusă de însuşi mayorul (pri
marul) oraşului şi de căpitanul poli
ţiei a făcut Dumineca.trecută, o rai
tă asupra cafenelelor din oraş. La
sfîrşitul raitei făcuseră 22 arestări
în 18 cafenele şi încărcaseră două
cară cu licherurile confiscate, pe ca
ri cafegii le yixidcşu Dumineca mu
şteriilor. v v n
Nu sunt bani pentru pensia re
gelui. --Cînd „Eu, Constant
A
fosţ fă­
4
După 30 pahare cu rachiu numit
.,fjin". Italianul Aeomiallo Lu
keralli, din Chicago, 111., nu mai
este între cei vii. Cauza care 1-^ mu
tat la cele eterne au fost cele 30
pahare cu „gin" pe cari le-a înghi
ţit în timpul şederii sale la masă.
Medicul chemat fe faţa locului a
putut
V O KT Al
«Mo. 24#. ^loair O.
membru la sor.
tin, din
graţia lui Dumnezeu rege al Gre
ciei" a consimţit să abzică din sluj
ba sa de rege al Greciei, fericiţii
greci 'i-au promis o pensiune anua
lă de 115.800 dolari. Ei 'i-ar fi pro
mis şi mai mult numai să se scape o
dată de el. Suma promisă le părea
1111 bagatel faţă de binele cc-l vor
simţi după plecarea lui. Ca şi alte
multe lucruri, promisiunea aceasta
a grecilor a trecut la coşul eu hîr
tiile netrebnice. Constantin, dela
abzicerea lui încoace a lucrat şi lu
crează pentru promovarea cauzei
Puterilor Centrale în Balcani şi de
aceea guvernul grecesc 'i-a adus la
cunoştinţă că de pe acum nu 'i va
mai plăti pensiunea ei va permite
cumnatului său, lui Kaiser, ea să'i
plătească el „tot diu graţia lui
Dumnezeu" aţîta cît va voi şi va
putea.
-w*
După o preumblare de Dumine
ca. Mrs. Katherine Bcsenyodi,
dc 60 ani, din Akron, O., să află
în spitalul din Kavena, O., împreu
nă cu fiică-sa. Bătrîua şi-a rupt pi
cioarele şi cîte-va coaste, iar fata
este mai uşor rănită. Nenorocirea
li s'a întîmplat cu prilejul unei
preumblări cu automobilul Dumi
neca trecută. Automobilul s'a răs
turnat de două ori cu dînsele. Toţi
cei 1 'alţi pasageri au scăpat fără
răni.
ULTIMELE CAZURI DE.
MOARTE ŞI ACCIDENTE
întâmplate în sinul Uniunii Socie
tăţilor Homme Americane.
în calitate dc Secretar General
pe «această cale vin a raporta
norateior .Societăţi membre în U.
S. R. A. despre ultimele cazuri
de moarte şi (accidente întîmpla
te în sinul U. S. II. A. şi cari
sunt următoarele:
Mihai Viteazul".
v
Mort la 10 Ianuarie 1918.
".No. 250.
membru la
Zelienople.
1918.
loan ScarnienerUj fost
soc.-„Prinţul Carol",
'Mort la 14 Ianuarie
No. 251. Jerina Mîndrean, fo
stă membră îa ^ot». „Ludoşana".
Moartă la 2 Februarie 1918.
No. 252. Ana I. Dobrea, fostă
membră la soc. „Raza Luminei".
Moartă la 9 Ianuarie 1918.
No. 253. (Ni^olae *Stanoe, fost
membru la soc. „Trei Calorul şi
fndependenţa Roinînă". Mort la
30 Decemvrie 1917.
No. 254. Petru hiţia, fost
membru la soc. „Trei Cotorul şi
Independenţa lîoiniaă"^ Mort la
11 Ianuarie 1918.
No. 25g. loan Bob^lţiu, fost
membru la soe. „lr. Tu.Iiu M«
niu". Mort la 1Ş Ianuarie 1918.
No. 256. George Pal is Iu
fost membru la soc. „Aîlnnau
Mort la 17 Ianuarie 1918.
No. 257. Maria I. Paseu, fosta
membră la soc. „.Steaua Romî
uăl. Moartă la 29 Ianuarie 1918.
A I E N E
No. 128. Anan ie Cenan, meiin
bru la soc. ..Columbus". Perde
rea piciorului drqrt. Plutit eu
*600.00,
Toate cazurile mortale sunt plă
tite cu cîte $600.00.
Ilugînd Onoratele Societăţi a
lua la cunoştinţă «aceste eazuri
şi «a le achita la timpul, său, suiit
cu dragoste frăţească:
Efrem Urcau, secretir general.
SPRE STUNTÂT
Rugim pe toţi abonaţii noştri
observe bileţelul lipit pe ziar
pe care se vede data oînd se îm
pUnetşa abonamentul şi ^nd ve
de că se apropie ztaa să-1 reîno
iească.
Ne vine foarte greu se anun
ţăm pe fie ear# în parte dfipto
expfeaim aboaaentului. Ziarele
tmorioane nu aa aoest obiceiu.
In siua elnd a expirat aboţmmen
tul lini' ng 10 relooieşte
fi**
125
'r
"l:
1 s
HAINE FĂCUTE LA COMANDA de la $18.00 la $35.00.
Y Satisfacţie garantată. De asemenea curăţim şi c&lcăm
y hainele. Telefonează că venim acasă la D-ta.
-r-
•i
opre-
v
s
CLSVELANt^OHia'*ABttt
ORAŞUL CLEVCLAND.
BIROUL DE IMIGRARE AL ORAŞULUI
Dacă nu vorbeşti* bine engleseţte şi ai oeva n&casttri
ori lîps& de informaţinni şi sfaturi despre court, intrare
în lucra, accidente industriale, ai ceva nfteas cu stâpînii
casei, încetăţenire, şcolile de seara, agenţi, plată, ori cu
alte n&caxuri, mergi la: (1-3-5)
BIROUL DE IMIGRARE AL ORAŞULUI
şi aceia vor vorbi pentru tine. Iţi vor ajutai Ei vorbesc
toate limbile. Şi ei nu îţi cer nici o plaţi. (Adv.)
Frumoasele Noufali da Sf. Paşti.
In special pentru Dame şi Copii cu preţurile cele mai efti
ne ce se găsesc în oraşul Alliance, O. Cumpăraţi tot ce
vă trebuie de sfintele Paşti de la prăvălia
W He-au sasit acuma diferite modeluri de costume, par
W disiuri de primăvară, atît de mătase cît şi de lînă, pentru
W Dame şi Domnişoare. Asemenea avem un mare asorti
ment de pălării garnisite, după moda de Paşti.
Sy Pentru băieţi avem haine, baltoane şi tot ce vă trebue
pentru îmbrăcăminte. „Tot la noi găseşti cele mai bune
JU ghete din pielea cea mâi bună.
jSj Veniţi, nu pierdeţi ocazia cu preţuri astfel de popu
W lare cumpăraţi tot qe aveţi trehuinţă pentru îmbrăcămin
te în acest seson.
v
AL TREILEA FL00B. LUAŢI ELBVATORUL.
!& BOSTON ST01E
ALLIANCE, OHIO
KC^CMCKDî5K^OHOH^C^^H09^HCMJ^(^OHOHOHOî5tOS080380SlOSIC»0*Oaţ
MUZICA DESTEAPTA-TE ROMANE
Compusă din 14 persoane cari cîntă cele mai frumoase
cîntece naţionale şi Americane, atît la petrecerile Socie
tăţilor şi a Parochiilor cît şi la Cununii şi Botezuri. La
caz de lipsă venim şi 7 persoane. (jea mai bună şi cea
mai veche muzică,
Scrieţi sau telefonaţi la (1-4)
SIMIONDUCA
BOrcnOHOBOROroaOHOnOKOBO»BK10*0)»!0*3»OnC*OBO«K*B3«K58
IUBIŢI FRAJI R0MÎNI.
«ff Am un stabiliment modern de serviciu funeral undertaker
i" acest oraş şi în East Youiigstown, deschis ziua şi noaptea 4»
ea sâ vu servim. Trusurt de promtf clasa pentru nunţi botezuri 4f»
4* şi petreceri.
Serviciul meu cinstit şi conştiincios de zece ani trecuţi, cred 4* V
c& »te o garanţie
CÎI
-p

v'
şi în viitor vă voi servi după dorinţa d-ţttt. 4* '^'f
UNDERTAKER, DIRECŢIE DE IKMORMtNTARE.
Cea inai veche şi mai cunoscută firmă a Bomfaitaţ din
Indianapolis, ţnd., este
KAKI
Institutul Tipografic
AL ZIARULUI
axnoBTĂ ou
iMXani,
YOUNOSTOWN, O.
v'
OB MKSUBI UI A*»
WAna». OA: UTI8TB, BBOŞmU, OB-lţ
«A»ţm
rnxfuv BoaariŢi
STATUTX,
|X mca, BiLKT*
ANAMI
şi
ta
DX
«nrrar*. ou
A AI»«
OB LCOKAKI
na
A^m
Jir*"
r.*
ife.
(1-3-5)®
ii«]
Jt"4
i
•&.
1
*T,
Vy
1.
4%
'V
y
5.
a»/
tsrwauriOÂ
DEVIZA ATEUERUUJI ESTE:
«nm MsstilKlsatâ. fMftri
«V.
S

xml | txt