OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, April 03, 1918, Image 2

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-04-03/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

mt second class mail matter
O U A N I A N A I Y
PUBLISHED DAILY EXCEPT SUNDAY, BY
UNION OF BOUMANIAN SOCIETIES PUBL. CO., INC.
•706-07 DETBOIT AVE., CLEVELAND, OHIO.
TELEPHONE: CUT. LORAIN 420-K.
smm
EDITOR MANAGER: C. R. PASCU
0N1TKD STATES AND CANADA
CLEVELAND AND EUROPA ....,
Entered at Cleveland, Ohio, Post Of fie*
EDITOR: 1UL1US E. V. IOANOVICI.
BUSINESS MANAGER: NICX NESTOR
DOCTOR F. G. LESLIE
"WAR SAVINGS STAMPS
ISSUED BY THE
UNITED STATES
GOVERNMENT

•MTŞW
s
VA0IHA 9
Îlentru
Kt a rea aceasta pro.sjjeră va ţii*» c4t va duim râzboiul. Aceas
ta din experienţă.
W y. Toate războaiele au scormonit capitalul şî l*au pus'"fii
& jwrviciul naţiunilor. Pe timpul tuturor războaielor braţele au
||i lost bine plătite. Nu este vreme tie tocmeală. De calcule finan
$. Ware meschine. De constrîngerea muncitorilor prin lipsă şi
p* foamete se cedeze la voinţa capitaliştilor. în timpul războiului
r%* ŞÎ capitaliştii sunt patrioţi. îi silesc împrejurările, ţara, ne
ţ?* j*.»sităţile şi primejdia comună, şi lefurile muncitorilor suni
1 strînsă legătură cu isvoarele materialelor brute necesare
hi jrftzboiului de cari dispune ţara.
v Dacă ţara aceasta ar fi lipsită de oţel, arwiiH, cărbuni,
lemne şi bumbac, n'ar avea din ce esecuta comenzile pe cari le
1 ^«ie şi cari vin mereu, şi e natural că în cazul acesta n'ar fi
iţf prosperitatea de astazi. Dar ţara e bogată în materiale cari
ţrebuesc transformate la iuţeală în arme şi unelte de război si
«leci se caută cu ori ce preţ puterea braţelor. Muncitorilor ii
£. plăteşte bine să aibă un traiu bun ca să poată munci, să nu
sc tocească energia, şi ca se fie sirguincioşi la muncă, să uu
-l
AM ERIC
A"
t&X OmOIAL OBQAN or THE ROUMANIAN B*Hin
CIAL AND CULTURAL SOCIETIES OF AMERICA.
mai răspîndit ziar romineac din Statele Unit* ţi Canada!
AP ABE IN FIE CASE ZI AFAKA DE DUMINECA.
O I E
S U S I I O N
E A U
Suntem în stare de război dar războiul departe de noi si
suferim calamităţile lui. Ţara aceasta binecuvîntată de Dumne
zeu produce atît, că nu numai că îşi poate hrăni fiii ei, cari
sunt peste Ocean în lupta împotriva duşmanului comun al de
mocraţiei şi se ajute şi pe aliaţi, dar şi locuitorii ei de-acasă,
cu o prevedere ot|dk»a|^ trăi omeneşte şi să uu ducă
lipsă de nimic*.-
Datorită comenzilor de diferite materiale şi arme de răz
boi pentru aliaţi şi punti u trebuinţele armatei acestei ţări, pe
toate coşurile labricilor mari şi mici es valuri groase de fum.
Topitoriile varsă lichidul roşiu care recit se formează în blocuri
de oţel. Ciocane mari uriaşe îl bătucesc si scot din el drugi şi
plăci cari troeînd prin strunguri, valţuri şi rindele maşini, se
prefac în unelte de război si arme ucigătoare.
în toate ramurile industriale este o activitate neobişnuită,
.fl mulţumită acestei activităţi şi sutimilor de mii de bărbaţi în
ptiterea bărbăţiei, cari au trecut Oceanul sau sunt pe cale de a-1
trece, braţele şi inteligenţa celor rămaşi acasă este căutată.
Toată lumea lucrează. Bărbaţi şi femei. Tineri şi ImliHtu,
Na se mai caută vîrsta ca altă dată. Toţi au leafă bună, toţi
cîştigă bani frumoşi. Cine nu vrea dă lucreze acela nu lucrează.
Cine nu vrea se economisească acelii nu economiseşte.
45 -Lei-uri bune şi activitate mai sîrguincioasa u*a fost lfc
eîiid e lumea pe nici un petec de păinînt din lumea aceasta
tanre. "v" '.
E ceva fenomenal. Ceva care te pane în uimire şi te face
*ft te întrebi: Pînă cînd va merge aşa?
Nu voim să profetizăm. Nu suntem prow»e% ca priwucein
r. viitorul îndepărtat cu si^uianţă, dar atît putem afirma, că
Joinăreasoa, dîndu-le putinţa depliwă &e poată economisi pen
Jfru viitor.
Dacă mulţumită războiului Celor cari au plecat şi sunt pe
jfţate de a pleca să-şi verse singele vjentru apărarea libertăţi
I ^r din ţara aceasta şi din întreaga lume si isvoarelor de bogă
j. 4ii naturale ale ţării, astăzi muncitorimea şi comerţul din ţara
iceasta sunt într'o stare exce])ţional de buuă şi care merge
|rogresînd, atunci este de datorinţa noastră, a tuturor cari
fim rămas acasă şi ne bucurăm de acest prilej fericit #ă îl
Jfacem şi noi datorinţa faţă de ţara aceasta.
'ij|
După cum acei cari au mers să înfrunte toate mizeriile şi
icăloşiile războiului şi se facă suprema jertfă, sc dea viaţa
apărarea libertăţilor şi a bunurilor acestei ţări, tot aşa
l:i noi, ba încă şi cu mai multă buuă voinţă şi însufleţire, tre
liue să jertfim pe altarul acestei ţări şi a democraţiei din lumea
|f ntreagă o parte măcar, dacă nu tot, din prisosul ce ne rămîne
le la gură după ce am îndestulit-o cu toate bunătăţile pe cari
i de pe frontul de luptă nici uu visează să le atingă măcar.
Ţara face apel la noi. Al treilea împrumut al Libertăţii se
teschide îu ziua Libertăţii, ziua iile 6 Aprilie a. c.
Să fiim cu toţii la înălţimea datorinţei noastre le cetăţeni
locuitori ai acestei ţări.
v ''$'3
i Bă răspundem la apelul- ţării cu căldură, iusufleţire şi
depunem ye altarul ei jertfa noastră bănească, dacă nu
7 ^untem în stare să jertfim viaţa pentru ea.
y Luaţi seamaţ că belşugul în care am înotat piuă acum şi
k Vlolaml pe care l'am înodat cu asece noduri sau l'am risipit pe
Jţ îacruri nefolositoare, ba chiar vătămătoare este isvorit din
^iiige şi din suferinţe.
Sîngelui care s v&rtu^^i va mai vărsa de către fii a
ţări se daio^eşte starea bună în care ne aflăm. Buferin
jpş «ari le raţkro fii acestei ţări in faţa duşmanului ne în
9& avem tmtinţa sa trăim bine st să putem stmire
.V-V
Libertăţilor dia ţara acea*ta şi idin
55? ^-fi, ^Ăsixw
1
*.««««• .$4.00
I•«»*«•**'*•'»•». $o.00
©KIBflJUEi
Pe sînge a ve
nit, ca singele
se ducă.
Mărunţişuri.
„Douăzeci şi -mia sau treizeci şi
una, adică otuz bir cum îi 5ck:e
pe turceşte, este un joc oxcelcut,
pe care îl joc şi ziariştii dar pî
nă îl învaţă cineva rănunv „Lef
ter" şi cîml sâ apuca sc joace,
ca un cartofor cu experienţă, nu
mai arc nici o para chioara în
pungă.*'
Se xice că Hindenburg, în ce
fe (tiu trrmn s'a convins e8 e o
marc deosebire între avma.ta alia
ţilor dc ]e frontul de vest şi în
tre armata nearmată a boale
vikilor.
-Cunoaştem o .pcwll îloinînă,
cm reia fără suj)ărare, îi dăm ur
mătorul sfat: „La să-te doamnă
de „poezele" eu ritm şi rîme.
şi veziţi de rautaş şi mai eu'wa
in» dc odraslele pe cari îi ai,se se
mene într'u cit cu copii unei Ro
mînee care pleacă dimineaţa la
fabrică şi vine aca.să numai sca
ra, şi totuşi copiii ci cînd te văd
ştiu să te respecte după chip şi
etate şi nu zic unui om cu barba
pînă la brîu: „Ce faci tli mă ne
ne?''
Unii zic na e mai bine să ai un
dram de noroc de eît. un car cu
minte. Poate că au dreptate, dar
noi ştim că norocul numai odată
bate la uşa prostului, pe cînd pe
cei deştepţi îi vizitează mai deşj.
Cunoaştem *Un pops eare face
pe simandk'osu şi pe sfîntu cînd
e afară, dar acasă înjură ca su
rigiii şi pe eopii lui, nu ai altuia,
îi ia şi îi trinteşte eu capul dc
mu$&.
INFiMATIUNl
Voieşte să lupte... îu ini
ma curată şi cinstită a lui Nico
la i liradulov, un rus, care a imi
grat
ÎJI
Statele Unite, înainte de
asta cu un an, uu a prins rădă
cini bolşcviklsmul otrăvitor, ea
în cele aîe compatrioţilor săi din
Rusia „liberă'' de astăzi, t'u toa
te că a fost clasificat în clasa a
•îincia, dansul a spus secretarului
liawrence Cole, dela biroul d" na
''uralizare din Cleveland, Ohio că
dînsul voieşte să ouearga în luptă
,în ori ce clipă".
Dînsul a fost.''-transferat din
"las» a cincia în clasa primă şi
va fi chemat în curbul să-şi în
deplinească (rom unea şi «ă
plece la. lagăr. {"îţi Nicolai «a el
printre roinînaşii no»briî?
-Y'
Cfrcve muncitoreşti. ţjn nu
măr mare dintră lemuaril unio
nişti amploiaţi în construcţiile
guvernului pentru foasele milita
re şi navale din Norfolk, W. Va.
"»u s au presentat la luerji în zi
ua de 1 Aprilie a. c. Conducăto
rii Uniunii ..spun că nu a fos-t
proclamată nici o jrrevă, cu twi
te eă muncitorii cereau o urcare
de 10 -procente.
lerii" dela
printre dinţii â.000 muncitori,' să
spune că este convocată dc eon
Escortă dom
nişoare tinere, îmbrăcate îu uui
forma armatei, toate nouă mem
bre ale Ligei Naţionale pentru
serviciu femeiiin. au plecat din
Lansing, Micii. Marţi ce trecu,
mîtiînd fiecare din dînst'le cîte
pete jK» poveştile
cu
S vV wt %r 1. 'jp ^UM^îptt:
."' V *V f' |f ^â' .1
j,'
Hindenburjî a zis cu pe ziua
de l-iu Aprilie se va afla în Pa
ris. Vedeţi, atunci cînd unii
l-au luat în serios, nimeni nu s'a
gîndit că ziua de 1-ui Aprilie e
ziua păcălelilor.
Vim ditttre lucrurile «ele ftiai
plăcute de a avea o nevastă ente
că dînsâ
JIU
pretinde să te isto­
veşti, făcînd gura moară, să-i
spui poveşti cari s'o distreze.
Tot ce vrea este atai |t ««auu
şi s'o asculţi.
un automobil dc povară de cîte
trei pătrare de tanâ, încărcat eu
muniţiuni de răaboi, pentru de
partamentul de război din At
lantn, (îfi
600 văpsitori ia grevi. 3(i6
văpsitori unionişti din Cleveland,
Ohio s'au pus Luni ce trecu în
grevă cerînd o plată dc 75 cenţi
la oră. Dinşii avuseseră piuă aci
numai €0 cenţi pe oră,
în faţa legii. George Ziău,
brutar, din Văleni, Ohio a încer
cat să vînză pîute de război la
muncitorii,dela' uu lagăr de con
strucţii, în apropiere de Leeto
ni-a, Ohio şi a fost bătut de bucă
tarul din lagăr şi de alţi doi
'muncitori, cari au fost ţKxiepsiţi
ficcatx! cu cîte 25 dolari.
„(No more" Preşedintele
Miller al „Ahaîiţn Germano-A
inerieauă" din Tiffin, Ohio a dat
fporuncă să fie şters cuvîntul
„German" din inscripţia care fu
sese pe hala acelei'organizaţii şi
a dispus ea je viitor să nu să
mai ţină şedinţe în acea hală.
Ou unul mai puţitt. în Yo
ungstown, Ohio a fost arestat
(tari Jol«nsen, din Chicago, un
bine cunoscut imunciitor organiza
tor al celor dela „I. W. W." De
odată cu arestarea dînsului au
fost confiscate mai multe broşu
rele de j^rojagandă ale celor -de
la sus pomenita organizaţie.
Foc mat*. Oraşul Akron, 6.
iar a avut. un foc mare în zilele
acestea. A ars la fabrica firmei
„Adamson Machine Co." unde
focul de origină necunoscută a
pricinuit o pagii bă de 30.000 do
lari.
Minerii harnici. Minerii din
sub-distrietul numărul 5 din şta
tul Ohio, au arborat un drapel
de al Statelor Unite pe care sunt
1.000 stele de serviciu. Atita es
te de mare contingentul de ar
mată pc care l-au dat minerii
din Ohio, membrii ai *c*»l«i
gankaţiuaii.
v
Şcoală do fotogTafaţ, 1»
Wh celiiig, W. Va. să va deschide
o şcoală, în care vor fi instruaţi
elevii cum sfi ia fotografii Uuue
pentru „Unele $&m".
r/
^.'-î V^'
^Pîiii ţi peştii4 ^r*. tn plini
rile lor, (jermanii na cunosc mar
gini. Ziarul german „Deutsche
Tageszeitung" să plînge că peş
tii au devenit o -raritate aşa dc"
mare în -Germania, încît nici
chiar in Rin .ivu «ă mat află.» Iar!
produsele peştilor' de mare, carii,
înainte de asta să vindeau pe un
preţ aşa de resonabil, acuma
sunt atîta de scumpe încît nu te
poţi apropia de «Ic. Piuă şi peş
tii -după cum ii vede nw
ţin cu Germanii.
0
Ucisă de tramwiy. 0 femeie
le vîrsta de 40 ani, care nu a
putut fi identificată a fost ucisă
noaptea trecută de un streetcar
din oraş în trecerea dîiisei pe po
dul lirooklyn-Brighton. Poliţia
cercetează cazul şi cadavrul fe
meii ţ, fost transportat li^ morgă.
Papa iară protestează. Tele
gramele agenţiei lie uter, duc Its*,
mii ştirea că Papa ar fi trimis
un protest Puterilor Centrale, î»
care protestează contra bombar
dării Paris-ubii şi în special con
tra distrugerii de biwcrici şL «an
tra măcelăririi publicului.
Jiu furat, documentele. #o
liţia din Cleveland ţîi autorltăţi-
Despre o altă gr^vă, dare are ile federale au avut de lucru Luni
loc în -Laltuuore, Md. între zi- seara, căutînd după tîlharii ne
oraş.- cari numără eunos^ruţi, cari au forţat o uşă
şi au intrat în localul de asenta-
re al Missiunii de recrutare en­
due*» torii .muncitorilor cu scopul gleze, de unde au furat 4 dolari
•le a stoarcc o paltă mai bună.
^ilerii cer J}».'j.00 la zi, iar oraşul
nu voieşte să le dea mai mult ea
$2.76 cenţi îa zi,
îu bani gata şi liîrtii cari nu suat
de nici o valoare ,pentru altcine
va deck pentru ofiţerii cari mun
cesc la asentare.
C. Şti.
Un nou scandal este' t»- t»fe*«ă
pornească din iScw York, N. Y.
Caşul promite să fie la fel de *cn
lebru cti cel
ÎJI
lumea întreagă pluteBC uori negri» Să nu lăsărti să se coboare
•mu .jos «au Hă verse din îfi$1ţfi3ie mfnia lor distrugătoare.
Pe HÎnge a venit axotii«^a nc«utră, ca Angela se ducă. Pin
hing^le pe care l'au vărsat şi vor vărsa luptătorii înroMi
sub steagul libertăţii şi din dulatvl pe care îl vom da. noi cei
care fusese ucis
cartoforul llosentlial. De data â
ccasta iarăşi este vorba despre
un- omor între cartofori, tocmai
C. B.
«*wn»as8
atunei cînd viotima să pregătea
să denunţe autorităţilor pe atari
•persoane marcante cari protejau
astfel dc „afaceri".
AL TREILEA ÎMPRUMUT.
Ministrul McAdoo a cerut eon-,
greşului să autorizeze seoaterea
unei a treia emisiune de dionuri
ale Libertăţei în valoare de trei
miliarde dolari, cu o dob iudă de
patru procente şi jumătate la
sută.
Ministrul crede «S ^ata de, do
bîndă propusă acum este destul
de mare pentru tot timpul viitor.
Dînsul unai crede de asemenea că
dacă poporul îşi va păstra bonu
rile cumpărate şi nu le va vinde
la speculanţi, nu va fi necesară»
o sporire în ratele de dobîndă.
l)e altfel, acei ce posedă bonuri
din primele două emisiuni, le pot
schimba în noile bonuri de patru
şi jumătate la sută.
Vorbind despre viitorul împru
mut, ministrul a "zis: „Sunt si
gur că poporul va respunde la al
treilea împrumut' al libertăţii cu
aceiaşi lealitate şi entusiasm ca
re a caracterizat sprijinul seu în
primele două împrumuturi. Ma
rile evenimente ce se petrec a
eum în Franţa ar trebui să înflă
căreze inima fiecărui American
cu determinarea do a procura
toţi dolarii şi tot materialul ne
cesar, pentru a pune capăt barba
riilor băvîrşhe de militarismul
german. Kaiscr-ul dă faţă cu în
-frîngefea. Ilaid s'o grăbim prin
arătarea puterei americane unită
cu vigoarea vitejilor noştri ca
marazi dc arme."
I U A
""W această cale se aduce l& cii
hoştinţă fraţilor Nicolac Măniţu
şi iNicolae Cocoradă, foşti mem
brii ai Societăţii „8ămînătoruI
liomîn", cum că în adunarea ge
nerală a Societăţii ţinută în 17
Martie" lî)18 s'a hotărît exclude
rea d-lor din şuiul Societăţii noa
stre, preMim şi din U. K. E. A.
pînă la adunarea generală a U.
S. R. A„ care se va ţinea în lu
na Iulie 1918, în oraşul Young
stown, Ohio, cînd vor avea drept
de apel. Excluderea d-lor se fa
ce pentru motivul că fiind înro
laţi în armata Statelor Unite au
părăsit tocmai în timpurile cele
mai Critice, refuşînd a lupta pen
tru democraţie şi libertatea în
tregei lumi.
r,
în numlc Societăţii ,,'Bămîuă
torul Komîn" dia Ba«ţ Young«
towji, Ohio:
Q, .Marbao, preşedinte.
N. Ban, secretar I.
(-No 7D—74).
A V I Z
orientarea tuturor Socie­
tăţilor aparţinătoare Uniunei, So
cietatea „Biruinţa" din Warren,
Ohic va avea (Dedicarea) Sfinţi-'
rea Halei, care va fi gata în cel
mai souit timp, pe ziua de 12
Maiu 1918. Deci crezînd că este
cel mai frumos şi cel mai splen
did edificiu din acest oraş şi tot
odată şi foarte costisitor, vă mai
rugăm încă odată să nu aranjaţi
alte petreceri sau serbări pe ziua
sus numită ce. să putem avea, o
reuşit? bună. V
Pentru comisia Haiti
George Blaga.
(No/73-47).
O 'j
kBCTIPICARE.
La darea de scamă a Sociotn
,ţ'i „Dîmboviţa", publicată îu No.
68 al ziarului nostru, fc'a strecu
rat o greşală de tipar. D-nul Ni
colae Ojjrişu donase suma dc
şi n'a fost menţionat.
Facem cuvenita rectificare şi
TU^ăm a se lua la cunoştinţă că
fratele mai su« numit a jertfit
suma de cinei dogari ca supraSol
vire la petrecerea Societăţii.
SPRE STUNT*.
Rug&m pe toţi abonaţii noştri
se observe bileţelul lipit pe ziar
pe care se vede data cînd se îm
plinetşe abonamentul şi cînd ve
de că se apropie zfiia să-1 reîno
iiHiiHI
Ne yto» foarte grea se amm*
ţitt pe fit oare In parte despre
expiram abonaentvaui. MmU
ameHeaoe nu na acest ţfypttoi.
ta «iua cînd a ezpkaA abonamea
ttfl Mk na st Mlaotofte st «pro
ffe tripaHim ifa^aL Ştim4
WAR
MOA",
trimitem
ăMhmm «Ha «J.tx
Hpi
ŞâBtttBtl'
\f
Ir v' 's! '•s.
BOALB
4
BM se vindeci
EL AEE NEVOIE DE ELE ACUM!'
DUMNITALE IŢI VOB TKEBUIDUFA KAZBOII
i CUMPĂRĂ
SAVINGS
0 CAUŢIUNE A GUVERNULUI AMERICAN.
BB ABIOURĂ MULţUMIBXA
TUTUROR .fi
'f-' $
Singurul medic In America, earf
Uind specialist, vindec ori-ee boai*'
le în mod conştiincios.
Pentru mine eorpul omenete If
carte deschisă. Eu cunosc toatit
bolile şi slăbieiuiiMe corpului.
Jtfu de am indeinngaţi vindec oaiuenu. La sute de oameni le
am redat puterea bărbătească încît azi nu se cunosc ei înşişi.
Fii
boala eît de grea, eu nu pierd nădejdea de a o vindeca.
Boale bărbăteşti, secrete, înveninare, slăbite generală, perdersţţ
poftei de trai şi altele, au fost vindecate la mine totdeauna. Ori ee
informaţie şi sfat dau fără bani. Eu îţi spun cum şi în ee mod vel
fi vindecat ca să pricepi însuşi ee boală ai.
INFECŢIE. Dacă ai o boală molipsitoare, eu te Vindec repede,
gur, fără durere şi pierdere de vreme. Nu hotăreşte dacă e ve
ebe şi grţa. Fără operaţie vindec grabnic. Metodul meu e sigtu
şi simplu.
ONANIE. Yindee astfel de boală grabnic, sigur fără perdere de tfî
mie. Onania o vindec după an mod separat şi absolut sigur.
ÎNVENINARE DE SÎNGE. Te vindee uşor de aceasta, de oaretţ
eu am un metod simplu, înoît te miri ee uşor ai scăpat de motf
tea sigură.
NERVOSFTATE. Eu am vindecat sute de inşi de nervositata,
lipsa de memorie, moleşire, bătaie de inimă şi altele Pţja
Sttetodul meu de vindecare nu trebue să-ţi laşi lucrul. Eu
vindec sigur, grabnie şi pe veci.
BOALE VECHI. Eu vindec ori ee boale învechite, pe cari poate
nu vreai să le ştie şi alţii, ea buboaie şi boale secrete.
BUBE ORI COPTURI. Practica mea veche stă în a vindeca astfel
de boale fără operaţie, cu leacuri sigure, fără dureri Ori ţt
eopturi primejdioase se vindecă en leacurile mele.
•crieţi romîneşte! Sfaturi şi îndrumări dau fără plată, gratis.
ORELE DE CONSULTAŢIE: Dda 9 •. m. pînă la 8 p. m. Du
mineca dc la 10 a. m. pînă la 2 p. nţ. -^2)
as PtftSPEOT AVE., 8. B. CLBVBLAND. OKTB.
30000CO00000000CXXXXX)00CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)Q0000CXX30
FII PATRIOT

WS.S.
ECONOMISEŞTE Şl ÎMPRUMUTA ECONOMIA TA
LUI
Purtătoare de dobînd& de 4 procente, adăogat& trai liNit
DUMNEATA POŢI ÎNCEPE CU ''J
DOUĂZECI SI CINCI DE CENTS
cumpărînd o marcă dc profit a Statelor Unit4
Şeful Poştei, Bancherul D-tale, ziarul pe care-1 citeşti şi mult#
agenţii de vînzare, îţi vor spune despre aceasta. Vorbeşte cu
ACEASTA ESTE DATORIA DUMNITALE*
V ACEASTA VA SALVA VIETL
ACEASTA VA CIŞTIGÂ RAZBOltJL.
TAXA LA MICA PUBLICITATE
Caut, perdut, anunţuri de nunţi, botesuri, serbări, eto.
1 cent cuvîntul. Plata se face înainte, odată cu trimite
rea publicaţiei, numai Societăţilor din TJniune li se publi
că înainte şi în urmă li se trimite bilul de plată.
ADMINISTRAŢIA ZIARULUI „AMERIOA"
A E RIC A"
CEL. MAI RASPANDIT ZIAR.
Ca începere de la 1 August ziarul .AMERICA" a de
ventt «a «nmi ^spîndit dar din toate fiarele romineiti
din Statele Unite.
Zn^bl „AMERICA'' are peste 13,00(1 de abonaţi, afa
ră de oiţitorii cari cumpără ziarul cu numărul.
^Ziftrnl .hMKBICaS fiind cel rfaptodit rfa*. a
ţ»venit mijlocul cel nai bim de xvetani petttn ort ee na.
iTutorrojnîn.
toţeaim an aamţiniiarul
daci voiţi se fiH «ui»»euţi şiv«iţi*e
Mto sufleM oomeiţqltii. Amerkaăii
4ţ& IIU vă
la prima
-î.
'i'Â,/
K

UNCLE SARIS2
v
-."X
:1
V
V-'%
i1 *.» =/f
'ţV,,
STAMPS
v
„AME-
4
ii
oa^
e& aveţi
atu flpl
nu
•Mi
1
5
,.„i if.'

xml | txt