OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, April 03, 1918, Image 3

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-04-03/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

:r} î) 'North iStre^t" No. 514. La ordi-
O N V O 0 A E V
Al d-tră frate#
Matei Zăgan, Soldato Prigioneri
de Guera, Urbmia, prov. Pesaro.
IO AN G. HOZA, preş.
P. O. B. 42, Alliance, Ohio.
N. NESTORT*ertar adm
5705 Detroit Ave., Cleveland, Ol
I E O i s
I. SERB
9 Weinberg Aley New CitiţhyP»-
P. O. B. 886 E. Youngftown, 0.
600 Main Str., Martins Ferry, O.
Rev. loan Podea, adm. protop.
loan Răcătăian, preşedinte.
Iacob Murgii, secretar par:
(•No.' 73—74).
dăm pentru Liberty Bond. Ve
niţi de la ora 9 a. m. pînă la 6
p. m. (1x6)
605 SOCIETY CO. SAVINGS
BUILDING, CLEVELAND, O.
DAM NUMAI DE CIT PEN
TRU LIBERTY BOND. VE
NIŢI LA NO. 208 AMERICAN
TRUST BUILDING, CLEVE
LAND, OHIO. Ada Notiţa
asta cu D-ta. 1x6)
ÎN BEAVER FALS,
ART AND PICTURE DEPARTMENT STORE
CĂ, 7 APRILIE, la orele 9 a. m.,
la Iulius Seamon, 224 9-th Ave.
ÎN PITTSBURG, PA., DUMI
NECĂ, 7 APRILIE, la orele 2.30
p. m., la Joseph Steigerwarld,
Barber Shop, 4262 Second Ave.
Steel City Allotment Company
707 Western Reserve Bldgy Wtf?
ren, Ohio.
{No. 68—69 & 73—74).
REV. SOLOMON DUMA"
Preot gr. or. Romla
1847-7th 8tr., CANTON, O.
Telefon: Bell 1306.
BAUHOF & GRAHAM
130 ARCH STREET
ALLIANCE, O. 2
Bell Pkone 804.
143 W. Federal St.
(peste IlartzclVs Store)
YOUNGSTOWN, OHIO
AECH & MAIN STEEET
ALLIANCE OHIO.
Orele de oficiu: 9—11 a. m. %—i
p. m6.30—8 p. m. (2)

rw
si
te
.vîf
Deftle
Socieţ&ţilor.
Societatea „Romînia Liberă"
dia Akron, Ohio. Convoacă pe
'toţi membrii s&i din loc şi jur a
lua parte la şedinţa lunară care
se va ţinea Duminecă, 7 Aprilie
1198, în hala Societăţii din 1241
Pweitzer Ave.
Începutul preeiala orele 2 d. a.
Dfrci sunt rugaţi toţi fraţii mem
brii de a lua parte la această şe
dinţa, şi 'în general toţi acei
fraţi Romîni •cari doresc a deve-
T- ni ca membrii «ti Societăţii uoa
m.
Vl-~-
•.••
.v vr
SkK^t0tat^âb ^!ftrt^h^erea Romi
sh" din Flint, Mich. Convoa
ijst pe toţi membrii sui a lua par
is la şedinţa generală lunară, ca
re se va ţinea Duminecă, 7 A
«l&il 1ÎI18 în hala d. Avram Lazar
|.K.v. Michigan Ave, la ora 1 p. m.
M' |f De-ci sunt rugaţi toţi membrii a
ÎUa parte la această şedinţă, fi
indcă la această şedinţă se va fa
315 şi licitaţia, adecă alegerea de
şîegari la drapelele Societăţii,
.^bs^jiţele nemotivate se y£wr.,fe
iiepsi conform statutelor.
r!
i:
i
if.
i.
Prariiii
•-•0-
Societatea ,?Deşteaptă-te Ro
âiîne" din Detroit, Mich. Con
voacă pe toţi membrii săi a lua
liarto la adunarea generala de 3
jjtani, care va avea loc Duminecă,
Aprilie 1918, în li ala Chene din
Uonroc Ave. No. 686, la orele 1
J). m. La ordinea zilei va fi dă
tea de seamă pe 3 luni trecute şi
fi complet tarea comitetului şi alte
puncte foarte interesante de re
i ţ- ţolvat. Deci toţi fraţii membrii
«unt rugaţi a fi prezenţi la ora
fixată. Asemenea sunt rugaţi toţi
4 «cei fraţi Romîni cari doresc a
v
&
He veni membrii ai Societăţii noa
i «tre să se prezinte la această a
ilunare-. Absenţele ne motivate
*e voir 'pedepsi eşiiform statu
telor. \î" y
~v a- Prezidiul.
.v
f*
*ttocthat§k „Dr. Vasile Luca
ciu" din Clinton, Ind. Con
Voacă pe toţi membrii săi a lua
parte la adunarea generală luna
H: 'i'îi, care va avea loc Duminecă.
.f.S- 7 Aprilie* 11)18, la orele JO a. m.
hala fratelui Sânte Forte dir?
plinea zilei va fi darea de searm»
îpe trei luni trecute şi mai multe
-^.chestiuni de maire importanţă
de rezolvat. Tot odată rugăm p(
i acei fraţi Rom ini cari ar dori
să devie membrii ai Societăţii
jnoHstre să se prezinte la aceastr
-"adunare. Rugăm pe toţi fraţi'»
membrii să se prezinte eu toţii
1
la această «adunare. Absenţele ne
il\' .motivate se, vor pedepsi conform
tr' statutelor.
ţf Societatea „Vasile Stoica" din
Kokomo, Ind. —Convoacă pr
fe' i t(ţi membrii săi a lua parte la
!Ji şedinţa lunară, care se va ţinea
ÎV Duminecă, 7 Ai^rilie 1018, în hal
1
K
1
Sociclăţii, la orele 2 p. m. L»
fcfc* ordinea zilei după cum s'a hotă
',l Şpdiuţa lunci trecute toţ:
5". sunt obligaţi v
cumpăra o aeţie şi sunt rugaţi
a-şi aehita datorinţa faţă de vSo
Âi îlr. cietate. Vom avea şi consfătuirea
Iv 'înd să ţinem sfinţirea halei. L«
ac
castă vadimare invităm cu fră
ţească dragoste pe toţi fraţii, Ro
inîui, bărbaţi şi femei cari doresc
a de vji ii ^mbrii vţi»8ocietftţi'
noastre.
V 4 Prezidiat
-V
Societatea „învierea'' din- Mar
tins Ferry, Ohio. Convoac?
pe toţi membrii săi a lua part»
la şedinţa lunară, şi darea de sea
mă pe 6 luni trecute, care se. v*
ţinea Duminecă, 7 Aprilie 1918
la o^le 1.30 p. m., in hala dr
sub solul binericei din Clark 'Str
Rugăm pe fie care ineinbru e»
ia parte la această şedinţă
senţele (membrilor din comitel
vor pedepsi conform statute
o-
A V I Z
Societatea ro «înă de ajutor ş'
cultură ,^Samină torul Romîn'"
din East Youngstown, Ohio adu
ci» la euiroştinţa membrilor «?j
eâ s'a aU*8 ţie reprezentant pen
tru ziar fratele I. F. Ghjşioiu.
iD^ei ori «Are frate membru al
So«^ţăţii jMa8tre la caz «ă nu
priweft« «iarul „America" regu
lat
1 r,
*ă «dreseze dînsului.
Pniidiul.
|v/
ti
7 I S i. "V

Vr*/ "'^1
:Si'
(.
iu&
TJMERÎI MARCHIZEI
FILANTROPIA.
I.
Marchiza doarme în patul ei cel
mare sub pologul de matasă galbe^
nă. Cînd ceasurile bătură două*
spre-zece, la amează, se hotărî să
deschidă ochii. Odaia e caldă o
căldură plină de parfumuri ee îm
bată simţurile.
Abia sculată, marchiza e cuprin
să de întristare ea chemă pe fata
din casă şi o^îatrebă:
Iulia, s'a desgheţat afară
Se pare că marchiza e cuprinsă
de milă pentru nenorociţii care tre
mură de frig. Oh! nu, doamnă, zise
Iulia, dîndu-i capotul pe care'l în
călzise la gura sobei frigul e mare.
S'a găsit chiar un birjar îngheţat.»
II.
Cînd Iulia deefăcu încct perdele
le de la fereastră, ca lumina să nu
supere ochii frumoasei, albeaţa al
băstrue a zăpezei se reflectă în o
dae. Cerul era cenuşiu şi asta rea
minti marchizei rochia pe care o a
vusese în ajun la bal, de Unde veni
se la 5 dimineaţa.
Marchiza se aşeză în faţa oglin
zei şi Iulia îi rădică frumosul păr
negru atunci capotul alunecă depe
umerii marchizei care rămaseră gol.
O generaţiune întreagă a îmbătrî
nit tot admirănd umerii marchizei.
De cînd, graţie modei, dînsele pot
să se decolteze, ea 4 preumblat li
nierii săi prin toate balurile oficia
le cu o sirguinţă ne obosită.
A trebuit numai să urmeze mo
da să-şi facă rochiile cite odată
prea decoltate şi altă dată cu totul
închise, aşa că frumoasă marchiză
a arătat o părticică dip comoriel
peptului ei.
III.
E nefolositor să mai descriu ume
rii marchizei. Ei au luat parte la
multe evenimeu în timp de 18 ani.
Era de ajuns cuiva să zărească o
mică părticicică din pielea ei albă,
şi să zică:
Uite marchiza îmi reamintesc
seninul cel negru de pe umărul ei
stîng! De altfel sunt umeri foarte
frumoşi albi, graşi provocatori.
Cînd te gîn'deşti că pe aceşti umeri
a trecut suflarea tuturor parizieni
lor din lumea galantă, cînd te gîn
deşti la miile de dorinţi care au tre
murat împrejurul lor, te întrebi
din ce fel de lut natura i-a creat,
ei ca să nu fie uzaţi, şterşi, ea acele
statui goale espuse în gradinele
publice şi cărora adierea- vîntului
le-a ros contururile. Marchiza a lă
sat la o pante ori-ce ruşine.
Din umerii săi, ea a făcut o in
stituţiune şi cum a luptat ea pen
tru guverne în totdeauna în frun
tea partidelor. Lă miniştri, la am
basade, simpli milionari, a susţinut
tronul cu sinul ei de albastru ară
tîftd în zilele de pericol mici părţi
ascunse şi delicioase, inai convingă
toare de cît argumentele oratorilor
ea era gata a mări decoltarea spre
a îmblînzi pe cei mai sălbateci oa
meni din opoziţie şi a le căpăta vo
tul. Totdeauna umerii marchizei au
eşit învingători ci au condus o lu
me fără ca o încreţitură măcar să-i
brădeze.
IV.
După amiază, marchiza, îmbră
cată într'o rochie delicioasă, s'a dus
la patinaj.
Dînsa patinează foarte bine. Era
fpig gerul îi înroşise rfasul şi bu
zele. Se ducea din cînd în cînd să
şi încălzească picioarele la un foc
de crăci şi apoi sbura iar ea o rîn
dunică de păr'că nu atingea ghia
ţa. Oh! cît era de fericită că nu nu
se desghcţase. Va putea patina toa
tă săptămîna.
Cînd se întoarse marchiza văzu
pe drum o cerşetoare mat moartă de
frig.
Nenorocită, murmură marchi
za şi cum trăsura mergea şi ea ne
putînd găsi punga, aruncă eerşitoa
rei buchetul său de flori un bu
chet de liliat care făcea o mită de
franci!
EMILE MLA
*iy4i.|ir I,.u,^ 0*
e
ir:....»
Societatea romină de ajutor şl
cultură^ „Biruinţa" din Warren,
Ohio, prin a-ceasta convoacă jxî
toţi membrii *ăi a lua parte la a
dunarea generală de 3 luni, care
va ţinea Duminecă fu 7 Apri
lie 1918, la orele 1 m., în hala
nouă 4 'Sqi'ietăţii din 114 Walnift
Street. Toţi membrii sunt rugaţi
uinsistenţă a Jua parte ta a
3eastă şedinţă. La ordinea zilei
vor fi mai multe chestiuni de
mare importanţă de re^plyaţ în
favorul Societăţii.
Absenţele, ne ruotiatve se vor
pedepsi conform statutelor.
Tot odată rugăm şi pe acei
fraţi Romîni.c&re nu ajiarţin So
cietăţii noastre, şi foiesc a #e
înscrie ea membrii noi ai Socie
tăţii noastre, «ft «bine Voia$c& a se
prezentaja această şedinţă, unde
tor fi primiţi eu -cea mki mar»
pl&eere şi ţrayo«te 4e
':*iK
In numele Societăţii
ţş'V 4jâ Warren, Ohio:
utfloftn Stefan, preşedinte.
Ckorgc Jucu, secretar.
(No. 73—74).
DARE DE SEAMA SI MULŢU
MITĂ PUB
ŞI
LICA.
Societatea romînă de ajutor ţi
cultură „Dr. Iuliu Maniu'1 din
Canton, Ohio a avut o petrecere
împreunată cu teatru şi dans în
10 Martie .1018, la care a avut tui
rezultat foarte mulţumitor, atît
din punct de vedere moarl, cit şi
amterial. Deci pe această cale
sus numity Societate aduce sin
ce rile sale mulţumite tuturor a
celora care au bine voit a-i da
sprijinul d-lOr şi au avut bună
voinţa de a xarticipa la această
petrecere şi îi rugăm ca şi pe
viitor să ne dea tot acelaşi spri-i
jin.
Mai aducem călduroasele^ noa
stre mulţumiri următorilor fraţi
care au bine voit a supra solvi
în favorul Societăţii noastre şi
care sunt următorii:
Nick Oherman, actualul preşe
dinte $2 Petru .Tiancioiu, vice
preşedinte $2 loan Popa, secre
tar corespondent #3 Constantin
Vesteinean, casier #3 Vasile Vin
ţian, secretar financiar $2 Nick
Dragomir $2 Zaharie Hurbean
^$1 loan Istrate $2 Societatea
„Traian şi Avram lăncii Ragele
Munţilor 4*5 loan Biriş ij?l Toa
der Sima $'2 'George Poplăcean
$2 Nicolae Moga şi familia, sa
loner ^'20 Tlie Rus ^10 5eorge
Buturean $5. Ilarie Oruiţia $1
loan Todoran i$2 Toader Kis
$2 Nick Dateş $5 Cod rea Ser
bau $5 Clubul Ardelean •$.'} I
can Mihuţiu $1 ştorerul din Gar
field i$5 George IIolom $2 Toa
der Oltean sf'l loan Opreau $1
Vasile 1 iraşovean $1 Petru Dra
gomir $1 loan Hîrciagă $5 Ste
fan Candea $1 loan I. Popa $1
Nistor Opreau efîl Ir.imie Dîncă
neţiu 4»1 Ilarry Tamas #5 loan
Străjan $1 Maria Tufa .+1 Io
sif Chiorean $1 Leonte Gruiţia
$1 Vasile Chiuzdea 4*2 loan
Gruiţia «J1 Toader Oruiţia $1 A
ron lietcag $1 Iacob Popa îjîl
Mihai 'Pol $1 Ilie Poenariu
loan «iiădilă $2 George Conţian
$1 Vasile Someşan ^5 Augustin
Hădărean $1 Nick 'Şandru îfi
loan Moean'$l loan Cucuiat .152
loan Mocan $1 loan Cucuiat $2^
Alexandru Hărciagă 41 Milîton
•Beteag i$l Nick Bradu 4»1 Ana
Simedu ^1 loan Şiandru $1
Toader/ Morar ^1 Arou Drago
mir Dumitru Mihaescu $1
loan Plcşia -$1 Tosif Miţă ^1
loan Pumnea i$l Bota Zaharie
Ruja $1 Aurel Borza şi loan lo
sif au donat Societăţii o baxă
pentru poştă şi $2 Gligor Vaida
$1 loan Pocan '$1 loan Dălă
rea'n $1 Toader Mac ar ie $3 Isi
dor Marcovici $1 George Pum
nea i$2 loan Pavelescu ^1 loan
I. Vasiu N.
întraţ^, intotal
Eşitqr: ta total
$416.75
$62.48
Venit curat $3o4.27
Deci pe această -cale aducem
sincere mulţumite tuturor sus nu
miţilor donatori care au bine vo
it a 'ne da sprijinul d-lor şi îi
rugăm ca şi pe vitor să ne dea
tot acelaşi sprijin bine voit&r at
d- o
în numele Societăţii „Dr. Iu
liu Mau iu'/ cţiu Canton, Ohio
Ifick German, preşedinte,
loan Popa, secretar.
DA$£ DE SEAMA ŞI MULŢU
MITĂ PUBLICA.
'So^cictatea romînă de ajutor şl
cultură „Drapelul Romîn" din
Strut hers, Ohio,, a avut o petre
cere împreunată cu dans în sea
ra zilei de 16 Martie 1918 a că
irei rezultat a fost destul de (mul
ţumitor atît din punct de vedere
moral, cît şi material.
Deci pe această cale aducem
sineeriîe noastre mulţumiri tutu
ror fraţilor Roiului din loc şi jur»
care au luat parte la această pe
treeere în special fraţilor cari au
dăruit cu supra «olviri şi cari
şunt «următorii domni: "f
'SoCi ,/Plugarul Rom în" $2 Soi
cietatea „Apolssaiia^ .$3 Fraţii
Danii şi (Nicolae Siirbu, saloneri
în iStruthers au dăruit 10 baxe
»u bere Axente Ioroga ,$1 Ni
colae Fleacă 1$1 loan Velieea $1
Alexandru. Popa $1 loan Pan*
drea $1 Vasile Stoia 50c Vasile
Popk 50c Vasile Lungu 50c ]tfi
eblae Iţea 50c Andreiu Crăciun
$1 Moise Cojocar 41 Zaahrie
Cereceş 50c loan Hocio tă $1.50
loan M. Făneaş 50c loan Durea
25c Victor Stan 506 loan H.
Mărginean $1 Oligor Stoica
50c* iNicolae ^Stoica 50c loan To
doran 50c ijiron Laţa 50c loan-
?/r
.4 V
Ţuîuş 50a Văile Jica 50c Nico
lae Pacuiea fratele Oeorge
Ooga, oieriu lingă Sharon a dă
ruit un miel pentru Societate, ca
re se va pune în loterie cît de
curînd Ilie .Nistor 50c Iosif Mi
jiea 60c loan Mihaiu 00c Gli
gor Şeovrea 50c loan Mărgi
nean 50c loan Tutelea 50c Va
sile Părăean 50c Ariton Surdu
50c iGeorge Serecşean 25c loan
Săbău 50c loan Chiriac 50c I
oan Baciu -$1.50 Nicolae Săbău
50c loan JSîrbu 50c loan Voe
şean 50c Vasile V. 'Greavu 50c
loan Aleman 50c Oeorge Dateş
50c loan Roc her 50c Ariton
Beiiţa $1 loan Suciu 50c Geor
ge Popa Niţu 50c Nicolae ^er
ban 50c And re iu Zaharie 50c
Ariton O. (Benţa 50c Vasile Ilea
50c Vasile I. 'Greavu 50c loan
'Neagii $2.50 loan Fărcaş $1.50
loan Timariu 50c loan M. Suciu
$1 loan Oîrlonţa 50c Nică Miir
cea 50c Marian Gligor 75c Eli
saveta Prunea 50c Ooga
^1 Oeorge Corfar
Intrate în total $145.85
Eşite în total .î $49.2:]
Venit curat $96.62
Deci încă ocfâîa aducem sinee
riîe noastre mulţumiri fraţilor
Romîni din loc şi jur care au lu
at parte la această petrecere dîn
du-ne astfel sprijinul d-lor pen
tru buna reuşită, şi îi rugăm ca
şi pe viitor să ne dea tot acelaşi
sprijin bine "voitor. Societatea
noastră îşi va cunoaşte chemarea
sa faţă de toate organizaţiunile
romhieşti cari au sprijinit-o.
!n numele Societăţii ,,Drapelul
Romîn" din Struthers, Ohio:
Nicolae L. Păculea, preşedinte.
Andreiu Crăciun, secretar I.
—o
SCRISOARE DE LA UN P&I-
ZONER
Italia, 21 Soptemvrie 1917.
Dragi Fra'ţi!
Mare mulţumjită bunului Dum
nezeu că mă ţine sănătos, ceea
ce mă rog şi pentru d-tră. Simt
vesel că ani primit o carte de la
nevastă şi-mi scrie că sunt. toţi
bine numai iată fraţilor că am
ajuns şi anul 1918 şi eu sunt tot
printre străini.
Ani primit de .la d-tră o cai'te
şi am înţeles*.tofoul şi nu vă pot
răspunde la toate. Banii pe cari
mi i-aţi trimis, ^Meă 100 de lire,
i-am primit. Din cit puteţi mai
ajutaţi-mă căci îmi va da Dum
nezeu şi mie vre-uu bine cînd va.
Voe bună de la Victor, f^i el e
sănătos. După aceasta vă voi mai
serie, căci aeiuu^jai-s'a dat dru
mul la poiştă. v
Italia.
.m/mm™ "O
AMERICA VA AVEA TUNURI
CU BATAIA DE 105 MILE.
W*ASIIlNOTON, k Aprilie.
Statele Unite vor construi un tun
monstru care, va întrece pe ace
cu care Germanii bombardează
azi Paris-nî. S'a aflat din surse
demne de încredere că şeful ar
senalului marinei s'a prezentat
astăzi la secretarul Daniels cu
un plan prin care arată posibili
tatea construirei unui tun care
să bată la o distanţă de 105 mi
le, 'Secretarul Daniels a dat or
din ca planul «ă fie pus imediat
în lucrare. v
•ha4
DIRECŢIA COMPANIEI DE
PUBLICITATE A UNIUNII
S. R. A.
VASILE VLADUŢIU, vice preş.
11822 Madison Av„ Cleveland, O.
V. P. STĂNESCU, casier
1261 W. 58 Str., Cleveland, 0.
G. MARHAO
D. ŞANDRU
O. SĂLCI
AjNpde Hotel, Alliaaee, OWo
3501 Ave., tntâtfun*'Bft
bor. Iod.
V. BAU4, iomtroloaf
753 Arii Ai1iaiw, 0,
T. ŞERBÎŞretmtwlo*
P. O B. »], nvooi 0»7, t».
1
i/sV
a
O N O S
In oonţelegere cu oficiul pro
topopesc prin aceaeta publicăm
concurs pentru ocuparea postu
lui de paroch la parochia ortodo
xă romînă din Warren, Ohio. In
formaţiuni se vor da' de cătire
prezidiul parcchiei./
Terminul de concurs 15 zile de
la data acestei publicări.
Doritorii de a ocupa postul de
paroch să .se adreseze la 107
Main Street Warren, Ohio.
Concurenţii să se prezinte pen
tru a sluji liturghie Duminecă în
7 şi 21 Aprilie pentru parochia
„învierea" din Warren, Ohio,
în numele parochiei:
MICA
1BL1CITA
A U
pe un consătean al meu cu nu
mele Ciprian Lazia din comuna
Netotu, comitatul Făgăraş. La
despărţirea noastră am fost în o
raşul St. Louis, Mo. în anul 1909.
Deci rog pe această cale pe toţi
fraţii Romîni cari *ştiu despre
dînsul, sau chiar dînsul dacă va
ceti aceste rînduri. ale mele .să
mă. avizeze prin o epistolă ca să
putem coresponda amîndni.
D. J. Vijelie, P. Box 452, Wood
lawn, Pa.
.. (No. T-i—74).
A N I
CĂUTĂM LUCRATORI BUNI.
Acuma este timpul cel mai
bun pentru d-ta ca să te rein
torci la farmă. Depărtează-tc do
fumul şi viaţa de la oraş. Ia-ţi
băieţii şi soţia ea ajutîndu-ţi să
faci bani. Ai casă şi ocazie ca să
păstrezi. Plătim de la $20 pînă la
$24 de acru. Casa gratia şi dru
mul pînă la farmă. Cai^tă. să în
tilneşti pe agentul nostru ur
mătoarele locuri:
în Detroit, Mich., Duminecă,
7 Aprilie la Peter Lilaff 456
Farnsworth Ave la 9 ore dimi
noaţa* W o&iawiUlai JpWw
cy, 2194 W. Jefferson Ave., la o
rele 2 după ameazi. La Peter Bol
?a's Barber Shop, 722 Franklin
Street, la orele 5 seara. Vino şi
^u prietenul D-tale.
MICHIGAN SUGAR COMPANY,
SAGINAW, MICH.
(N*. 72—76).
1
BANI
T* -O ..
DE VÎNZA&X,
5 acţiuni de la Templar Motor
Company. Le vînd eu preţul de
#12.00 bucata.
Doritorii să se adreseze 1st
V. VHwMţ, 11822 West Madison,
Cleelvand, Ohio.
(••No 71 & 7:5 & 75).
OCAZIUNE RARA.
De vinzare 2 Rînduri de m~
glărie (popice) Bowling Alleys,
complecte, pinuri (cugle), în fine
tot ce să ţine de ele, numai un an
de zile întrebuinţate, sunt în foar
te bună condiţiune. Le-am cum
părat ocaziune (chilipir), le vin
dem ieftine (chilipir).
Am avut 4 rînduri. 2 le-am
vîndut. Deci doritorii să grăbeas
că ca să nu peardă ocaziunea.
Atenţiune oamenilor de afa
ceri! Unde este o hală de biliard,
un Saloon, dacă au şi cuglărie în
treeşte afacerea. Societăţile, Clu
burile care au hale sau îşi clă
desc 2 linii de cuglărie sunt cele
mai rentabile. 0 linie singură nu
să vinde pentru că sunt echipate
păreche.
Doritorii să se prezinte sau să
adreseze la:
AUGUSTIN SISSEÂ,
139 North Street, Newark, Ohio.
(15 Aipril).
o
CĂUTĂM LUCRATORI LA
SFECLE DE ZAHĂR.
Casa gratuit de locuit. Trans
portul gratis. $20 pînă la $24
plătim pe un acru. Caută ca să
te întîlneşti cu agentul nostru în
următoarele locuri: v
ÎN E. YOUNGSTOWN, OHIO,
MERCURI, 3 APRILIE, la orele
7 seara la John Spshn, 173 Madi
son Str., ÎN YOUNGSTOWN, 0.,
JOI, 4 APRILIE la orele 7 seara
la Crist Hoffenberger, 15 Barclay
Street, în Mahoning Ave.
Veniţi în aceste locuri şi adu-,
ceţi şi pe prietenii şi cunoscuţii
d-tră.
MICHIGAN SUGAR COMPANY,
SAGINAW, MICH.
(No. 67—76).
KOJaOHOHOROKOafCWOHOaOHOROaOaOttOiJtOSOaOHOHOHOHOHOHOHOJJOHifOROHOJKOSOaOaOROJKOROHOHOHOHC
GHEORCHE GARDULESCU
Singura manufactură romînească în Statele Unite
5701 Detroit Av.
Cleveland, Ohio
mUPELB
COCJUIS1
BŞARPB BUTOia
LBNTB SUTBUVIRURI
TREICOI.OR nOKAI
OXDELN1TH
POTIRE!
CRAPORI CBRUO
iroşmca oakdbijd
HAINEI PREOŢEŞTI
«iBiaw
IOOAIHD IÎT ITLUIir
POIiICANIRH I.UMIMARI
Toile calităţile
009TUMB NATIOMAXJB
cosTumn de galvşbri
inriFORMB HTBOrLEţB
a*mti«ftl şl AmerleaM
diferite mArlatl
OoRTurn şi CUL»
PORTRBTB
tapa
fotatnlll
HBDAILOHI
tteleelor rom. şl (etesrafle
iiAMoroAini
PLACI ROMAHHŞTl
MAXUED ASOTIHKSfT
de
|ŞLRŢI DB RITOACIUVI
"1'J iJŞv
fTUNTiricB
t|KonorARB jf/
CÂRTI BISBR1CBŞTI
Ori ce comandă se execută la timp şi cn cea mai mare exactitate»
HAKE ASORTIMENT DE CAţŢI KOMINEŞTI. CEEKŢI OATOLOaUU
Comenzile de cărţi se execută imediat.
QPATA CU COMANDA SA SE TBIM1TA ŞI VALOAREA SAU O OABE CABS ABVUWJL
"v »AflWA
i i i —mmmmrnmSmSSSmmm
DUMINE­•
LOTURI.
OtŞTIO IN PRâtaUXTAŢL
Loturi acum împărţită,
jurate de fabrici mari ca RoUinţ
Mills şi altele In clădire, aiproc?
pe de Streetcar şi 10—15 mint
din centrul oraşului In Wi
Ohio. Romîni sunt un street
proape întreg şi altele în majo*
ritate de Romîni cumpărate. PreT
ţul să urcă. Cine vrea locuinţă
poftească în grabă să se co&yiitf
gă la:
PAVEL BORZEA,
O 'm
Li i a i e
Societatea romînă de ajutor şi
cultură „Treicolorul şi IndepeOf
denţa Romînă" „Coliseum Co *$
din Gary, Ind., închiriază (rea*
tează) prin licitaţiune edificiul
întreg al halei eorporaţiunei, ill
ziua de 7 Aprilie 1918. Licitaţiu
nea se va ţinea în hala bisericeî
romîne, din Madison Street lâ «2
rele 2 p. m.
Cine doreşte inform^ţiuni m-iî
detailate, să şe adreseze prezidiu*
lui:
Nicolae Vasile, 1624 Adams Str.
Gary, Ind.
Direcţiunea
(No. 64—73).
MONUMENTURI BUNE
eu preturi rcsonabilc se capîilă U$t
4*
A. L. & REES.
PHOTOGRAPHERS 4*
Grupuri de familie şi cu
nunie specialitate.
Fotografii eficiole pentru
societătile romînesti.
DR. A. H. MAYER,
uium
"'"î
'fa
3
4
i-1,
r.m

xml | txt