OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, April 05, 1918, Image 4

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-04-05/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

25 MARTIE 1883.
1847-Tth |Kr., CAKT01T, O.
Telefon: Bell 1306
In numele parochiei:
Rev. loan Podea, adm. protop.
loan Răcătăian, preşedinte.
Jim" .... o h, -V
O K V O A s

V
r.
J'"
i & s,
I N* &
Jf $,&ţ
ţ|&
'^1
1
ţp* mI!v
*\, V
1
i '.
t?
JK*t
**4
cr
»ţ *y.. i
..•*'?- 'V
1*1
1
DIN CARNETUL UNUI
PERSECUTAT DE
§*. SOARTĂ.
ţH: DĂRAQ#,
(Urmare).
Alaită ieri am primit, două seri-
sori, una de la Maranda în care
îmi serie ea Mathilda o sileşte
pe Marioara se dea divorţ de mi
aae. Ca s'a rest it la ea şi i-a zis
că da ea nu divorţează de mine o
«Inteşte în bătăi şi Marioara i-a
.promis «a luna Viitoare va îna
ittta tribunalului cererea de di
vorţ. Zicea că Marioara este eu
totul sub influenţa Mathildei şi
că Mitică vine în toate zilele şi se
îndrăgosteşte eu Marioara, şi al
ta de la Marioara în «care îmi spu
nea şi ea că Mathilda o sileşte se
dea divorţ, dar zieea să n'am
mici o grije că dînsa va dejuca
planurile Matliildei, şi scăpîndu
mă din armată vom merge de-aci
die-a dreptul la Craiova ca se nu
ştie nimeni de noi.
Par'ea mă liniştisem niţel şi lu
asem gîndul de la ea de cîn.1
n'am întâlnit cu Se vast iţa şi eu
Lenuţa şi aeum iar mi-s'a turbu
ra sîngele.
N 'am crezut ea Marioara se fie
aşa vicleană. Ea zice eă mă scapă
din armată şi vine aici se ple
căm de-a dreptul la Craiova şi
pe de altă parte este în dragoste
cu Mitică. Yrea se mă prostească
de tot.
Ieri m'aat cerut de la sergentul
major şi m'am dus la Se v 3 st iţa.
M*an aşteptat eu masa. Au gătit
peşte şi au făcut şi o plăcintă cu
tbrîn-ză. Ştiea că-mi place de cînd
eram copil şi mă b.iitîuriifti aînd
îmi da eîte-o bucata*
Lenuţa a f,)st mai Twfrîtoare.
T)vpă masă iSevasti+a s'a culcat
niţel, zicea că se simt? obosită şi
«nn f^tat. de vorba a Lenuţa.
O frumoasa sa făcuti Ziceam
eu că Marioara-i frumoasă, dar
Lenuţa a în trecu t-t). La înălţime
poate se fie c« un deget mai înal
tă ca mine. Nu-i aşa spătoasă şi
groasă ca Marioara, nici ca Ma
thilda, dar nu-i nici slabă. Toc
mai aşa cum trebue se fie o feme
ie ca să-i «tea bine. La pe pt e îm
plinită, dar mijlocul nu-i nici' pe
jumătate ca al Marioarei. Ochii
sunt aşa de vii de crezi că vor
besc şi privirea lor este aşa de
dulce şi de blajină că toată ziua
te-ai uita în ochii ei. Faţa îi este
puţin ovală şi cînd zimbeşte face
gropiţe în obraz şi în parre'i stin
gă a bărbiei are o aluniţă ea*® 0
prinde de minune.
Am înecpnt se vorbesc de copi
lăria noastră şi i-am amintit de
jocurile şi 'liărjonelile noastre şi
îi părea bine. Cînd uitam cîte ce
va mi le aducea aminte şi tăceam
haz mare de prostiile pe ciri le
ant făcut în copilărie.
După ce depanarăm povestea
copilăriei veni vorba şi de pre
zent. iSeoase un oftat adîna şi zi
se: „Tu eşti feriei* Hristaebe.
Bogat, ai o nevastă frumoasă, ca
re te iubeşte dar eu sunt neferici
tă-/ M'am născut într'o zodie
rea," şi ducînd batista la oebi îşi
şterse o lacrimă care începuse să-i
tremure pe gene.
^. Durerea ei mă impresiona şi pe
mine şi mi se umplură oehii de
lacrimi. îi luai miinile zicindu-i:
Nu mă ferici Lenuţo. .Numai
«I şt in eît sufer. Numai inima
mea ştie în ee dureri şi ebinnri se
sbşte. ÎDacă ai putea pătrunde cu
privirea s'o vezi m'ai plînge şi bu
m'ai ferici."
„De ee Hristaehe {'4 iptrebă
dînsa mirată.
„De multe Lenuţo. Ttr îfei că
iHJtit bogat şi eu n'am nici un
han. Toată aevrea *ţte pe numele
nevestei. Zici că mă iubeşte şi
ea mă tiranizează. En aunt ca o
păpuşă 4n mîna ei. Am prins
groază de ea. îşi bate joc de mi
me cum îi iplaee. S'a înhăitat eu
nişte femei cari au pus stăpînire
pe voinţa ei şi aut azi ascultă de
ele. Una din ele m'a bătut de am
-zăcut şase săptămîni la pat. No
roc eă m'a luat în armată eă
puseseră
in gînd ae mă ueidă.
4
13u de opt luni nu m'am apropiat
de «a. Mă socoteşte mai prejos
de un servitor fi ea se «beguieşte
«ti amanţii. ce^mi «erie «ervi
toarea, o fată eu un suflet de
mr, #we wm 4* «te
4k" s.
V''M
-V::'
v-
miinile în miinile ei albe şi cati
felate şi zise «u o voce dul«e ş»
melodioasă:
„Da, văd ^ă eşti nenorocit. A
şa" a fost să fie ea am îndoi se
fim nenorociţi, par'că am fi fost
născuţi în aceiaşi zodie. Taci
Hristaehe. Nu plînge şi nu ţi mai
fă inimă rea. |n zadar iţi sdr
beşti inima, şi eu am suferit
mult, foarte mult,# şi plmgeam
tot ea tine, dar la ce mi-a folosit?
M'am ales cu o palpitaţie de ini
mă. Astăzi mam reseamţat sonr
tei. împotriva ei nu ne putem
răsvrăti. Ce este scris în cartca
destinului vrînd nevrkid trebue
să le suferim," şi simţii că înii
depărtează mîna de pe frunte şi
mă şterse eu batista la ochi.
Ţinguirea ei mă atinses^ şi o
întrebai:
„Tu ee-ai suferit Lenuţo
„Ce-am suferit? Mă întrebi ce
am tsuferit? E o poveste lungă,
dar am s'o spun ăn eîteva cuvin
te, ca se nu re sc o lese nişte răni
eari uiăii lt« vindetS^t i
deplin.
„Ai plecat la ţară.
„Ştii ce bine ne-om n
mîn.'îr»! Plecarea ta a fost o lo
vitură de trăsnet pei'tru mine.
7i şi riOKpte mă gînde-im numai
*a tine. Eram eopiîă, pr-i«tTi, fă
ră in'nie şi nu put^ani da seaina
cum *.e pot despărţi doi c-»,-»ii eari
se iubesc aşa de tare. .Ştieam eă
măta n'are ochi se mă vază. Şti
eam eă nu te lasă să-mi serii şi
te ţine din scurt ea se nu poţi
face nimic fără voia ei. Cu a
eeasta mă mîngăiam, erezînd că
după ce te vei face mai mare şi
vei fi în stare să te fereşti ai
să-mi serii. După ee a murit mă
ta, ai căzut în cursa femeii care
te ţinea din scurt ca şi ea. A a
vut planurile ei pe cari şi lc-a
ajuns. Cînd ai venit cu ea în Bu
cureşti şi aţi fost pe la casele
voastre am auzit şi numai pu
team de dor, mi se rupea inima
să te văd măcar odată. Tatu a
jnusese rău. Murea de foame şi
lui tata i-s'a făcut milă de el şi
1-a primit, la noi. I-a dat odăiţa
din fundul curţei şi mama îl în
grijea şi îi da mîneare. De la el
am aflat că ai venit şi m'am ru
gat de el se mergem să te văd.
Mama nu era acasă şi am luat
pe tatu de mină şi nu l-am slăbit
pînă n'a mers cu mine. Cînd am
ajuns aproape de casele voastre
inima începuse să-mi bată eu pu
tere. Credeam că sare din loc.
Tatu îi spune negustorului că
vrem să te vedem şi negustorul
după ee îi spune femeii cu eare
erai vine şi ne spune că doamna
a zis că nu vrea să ne vază şi
să ne vedem de treabă. Ca nişte
cuie arse au înţepat inima mea,
doritoare să te vază, vorbele h
celni om, Tatu s'a elătinat p?
picioare. Era prăpădit. Slab. Fă
ră nici o energie, şi a plecat fă
ră să zică un cuvânt şi eu mă ţi
neam de el, plîngînd pînă aeasă.
O săptămînă am zăcut în pat.
După ce m'am făcut mai bine,
mama m'a mîngăiat cu vorbe
dulci şi îmi zicea se fiu cu minte
şi se aştept, eă dacă ma iubeşti
cînd te vei face mai măricel ai
să-mi serii. Am crezut. Am tot
aşteptat. Au trecut an după ani,
dar nimic. Nici o scrisoare, şi to
tuşi nădăjduiam.
„Crescusem mare. Inima mea
începuse să se «calde în razele iu
birii. începusem se visez şi eu la
un făt frumos de peptul căruia se
reazăm c»pul cînd coprinsa de
frigurile dragostei se va ameţi
vre-o dată, aşa cian ameţeşte ca
pul fetelor .mari, şi acel făt fru
mos erai tu, Hristaehe. Da, tu
tovarăşul de joe din copilărie a
âarui amintire era săpată adine
în inima mea. Şi atunci eînd te
vitsam aşa frumos, cum te închi
puiam în fantazia mea nebună şi
plină de speranţe eînd te aştep
tam mai mult ca totdeauna, am
citit într'nn ziar vestea grozavă
care mi-a spulberat toate iluziile
şi speranţele neljune, eă te-ai în
surat.
„Lovitura fast prea mare
Prea hotăritoare şi după e# îni
am înecat în jale fi î» plin» du
rerea eart îmi «opleşea sufletul
'm'am aruncat în braţele celui
dintiiu venit eare s'a oferit se
vindece raaele isânei mele ear*'
au sîngarat atîţia ani după tine,
A fost nv ticălos. Un mişel. ITş
infam!,.. Afc!... Hrista
dar nu putu urma mai departe
fi «e prăvăli 4» pa aeaun. Tj«fi-
Am
aăril 1st
m.
m$
w 'mţ yjfc
S
"V '," *"v V -V*S
-V v4..3*. '„:f
wqpeăş fâ aş%
o mmâami în
eat asupra ei desclieiud-o la blu
ză, i-am desehieat corset ml şi că
zind în genunchi în faţa ei am
îneeput să-i sărut mîna, braţuî",
sînut gura, oehii...
O sărutam eu lăcomie. O să
rutam cum n'am sărutat încă pe
nimeni în viaţa mea. Şi, în pra-'
da unor simţiri tainice, îrffioră
toare, dulei, am strins-o în braţe
ca pe o^eomoară scumpă, Dumne
zeiească, «pe care o rîvneşte un
suflet avar, şi de bucurie că am
aflat-o, aun început să pling, se
vărs laerîmi calde, fericite pe sî
nul ei frumos şi ademenitor. Nu
ştiu cît am privît-o aşa şi cit am
plîns în beţia fericirii mele. în
momentele acele nu eram în sta
re să-mi dau seamă de măsura
timpului. O văzui că începe se
respire, eă peptul începe să-i sal
te, că deschide oehii şi mă prive
şte lung, lung şi jnă simţii încle
ştat în braţele ei. Clipe dulci...
Fericite... Celo- mai fericite din
viaţa mea... Buzele noastre
se întălniră arzătoare şi setoase
de iubire şi ameţiţi de atîta fe
ricire, am stat gură în gură pînă
am revenit la simţul realităţi...
„Ce-ai făcut .. ^Hşti însurat!
Ai nevastă!...'4
„N'am nimic şi pe nimeni afa
ră din tine Leniîţo, draga! ^unt
al tău cu trup şi suflet- şi nu va
fi putere lumească care mă
despartă de tine/*
Mă strînse de gît şî -buzele noa
stre se întâlniră din nou tot
aşa de înfrigurate de patima, iu
birii.
Se vast iţa se setiatee şi Lenuţa
întră repede în iatac ea să-şi pu
ie în ordine îmbrăcămintea.
Unde sunteţi Copii! auzii gla
snl Re vast iţei şi Lenuţa respunse
din iatac:
„Aici mama. Aşteaptă «& vin
acum."
Se lăsase «mnr&nl serii. Lerniţa
aprinse lampa în salon şi eşi în
sufragerie unde se întîlni cu Se
vastiţa.
„M'a furat *omnul. Im noapte
n am se dorm. De ce nu m'ai
sculat, mai de vremef zise Se
vastiţa.
Dormeai aşa de bine mamă
Mi-a fost milă •&*fi afcfe «om
nu?."
„Unde-i Hristachţ!?"
„tu sal om mamă. Am jucat în
cărţi pînă acuma. Vezi |8 mîn
care pînă pun masa."
In timpul mesei Lenuţa a fost
mai în vervă ca laamiazi. Era rad
oasă de bucurie, şi Sevastiţa o
învăluia eu privirea ei duioas
de mamă iubitoare. Şi eu eram
în dispoziţiuni bune şi am spus
mai multe znoave cu haz învăţa
te de la Frunzescu. Rîdeau cu
hohote amîndouă.
Dar timpul, e fugar cînd te
simţi fericit şi în tovărăşia per
soanelor pe eari îi iubeşti. Lenn
ţa îmi atrasq atenţia că e aproa
pe de miezul nopţei. Am sărit de
pe scaun şi sănitînd mina Sevas
ţiţei am luat chipiul şi teseaul
din mîna Lefniţei, mi-am pus chi
piui pe car, m'am 'inciiMS si am
eşit prmat 4" Lenuf.a pînă 1: sea
ră de a lo 'a braţ pînă la
fM»r,rtă, unii lui-i i i ,1» buni sea
vs,
prin ir* sHrntat dulce, am
cat, beat de fericire.
Cînd am ajuns la colţ ea se
cotesc la stingă m'am uitat îna
poi. Era în poartă flutnrînd ba
tista a^u^wa capului #14 dje
duză.
0 V
în fie care zi merg la Lenuţa
Sergentul Major e un om ca
bucată de pîine. •N'apuc să des
chid gura şi ştie ce vreau să
opun. 'Mi-a făcut un bilet perma
nent şi cînd vine* ceasurile 11
îmi spun» „Cară-te fi spală pn
tina."
Ieri am primit un dandat de
cinci sute de lei de la Marioara
îmi seri ea că mi-1 tr'mite am
de cheltuială ca se nu sufer. Mi
scris că a înaintat petiţie împre
nnâ cu un certifiet medieal la
ministerul de răsboii. prin care
eere se fiu reformat spveră că
în «u^md voi fi Hbet^,lfrdin ar
mată, şi eă a puş pro^laţile în
vînz.ii-e şi dată c? voi fi libe
rat vom merge în C.'S'.ova, unde
a publicat într'un ziar că vrea
se cumpere o moşie. M'-a trimis
şi ananţul tă^at din ziar.
Şteam eă sunt mofturi. O seri
soare pripită ălatăieri de la Ma
randa m4 ^r?ves#«a de scrisoarea
Marioarei 9ftre a. Ibat pusă la
cale «a Matliilda. Maranda îmi
acriea că «ei cinci sute de lai
aant cei din urmă bani pe
•I tiivli Mari+wm,
IM.4
^.
"r 4
V
1 I
4
K
*:'r "4*
nimic de mandat. După socoteala
mea mai aveaţi la el două sute:
şaizeci de lei. Cum am primit
scrisoarea Marioarei i-am spus că
merg în oraş şi m'am dus la poş
tă. şi aan schimbat, mandatul. Am
mers la
,0
cofetărie şi am cum­
părat 0 cutie de bomboane şi u
na de fniete zaharisite şi i$'am
dus într'un .suflet la Lenuţa.
I-am dat cutiile şi desfăcîndţi
le ş'a bucurai Erau bomboane
fine, de la Capşa. Luînd un cais
zaharisit a vîrît. jumătate din ei
în gură şi jumătatea cea lai fă
mi-a întins-o eu gura. Am înţeles
ce vrea şi am apueat-o eu gura.
Se vastiţa era în bucătărie şi
m'a trimis să-i duc şi ei eîteva
bomboane. Cum m'a văzut a ve
nit spre mine. I-am săruta mîna,
dăndu-i bomboanele.
,Azi ai veniţ mai de vrei»? ca
altă dată zise! Sevastiţa. Acum
trebue se mai aştepţi ca vre-o
jumătate ceas că n'ai ce face, şi
a început se mestece la nişte cea
pă pe care o prăjea în tigfte. Ca
să nu-i fiu îu cale am eşit din
bucătărie şi m'am dus la Lenuta.
l'-am dat se citească scrisoarea
Marioarei, şi după ce o citi zise
Tot e drept, ee spune Maranda.
Vezi, eă a ştiut eă-ţi trimite
bani! Unde-i mandatul?"
„L-am schimbat Lenuţo.4*
„De ce? Ziceai că mai ai do iă
s.nte
şaizeci de lei la sergentul
major."
„Da, m'am -gîndit că e mai
bine să-1 schimb. Uite sunt a:ej,4
şi scoţînd banii din buzunar î:
întinseiu zicînd:
v
Pune-i ibiae, Lenuţo. Nu-mi
place să port bani la mine.' a
luat şi a intrat cţi ei în iatacul
în care dormea. I-a păru1 bine
eă i-am dat banii. A zimbit mul
ţumită. Eu cred nu pentru bani
ci pentru eă m'am încrezut în ea
Eşind din iatac îmi zise eă
Joiţa a venit pe la ea şi i-a zis
că ar vrea să mă vază. Mi-a zis
eă dacă vreau pot să mă duc pe
a ea. Ar merge şi dînsa dar nu
prea se «re bine eu ea?. Că vara
trecută a scos nişte ponoare pf
socoteala ei dar dacă vreau pot se
merg, că ea nu mă opreşte.
I-am spus că dacă nu se are
bine cu ea, nici eu nu mă duc
s'o văd. Ca Joiţa şi cînd a fost
mică a 'fost slâbodă de gură şi îi
spunea mamei» tot «e făceam îa
şcoală şi din pricina ei am mîn
cat mai multe bătăi de la mama
şi Lenuţei i-a părut bine.
A venit vorba iar despre Ma
rioara. Dînsa zicea că nu crede
eă Marioara are să stăruieas'.'ă
să mă reformeze din armată, daf
are se stăruiaseă ea, eă are o prie
tenă a cărui bărbat este la minis
terul de răsboiu şi prin el va ren
şi să mă scape
Mi-a spus planul ei cum se scap
de Marioara. Zieea că pe dată ee
voi scăpa din armată să-i seri
să-mi dea şi mie ceva din avere
şi dacă n'o vrea s'o dau în jude
cată şi se eer divorţ. Zieea că
scrisorile Marandei sânt dovezi
bune şi trilujanlul va lua seamă
de ele şi capît, divorţul curînd
Planul ei era că îndată ee ne
vom căsători se facă un împru
mut la credit pe case pe cari i 1®
va da măsa de zestre şi să cum
părăm marfă mai multă la chir»
stegerie că-i bănoasă. Că ehiar
aeum, numai cu un capital de
cinei mii de lei şi tot merge bini
şor. E« toate cheltuielile, cu toa
te că au două slugi, un contabi
şi unul care oară materialul.
Atunci n'are se mai fie pcvo
se ţinem contabil. JŞu mă pricep
la contabilitate şi îmi ajută şi
dînsa şi cu leafa cantabilului mai
tocmim două slugi şi treaba va
merge -bine, numai se nu dăm pe
datorie cum a dat tatan. Mai bi
ne se vindem mai puţin, dar pe
•bani gata sau pe garanţii sigure.
Vorbea cu convingere, ca unii
care ştie rostul afacere] şi m't
însufleţit.
Cîtă deosebire între Lenuţa şi
Marioara. încă un eram b&rbatu
ei kgitim şi cu toate aeeste cum
îfi deschidea inima şi Sqşl apunea
toate! Şi de eîteori îmi af
«eva mă întreba de '«Ml*
ori: Ce crezi, HriHaehe bine
aşa ea Marimra se fael
toate din capul ei, si mi m* fo
ti ebe nimic, şi să-mi x»e$ ralUâ
Fă aia tlu-te colo ae vil repafaj
ca şi eînd ar pomnei 1» jin 0*?*
tor, 4-
Şi -ce deosebire mire fi îo
tarea ei, în maofo&e tii Ca eît
&&&&&r*&inel*&tpropfesegingăşie
i-s,i?...rr WW*-*® îwpf.iiJPwfti i
lisat
N 'V A
V' i'
('Ind o vedeam pe Marioara în
eepeam se tremur i Îmi pehleam
cumpătul. Nu ştieam cum să
mă apropii de ea şi com se fac
să pot obţine favoarea ca măcar
să-i sărut, mîna. Cind se uita în
ochii mei privire.i vv era încrun
tată, cercetătoare, mă Vederea lâ
inimă. Privirea Lcuuţei este zim
bitoare, duioasă, ademenitoare,
mi insuflă curaj, voinţă, pe cind
a Marioarei îmi însufla teme/e
'rieă, şi de multe ori si groaza.
Şi unde,mai «pui că Lenuţa nu-i
ca un nittJite pe lîngă mine^ K
mai resăntă ca cu un deget,, dar
nu se blfservă. Cînd vea să mă
sărute navse apleacă Marioara
şi eu Âu 'trebue să mă laît In vîr^
iii'l picioarelor.
Şi-Lenuţa e împlinită, dar din
Marioara faci doi ca Lenuţa.
Mişcările ei sunt delicate, gestu
rile ei sunt gingaşe ademenitoare,
nu repezi şi grosolane ea ale Ma
rioarei. Pieliţa feţei e aşa de fra
gedă şi feciorelnică eă dacă n 'aşj
şti că e de o seamă eu mine nu
i-aşi da mai mult ea şaisprezece
ani pe cînd faţa Marioarei, cu
toată frumuseţea ei, o trădează
eă a trecut de mult de treizeci
de ani.
Lenuţa bobocul «ate de-aWa
a crăpat şi de-acum înainte se
des voltă.' Marioara e floarea în
florită 'âie cărei pptale au îhee
put a se ofili*
După ge am stat la masă zieea
eă ar vrea să facă eu mine o
plimbare ,pe la sosea, se mai res
piram aerul proaspăt al primă
verei plin.de miresmele fireheare
a început să reînvie dar scoase
un suspin şi zise*
,jSă lăsăm pe altă dată Hris
taehe Poate peste eîteva săptă
mîni te liberezi şi nu vei fi silit
să saluţi pe toţi galonaţii ca să
atrag privirea lor şi «supra
mea."
Am stat de vorbă ca altă dată,
punînd la cale planurile noastre
pentru viitor, eari de anul te ori
erau schimbate şi eoregate de
Sevastiţa, care pătrunsese în tai
na inimelor noastre si căreia în-
tre noi, după sfatul Lenuţei îi zi
ceam mamă.
(.Va urma^
«CV. SOLOMON DUMA
Fnol gr. or.
ţ.
f' y
.Vv V
*/v*?*«*
OfIQIuIi
O N I O
z.^ .,4^WW W.^?V WWî^JţWB
rf
*r vv
JWw
'i.
v./-.
-*.•
w -ţ?
4 ,/
'CLWMJUtt, 6»b,fWSK,BflM
^SttSSSQ8Bp|i|
O N V O A I
Societatea tomîuă de ajutor şi
cultură „America^' din Wheat
land, Pa., convoacă pe toţi mem
brii săi şi membrele sale a lua
parte la adunarea generală de 3
luni, cwe va avea loc Duminecă,
7 Aprilie 1916, la orele 1.30 p. m.
în hala Societăţii din 1. Mill Str.
Avînd itaai multe puncte de flata
re însemnătate de rezolvat, la ca
re va fi şi alegerea unui comitet
aranjator pentru ziua sfinţirei
drapelelor Societăţii şi tot odată
va fi şi darea de seamă pe 8 În
trecute. Deci avînd aceste punete
de mare însemnătate în folos
Societăţii noastre de rezolvă
/mut rugaţi toţi membrii şi mem
brele Sbeietăţii noastre şă ia par
te la această adunare. Absenţei?
nerhotivate se vor pedepsi eoti
forni stătutei^,
^reridiul.
(No. 74—76).
————o 4 ."Ir-"
orieatwrea tuturor Socie-
Oţilor aparţinătoare Uniunei, So
cietatea „Biruinţa4' din Warren,
Ohio va avea (Dedicarea) Sfinţi
rea Halei, care va fi gate ta
mai scurt timp, pe ziua de 12
Maiu 1918. Deci cretind că este
cel mai frumos şi cel nud splen
did edificiu din acest oraş şi tot
odată şi foarte costisitor, vă mai
rugăm încă odată să nu aranjaţi
alte petreceri sau serbări pe ziua
sus numită ca s&, putem area o
reuşită bună.
Pentru comisia Halei:
George Bl&ga.
(No. 73—77).
UN APEL DIN PARTEA GUVERNULUI 0-TALL
DEPARTAMENTUL .VISTIERIEL
orioîUL SEdlITiJtDLUI. WASHINQTOH, 16 ICART^S 1SU.
CĂTRE CLUBURI. SOCIETĂŢI, ORGANIZAŢII, BISERICI,. ETC.
DOMNILOR:
Guvernul D.tră, ca să adiiei 1& vietorio» s(!rşU aoMlr&shoi peotru oaoana 0 dreptu
rile Americei şi pentru libertatea lumei, este întkBpinat de treboiaţa âe a cânta bani dla son,
ţi, avîndn-se aceasta în vedere, s'a ttumţat al treilea ^nprnmnt al Libert&ţii.
Campania pentru acest Imprnmnţ se va începe bl şina 4» 6 Aprilie, prima aniversare a
intr&rei noastre în ttoboL
Americanii de origină streinâ, atît individual ot fi prin organizaţiile lor, cţ Olnbnri, Şo^
det&ţi, Uwrici, etc., an sprijinit primele doui împnunnt^ri ale Libertftţei într'o formă care
pentru mine a fost un nesecat isvor de mulţumire tnUTleteaadL.
convins că al treilea împrumut al LUx^tăţei va pivea sprijinul lor din nou, fără. V
ţeosebire de credinţă, sex, vfrstă, loc de naj^tere sau viţă de warn,
V&frn ea MM*t impnwit se «Hn| succpsol dorit, w tirebui făcute şforţări organisatş,
metodice. De aceia, Ssr(daitţa toturor caarpurilor organisate în această campanie eeta de cea
o*i msre Ifădă^wc îiuyedere că Guvernui va prtol aoert a^ilw |»ro
DERĂZKM
mm, w.A fa
S&PWf'
i
Ji
0 N U S.
In o&nţelegere cu oficiul pro»
topopesc prin aceasta publicăm
concurs pentru ocuparea postu
lui de parocb la parochia ortodo
xă romînă din Warren, Ohio. In
formaţiuni se vor da de către
prezidiul pardehiei.
Terminul de concurs 15 sile de
la data acestei publicări.
Doritorii de a ocupa postul de
paroch s& se adreseae la 107
Main Street Warren, Ohio.
Concurenţii şă se prezinte pen
tru a sluji liturghie Duminecă în
7 şi 21 Aprilie pentru parochia
„învierea4' din Warren, Ohio.
Iacob Murgu, secretar par.
V
1
A V I Z„
0 0 V 0 A S
Societatea romînă lp ajutor* şi
cultură j,H. Canpatima" din Oie
velarnl, Ohio, eonVoacă peţ toţi
membrii «ăi a lua parte la adu-'
narea generală de 3 luni, care va
avea. loc .Duminecă, 7 Aprilie y
1918, în hala .Societăţii din I30îl
West f)8-th Street. 1
începutul la orele p..«a. €$/
tele lunare se vor primi de la ore-\ v?
le 10 a. m. pînă la deschiderea şe-'^
i n e i
Fraţii membrii eari au solvit.':
pentru bondurile ha-lci, sunt. ru
gaţi a adiice chi tan ţel cu l-lor,'V,
Totf |wlată sşt acei eari «u rămasa1
restanţi din cauza bondurilor^
siint rugaţi a seprezenta la aceas-*
fa adunare.
v
Mihail Ferezan preşedinte.
iShjedeon Bucurenqi, secretar I.
*'4 n mfa.i.M,' "ii»
'•i AVIZ» V
i.»
Societatea romînă de ajutor şl
cultură „Să-mînătorul llomîn''
din Kast Youngstown, Ohio adu
ce la cunoştinţa membrilor săi
că s'a ales de reprezentant pen
tru ziar fratele I. P. Ohişioin.
Deci ori «are frate membru al
Societăţii noastre la Acaz că nu
pirimeşte ziarul „America" regu
lat să s^ adreseze dînsului.
i"* f* },•
«PIT, MAftTOE 19^8.
Ys
v
Fimd darea de seamă pe 3 lunf
trecute, toţi anemibrii sunt eu in*,]
sistenţă rugaţi a lua parte la adu-
Societatea romînă de ajutor
v
s
narea aceasta. Absenţele nemotiţ
vate se vor pelepsi conform sta-" V
tutelor. ..
"PrezidluL
v
şi\
cultură „Prinţul Carol-«al Romînă
ei"" din Zelienoplc, Pa., convoa^
că pe toţi membri «ăi a lua partA
la şedinţa gejierala de 3 luni, cifc»
v
re va avea loc Duminecă, 7 AV-?
prilie 1018, la orele 9 a. m., \b
hala proprie a Societăţii din 285
Zijgler Str. La ordinea zilei vosp.
avea darea de seamă de 3 lnm
şi licitarea drapelului naţion'kţ
din cauză că stegarul ne-a pără
sit şi numai ştim. unde se aflS.
Ţot odată vom avea mai mulfce
punete importante -de rezolvat.
Care frate membru va lipsi de
hk.această adunare va fi amendat,
conform hotărîrei. -•.
în speranţă, că fraţii membrir
aiparţinători Societăţii „Prinţul
Carol al Romîniei" vor bine voi
a lua parte, pînă la revedere qm
rămas aşteptîndu-vă eu dragoste
frăţească:
sf "jjy
*,
V
1
-l
V .^1
•-"isŞl
1
•3
'H
V*. 5
Prezidiul.
1
'n
1
t?
^7
3 4 /Cr
.a
$1
-4
1
t,
*}&
4
M.
•'fi'
?k
s C-'-'

xml | txt